Haku

VKL 141/15

Tulosta

Asianumero: VKL 141/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2015

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Ulosottoon liittyvä asia. Pakkohuutokaupan kumoamista koskenut vaatimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva huutokauppakamari oli hakenut korvausta oikeusturvavakuutuksesta asiassa, jossa oli kyse ulosottovelallisen A tekemästä ulosottovalituksesta. A:n mukaan kauppahinta pakkohuutokaupassa oli ollut liian alhainen.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 28.2.2015 evännyt korvauksen, koska kyse oli rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ulosottoon liittyvästä asiasta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut valituksessaan, että koska pakkohuutokaupan kumoamis- ja vahingonkorvausvaatimus oli tehty ulosottomenettelyn päätyttyä, ei kyse voinut olla ulosottoon liittyvästä valituksesta. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta ulosottovalitukseen liittyvien kulujen lisäksi vakuutuskorvausta koskevasta kiistasta aiheutuneista asiamieskuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että käräjäoikeus oli tuomiossaan todennut, että kyse oli ehdollisesta tilityksestä ja että A:lla oli näin ollen ollut oikeus tehdä ulosottovalitus. Asia oli liittynyt vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ulosottoon.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, liittyikö ulosottovalitus rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ulosottoon. Lisäksi asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus asiamieskuluista, jotka aiheutuivat vakuutuskorvausta koskevasta riidasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 40.5.12 (Konkurssi ja ulosotto) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin, ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoriitaan.

Vakuutusehtokohdan 40.5.14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vahingosta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan kaikki ulosottoon liittyvät asiat jäävät oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.  Kysymyksessä olevassa ulosottovalituksessa on vaadittu huutokauppojen kumoamista. Vakuutuslautakunnan mielestä asia liittyy ulosottoon vakuutusehdoissa määrätyllä tavalla. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua ulosottovalitusasiaan, jossa vakuutuksenottaja oli osallisena.

Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta myös niistä asianajokuluista, jotka liittyivät vakuutuskorvausta koskevaan riitaan. Koska vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vahingosta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta edellä mainituista asiamieskuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia