Haku

VKL 145/14

Tulosta

Asianumero: VKL 145/14 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.10.2014

Vakuutusehtojen soveltaminen. Korvauksen määrä. Tietokoneen arvo. Nykyarvo. Jälleenhankinta-arvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan parturi-kampaamon toimitiloihin murtauduttiin 26.9.2013 ja sieltä anastettiin omaisuutta. Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon yhteensä 3 358,62 eurolla. Anastettuun omaisuuteen kuului vakuutuksenottajan vuonna 2008 hankkima Apple Macbook -mallinen kannettava tietokone. Vakuutusyhtiö korvasi tietokoneen sen 400 euroksi arvioidun nykyarvon mukaan, koska koneen arvo vahinkohetkellä oli ollut alle puolet uuden vastaavan koneen arvosta. Vakuutuksenottaja, joka hankki itselleen uuden tietokoneen, on vaatinut vakuutusyhtiöltä 604 euron lisäkorvausta katsoen, että vakuutussopimuksen ehtojen mukaan tietokone olisi pitänyt korvata jälleenhankinta-arvon perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö oli tehnyt ikävähennyksen, vaikka vakuutuskirjassa mainittiin vakuutuksen perusteena olevan jälleenhankinta-arvo ja täysturva. Omaisuuserityisehdon 304 mukaan ikävävähennyksiä ei tehdä, kun kyseessä on rikos. Jälleenhankinta-arvon on määritelty tarkoittavan uuden samanlaisen tai vastaavan omaisuuden hankintakustannuksia. Vakuutusehtojen kohdan 107 mukaan vakuutusyhtiön olisi pitänyt korvata uuden tietokoneen ostokuittia vastaan nykyarvon ja uuden koneen hinnan erotus. Tällä tavalla yhtiö olikin korvannut anastettujen ammattisaksien tilalle hankitut uudet sakset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan korvaus oli maksettu vakuutusehtojen mukaan. Vakuutuskohteena on ollut "Koneet, kalusto ja irtaimisto" 10 069 euron vakuutusmäärästä. Omaisuus oli vakuutettu täysturvalaajuisella omaisuusvakuutuksella.

Korvauksen määrä vahinkotilanteessa määräytyy ehtojen 100 ja 304 mukaan.

Omaisuusvakuutuksen yleisten ehtojen 100 kohdan 107 mukaan vakuutuksesta korvataan omaisuuden jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus silloin, kun vahingoittuneen omaisuuden nykyarvo on ollut vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta ja vakuutusmäärä on ollut jälleenhankinta-arvon mukainen. Silloin kun vahingoittuneen omaisuuden nykyarvo on ollut vähemmän kuin puolet jälleenhankinta-arvosta, korvauksena maksetaan enintään omaisuuden nykyarvo. Nykyarvo on omaisuusvakuutuksen yleisten ehtojen 100 kohdan 101 mukaan enintään omaisuuden käypä arvo. Koska kyse on ollut rikosvahingosta, omaisuuserityisehdon 304 mukaisia ikävähennysprosentteja ei ole käytetty.

Varastettu tietokone on ollut malliltaan Apple Macbook 13 tuuman näytöllä ja 2.4 GHz:n prosessorilla. Tietokone oli ostettu 1 198 euron arvonlisäverolliseen hintaan 23.8.2008.  Tietokoneen nykyarvoksi on muun selvityksen puuttuessa arvioitu 400 euroa eli 32 prosenttia jälleenhankinta-arvosta.

Korvauksenhakijalla on näyttötaakka vahingon määrästä. Jotta jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus voitaisiin suorittaa, vakuutuksenottajan olisi näytettävä, että tietokoneen nykyarvo vahinkohetkellä on ylittänyt puolet sen jälleenhankintahinnasta. Tietokone oli vahinkohetkellä yli viisi vuotta vanha. On tunnettu tosiasia, että viihde-elektroniikan ja tietokoneiden arvo laskee hyvin nopeasti. Vakuutusyhtiö on viitannut oheistamiinsa vastaavien käytettyjen tietokoneiden myynti-ilmoituksiin, jotka osoittavat koneen markkinahinnan ja siten käyvän arvon olleen noin 300 euroa. Ilmoitukset ovat maaliskuulta 2014, mutta koneen markkina-arvo vahinkohetkellä ei ole ollut merkittävästi suurempi. Toteutuneet kauppahinnat ovat usein pyyntihintoja alhaisempia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, miten vakuutuskorvaus vakuutuksenottajalta anastetusta tietokoneesta on vakuutusehtojen mukaan määritettävä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdassa 100 on määritelty vakuutussopimuksessa käytettyjä käsitteitä. Kohdan mukaan jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuudeltaan vastaavan omaisuuden rakentamis-, valmistus- tai hankintakustannuksia. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka omaisuudesta olisi saanut myytäessä se normaalilla kaupalla. Nykyarvolla tarkoitetaan samanlaisen tai käyttöominaisuudeltaan vastaavan omaisuuden arvoa. Tällöin otetaan huomioon omaisuuden arvon aleneminen iän, käytön tai käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan syyn johdosta. Omaisuuden nykyarvo on enintään sen käyvän arvon suuruinen.

Vakuutusehtojen kohdan 107, Korvaussäännöt, tähän asiaan soveltuvien määräysten mukaan vahingosta maksetaan jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus, kun omaisuuden nykyarvo on vähintään puolet jälleenhankinta-arvosta ja vakuutusmäärä on jälleenhankinta-arvon mukainen. Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että kahden vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta… tilalle hankitaan uutta samanlaatuista omaisuutta …

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä:

ensin maksetaan nykyarvon mukainen korvaus

sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen jälleenhankintatoimenpiteistä, maksetaan lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja nykyarvon mukaisten korvausten erotus.

Kun omaisuuden nykyarvo on vähemmän kuin puolet jälleenhankinta-arvosta…, korvauksena maksetaan enintään omaisuuden nykyarvo. Vahingon määrä nykyarvon mukaan on niin suuri osa jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingon määrästä kuin nykyarvo on jälleenhankinta-arvosta.

Vakuutusehtojen kohdassa 304 on määritelty rikkoutumisvahinkoihin sovellettavat ikävähennykset.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on vedonnut ennen muuta vakuutuskirjan mainintaan jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuskautta 1.1.2013 - 31.12.2013 koskeneen vakuutuskirjan jäljennöksen mukaan ”Vakuutusmäärän perusteena on jälleenhankinta-arvo, ellei kohdekohtaisesti ole toisin merkitty”. Vakuutuksenottajan viittaama vakuutuskirjan maininta ei koske vakuutuskorvausta vaan vakuutusmäärää eli sitä enimmäissummaa, jonka arvosta vakuutuksen kohteeksi vakuutuskirjalla tarkemmin yksilöidyt omaisuuserät on vakuutettu. Maininta ei määrittele yksittäisessä vahinkotilanteessa maksettavan korvauksen määrää, jonka laskeminen tapahtuu vakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla.

Tässä tapauksessa kysymyksessä on ollut varkausvahinko, johon ei sovelleta vakuutusehtojen kohdan 304 vain rikkoutumisvahinkoja koskevia ikävähennyksiä. Korvauspäätösten perusteella vakuutusyhtiö ei olekaan soveltanut ikävähennystä laskiessaan tietokoneesta maksamaansa korvausta.

Anastetusta omaisuudesta maksettavan korvauksen määrä lasketaan vakuutusehtojen kohdan 107 mukaisesti. Ehtokohdan mukaan vakuutusyhtiö maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisen korvauksen vain edellyttäen, että omaisuuden nykyarvo on vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta. Mikäli omaisuuden arvo on ollut esimerkiksi sen iän ja käytön johdosta tätä alhaisempi, korvauksena maksetaan enintään omaisuudella vahinkohetkellä ollut nykyarvo. Vakuutusehtojen mukaan nykyarvo on enintään omaisuuden käyvän arvon suuruinen eli se rahamäärä, jonka omaisuudesta olisi saanut myymällä sen normaalilla kaupalla.

Lautakunta toteaa, että näyttövelvollisuus vahingon määrästä kuuluu korvauksen hakijalle. Asiakirjojen mukaan vakuutuksenottaja oli hankkinut tietokoneen 1 198 eurolla vuonna 2008 ja se on ollut vahinkohetkellä viisi vuotta vanha. Lautakunnalle toimitettujen myynti-ilmoitusten perusteella vastaavan käytetyn tietokoneen myyntihinta vahinkohetkellä on ollut enintään 400 euroa ja todennäköisesti sitäkin alhaisempi. Saadun selvityksen perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön arvioita tietokoneen nykyarvosta perusteltuna. Vakuutuksenottajan toimittaman ostokuitin mukaan vastaava uusi tietokone oli maksanut 1 186,99 euroa. Näin ollen anastetun tietokoneen nykyarvo on ollut alle puolet sen jälleenhankinta-arvosta. Siten vakuutuskorvaus on tullut vakuutusehtojen kohdan 107 mukaan suorittaa tietokoneen vahinkohetken nykyarvon mukaan.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia