Haku

VKL 144/11

Tulosta

Asianumero: VKL 144/11 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2011

Toiminnan vastuuvakuutus Vanhenemisaika Kuinka laajasti konsulttivastuuvakuutuksesta korvattiin? Mitä korvattiin toiminnan vastuuvakuutuksesta? Konsultin vastuu Käsiteltävänä ja huolehdittavana ollut omaisuus

Tapahtumatiedot

Maatalousyrittäjän navettarakennuksen katto sortui äkillisesti 5.2.2010 ja rakennus tuhoutui. Rakennuksessa olleista runsaasta sadasta nautaeläimestä kuoli katon romahtamisen seurauksena 11 lehmää. Myös maidon tuotantokoneet ja laitteet tuhoutuivat. Vahinkoa aiheutui lisäksi maidontuotannon keskeytymisen seurauksena. Korvauksia katon romahtamisesta haettiin mm. rakennuksen peruskorjauksen rakennesuunnittelun tehneeltä A ry:ltä. A ry haki korvauksia ottamastaan konsultin vastuuvakuutuksesta sekä toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

A ry ja maanviljelijä tekivät 9.5.1995 sopimuksen kylmäpihaton ja vanhan navetan peruskorjauksen rakennesuunnittelusta. Pääpiirustus valmistui 1996. Rakennepiirustukset vesikaton jäykistyksestä valmistuivat 19.4.1997. Näiden suunnitelmien lisäksi A ry suunnitteli lypsyaseman vuonna 1999 ja vuonna 2004 pihaton muutoksen lämpimäksi.

HTT-tavarantarkastuskertomuksessa on käyty läpi vahingon syntyyn mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastuskertomuksen mukaan sortumiseen ovat vaikuttaneet lumikuorma ja lumen kinostuminen tuuletusaukon toiselle puolelle, ruodelaudoituksen puuttuminen rakennuksen harjalta ja yläpohjan kokonaisjäykistyksen puutteellinen toteuttaminen. Sortumiseen on vaikuttanut myös se, että tuuletusta varten rakennettu korotus on vähentänyt kattorakenteen lumikuorma-arvoa ja se, että ulkoseinien alaosa on kiinnitetty puutteellisesti perustukseen. Rakenteissa on ollut kosteusrasituksesta johtuvia vaurioita, jotka ovat peräisin ajalta, jolloin rakennus oli kylmäpihatto. Rakennesuunnitelmat ovat olleet puutteelliset.

Vakuutusyhtiö on perusteluissaan todennut, että suunnittelutehtävän aikaan olivat voimassa konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1983. Niiden mukaan konsulttivastuu on voimassa, kunnes hänen suorittamansa suunnittelutehtävän perusteella toteutettu tehtävä on hyväksytty työnsuorittajan takuuajan vakuuden vapauttavan tai sitä vastaavan tarkastuksen perusteella. Ellei tällaista takuuaikaa ole määritelty, vastuu päättyy yhden vuoden kuluttua suunnitellun kohteen valmistumisesta. Konsultti vastaa kuitenkin mainitun ajan jälkeenkin sellaisista vioista ja puutteista, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen konsultin tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita ennen edellä mainitun takuuajan päättymistä, tai ellei takuuajasta ole sovittu yhden vuoden kuluessa suunnittelukohteen valmistumisesta. Tästäkin vastuustaan konsultti on vapaa, kun 10 vuotta on kulunut suunnittelutehtävän päättymisestä.

Kyseessä olevassa tapauksessa vuosina 1996 ja 1997 valmistuneiden suunnittelutehtävien osalta suunnittelijan vastuu on vanhentunut KSE 1983 ehtojen mukaan. Vahinko on tapahtunut vuonna 2010 eli yli 10 vuotta suunnittelutehtävien päätymisen jälkeen. Näin ollen, vaikka vahingon katsottaisiinkin osaltaan johtuvan vuosina 1996 ja 1997 tehdyistä suunnitelmista, korvausta ei voida maksaa, koska konsultti ei KSE 1983 ehtojen mukaan ole vahingosta korvausvastuussa.

A ry:n vuonna 1999 tekemän suunnitelman lypsyaseman muutostyöstä tai vuonna 2004 tekemän suunnitelman pihaton muuttamisesta lämpimäksi, ei tavarantarkastuskertomuksen perusteella ole syy-yhteydessä katon romahtamiseen, minkä vuoksi vahinkoa ei voida osaksikaan korvata A ry:n konsultin vastuuvakuutuksesta.

Lausuntopyyntö

A ry on solminut maanviljelijän kanssa vuonna 1995 pihaton ja navetan suunnittelusopimuksen, laatinut sen perusteella piirustukset, rakennelaskelmat ja navettasuunnitelman kustannusarvioineen. Suunnitelmat on laatinut insinööri B, joka on myös toiminut rakennustöiden valvojana. Maanviljelijä on tilannut A ry:ltä vuonna 1995 navetan pääpiirustukset, vuonna 1997 suunnitelman navetan vesikaton jäykistyksestä, vuonna 1999 suunnitelman navetan lypsyaseman muutoksesta ja vuonna 2004 pihaton muuttamisen lämpimäksi

Lausuntopyynnössä viitataan tavarantarkastajan tekemään tavarantarkastuskertomukseen, erityisesti on viitattu sivuihin 24 ja 25.

Maanviljelijä katsoo, että navetan sortumisen ovat aiheuttaneet

 1. A ry:n laatimat virheelliset ja puutteelliset suunnitelmat (konsultin vastuu).

 2. Vahinkoon on ollut syynä rakennustöissä tapahtunut poikkeaminen virheellisistä ja puutteellisista suunnitelmista (rakennuttajan omalla vastuulla).

 3. Vahinkoon on vaikuttanut vastaavan työnjohtajan, A ry:n työntekijän ja suunnittelijan B laiminlyönnit, kun hän ei huomauttanut rakennustöissä tehdyistä virheistä eikä vaatinut niiden korjaamista (työnantajan vastuu).

Lausuntopyynnössä pyydetään, että Vakuutuslautakunta antaa vahingon johdosta suosituksen vakuutusyhtiölle korvata navetan sortumisesta aiheutunut omaisuus- ja keskeytysvahinko joko kokonaan tai ainakin osittain A ry:n vastuuvakuutuksesta.

A ry on kiistänyt maanviljelijän väitteet sen vuoksi, että

 1. sopimusvastuu on vanhentunut

 2. vahingonkorvauksen yläraja on rajattu konsulttipalkkion määrään

 3. virheellisyydet ovat johtuneet nurjahdustuennasta ja

 4. A ry on väittänyt, ettei insinööri ole toiminut vastaavana työnjohtajana aikana, jolloin rakennuttajamaanviljelijä on toteuttanut ruoderaudoituksen vastoin jäykistyspiirustuksissa olleita ohjeita.

Saamisen vanhentumisen osalta on todettu, että kyseessä on monitahoinen kysymys. Erityisesti tässä tapauksessa, jossa A ry:n työntekijä on sekä suunnitellut työn että ollut myös valvojana paikanpäällä. Asiaa tulee tarkastella sekä konsulttivastuuvahinkona että työnantajan vastuuvahinkona.

Vesikaton jäykistyssuunnitelmat on laatinut A ry:n insinööri. Tilauksesta ei ole löytynyt kirjallista sopimusta, vaan siitä on sovittu suullisesti. Koska kirjallista sopimusta ei ole tehty, ei A ry voi tältä osin vedota yleisiin konsulttitoiminnan sopimusehtoihin. Vastoin A ry:n käsitystä on tämän työntekijä toiminut työmaalla vastaavana työnjohtajana myös ensimmäisen rakennusvaiheen aikana, jolloin ruodelaudoitus on toteutettu vastoin jäykistyspiirustuksissa olleita ohjeita. A ry:n väite, ettei sen insinööri olisi tämän työn aikana toiminut vastaavana työnjohtajana, ei pidä paikkaansa. Kirjallista sopimusta ei ole, vaan asiasta on sovittu suullisesti. Vahinkoa kärsinyt katsoo, ettei rakennustyön valvonnan puutteesta johtuva vastuu voi alkaa vanheta muusta kuin vahingon sattumisesta lukien. Myös suunnittelutyön vastuun vanhentumisen alkaminen ei tässä tapauksessa voi katsoa alkaneeksi muusta ajankohdasta kuin vahingon sattumisesta lukien.

Lausuntopyynnössä viitataan ja siteerataan korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2009: 92.

Siltä osin, että vahingonkorvauksen yläraja olisi rajattu konsulttipalkkion määrään, on todettu, että maanviljelijä on työn tilaajana asetettava kuluttajan asemaan. Tämän vuoksi sopimusehto on tältä osin täysin kohtuuton ja sitä on soviteltava kuluttajansuojalain mukaisesti.

Vesikaton jäykistyksestä tehtiin suullinen suunnittelusopimus keväällä 1997. Kun kirjallista suunnittelusopimusta ei ole, ei vahingonkorvausta voida rajoittaa. A ry on myöntänyt, että sen insinöörin suunnittelema 400 mm:n ruodeväli on poikennut naulalevyristikkopiirustuksen tehneen yrityksen maksimiruodevälivaatimuksesta, mikä on ollut 350 mm. Koska kyseessä on ollut suullinen sopiminen, ei vahingonkorvauksen ylärajausta ole, ellei A ry esitä asiasta näyttöä. Koska A ry:n insinööri on ollut rakennustyön vastaavana työnjohtajana, tämän olisi pitänyt huolehtia siitä, että rakennustyössä noudatetaan sekä piirustuksia että tavarantoimittajan ohjeita. Lisäksi hänen olisi pitänyt huolehtia siitä, että rakennustyössä ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. Tältä osin lausuntopyynnössä on viitattu Suomen Rakennuskokoelman osassa A ”Rakennustyön valvontamääräykset, kohtaan 2.1, vastaavatyönjohtaja –määräyksiin”.

Lausuntopyynnössä on todettu vielä, että A ry on päävastuussa työntekijänsä, insinöörin, virheellisistä piirustuksista ja työmaavalvonnasta vastaavana työnjohtajana tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä ja tämän vuoksi A ry on ainakin osavastuussa navetan sortumisesta ja siitä aiheutuneista omaisuus- ja keskeytysvahingoista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo asiassa olevan riidatonta, että vakuutuksenottajan A ry:n väitetty laiminlyönti ajoittuu vuosina 1996 ja 1997 tehtyjen suunnitelmien ja suunnittelutyön valvonnan yhteyteen. Vuosina 1999 ja 2004 tehdyt suunnitelmat eivät ole syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. Vakuutusyhtiö katsoo, että kukin navetan suunnittelua koskeva toimeksianto on erikseen sovittu eikä kysymys ole yksittäisestä toimeksiannosta.

Vanhentumisen osalta vakuutusyhtiö katsoo, että tapaukseen soveltuu laki velan vanhentumisesta tämän lain voimaantulon ja siirtymäsäännösten perusteella. Lain 7 §:n mukaan korvausvelan vanhentumisesta todetaan, että vahingonkorvauksen tai muun 1 momentissa tarkoitetun velan vanhentuminen on katkaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon johtaneesta tai edunpalautuksen perustana olevasta tapahtumasta.

Tämä määräaika ei koske henkilö- tai ympäristövahinkoja, eikä tässä tapauksessa ole kyseessä henkilö- tai ympäristövahinko.

Vahinkoon johtanut virhe on tehty vuosien 1996 ja 1997 suunnittelutyön yhteydessä. Vakuutusyhtiö katsoo, että vanhentumislain perusteella lausunnonpyytäjän vahingonkorvaussaatava on vanhentunut, eikä vakuutuksenottaja ole vahingosta korvausvastuussa.

Konsulttivastuun ja KSE-ehtojen soveltavuuden osalta todetaan, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan konsulttitoiminnassa tilaajalle aiheutettu vahinko, kun vakuutuksenottaja vahingosta kulloinkin voimassa olevien konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan on korvausvastuussa. Tapaukseen sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1983. Näiden ehtojen kohdassa 3.2.4 on määrätty korvauksen ylärajan määrästä ja ehtokohdassa 3.2.5 on määrätty vanhenemisajasta.

Vakuutusyhtiön korvausvastuu arvioidaan KSE-ehtojen mukaan, vaikka konsultti ja tilaaja eivät näitä ehtoja ole soveltaneetkaan. Vakuutusehdot rajoittavat täten vakuutusyhtiön vastuun vakuutustapahtumasta KSE-ehtojen mukaisesti. Mikäli vakuutuksenottaja todetaan korvausvelvolliseksi, vakuutusyhtiön vastuun enimmäismäärä on enintään suunnittelupalkkion suuruinen. Vakuutusyhtiön vastuu määräytyy KSE-ehtojen mukaan siinäkin tapauksessa, ettei tilaajan ja konsultin välisessä sopimuksessa näiden ehtojen noudattamisesta olisi sovittu.

Vakuutuksenottajan ja lausunnonpyytäjän välistä sopimusta ei voida sovitella kuluttajansuojalain säännösten mukaan, koska lausunnonpyytäjä ei ole laissa tarkoitettu kuluttaja, vaan elinkeinotoimintaa harjoittava maanviljelijä.

Vahinkoa kärsineen oman myötävaikutuksen osalta on todettu, että tavarantarkastuskertomuksen mukaan katolla on ollut huomattava lumikuorma ja tämä on osaltaan myötävaikuttanut katon sortumiseen. Lausunnonpyytäjän toiminta rakennuttajana on omalta osaltaan vaikuttanut vahingon syntyyn. Lisäksi vahingon syntyyn on vaikuttanut yläpohjan rakenteisiin kohdistunut kosteusrasitus aikana, jolloin rakennus on ollut kylmäpihatto. Nämä kosteusvauriot eivät ole syy-yhteydessä vakuutuksenottajan toimintaan.

Vaikka vahinkoa käsiteltäisiin toiminnan vastuuvakuutuksen osalta, vahingonkorvaussaatava vanhentumislain mukaan vanhentunut. Lisäksi todetaan, ettei toiminnan vastuuvakuutuksesta voida korvata virheellisestä piirustuksesta aiheutuneita vahinkoja. Rakennustyön valvonnan osalta kysymys on vakuutuksenottajan huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, jota ei voida korvata toiminnan vastuuvakuutuksesta. Sortunut rakennus on valvojan väitetyn laiminlyönnin aikana ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla vakuutuksenottajan huolehdittavana vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja A ry on vastineessaan todennut, että se on solminut maanviljelijän kanssa suunnittelusopimuksen vuonna 1995 ja tämän sopimuksen perusteella on A ry rakennusinsinööri tehnyt rakennuksen pääpiirustukset. Navettarakennusta on kuitenkin useamman kerran laajennettu ja paranneltu.

Toukokuussa 1995 on tehty sopimus kylmäpihaton ja vanhan navetan peruskorjauksesta. Sikäli, jos jokin sortuman syy perustuu tuon sopimuksen pohjalta tehtyihin piirustuksiin, on vastuu vanhentunut. Vuoden 1995 suunnittelusopimukseen sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja vuodelta 1983. Näissä ehdoissa suunnittelijan vastuuta on rajattu mm. ehtokohdissa 3.2.4 ja 3.2.5. Korvausvastuu on rajattu enintään sopijaosapuolen kokonaispalkkioiden suuruuteen ja lisäksi ajallisesti niin, että konsultti on vastuusta vapaa, kun 10 vuotta on kulunut suunnittelutehtävän päättymisestä.

A ry katsoo, että yhdistyksen vastuu vuonna 1995 tilattujen ja 15.9.1995 päivättyjen pääpiirustusten osalta on vanhentunut sikäli, kun navetan sortuminen johtuu näiden piirustusten mukaisesta toteutuksesta. A ry:n suunnittelija-insinööri on tehnyt pääpiirustukset eli asemapiirroksen, pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivupiirroksen, mutta rakennepiirustukset, joissa esitetään rakenteen kantavuuteen ja lujuuteen liittyviä asioita, on laatinut toinen yritys.

Huhtikuussa 1997 on päivätty insinöörin tekemät rakennepiirustukset vesikaton jäykistyksestä. Tämä suunnittelusopimus on perustunut suulliseen sopimukseen. Rakennuttaja on toteuttanut ruodelaudoituksen vastoin jäykistyspiirustuksissa olleita ohjeita. Piirustusten mukaan maksimiruodeväli tulisi olla 400 mm, kun taas ristikkotoimittajan ohjeen mukaan välin pitäisi olla 350 mm. Ruoteet on asennettu vieläkin harvempaan, eli syy-yhteyttä piirustusten ja sortuman välillä ei ole. Insinööri ei ole ollut tänä aikana työmaalla vastaavana työnjohtajana.

Tavarantarkastuskertomuksessa on sortumisen osasyyksi todettu jäykistysrakenteisten nurjahdustukien ja vinotukien asentaminen. Tältä osin vastuu on vain rakennuttajan, koska A ry:n insinööri ei ole toiminut työmaalla vastaavana työnjohtajana. Yhtenä osasyynä sortumaan on ollut lumikuorma. Tältä osin kyseessä on maanviljelijän oma myötävaikutus vahinkoon. Myös tuuletusta varten rakennettu korotus on ollut osasyynä vahinkoon. Ilmanvaihtorakenteista ei ole laadittu suunnitelmia lainkaan. A ry:n insinööri on antanut puhelimitse ohjeet ilmanvaihtokanavan rakentamista varten. Vahinkoa kärsineen vastuulla olisi ollut tilata asianmukaiset suunnitelmat ilmanvaihtorakenteiden toteuttamista varten. Kyse on ollut puhelimessa annetuista yleisluonteisista neuvoista eikä sopimusta voida katsoa tällöin syntyneen.

Viimeisenä osasyynä sortumiseen on pidettävä ulkoseinien alaosan puutteellista kiinnitystä perustuksiin. Tältäkään osin ei ole ulkoseinien rakennepiirustuksia käytettävissä. Tavarantarkastuskertomuksen mukaan rakennussuunnitelmat ovat olleet puutteelliset. Puuttuvien rakennesuunnitelmien osalta vastuu on rakennuttajalla.

Yhteenvetona on todettu, että vuosien 1995 ja 1997 suunnitelmien osalta on mahdollinen vastuu vanhentunut. Vuoden 1999 lypsyaseman muutossuunnitelman osalla ei ole merkitystä, koska se ei ole koskenut rakennuksen kantavia rakenteita, eikä voi siten olla osaksikaan syynä navetan sortumiseen.

3.2.2004 tilattiin pääpiirustukset pihaton muuttamisesta lämpimäksi. Vanhaa pääpiirustusta muutettiin suunnitelman mukaisesti ja A ry:n insinööri on ollut pääsuunnittelijana, mutta tällä asialla ei ole merkitystä, koska rakennuksen sortuminen tavarantarkastuskertomuksen mukaan ei ole palautettavissa tähän rakennusvaiheeseen miltään osin.

 

Vakuutuslautakunnassa olleet selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytettävissään 16.3.2010 päivätty tavarantarkastuskertomus 01/2010.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Konsulttivastuuvakuutus

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Konsulttivastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityssä konsulttitoiminnassa tilaajalle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko, kun

 • vahinko on seurausta vakuutuskauden aikana tapahtuneesta teosta tai laimin­lyönnistä ja

 • vakuutuksenottaja on vahingosta kulloinkin voimassa olevien konsulttitoimin­nan yleisten sopimusehtojen mukaan korvausvastuussa.

Korvausrajoitusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin vakuutuksenottaja on sitoutunut laajempaan korvausvastuuseen kuin konsultille konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaan ilman ehtolisäyksiä muodostuu.

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan konsultin vahingonkorvauksen yläraja on ilman ehtolisäyksiä enintään sopijapuolen kokonaispalkkion suuruinen. Jos sopijapuolet ovat sopineet muuta konsultin korvausvelvollisuuden määrästä tai perusteesta, vakuutus ei kata tällaista korvausvelvollisuutta ilman erillistä sopimusta vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksen laajennuksesta tehdään merkintä vakuutuskirjaan.

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1983 kohdassa 3 on määritelty konsultin asema ja vastuu. Kohdassa 3.2.5 on määritelty vastuun voimassaoloaika. Tämän ehtokohdan toisen kappaleen lopussa todetaan, että tästä vastuusta on konsultti vapaa, kun 10 vuotta on kulunut suunnittelutehtävän päättymisestä.

Laissa velan vanhentumisesta 7 §:n toiseksi viimeisen momentin mukaan vahingonkorvauksen tai muun 1 momentissa tarkoitetun velan vanhentuminen on katkaistava ennen kuin 10 vuotta on kulunut sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon johtaneesta tai edunpalautuksen perusteena olevasta tapahtumasta. Tämä määräaika ei kuitenkaan rajoita vahingonkärsijän oikeutta vaatia korvausta henkilö- tai ympäristövahingosta.

Ratkaisusuositus

Pihattonavettarakennuksen katto on romahtanut nopeasti 5.2.2010. Navettaa on laajennettu ja rakennettu useaan otteeseen. Vuonna 1995 maanviljelijä ja A ry ovat tehneet suunnittelusopimuksen kylmäpihaton rakentamisesta ja vanhan navetan peruskorjauksesta. Sopimus on käsittänyt pääpiirustukset eli asemapiirustuksen, pohjapiirustuksen, leikkaukset ja julkisivupiirustukset, muttei rakennepiirustuksia. Piirustukset on tehnyt A ry:n palveluksessa ollut henkilö B ja tähän sopimukseen on sovellettu konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja vuodelta 1983. Henkilö B on tehnyt huhtikuussa 1997 rakennepiirustukset vesikaton jäykistyksestä, joka on ollut lisäpiirustus edellä mainitussa rakennusasiassa.

Konsulttivastuuvakuutuksen rajoitusehtokohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kuin vakuutuksenottaja on sitoutunut KSE-ehtojen mukaista vastuuta laa­jempaan korvausvastuuseen, ellei vakuutukseen ole otettu kyseessä olevaa ehtolisäystä. Kyseessä olevaan konsulttivastuuvakuutukseen ei ole otettu mitään lisäehtoja. Sekä KSE 1983 että KSE 1995 ehtojen kohdan 3.2.5 mukaan konsultti on aina vastuusta vapaa, kun on kulunut 10 vuotta suunnittelutehtävän päättymisestä. Sekä vuoden 1995 että 1997 suunnittelutehtävän päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta vahingon tapahtuessa. Samanlaiseen lopputulokseen tullaan laissa velan vanhentumisesta. Mahdollisesta vahinkoon johtaneesta tapahtumasta eli mahdollisesta virheellisestä rakennus- ja rakennesuunnitelmien teosta on vuonna 2010 kulunut yli 10 vuotta. Vuonna 1999 tehtyjen rakennus- ja rakennepiirustusten osalta tilanne on sama, vaikkei vahinkoja olekaan osoitettu aiheutuneen näiden piirustusten virheellisyyksistä.

Vuonna 2004 kattoa on korotettu tuuletusputkien asennuksen vuoksi samalla, kun kylmäpihatto on muutettu lämminpihatoksi. Mitään rakennepiirustuksia ei tältä osin ole olemassa. Maanviljelijän on ilmoitettu kysyneen neuvoa tältä osin puhelimitse A ry:n työntekijä B:ltä. Lautakunnalle ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, millaisia ohjeita tuuletusputkien rakentamisesta on annettu. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahinkoa kärsinyt ole osoittanut, miltä osin vahinkoa on näiden toimien osalta aiheutunut eikä sitä, että vahinkoa olisi aiheutunut B:n virheellisten neuvojen vuoksi.

Vakuutuslautakunta toteaa vielä, ettei maanviljelijää maatalousyrittäjänä voi rinnastaa kuluttajaan eikä kuluttajasuojalainsääntö tule tältä osin sovellettavaksi.

Vakuutuslautakunta katsoo täten, ettei vahinko ole miltään osin korvattava konsultin vastuuvakuutuksesta.

 

Toiminnan vastuuvakuutus

Vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltä­vänä

 • säilytettävänä

 • suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon va­kuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

 • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut neuvonta- tai konsulttitoimin­nassa annetusta virheellisestä tai puutteellisesta

 • neuvosta tai ohjeesta

 • tutkimus- tai mittaustuloksesta

 • laskelmasta

 • piirustuksesta tai

 • työselostuksesta.

 

Ratkaisusuositus

Vahinkoa kärsinyt maanviljelijä on lisäksi vaatinut korvausta sillä perusteella, että A ry:n työntekijä B on toiminut työmaalla vastaavana työnjohtajana. Työnjohtajantehtävästä ei ole kirjallista selvitystä tai muutakaan selvitystä. Vähäisen kirjallisen materiaalin perusteella Vakuutuslautakunta ei pysty ottamaan kantaa tähän asiaan. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, ettei rakennuttajan omista virheistä ole selvitystä ja että työnjohtajan vastuu pienenee rakennuttajan itse tekemien virheiden seurauksena.

Vahinko ei ole myöskään täten korvattava toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja

Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä lisäjäsen Ryysy. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia