Haku

VKL 142/16

Tulosta

Asianumero: VKL 142/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.02.2017

Rajoitusehto. Vakuutuksesta annetut tiedot. Haltuun uskottu omaisuus. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli pyytänyt tarjousta vastuuvakuutuksesta. Tarjouspyynnön mukaan vastuuvakuutuksen piti sisältää turva ”haltuun uskotulle omaisuudelle ml. vuokralaisvastuu”. Vakuutustarjouksessa oli todettu, että ”vastuuvakuutus kattaa ehdon 363 mukaisesti haltuun otetun omaisuuden”. Tarjouksen mukana oli toimitettu tarjottuja vakuutuksia koskevat vakuutusehdot. Vakuutuksenottaja oli hyväksynyt vakuutustarjouksen.

Vakuutuksenottajan työntekijä oli vahingossa pudottanut kaksi koekäytössä ollutta 3D-optiikkalaitetta. Vakuutuksenottaja oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö oli päätöksellään 13.11.2015 evännyt korvauksen. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei suoritettu korvausta haltuun otetuille toiminnan harjoittamisen edellyttämille latteille aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen vakuutuksesta ei voitu suorittaa korvausta kyseisille optisille laitteille aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vahinko tulisi korvata, koska vakuutusyhtiö oli vakuutustarjouksessa todennut vakuutuksen sisältävän turvan haltuun otetulle omaisuudelle.

Vakuutuksenottajan mukaan ehtokohtaa 363 ei tulisi soveltaa koekäytössä olleisiin laitteisiin, koska ne eivät olleet pysyvästi käytössä ja siten rajoitusehdon tarkoittamia vakuutuksenottajan toiminnan harjoittamisen edellyttämiä laitteita. Ehtokohdan mukaan vakuutuksesta tulisi korvattavaksi vain vuokratulle kiinteistölle aiheutuneet vahingot ja tämä olisi tullut kirjoittaa ehtoihin selkeämmin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että haltuun uskottu omaisuus tarkoitti vuokratun omaisuuden lisäksi muun muassa toimenpiteiden kohteena olevaa ja työsuorituksen välittömässä läheisyydessä olevaa vahingontorjunta- ja suojeluvelvoitteen alaista omaisuutta. Vakuutusyhtiö myi vastuuvakuutukseen laajennusta, jolla vastuuvakuutus voitiin laajentaa kattamaan osittain myös haltuun otettua omaisuutta. Erityisehtokaan ei laajentanut vakuutusta kattamaan sellaista vahinkoa, joka aiheutui toiminnan harjoittamiseen tarvittavalle ja tarkoitetulle vuokratulle tai lainatulle koneelle, laitteelle tai kulkuvälineelle. Vakuutustarjous oli vastannut tarjouspyyntöä vakuutusyhtiön tuotevalikoiman laajuudessa.

Vakuutusehto ei ollut epäselvä eikä se tehnyt vakuutuksesta merkityksetöntä. Vakuutus kattoi vuokratun kiinteistön lisäksi muun muassa asiakkaiden sairaalan haltuun jättämän omaisuuden sekä vuokratut huonekalut ja muun irtaimiston. Vakuutus ei näin ollen ollut merkityksetön.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, miten eritysehtokohtaa 363 tulee tulkita. Asiassa on lisäksi kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottajalle annettu virheellistä tietoa vakuutuksen sisällöstä ja oliko vakuutuksenottajalla tällä perustella oikeus saada korvaus vastuuvakuutuksesta lainassa olleille laitteille aiheutetusta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vastuuvakuutuksen erityisehdon 363 kohdan 1 mukaan vakuutusturva korvaa myös vahingon, joka aiheutuu vieraalle omaisuudelle
- jonka vakuutuksenottaja on ottanut haltuunsa vakuutettuun toimintaan liittyen säilyttääkseen, käsiteltäväkseen, kuljettaakseen tai hän on sen vuokrannut toimintansa harjoittamiseksi, ei kuitenkaan toiminnan harjoittamisen edellyttämiä koneita, laitteita taikka kuljetusvälineitä tai
- joka on vakuutuksenottajan vakuutettuun toimintaan liittyen työn kohteena valmistettavana, asennettavana tai korjattavana.

Kohdan 4 mukaan vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka syntyy toiminnan harjoittamiseen tarvittavalle ja tarkoitetulle vuokratulle tai lainatulle koneelle, laitteelle tai kuljetusvälineelle.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että erityisehdon 363 kohtien 1 ja 4 perusteella vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta sairaanhoitotoiminnan harjoittamiseen tarkoitetuille, lainakäytössä olleille optisille laitteille aiheutetusta vahingosta. Vakuutuslautakunta katsoo sovelletun vakuutusehtokohdan olevan sanamuodoltaan selkeä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön tarjouspyynnössä oli viitattu ehtokohtaan 363 ja ohjeistettu tarjouksen pyytäjää tutustumaan liitteenä oleviin vakuutusehtoihin. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole antanut vakuutuksen sisällöstä virheellistä tietoa eikä vakuutusyhtiöllä ole tällä perustella velvollisuutta suorittaa korvausta lainakäytössä olleille laitteille aiheutetusta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Paloranta
Sarpakunnas

Tulosta