Haku

VKL 144/12

Tulosta

Asianumero: VKL 144/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Kosteusvaurioiden syy Miltä osin vauriot olivat aiheutuneet putkivuodosta? Kondenssivesi

Tapahtumatiedot ja korvausmenettely

Kartoitus 9.–11.11.2011

Asunto-osakeyhtiön rivitalossa (rakennusvuosi 1980) olevassa huoneistossa havaittiin kosteusvaurioita. C Oy teki kohteessa kartoituksia 9.–11.11.2011. Kartoitusraportin mukaan olohuoneen parketissa oli kosteusvaurio. Parketti oli kastanut WC:n vastaiselta seinältä. Se oli seinän vieressä vesimärkää. Lisäksi keskemmällä olohuoneen parketissa oli kosteus koholla. Parketti oli raportin mukaan koko huoneistossa kulunut. WC:ssä kylpyhuoneen vastaisen väliseinän rungossa oli lahovaurioita noin 500 mm:n korkeudelle. Rakenteet olivat tarkastushetkellä kuivat. WC:n olohuoneen vastainen seinä oli kastunut alaosastaan. Raportin mukaan seinän runko oli todennäköisesti vaurioitunut noin 300 mm:n korkeudelle pohjakuvaan merkityltä matkalta. WC:n lattiassa oli kastunut alue.

C Oy:n raportissa mainitaan, että asukkaan kertoman mukaan kylpyhuone oli saneerattu noin 10 vuotta aikaisemmin. Tällöin ainakin olohuoneen vastaisella seinällä oli ollut vauriota seinärakenteessa. C Oy:n edustaja arvioi, että tämä nyt havaittu lahovaurio oli vanha ja jäänyt havaitsematta tai korjaamatta kylpyhuoneen saneerauksen yhteydessä.

Kartoitusraportin mukaan huoneiston sisäilman kosteus oli korkea. Ilmanvaihto ei raportin mukaan toiminut. Kohteessa oli ilmalämmitys. Raportin perusteella poistoilmakoneen mahdollisesta rikkoutumisesta ei ole tietoa. WC-istuin kondensoi rajusti. C Oy:n edustajan arvion mukaan olohuoneen parketin kosteusvaurio johtui WC-istuimen kondenssivesistä ja/tai WC:n roiskevesistä. Keskemmällä olohuoneen parketissa ollut kohta vaikutti raportin mukaan kastuneen ylhäältäpäin. Raportissa viitataan mahdollisuuteen, että lattialle olisi kaatunut jotain. Pintakosteudet eivät olleet kylpyhuoneessa ja saunassa mainittavasti koholla. Kartoituksessa WC:n putkikotelossa havaittiin vesijälkiä. C Oy:n edustaja arvioi niiden aiheutuneen kylmävesijohdon kondensoimisesta. WC-istuimen viemäröinnissä ei havaittu vuotoa.

Vakuutusyhtiön päätös 18.11.2011

Asunto-osakeyhtiö haki vaurioista korvausta kiinteistövakuutuksesta, joka sisälsi muun ohella vuotovahinko- ja rikkoutumisvahinko-osat. Vakuutusyhtiö viittaa 18.11.2011 antamassaan päätöksessä C Oy:n kartoitusraporttiin. Päätöksen mukaan WC:n lahovauriot on todettu tarkastushetkellä kuiviksi ja vanhoiksi vaurioiksi, joiden syytä ei ole voitu selvittää. Vastaavia kosteusvaurioita on ilmennyt pesuhuoneen toisessa seinässä 10 vuotta sitten tehdyn korjauksen yhteydessä. Nyt havaittuja vaurioita ei ole silloin havait­tu eikä korjattu. Kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko, koska vaurion syytä ei ole saatu selville eikä kohteessa ole todettu putkivuotoa tai vastaavaa vakuutusehtojen tarkoittamaa tapahtumaa, joka vaurion olisi ai­heuttanut.

Olohuoneen parkettivauriot WC:n seinän läheisyydessä ovat raportin mukaan seurausta WC-istuimen kondensoitumisesta. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssivedestä. Vahinko ei ole korvattava, vaikka ilmastointi-laite olisikin rikki, koska vauriot eivät ole seurausta vuodosta. Olohuoneen parketin vauriot keskemmällä lattiaa ovat aiheutuneen päältäpäin eikä kyseessä ole vakuutusehtojen tarkoittama putkivuoto tai vas­taava tapahtuma.

Tarkastuskertomus 12.1.2012

Vakuutusyhtiön tarkastaja kävi kohteessa 12.1.2012. Tarkastuskertomuksen mukaan kohteessa oli purettu pois kalusteet, pintamateriaalit, parketit, kaakelit ja seinälevytykset. Tarkastajan mukaan rakenteille syntyneitä vaurioita ei tämän takia voitu todeta muilta kuin rungon osilta. Purkutöiden yhteydessä putkiasentaja oli havainnut WC-istuimen tulovesi­tippavuodon. Asentaja oli uusinut putken ja heittänyt vanhan roskiin. Tarkastuskertomuksen mukaan tiedot putken tippavuodosta perustuivat tarkastajan LVI-liikkeen työnjohtajan kanssa käymään puhelinkeskusteluun ja vuodon toteaminen putkiasentajan antamaan tietoon. Koska WC-istuin oli hikoillut C Oy:n kartoituksen yhteydessä, on tippavuotoa ollut vaikea havaita. Tarkastuskertomuksen mukaan tippavuoto on oletettavasti ollut ainakin osatekijä olohuoneen parketin ja olohuoneen vastaisen seinän alajuoksun kastumisessa. Tarkastuskertomukseen oli liitetty kolme valokuvaa.

Vakuutusyhtiön päätös18.1.2012

Vakuutusyhtiön uuden päätöksen mukaan tippavuodon vaikutus vahingon laajuuteen on olematon. WC-tila ja olohuoneen lattia olisi pitänyt korjata sekä kondensoitumisen että lahovaurioiden takia. Tippavuoto ei ole aihe­uttanut uusia korjaustarpeita WC-tilaan tai olohuoneeseen eikä tätä vahinkoa korvata vakuutuksesta.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta ja viittaa huoneistoa hallitsevan osakkaan kirjelmään, jonka mukaan tarkastuskertomuksen perusteella tippavuoto on osasyyllinen WC:n alajuoksun ja olohuoneen parketin vaurioihin tarkastusraportin mukaan. Kylpyhuoneeseen ja saunaan tippavuodolla ei ole vaikutusta.

Kun vahingon syytä alettiin tutkia, kondensoitumista pidettiin ainoana mahdollisuutena. Vaurioista päätellen sen oli pitänyt olla rajua. Kun putkivuotoa löytyi, kondensoitumisen merkitys muuttui olemattomaksi. Se jäi kuitenkin elämään asiakirjoihin. Kondensoituminen ei ole aiheuttanut asumishaittaa. Vakuutusyhtiön tulee korvata olohuoneen lattian ja alajuoksun vauriot sekä huoneiston asukkaiden väliaikainen majoittuminen vuokra-asunnossa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vuotoa tai vuotanutta putkea ei ole ollut tarkastuksessa mahdollista nähdä, koska putki oli tarkastushetkellä 12.1.2012 ollut jo hävitetty. Lisäksi tarkastushetkellä kaikki asiaan oleellisesti liittyvät rakenteet olivat jo purettuina. Tippavuodosta saadut tiedot perustuvat putkiurakoitsijan työnjohtajan kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun.

Vakuutusyhtiön mukaan korvauspäätös perustuu osaltaan siihen, että kohteessa on havaittu kosteudesta aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet arvion mukaan jo noin 10 vuotta sitten. Näitä vaurioita on ollut WC:n ja pesuhuoneen välisessä seinässä. Tämä vaurio on tullut korjata jo asumiseen liittyvien terveydellisten riskien takia. Samoin raportissa on havaittu, että WC:ssä olevassa putkikotelossa olevat kylmävesijohdot ovat kondensoineet vettä, mikä on aiheuttanut vesijälkiä puurakenteisiin. Valokuvan perusteella putkikotelo sijaitsee lähellä olohuoneen seinää WC-tilan takaosassa.

Tippavuoto on ollut määrältään pieni, koska sitä ei ole voinut havaita lattialta, seinästä eikä muualtakaan rakenteista ennen kuin putki irrotettiin. Tippavuodon vaikutus vaurioiden laajuuteen on ollut olematon vahinkotapauksessa, koska tippavuotoa ei ole voitu havaita rajun kondensoinnin seasta. WC-tilan ja olohuoneen välinen seinä on kastunut noin 300 mm:n korkeuteen, joten vauriot ovat aiheutuneet pitkän ajan kuluessa ja kosteuden vaikutus rakenteisiin on ollut pitkäaikaista.

Kondensoitumisesta aiheutunut kosteusrasitus on vahingon pääsyy ja sen johdosta myös seinän takana oleva parketti on kastunut. Lisäksi WC-tilassa on vanhoja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kauan sitten. Havaittu tippavuoto ei ole aiheuttanut tämän WC-tilan muista syistä vaurioituneille rakenteille minkäänlaisia lisävaurioita. Vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

13. Vuotovakuutus

13.1 Korvattavat vahingot

13.1.1 Neste-, kaasu- tai höyryvuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höy­ryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

  • rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista
  • rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista
  • vesijohtoverkostoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta
  • tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja laitteista, kuten kylmä-laitteista
  • kiinteästi asennetuista säiliöistä. --

13.2 Korvausrajoitukset

13.2.4 Kosteuden tiivistyminen ja homehtuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa kondenssivesi tai muu kosteus (esimerkiksi maanalainen kosteus tai vesi), sienettyminen, home tai haju, ellei se ole suoranainen seuraus korvattavasta vahingosta. Tällöinkin korvataan vain vuodosta vaurioituneelle rakenteelle aiheutunut seurannaisva­hinko.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, korvataanko WC-istuimen takana olevan olohuoneen vastaisen seinän alajuoksun sekä olohuoneen parkettilattian korjaaminen vuotovahingon perusteella. Valituksessa on viitattu lisäksi huoneiston asukkaan sijaisasunnosta aiheutuvien kulujen korvaamiseen. Vakuutuslautakunta pitää asiassa riidattomana, että WC:n ja kylpyhuoneen välisen seinän vauriot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus myös vakuutuksesta korvattavan vahingon laajuudesta.

Kiinteistövakuutuksesta voidaan vuotovahinkona korvata vahinko, jonka on aiheuttanut nestevuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutusehdoissa mainitusta lähteestä, kuten rakennuksen vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista. Vakuutuksesta ei rajoitus­ehdon mukaan korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa kondenssivesi tai muu kosteus, ellei se ole suoranainen seuraus korvattavasta vahingosta.

C Oy:n kartoitusraportin mukaan huoneiston sisäilman kosteus oli korkea eikä ilmanvaihto toiminut. Sen mukaan WC-istuin kondensoi rajusti. Kartoituksen tehnyt C Oy:n edustaja uskoo kosteusvaurion aiheutuneen WC-istuimen kondenssivesistä ja/tai WC:n roiskevesistä. C Oy:n raportin valokuvasta ilmenee, että WC-istuimen vasemmalla puolella olevassa putkikotelossa on vesijälkiä. Raportin mukaan kysymys lienee kylmävesijohdon kondenssivedestä.

Tarkastuskertomuksen merkintöjen mukaan putkiasentaja oli havainnut WC-istuimen tulovesiputken sulkuventtiilissä tippavuodon. Vahinkotarkastaja olettaa, että tippavuoto on ollut ainakin osatekijä olohuoneen parketin ja alajuoksun kastumisessa. Vakuutusyhtiö ei ole asian käsittelyssä kiistänyt WC-istuimen tulovesiputken vuotoa. Sen mukaan vaurioiden pääsyynä on kondenssivesi eikä putkivuoto ole aiheuttanut rakenteille lisävahinkoa.

Valokuvien perusteella WC-istuimen tulovesiputki sijaitsee ovelta katsottuna WC-istuimen oikealla puolella ja se on johdettu ovelta katsottuna oikeanpuoleisen seinän sisälle. Putkikotelo, jossa on ollut kosteusjälkiä, sijaitsee ovelta katsottuna WC-istuimen vasemmalla puolella. WC-istuimien sulkuventtiili sijoitetaan tyypillisesti tulovesiputkeen mahdollisimman lähelle WC-istuinta. Lautakunnan käsityksen mukaan, että tippavuoto on ollut WC-istuimen oikealla puolella olevassa tulovesiputkessa. Selvityksestä ei ilmene, että WC-istuimen vasemmalla puolella olevan putkikotelon putkissa tai sulkuventtiileissä olisi ollut vuotoa.

Vakuutuslautakunta pitää mahdollisena, että kondenssiveden muodostuminen WC-istuimeen liittyy ainakin osin tulovesiputken sulkuventtiilin vuotoon. Toisaalta putkikotelossa ja sen läheisyydessä on ollut kosteusvaurioita, jotka käytettävissä olevan selvityksen perusteella olisivat aiheutuneet kondenssivedestä. WC-istuimen tulovesiputken vuotoa ei ole havaittu kartoituksen yhteydessä, joten vuotoveden virtaus on ollut ilmeisimmin vähäinen. Tapauksessa jää selvittämättä, että putkivuoto olisi yksinomaan aiheuttanut puheena olevat vauriot. Asiassa ei ole selvitystä muista putkivuodoista tai muusta vakuutusehdoissa tarkoitetusta korvauspiiriin kuuluvasta nestevuodosta. Lautakunta pitää kuitenkin luotettavana vakuutusyhtiön käyttämän vahinkotarkastajan arviota siitä, että vuoto on ollut osatekijänä olohuoneen parketin ja olohuoneen vastaisen seinän alajuoksun kastumisessa.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvamaan asunto-osakeyhtiölle WC-istuimen tulovesiputken putkivuodon aiheuttaman osuuden vaurioista. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo täksi osuudeksi puolet WC:n takaseinän sekä ovelta katsottuna oikean kulman alaohjauspuun uusimisesta aiheutuneista kuluista.

Valokuvien ja kartoitusraportin perusteella olohuoneen parketti oli kulunut ja olohuoneen keskellä oli tähän vahinkoon liittymätön kosteusvaurio. Kartoitusraportin mukaan olohuoneen lattian pinta-ala on 24 m². Käytettävissä olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää tapauksessa olohuonetta sellaisena yhtenäisenä alueena, johon parkettivahingon vaikutuspiiri lautakunnan omaksuman käytännön mukaisesti rajautuu. Huomioon ottaen WC:n kosteusvaurioista todettu sekä parketin kunto ja muu vaurio Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvausvastuu vuotovahingon perusteella rajautuu yhteen viidesosaan (1/5) olohuoneen (24 m²) parketin jälleenhankinta-arvon mukaisesta korvauksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi yleisesti, että osakkaalle aiheutuneet ylimääräiset asumiskulut eivät korvausaiheena kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin. Tällaisia kuluja voidaan kuitenkin sopimuksessa määrätyin edellytyksin korvata osakkaan mahdollisesta omasta kotivakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta