Haku

VKL 146/15

Tulosta

Asianumero: VKL 146/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutustapahtumien määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu oli hakenut oikeusturvaetua osituksen ja perinnönjaon moitekanteeseen ja pesänselvittäjän tilityksen moitekanteeseen. Vakuutusyhtiö oli katsonut osituksen ja perinnönjaon moitekanteen ja pesänselvittäjän tilityksen moitekanteen olevan yksi vakuutustapahtuma.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen siten, että osituksen ja perinnönjaon moitekanne ja pesänselvittäjän tilityksen moitekanne katsotaan erillisiksi vahinkotapahtumiksi erillisine enimmäiskorvausmäärineen. Osituksen ja perinnönjaon moitekanteen perustana on pesänjakajan antama virheellinen ositusta ja perinnönjakoa koskeva päätös. Tämän päätöksen moitetta koskevaa asiaa ei voida katsoa samaksi vakuutustapahtumaksi pesänselvittäjän tilityksen moitetta koskevan asian kanssa. Kanteet eivät miltään osin perustu samaan tapahtumaa tai olosuhteeseen. Kysymys on eri henkilöiden välisistä oikeussuhteista ja kanteiden perusteet ja seuraamukset ovat täysin erilaisia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että pesänselvittäjän tekemät ratkaisut heijastuvat perinnönjakoon. Nämä ovat siksi loogisesti samaan asiakokonaisuuteen kuuluvia ja siten vakuutusehtojen mukaan yksi vakuutustapahtuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, oliko perinnönjaon ja osituksen moitekanteessa ja pesänjakajan tilityksen moitekanteessa kyse vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yhdestä vai useammasta vakuutustapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa

- riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ehtokohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö oli katsonut osituksen ja perinnönjaon moitekanteen ja pesänselvittäjän tilityksen moitekanteen olevan yksi vakuutustapahtuma. Vakuutettu on vaatinut, että osituksen ja perinnönjaon moitetta koskeva asia ja pesänselvittäjän tilitystä koskeva asia tulisi käsitellä erillisinä vakuutustapahtumina.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen. Vakuutuslautakunta toteaa, että perinnönjaon moite perustuu pesänjakajan ositusta ja perinnönjakoa koskevaan päätökseen. Pesänselvittäjän tilityksen moite perustuu pesänselvityksessä tehtyyn laiminlyöntiin. Kanteissa oli Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kyse eri tapahtumaan ja oikeustoimeen perustuvista asioista, joita tulee vakuutusehtojen mukaan käsitellä eri vakuutustapahtumina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee osituksen ja perinnönjaon moitekannetta ja pesänselvittäjän tilityksen moitekannetta erillisinä vakuutustapahtumina.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia