Haku

VKL 141/13

Tulosta

Asianumero: VKL 141/13 (2014)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.01.2014

Lakipykälät: 20, 20 a

Vakuutuksenantajan oikeus vakuutusehtojen muuttamiseen ja vakuutusmaksun korottamiseen. Ehtojen ja maksun muuttamista koskevien perusteiden lisääminen vakuutusehtoihin. Sukupuolineutraalit maksut.

Tapahtumatiedot

Valittaja A:lle oli myönnetty 21.6.1989 henki- ja sairauskuluvakuutus. Vakuutukseen on sovellettu 1.3.1988 voimaan tulleita henki- ja sairausvakuutuksen ehtoja. Vakuutusyhtiö oli lisännyt vakuutusehtoihin 1.3.2013 alkaen voimaan tulleen ehtokohdan 5.4 yhtiön oikeudesta muuttaa sairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja.

Vakuutusyhtiön tuon ehtolisäyksen mukaan yhtiöllä on oikeus muuttaa sairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja, jos muutoksen syynä on ennalta arvaamaton korvausmenon kehitys tai muu seuraava ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos: uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys, kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnon tapahtuma, suuronnettomuus, muutos kuolevuuskehityksessä tai vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muuttuminen yli vakuutuksessa käytetyn indeksin edellyttäen, että muutos johtuu yhtiön määräysvallan ulkopuolelle olevasta syystä.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut tästä ehtomuutoksesta tiedotteessaan joulukuussa 2012. Yhtiö on samalla ilmoittanut, että jos A ei hyväksy ehtomuutosta, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään heti.

Valitus

A on toimittanut lautakunnalle 3.1.2013 päivätyn valituksen, jossa hän selostaa vakuutusyhtiön menettelyä vakuutusmaksujen korottamisen osalta ja kysyy, onko tämä reilua. Lisäksi A viittaa kirjelmässään yhtiön vakuutusehtojen muuttamista koskevaan ilmoitukseen ja on liittänyt tätä koskevan yhtiön tiedotteen valitukseen.

Lautakunta on tulkinnut, että A on valituskirjelmällään tahtonut saattaa Vakuutuslautakunnan tutkittavaksi kysymyksen siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeutta tehdä joulukuun 2012 tiedotteessaan ilmoittamansa ehtomuutos, joka on tullut voimaan 1.3.2013.

A on täydentänyt valitustaan 18.10.2013 saapuneella kirjoituksellaan, jossa hän arvostelee vakuutusyhtiön lokakuun 2013 asiakastiedotteessa antamaa ilmoitusta siitä, että vakuutusmaksuja korotetaan 1.1.2014 alkaen sen johdosta, että yhtiö on vakuutusyhtiölain mukaan velvoitettu hinnoittelemaan vakuutukset sukupuolineutraalisti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että yhtiö on saattanut 1.3.2013 tekemällään ehtolisäyksellä sairauskuluvakuutuksen ehdot vastaamaan voimassa olevan vakuutussopimuslain säännöksiä. A:n vakuutus oli tullut voimaan vuoden 1933 vakuutussopimuslain voimassaoloaikana. Kyseinen laki ei sisältänyt erityisiä säännöksiä vakuutusehtojen muuttamisesta. Sen sijaan 1.7.1995 voimaan tulleessa ja edelleen voimassa olevassa vakuutussopimuslaissa on säännökset vakuutusehtojen muuttamisesta lain 20 a §:ssä. A:n vakuutusehdot olivat jääneet siihen muotoon, jotka niillä olivat olleet ennen 1.7.1995, eivätkä vakuutusehdot olleet tältä osin vastanneet sisällöltään uuden 1.7.1995 voimaan tulleen lain sanamuotoa. Yhtiön 1.3.2013 tekemä ehtomuutos ei millään tavoin rajoita tai muuta vakuutuksen korvauspiiriä, vaan oikeus vakuutusehtojen mukaiseen korvaukseen on säilynyt muuttumattomana. Yhtiö katsoo, että sen tekemä lisäys vakuutusehtoihin on ollut asianmukainen.

Vakuutusyhtiö on A:n 18.10.2013 jättämän lisäkirjoituksen johdosta 29.10.2013 antamassaan lausumassa todennut, että yhtiön on ollut pakko muuttaa vakuutustensa hinnoittelua vakuutusyhtiölakiin otetun, sukupuolineutraaliutta koskevan säännöksen johdosta. Yhtiö on selostanut tämän A:lle kirjelmässään 22.10.2013.

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on käytettävissään:

- vakuutusyhtiön joulukuun 2002 ja lokakuun 2013 tiedotteet

- turvaselvitys 7.12.2012

- vakuutusehdot 1.3.1988

- yhtiön kirjelmä A:lle 22.10.2013

- Finanssivalvonnan tiedote 21.12.2012

- Vakuutusesite.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Esillä olevassa asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeutta lisätä vakuutusehtoihin kohta 5.4, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus muuttaa sairauskuluvakuutuksen vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja ehdossa 5.4 erikseen määritellyissä tilanteissa.

Lisäksi kysymys on siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeutta korottaa vakuutusmaksuja vakuutusyhtiölain muutoksen perusteella.

Tapauksen arviointi ehtokohdan 5.4 lisäämisen osalta

A:n vakuutus on tullut voimaan 21.6.1989. Silloin voimassa olleessa vuoden 1933 vakuutussopimuslaissa ei ollut erityisiä säännöksiä vakuutuksenantajan oikeudesta tehdä muutoksia vakuutusehtoihin tai maksuperusteisiin. A:n vakuutukseen tuolloin liitettyjen yleisten vakuutusehtojen 1.3.1988 kohdan 5.1 mukaan ”yhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja tai maksuperusteita siten, että muutokset tulevat voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta”. Ehdossa 5.3 oli määrätty, että jos vakuutuksenottaja ei hyväksy näitä muutoksia, hän voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi kuluvan vakuutuskauden lopussa.

1.7.1995 voimaan tulleessa lainmuutoksessa lakiin lisättiin säännökset vakuutuksenantajan oikeudesta tehdä muutoksia vakuutussopimukseen. 1.7.1995 alkaen vakuutussopimuslain 20 §:n 2. momenttiin ja 1.11.2010 alkaen 20 a §:n 1. momenttiin sisällytetyn säännöksen mukaan ”henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja”.

1.7.1995 voimaan tulleen vakuutussopimuslain 20 §:n 4. momentin mukaan ”vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä henkilövakuutuksen vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön”. Tämä säännös on sisältynyt 1.11.2010 alkaen vakuutussopimuslain 20 a §:n 3. momenttiin.

Kun vakuutusyhtiö lisää ehtoihin kokonaan uuden ehdon (tai sen uuden alakohdan), jossa määritellään ne seikat, joiden perusteella yhtiö voi myöhemmin tehdä lisää ehtomuutoksia, kysymys on vakuutusehtojen muuttamisesta. Ehtojen muuttaminen on 1.7.1995 alkaen voimassa olleen vakuutussopimuslain 20 a §:n 3. momentin mukaan sallittu ainoastaan silloin, kun muutos on vähäinen ja sillä ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa A:n vakuutukseen liitettyjen 1.3.1988 alkaen voimassa olleiden yleisten ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus muuttaa ilman rajoituksia vakuutusehtoja tai maksuperusteita. Tähän nähden se, että yhtiö on tehnyt 1.3.2013 alkaen voimaan tulevan ehtolisäyksen (ehto 5.4), ei ole ollut vakuutussopimuslaissa tarkoitetuin tavoin vähäistä suurempi ja siksi kielletty ehtomuutos, koska yhtiöllä on ollut alun perinkin oikeus vapaasti muuttaa vakuutusehtoja ja maksuperusteita. Nyt käsillä oleva ehtokohta 5.4 tarkoittaa ainoastaan, että yhtiö on rajoittanut omaa oikeuttaan muuttaa vakuutusehtoja tai maksuperusteita nimenomaan ehdossa 5.4 tarkoin määriteltyihin tilanteisiin. Ehtomuutos on siten A:lle edullinen verrattuna siihen, mikä tilanne on ollut alun perin voimassa olleiden vakuutusehtojen mukaan.

Sitä, että vakuutusyhtiö ehtolisäyksellään rajoittaa omaa oikeuttaan muuttaa vakuutusehtoja, ei ole pidettävä 20 a §:n 3. momentissa tarkoitetuin tavoin kiellettynä ehtomuutoksena.

Vakuutusyhtiö on myös asianmukaisesti ilmoittanut A:lle mahdollisuudesta irtisanoa vakuutus, mikäli A ei hyväksy yhtiön tekemää ehtomuutosta. Ehtomuutos kuitenkin on, niin kuin edellä on todettu, A:lle edullinen nyt puheena olevan sairauskuluvakuutuksen osalta.

Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiön menettely vakuutusehdon 5.4 lisäämisen osalta on ollut lain mukaista ja sallittua.

Tapauksen arviointi maksunkorotuksen osalta

Vakuutusyhtiö on korottanut A:n vakuutusmaksua 1.1.2014 lukien. A on riitauttanut maksunkorotuksen sillä perusteella, ettei yhtiöllä hänen mielestään ole oikeutta korottaa maksua sukupuolineutraalisuuteen perustuvien EU-säännösten vuoksi.

Lautakunta toteaa, että Suomea velvoittavan EU-tuomioistuimen päätöksen C-236/09 (1.3.2011) mukaan vakuutusmaksujen on määräydyttävä sukupuolineutraalisti. Tämän päätöksen johdosta vakuutusyhtiölain 31. luvun 10 §:ään sisällytettiin 21.12.2012 voimaan tullut määräys siitä, että kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa.

Vakuutusyhtiö on, käyttäen sille vakuutussopimuksen ehdon 5.4 mukaan kuuluvaa oikeuttaan, muuttanut vakuutusmaksua vastaamaan 21.12.2014 voimaan tulleessa vakuutusyhtiölain 31. luvun 10 §:n muutoksessa edellytettyä sukupuolineutraalisuuden vaatimusta. Yhtiön menettely on siten ollut vakuutussopimuksen mukaista.

Vaikka yhtiön maksunkorotuksia ei ole riitautettu muilla perusteilla, lautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että maksunkorotukset ovat perustuneet myös A:n ikään, niin kuin vakuutusehdoissa on ilmoitettu.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön menettelyä kaikilta osin ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Ahlroth, Kauppila, Kummoinen ja Lehti. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia