Haku

VKL 14/12

Tulosta

Asianumero: VKL 14/12 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2012

Alaikäisen aiheuttama vahinko Korvausvastuun jakaantuminen

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan 6-vuotias poika S.O. ja naapurin 7-vuotias V.H. olivat keksineet heitellä V.H:n kodin katolle kiviä. Yksi S.O:n heittämistä kivistä osui katon sijasta ikkunaan, joka meni rikki.

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan kotivakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että pojat olivat yhdessä heitelleet kiviä katolle ja tuottamuksellaan aiheuttaneet ikkunan rikkoutumisen. Pojat ovat yhtä suurelta osin vastuussa vahingosta, koska on ollut sattumanvaraista, kumman heittämä kivi on aiheuttanut ikkunan rikkoutumisen. Näin ollen S.O:n korvausvelvollisuus aiheutuneen vahingon määrästä on 50 prosenttia. Vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa vastuuvakuutuksesta S.O:n osuuden vahingosta.

 

Valitus

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Hän toteaa, että tapahtumakuvauksesta ilmenee, että ikkunan rikkoneen kiven heitti S.O. Tästä asiasta ei ole epäselvyyksiä, joten vahinkoa kärsinyt ihmettelee, miksi he joutuvat maksamaan, kun koko ajan on ollut selvää, kumpi pojista rikkoi ikkunan. Vahinkoa kärsinyt toteaa ymmärtävänsä korvaussumman jakamisen siinä tapauksessa, jos on epäselvää, kumpi vahingon aiheutti. Pojat olivat kouluikäisiä, joten heidänkin pitäisi jo ymmärtää, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, eikä toista tarvitse aina matkia.

Vahinkoa kärsinyt toteaa, että pojat eivät heitelleet kiviä katolle, vaan talon seinustalla olevalle kivetykselle. Poikia myös kiellettiin heittelemästä, mitä he eivät kuitenkaan uskoneet.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että sekä vakuutuksenottaja että vahinkoa kärsinyt ovat kertoneet vahinkotapahtumasta siten, että 6-vuotias S.O. oli yhdessä 7-vuotiaan V.H:n kanssa keksinyt heitellä kiviä V.H:n kotitalon katolle. Vakuutuksenottaja myös kertoi puhelimitse, että V.H. oli sanonut S.O:lle, että kiviä on lupa heitellä. Poikien heitellessä kiviä yksi S.O:n heittämistä kivistä osui ikkunaan, joka oli mennyt rikki.

Vakuutusyhtiö toteaa korvanneensa vahingosta S.O:n osuuden eli 50 prosenttia aiheutuneesta vahingosta. Pojat ovat yhdessä ja yhteistuumin päättäneet mennä heittelemään kiviä omakotitalon katolle. On ollut täysin sattumanvaraista, että juuri S.O:n heittämä kivi on osunut ikkunaan eikä V.H:n.

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei se ole saanut sellaista selvitystä, minkä perusteella S.O:n syyllisyys olisi katsottava suuremmaksi kuin V.H:n ja tämän vuoksi vahingonkorvauslain sekä vallitsevan oikeuskäytännön mukaan vakuutusyhtiö on katsonut pojat yhteisvastuullisiksi vahingon syntymiseen ja jakanut korvausvastuun aiheutuneesta vahingosta pääluvun mukaisesti.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Lautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden antaa vastineensa asiassa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain 6 luvun 2 §:n mukaan milloin vahinko on kahden tai useamman aiheuttama taikka he muuten ovat velvolliset korvaamaan saman vahingon, vastaavat he yhteisvastuullisesti. Lain 3 §:n mukaan korvausvelvollisten kesken korvausmäärä on jaettava sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta ehkä saatu etu ja muut seikat.

Kotivakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 6.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjan ja erityisehtojen mukaisin rajoituksin se vahingonkorvaus, jonka vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.

Ehtokohdan 6.6 mukaan jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

Tässä tapauksessa on kiistatonta, että ikkunan rikkoneen kiven heitti vakuutettu S.O.  Hänen kanssaan kiviä kohti taloa on kuitenkin heitellyt myös vahinkoa kärsineen poika V.H. Vakuutuksenottajan mukaan V.H. oli sanonut S.O:lle, että kiviä saa heitellä. S.O. on vuoden V.H:ta nuorempi ja kyseessä oli V.H:n kotitalo.  V.H:n voidaan katsoa suhtautuneen hyväksyvästi ja yllyttävästi S.O:n toimintaan ja vahingon aiheutumisen mahdollisuuteen sekä omalla toiminnallaan yllyttäneen S.O:ta jatkamaan kivien heittelyä kohti taloa. Tämän vuoksi hänen voidaan katsoa omalta osaltaan aiheuttaneen kyseisen vahingon, vaikka itse ikkunan rikkoneen kiven on heittänyt S.O.

Edellä todetun perusteella lautakunta katsoo, että S.O. ja V.H. ovat yhdessä aiheuttaneet kyseisen vahingon ja he ovat näin ollen yhteisvastuussa vahingon korvaamisesta. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Ijäs. Sihteerinä toimi Haapasaari.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia