Haku

VKL 14/15

Tulosta

Asianumero: VKL 14/15 (2015)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 01.10.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Kuolemantapauskorvauksen määrä. Lainan maksusuunnitelmaan laina-aikana tehdyt muutokset.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:lla (s. 1948) oli mm. kuolemantapausturvan sisältävä lainaturvavakuutus, joka oli alkanut 22.2.2008. A kuoli 19.2.2013, minkä jälkeen A:n omaiset hakivat lainaturvavakuutuksesta kuolemantapauskorvausta.

Vakuutusyhtiö maksoi korvausta 2.187,71 euroa, mikä vastasi A:n kuolinpäivänä jäljellä ollutta, vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman ja alkuperäisen maksusuunnitelman mukaista luoton määrää. Lisäksi yhtiö maksoi korvaukselle viivästyskorkoa.

Asiakkaan valitus

A:n omaiset ilmoittavat tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Maksettu korvaus ei kata vakuutusehtojen mukaista koko jäljellä olevan luoton määrää. Lainan jäljellä ollut määrä A:n kuolinpäivänä oli 27.190,08 euroa, minkä A:n omaiset esittävät vakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta maksettava kuolemantapauskorvaus on vakuutetun kuolinpäivänä jäljellä oleva vakuutettu luoton määrä. Se määräytyy vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman mukaisesti. Lisäksi korvataan maksamattomia, välittömästi ennen kuolemaa erääntyneitä, vakuutushakemuksessa määritellyn kuukausikorvauksen suuruisia eriä enintään kolmelta kuukaudelta. Vakuutetun pankin kanssa sopimat maksuvapaat kuukaudet tai muut muutokset maksuohjelmaan eivät vaikuta korvauksen määrään tai vakuutuksen voimassaoloaikaan. Jos vakuutuksen korvaussumma ja voimassaoloaika halutaan vastaamaan muuttunutta maksusuunnitelmaa, tulee tehdä uusi vakuutushakemus. A:n kohdalla näin ei kuitenkaan ole toimittu, vaikka lainaa ei ole lyhennetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on maksanut A:n omaisille alkuperäisen vakuutushakemuksen mukaisen kertakorvauksen ja katsoo, ettei sen päätöstä tule suosittaa muutettavaksi. Erääntyneitä lyhennyseriä ei pankilta saadun tiedon mukaan ole ollut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys lainaturvavakuutuksen kuolemantapausturvasta maksettavan korvauksen määrästä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lainaturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 (Kuolemantapauskorvaus) mukaan mikäli vakuutettu kuolee ennen vakuutuksen päättymispäivää, maksaa [vakuutusyhtiö] edunsaajalle korvauksen näiden vakuutusehtojen perusteella. Korvaus maksetaan kerralla korvaushakemuksessa määritetylle [pankin] tilille. Korvaus on vakuutetun kuolinpäivänä jäljellä oleva vakuutettu luoton määrä ja se määräytyy vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman mukaisesti. Lisäksi korvataan maksamattomia, välittömästi ennen kuolemaa erääntyneitä vakuutushakemuksessa määritellyn kuukausikorvauksen suuruisia eriä, enintään kolmelta kuukaudelta.

Asian arviointi

A:n lainaturvavakuutus on alkanut 22.2.2008. Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan vakuutus on myönnetty hakemuksen perusteella, jossa vakuutuksen alkamispäiväksi on merkitty 22.2.2008 ja päättymispäiväksi 22.4.2013. Vakuutettava luoton määrä on ollut 60.000 euroa ja kuukausikorvaus 1.100,73 euroa. Kuolemantapauksen johdosta maksettava kertakorvaus on ollut alenevasummainen siten, että summa on vakuutuksen alkamishetkellä ollut 60.000 euroa ja 22.2.2013 2.187,69 euroa. Hakemuslomakkeen tekstin mukaan kertakorvaus on laskettu takaisinmaksuturvahakemuksessa annettujen tietojen perusteella ja kyseessä on ollut vuositasolla esitetty laskelma. Maksettava kertakorvaus lasketaan todellisten päivien mukaan. Vakuutus on jatkunut sovitun mukaisena koko vakuutusajan A:n kuolemaan saakka.

Viitaten vakuutusehtoihin ja vakuutushakemuksen tietoihin Vakuutuslautakunta toteaa, että lainaturvavakuutuksesta kuolemantapauksessa maksettava kertakorvaus määräytyy vakuutushakemuksen liitteenä olevan laskelman mukaan ja vastaa sitä määrää, joka lainan alkuperäisen maksusuunnitelman mukaan on ollut lainan pääomasta jäljellä vakuutetun kuollessa. Vakuutetun ja pankin välillä sovitut lainan lyhennysvapaat ja muut maksusuunnitelman muutokset eivät vaikuta vakuutuskorvauksen määrään. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on lautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita lisäkorvausta asiassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antoi puheenjohtaja Rissanen sihteerin esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Rissanen

Sihteeri Laine

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia