Haku

VKL 147/13

Tulosta

Asianumero: VKL 147/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2013

Lakipykälät: 31, 33, 34

Avotulta käsitelty autotallissa, jossa oli bensiiniä Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa palovahinkokorvausta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella? Samastaminen

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan 16-vuotias poika A oli 23.9.2012 ollut ystäviensä kanssa korjaamassa mopoja autotallissa. Tallia lämmitettiin sähkölämmittimellä. Yksi mopoista oli ollut kyljellään maassa, ja moposta oli valunut bensiiniä lattialle. A oli sytyttänyt autotallissa tupakan, jolloin tallissa lämpimässä höyrystynyt bensiini oli syttynyt räjähdysmäisesti tuleen.

A on kertonut, että hänellä oli ollut nuha, eikä hän ollut haistanut eikä nähnyt lattialle valunutta bensaa. Hän oli sytyttänyt tupakan ajattelemattomuuttaan. Palossa tuhoutui autotallirakennuksen lisäksi mm. A:n mopo.

Syyttäjä teki A:n osalta päätöksen syyttämättä jättämisestä katsottuaan, että mopojen korjaaminen ja tupakointi samanaikaisesti ei sellaisenaan osoita huolimattomuutta. Myöskään autotallissa tupakointi ei pääsääntöisesti ole varomatonta tulen käsittelyä. Tapauksessa ratkaisevaa on ollut bensan valuminen lattialle suljetussa tilassa. A oli jättänyt tämän seikan huomioimatta tupakkaa sytyttäessään. A:n menettely osoittaa ajattelemattomuutta muttei kuitenkaan rikoslain tarkoittamaa rangaistavaa huolimattomuutta.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Yhtiö ei korvannut mopon tarvikkeita ja varaosia, koska ne eivät ole kotivakuutuksen kohteena.

Yhtiö teki palovahingosta maksamistaan korvauksista 1/5:n suuruisen vähennyksen vedoten samastamiseen ja paloturvallisuutta koskevaan suojeluohjeeseen, jonka mukaan tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja. Tulipalo oli saanut alkunsa A:n tupakkaa varten sytyttämästä tulesta autotallissa. Lattialla kyljellään olleesta moposta oli valunut bensaa lattialle.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja viittaa syyttämättäjättämispäätökseen ja katsoo, että korvaus tulisi maksaa alentamattomana. Lisäksi vakuutuksenottaja viittaa oheistamiinsa laskuihin ja vaatii mm. kaupungin verkosta tulevan raakavesiputken muutostöiden korvaamista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Syyttäjän mukaan asiassa ei ole tapahtunut rikosta. Suojeluohjevähennys tehdään kuitenkin vakuutusehtoihin perustuen, eikä vähennyksen tekeminen edellytä sitä, että kyse olisi rikoksesta. Tapauksessa vakuutuksenottajaan samastettava A on suojeluohjeen vastaisesti sytyttänyt tupakan tilassa, jossa on herkästi syttyvää ainetta. Vakuutusyhtiö pitää 1/5:n suuruista suojeluohjevähennystä perusteltuna.

Asiakkaan lisävaatimusten osalta yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata muutos- tai tasonparannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia. Vakuutuksesta korvataan rakentamista koskevista pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvia kohtuullisia lisäkustannuksia.

Lisävaatimusten osalta oli jo annettu korvauspäätös. Sähköpääkeskuksen muutostyöt korvattiin pakottavana viranomaismääräyksenä. Toinen vakuutusyhtiö on korvannut sähköpääkeskuksen lisätyöt laskun mukaan autotallin toiselle omistajalle, joten niitä ei korvata uudestaan.

Vesimittarin muutostöitä ei korvata vakuutuksesta, koska ne eivät ole viranomaismääräyksistä johtuvia pakottavia kustannuksia. Ne on tehty omistajien pyynnöstä, koska teknisen tilan kulku muutettiin korjauksen yhteydessä, ja samalla vesimittari siirrettiin.

Autotallissa ei aiemmin ollut lattialämmitystä, vaan se asennettiin korjauksen yhteydessä asiakkaan pyynnöstä. Nämäkin ovat korvauksen ulkopuolelle jääviä muutos- tai tasonparannustöitä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 33 §:n mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:
 

  1. joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;
  2. joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai
  3. joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 5.2.9 mukaan tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja.

Vahinkojen korvaamista koskevien ehtojen kohdan 6.1.1 mukaan välittömän esinevahingon lisäksi korvataan rakentamista koskevista, omaisuuden vahingoittuneisiin osiin kohdistuvista pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuvat kohtuulliset lisäkustannukset, kuitenkin enintään 10 prosenttia korvattavien korjauskustannusten määrästä, joihin ei lasketa purku- ja suunnittelukustannuksia.

Ehtojen kohdan 6.1.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata muutos- tai tasonparannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan lisäkorvausvaatimukset

Esitetyn selvityksen perusteella sähköpääkeskukseen liittyvät työt on hyväksytty korvattaviksi siltä osin kuin toinen vakuutusyhtiö ei ole jo korvannut niitä.

Vesimittarin ja lattialämmityksen osalta kyse on selvityksen mukaan vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetuista muutos- tai tasonparannustöistä, joita ei korvata vakuutuksesta. Niiden osalta Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Suojeluohjevähennyksen tekeminen

Rikosasiassa tehty päätös syyttämättä jättämisestä ei ole sitova arvioitaessa vakuutusyhtiön velvollisuutta maksaa vakuutuskorvaus. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta arvioidaan vakuutussopimuslain ja sovellettavien vakuutusehtojen perusteella.

Perheenjäsenet voi pääsääntöisesti samastaa toisiinsa vakuutussopimuslain 33 § 1 momentin 3) kohdan mukaisesti, eikä tässä asiassa ole esitetty väitteitä siitä, että vakuutuksenottajan alaikäistä poikaa (A) ei voitaisi samastaa vakuutuksen­ottajaan. Vakuutusyhtiö voi siten vakuutuskorvausta määrittäessään lukea A:n menettelyn vakuutuksenottajan vahingoksi.

A on suojeluohjeen vastaisesti sytyttänyt tupakan autotallissa, jossa on ollut bensiiniä. A:n teko on ollut selvästi ajattelematon, mutta toisaalta hänen on ikänsä huomioon ottaen tullut ymmärtää avotulen käsittelyn vaarallisuus lämmitetyssä tilassa, jossa korjataan mopoja ja jossa on bensiiniä. Tämän vuoksi A:n teko osoittaa vakuutussopimuslain 31 §:n mukaista vähäistä suurempaa huolimattomuutta.

Lautakunta toteaa, että korvauskäytännössä suojeluohjevähennykset ovat tyypillisesti 1/5-1/4:n suuruisia. Esitetystä selvityksestä ei ilmene, että palovahinko olisi kohdistunut omakotitalon asuintiloihin tai että kyse muutoin olisi poikkeuksellisen laajasta vahingosta, mikä voisi puoltaa pienempää suojeluohjevähennystä. Vakuutuslautakunta pitää 1/5:n suuruista suojeluohjevähennystä A:n menettelyyn ja vahinkoseuraukseen nähden oikeasuhtaisena eikä suosita lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia