Haku

VKL 146/14

Tulosta

Asianumero: VKL 146/14 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.10.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen kohde. Kysymys siitä, millainen vieras omaisuus oli määritelty vakuutuksen kohteeksi.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja P Oy:n varastotiloihin oli murtauduttu kattoikkunan kautta ja anastettu yhtiön irtaimistoa. Lisäksi oli anastettu P Oy:n ilmoittaman mukaan sen vaaranvastuulla varastossa säilytettyä F Oy:n omaisuutta. F Oy:llä ei ollut omaa vakuutusta, joka olisi korvannut vahingon. P Oy on hakenut yritysvakuutuksestaan korvausta myös anastetusta F Oy:n 5 352,14 euron arvoiseksi ilmoitetusta omaisuudesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 6.2.2014 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa F Oy:lle kuuluneen omaisuuden osalta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena oli valitun vakuutusmuodon mukaan 17 000 euron arvoon saakka myös muu kuin vakuutuksenottajan irtain omaisuus, jota yritys käytti toiminnassaan, jonka vakuutuksenottaja oli sitoutunut vakuuttamaan ja jonka osalta vahingonvaara oli vakuutuksenottajalla. Tällaista omaisuutta oli esimerkiksi vuokrattu tai lainattu omaisuus. P Oy:n tiloissa säilytetty F Oy:n omaisuus ei ollut P Oy:llä lainassa eikä vuokrattuna eli P Oy:n käytössä vaan vain säilytettävänä, joten se ei vakuutusyhtiön mukaan kuulunut vakuutuksen piiriin. P Oy:n mielestä vakuutusyhtiön päätös oli vakuutusehtojen vastainen.

Asiakkaan valitus

P Oy:n mukaan F Oy:n omaisuus oli annettu säilytettäväksi P Oy:n vaaranvastuulla. P Oy on vedonnut vakuutusehtojen kohdan 22.4 sanamuotoon, jossa termejä "vuokrattu" ja "lainattu" on käytetty esimerkkeinä selventämään käsitettä "vieras omaisuus". Esimerkkien ei voitu katsoa rajoittavan koko ehtokohdan korvauspiiriä vain niiden osoittamiin tilanteisiin. Ehtokohdan päämäärittelyssä on annettu kolme eri tilannetta vakuutuksen kohteena olevalle vieraalle omaisuudelle:

omaisuus, jota vakuutuksenottaja käyttää toiminnassaan

omaisuus, jonka vakuutuksenottaja on sitoutunut vakuuttamaan

omaisuus, jonka osalta vakuutuksenottajalla on vaaranvastuu.

Vakuutusehdoissa mainittujen omaisuuserien määrittelyiden välissä on käytetty pilkkua ja tai-sanaa. Näin ollen luetellut ehtokohdat olivat toisistaan riippumattomia ja jokainen mainituista omaisuuseristä oli ehtotekstin mukaan vakuutuksen kohteena yksinään. F Oy:n omaisuudelle P Oy:n vaaranvastuun alaisuudessa tapahtunut vahinko olikin korvattava sillä perusteella, että vakuutuksenottajalla oli kyseisen omaisuuden vaaranvastuu. Muita vakuutusehdossa mainittuja määrittelyitä ei tarvittu. Mikäli vakuutusehdolla oli ollut tarkoitus rajata vieraana omaisuutena käsiteltäväksi vain korvauspäätöksessä mainitut vuokrattu tai lainattu omaisuus, vakuutusehto oli siinä tapauksessa laadittu epäselvästi. Epäselvää ehtokohtaa on aina tulkittava vakuutuksenottajan eduksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksessään esittämänsä seikat.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asia koskee vakuutuksenottajan yritysvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen tulkintaa vakuutuksen kohteena olevan vieraan omaisuuden määrittelyn osalta. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Puheena olevaan yritysvakuutukseen sovellettavien 1.1.2012 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 22.4, Vieras omaisuus, mukaan vakuutuksen kohteena on, valitun vakuutusmuodon mukaan, myös muu kuin vakuutuksenottajan irtain omaisuus aina 17 000 euron arvoon saakka, jota yritys käyttää toiminnassaan, jonka vakuutuksenottaja on sitoutunut vakuuttamaan tai jonka osalta vahingonvaara on vakuutuksenottajalla. Esimerkkeinä tällaisesta omaisuudesta mainitaan vuokrattu tai lainattu omaisuus.

Asiakkaan omaisuus, joka on vastaanotettu huoltoa tai käsittelyä varten, on vakuutuksen kohteena ainoastaan, mikäli se vahingoittuu sellaisen vahingon yhteydessä, joka korvataan näiden ehtojen ja valitun vakuutusmuodon mukaan.

Yllämainittu irtain omaisuus on vakuutuksen kohteena ainoastaan siinä tapauksessa, ettei vahinkoa korvata jollakin muulla vakuutuksella.

Asian arviointi

Asiakirjojen mukaan vakuutuksenottaja P Oy:n varastotiloissa oli säilytetty myös F Oy:lle kuulunutta irtainta omaisuutta. Asiassa on kysymys tähän omaisuuteen kohdistuneen varkausvahingon korvaamisesta P Oy:n yritysvakuutuksesta. P Oy:n ilmoituksen mukaan sillä oli vaaranvastuu säilytettävänään olleesta F Oy:n omaisuudesta.

Vakuutusehdossa on määritelty vakuutuksen kohteeksi sellainen vieras omaisuus, ”…jota yritys käyttää toiminnassaan, jonka vakuutuksenottaja on sitoutunut vakuuttamaan tai jonka osalta vahingonvaara on vakuutuksenottajalla.” Lautakunta katsoo, että vakuutusehdon kirjoittamisasun mukaan siinä on lueteltu kaikki ne vaihtoehtoiset tilanteet, joissa kussakin erikseen vieras omaisuus kuuluu vakuutuksenottajan yritysvakuutuksen piiriin. Luetellut edellytykset täyttävistä tilanteista ehtokohdassa on lisäksi mainittu esimerkkeinä vuokratun tai lainatun omaisuuden kuuluminen vakuutuksen piiriin. Koska viimeksi mainitut tilanteet on esitetty vain esimerkkeinä, ne eivät supista ehtokohdassa ensiksi annettua kuvausta vakuutuksen piiriin kuuluvasta omaisuudesta.

P Oy on tässä tapauksessa esittänyt, että sillä oli ollut vaaranvastuu säilytettäväkseen ottamastaan F Oy:n irtaimesta omaisuudesta, mitä seikkaa vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt. Vakuutuslautakunta katsoo, että kysymyksessä on ollut vakuutusehtojen kohdassa 22.4 mainittu vieras omaisuus, jonka osalta vahingonvaara on ollut vakuutuksenottajalla. Näin ollen F Oy:n kyseessä ollut omaisuus on vakuutusehtojen kohdan 22.4 mukaan kuulunut P Oy:n yritysvakuutuksen piiriin. Tämän vuoksi myös F Oy:n omaisuuteen kohdistunut varkausvahinko on korvattava P Oy:n yritysvakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa P Oy:n yritysvakuutuksesta korvauksen myös F Oy:lle kuuluneen omaisuuden varkausvahingosta vakuutussopimuksen ehtojen muutoin asettamissa rajoissa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta