Haku

VKL 143/15

Tulosta

Asianumero: VKL 143/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.05.2016

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Asia, joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja K Oy oli saanut Euroopan unionin tavaramerkkiviranomaiselta 9.1.2015 tiedoksi kilpailevan yrityksen jättämän hakemuksen K Oy:n omistaman tavaramerkin mitätöimiseksi. K Oy on hakenut korvausta asian hoitamisesta aiheutuvista asianajokuluista oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 3.3.2015 evännyt korvauksen ja lausunut, ettei oikeusturvaetua voitu myöntää, koska kyse oli vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5.17 mukaisesta asiasta, joka liittyi patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt asiasta lautakunnan ratkaisusuositusta katsoen, ettei vakuutusehtojen kohtaa 5.17 voitu soveltaa asiaan, koska sen käyttämä tavaramerkki oli osa tuotteen rakennetta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan muun muassa, että tavaramerkkiä koskevassa oikeudessa oli kysymys immateriaali- eli aineettomasta oikeudesta. Kysymys tavaramerkin omistajasta liittyi vakuutusehtojen rajoituksen tarkoittamalla tavalla aineettomaan oikeuteen ja koski sitä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, kuuluuko vakuutuksenottaja K Oy:n tavaramerkin mitätöimistä koskeva hakemusasia puheena olevan oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että puheena oleva hakemusasia, jossa on kyse vakuutuksenottajan tavaramerkin mitätöimisestä, koskee vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla aineetonta oikeutta. Sen vuoksi vakuutusyhtiö ei ole velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia