Haku

VKL 141/11

Tulosta

Asianumero: VKL 141/11 (2011)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.11.2011

Liiketoiminnan keskeytyminen Onko vuotovahinko korvattava? Korvattavan vahingon aiheuttama keskeytys

PS Oy:n toimitilassa tapahtui putkirikko 24. – 25.1.2011 välisenä aikana. Toimitilan kylpyhuoneen ”rättipatteri” suihkutti kuumaa vettä pesutilan oviaukkoon. Vahinko havaittiin huoneistoon aamulla klo 8.15 saavuttaessa, tiloista oli lähdetty edellisenä päivänä n. klo 16.10.

L Oy suoritti kohteessa kosteuskartoituksen 25.1.2011. Kartoitusraportin mukaan vedet ovat menneet pääosin pesuhuoneen lattiakaivoon, mutta vähän vettä on suihkunnut pesuhuoneen ovelle ja oven pintaa myöten eteisen lattialle sekä pesuhuoneen paneelikatolle. Katon paneelit ovat märkiä ja kahdella seinällä on laattojen alla märkää. Seinälaattoja on irronnut seinästä, levyseinällä laattojen alla on 1,5 metrin korkeuteen kipsilevyä ja yläosa lastulevyä.

Raportissa on lisäksi todettu, että seinälevyt patteriseinällä ovat laattojen alla märkiä, laattojen alla ei ole varsinaista vesieristettä vaan kosteussulku. Lattialaattojen alla ovat pintakosteuslukemat seinän vierestä kaivolle päin koholla, mutta mikäli laattojen alla olevat vesieristeet ovat pitäneet, ei pitäisi olla ongelmaa (kiinnikelaasti märkää). Pesuhuoneen välioven ovilehti on turvonnut. Eteisen puolella seinän alaosat ovat kuivia ja lattian laminaatin alla on märkää pienellä alalla pesuhuoneen oven vieressä. Raportissa on annettu toimenpide-ehdotuksia kosteusvaurion hoitamiseksi. Suosituksena on, että pesuhuoneen katon paneelit poistetaan, seinälaatat puretaan ainakin kahdelta seinältä, seinien kastuneet seinälevyt poistetaan ja lattian laatat poistetaan, mikäli takaisin rakentaminen tiiviiksi sitä vaatii. Pesuhuoneen turvonnut ovilehti uusitaan ja eteisen lattian laminaatti ja solumuovi poistetaan betonilaatalle. Purkutöiden jälkeen tehdään tarvittaessa lisämittauksia ja rakenteet kuivataan koneellisesti. Kuivauksen jälkeen rakenteet kasataan ennalleen vahinkoa edeltävälle tasolle.

Taloyhtiön kiinteistövakuutusyhtiö korvasi kylpyhuoneen purun, lattiakaivon vaihdon ja vesieristeen laiton.

PS Oy joutui peruuttamaan asiakastapaamisia ja vuokraamaan sijaistilan liiketoiminnan harjoittamiseksi suoritettavien korjaustoimien ajaksi. Yritys haki vakuutusyhtiöltä korvaus liiketoiminnan keskeytyksen lisäturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi 17.2.2011 antamassaan korvauspäätöksessä, ettei vahinko tule korvattavaksi yrityksen toiminnan keskeytysvakuutuksesta.

Yhtiön päätöksessä on todettu, että pesuhuone on lattiakaivollinen tila, jonka tulee kestää veden aiheuttama rasitus. Vakuutusyhtiö katsoi kohteessa suoritetun kosteuskartoituksen perusteella, että kosteus on päässyt seinälevyihin seinälaattojen läpi eikä kosteusvahinko ole siten vakuutuksen ehdon 906 kohdan 13.1 mukaan korvattava. Koska vuotovahinko ei ole ehtokohdan mukaan korvattava, myöskään pesuhuoneen korjaustoimenpiteiden aiheuttamaa keskeytysvahinkoa ei korvata.

Yhtiön päätöksessä on lisäksi todettu, että kosteutta on levinnyt myös eteisen puolelle. Koska kosteutta on ollut havaittavissa eteisessä vain pieniä määriä laminaatin alla ja koska pesuhuoneeseen tehdään joka tapauksessa korjaus- ja kuivaustoimenpiteet, ei eteisen vahinko sellaisenaan lisää korjauksiin kuluvaa aikaa. Näin ollen eteisen vuotovahingon vuoksi ei myöskään synny keskeytysvahinkoa vaan liiketoiminnan keskeytyminen johtuu ainoastaan pesuhuoneen korjaustoimenpiteistä.

 

Lausuntopyyntö

PS Oy on ollut tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan kielteiseen päätökseen asiassa.

Vakuutuksenottaja katsoo, että kysymyksessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vesivahinko. Suurin osa rikkoutuneesta putkesta vuotaneesta vedestä oli mennyt lattiakaivoon, mutta veden paineesta rikkoutunut putki oli rikkonut laatat putken tasolla. Sitä kautta vesi on päässyt vuotamaan rakenteisiin. Vesi ei olisi päässyt ilman laattojen rikkoutumista tunkeutumaan rakenteisiin. Kylpyhuoneen oven turpoaminen ja eteisen lattian kostuminen eivät ole vähäisiä vaan voimakas vesisuihku on turvottanut ovea ja vesi on valunut alas kynnykselle ja sitä kautta eteiseen. 

Kyseinen vahinko tulisi korvata keskeytysvakuutuksesta. Kaksi vakuutusyhtiön virkailijaa on luvannut vakuutuksenottajalle puhelimitse, että kyseinen vahinko korvataan vakuutuksesta. Koska näin ei ole käynyt, vakuutuksenottaja kokee, että häntä on huijattu. Vakuutuksenottaja katsoo, että hänelle on myyty hyödytön vakuutus ja annettu virheellistä tietoa. Hän ei saa korvausta liiketoimintansa keskeytyksestä vaan kustannukset hänestä riippumattomasta vahingosta jäävät hänen itsensä maksettaviksi. Kylpyhuoneen, wc:n ja eteisen käyttöä ei voi mitenkään irrottaa erilliseksi toiminnaksi muusta toimitilasta, koska työtä häirittäisiin kuivaus- ja korjaustoimenpiteillä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että aikaisemmin annettu päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Yhtiö katsoo, että vuotovahinko ei ole korvattava märkätilan osalta, koska vesi on päässyt rakenteisiin vedeneristyksen läpi. Vuodon rakenteille aiheuttamaa vahinkoa ei voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana, sillä märkätilan rakenteiden tulisi kestää veden aiheuttama rasitus. Näin ollen märkätilalle aiheutuneesta vuotovahingosta syntynyt keskeytysvahinko ei ole korvattava.

Eteisen osalta esinevahinko olisi korvattava vahinko, koska kyseessä ei ole märkätila. Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan eteisen kosteusvauriot ovat kuivuneet samalla kertaa märkätilan korjaustöiden kanssa eivätkä eteisen kuivaustoimet olisi lisänneet keskeytysaikaa. Keskeytysvahinkoa ei ole siis eteisen osalta syntynyt.

Vakuutussopimuksen kohteena ovat vain kalusto eikä kiinteistä sisutuksia ole erikseen vakuutettu, vuotovahingon myötä uusituksi tulleet seinälaatat eivät kuulu vakuutuksen korvauksen piiriin.

Vakuutuksenottajan näkemyksestä, että vakuutusta tehtäessä ja vahingosta ilmoitettaessa yhtiöstä olisi luvattu korvata kyseisenkaltainen vahinko, yhtiö toteaa seuraavaa. Vakuutuksen tekohetkellä asiakkaalle on kerrottu yleisellä tasolla keskeytyksen lisäturvavakuutuksen laajuudesta ja asiakas on tuolloin saanut vakuutuksen ehdot. Kun vakuutuksenottaja ilmoitti vahingosta vakuutusyhtiölle puhelimitse, käytiin puhelinkeskustelun yhteydessä läpi keskeytysvahingon korvausperiaatteita. Vakuutusyhtiön edustaja on maininnut puhelinkeskustelun aikana kahdesti, että korvausta keskeytyksestä maksetaan ainoastaan, jos keskeytys on seurausta kyseisen vakuutusyhtiön perusteella korvattavasta vahingosta. Tästä syystä vakuutuksenottajaa on kehotettu toimittamaan kosteuskartoitusraportti, josta vahingon syy ja laajuus selviää. Vakuutusyhtiö ei ole luvannut korvausta keskeytysvahingosta vahinkoa ilmoitettaessa.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Kohta 13, Vuotovakuutus

Kohta 13.1.1, Neste-, kaasu- tai höyryvuoto putkistosta ja laitteesta

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on ai­heuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkilli­sesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

  • rakennukseen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista
  • rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista
  • vesijohtoverkostosta liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta
  • tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja laitteista, kuten kylmälaitteista
  • kiinteästi asennetuista säiliöistä

Muista kuin edellä mainituista putkistoista, laitteista, veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen tai muualta virranneen sade-, sulamis- tai pintaveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. 

Muita putkistoja ja laitteita ovat esimerkiksi kattokourut, ulkopuoliset syöksytorvet, sadevesikaivot ja –viemärit sekä salaojaputket.

Kohta 23, Keskeytyksen lisäturvavakuutus

Keskeytyksen lisäturvavakuutus sisältyy sopimukseen sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

Kohta 23.1, Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunut vahinko, kun liiketoiminnan keskeytyminen on suoranainen seuraus

  • tähän sopimukseen sisältyvästä vuotovakuutuksesta, murto- ja ilkivaltavakuutuksesta tai ryöstövakuutuksesta korvattavasta, vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen kohdistuneesta esinevahingosta tai
  • vakuutettuun liiketoimintaan käytettävään toimitilaan kohdistuneesta esinevahingosta, kun esinevahinko oikeuttaisi korvaukseen
  • vuotovakuutuksen, murto- ja ilkivaltavakuutuksen perusteella, jos toimitila olisi vakuutuksen kohteena.

Korvauksen edellytyksenä on, että esinevahinko on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityssä keskeytyksen lisäturvavakuutuksen sijaintipaikassa.

 

Ratkaisusuositus

Toimitilan pesuhuoneessa olevassa rättipatterissa todettiin voimakas vuoto. Vakuutuksenottaja havaitsi voimakkaan vuodon saapuessaan aamulla toimistolle. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvasi pääosin kosteusvahingon korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Vakuutuksenottajan maksettavaksi jäivät pesuhuoneen uusittavat laatat. Vakuutuksenottaja ei pystynyt työskentelemään tiloissa remontin aikana ja hän joutui vuokraamaan korvaavat tilat. Lisäksi aiheutui liiketoiminnan keskeytysvahinkoa, jota hän on vaatinut korvattavaksi yritystoiminnan keskeytyksen lisäturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei keskeytysvahinko tule korvattavaksi yritystoiminnan vakuutuksesta, koska keskeytysvahingon aiheuttama vuotovahinko ei ole vakuutuksen ehdon mukaan korvattava. Märkätilan vuotovahinko ei ole korvattava, koska vesi on päässyt rakenteisiin vedeneristyksen läpi.

Tapauksessa on riitaa siitä, onko keskeytysvahingon aiheuttanut vuotovahinko korvattava vakuutuksesta.

 

Vuotovahingon korvattavuus pesuhuoneessa

Yritystoiminnan vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nestevuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamatta ja suoraan rakennuksen lämmitystä palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista ja laitteista. Vuotova

hinko ei tule kuitenkaan korvattavaksi veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen aiheuttamista vaurioista.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa 1963 rakennetun kerrostalon pesuhuoneessa ollut rättipatteri on rikkoutunut. Vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan patteri suihkutti kuumaa vettä voimakkaasti oviaukkoon päin.

Huoneistossa suoritetun kartoitusraportin mukaan vedet ovat menneet pääosin pesuhuoneen lattiakaivoon, mutta vähän vettä on suihkunnut pesuhuoneen ovelle ja oven pintaa myöten eteisen lattialle sekä pesuhuoneen paneelikatolle. Katon paneelit ovat märkiä ja kahdella seinällä on laattojen alla märkää. Seinälaattoja on irronnut seinästä. Raportissa on lisäksi todettu, että seinälevyt patteriseinällä ovat laattojen alla märkiä, laattojen alla ei ole varsinaista vesieristettä vaan kosteussulku. Lattialaattojen alla ovat pintakosteuslukemat seinän vierestä kaivolle päin koholla. 

Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan putken rikkoutuessa kova paine oli vapautuessaan halkaissut laattoja rättiputken tasolta, jolloin vesi oli päässyt rakenteiden sisään.

Asiassa on jäänyt selvittämättä milloin pesuhuone on rakennettu ja vastaavatko tilan kosteutta eristävät pinnat aikansa vaatimuksia. Itse kiinteistö on rakennettu vuonna 1963 ja käyttövesiputkisto on ilmoitettu pinta-asennetuksi 1990-luvulla. Lautakunnalle toimitettujen valokuvien perusteella on pääteltävissä ja pidettävissä todennäköisenä, että pesuhuoneen pinnat on uusittu käyttövesiputkiston asentamisen yhteydessä. Lattiakaivolliset pesutilat on tuolloin hyvän rakennustavan mukaan tullut vesieristää asianmukaisesti ja niin, että pinta kestää siihen kohdistuvan kovankin kosteusrasituksen ilman, että rakenteet kastuvat.

Vakuutuksenottaja on katsonut, että rättipatterin rikkoutumisesta aiheutunut kova paine on irrottanut seinälaattoja ja tästä syystä kosteus on päässyt tunkeutumaan rakenteisiin. Pesuhuoneen laatoitus saumauksineen ei ole kosteudenpitävä vaan laatoituksen taakse asennettava kosteuseristys suojaa pesuhuoneen rakenteita kosteudelta.

Lautakunta pitää todennäköisempänä vaihtoehtona, että pitkään laattasaumaan suihkunnut kuuma vesi on irrottanut laattoja seinästä. Jos seinäpinta olisi kosteuseristetty asianmukaisesti, edes laatan irtoaminen ei olisi vaikuttanut siihen pääseekö kosteus tunkeutumaan rakenteisiin. Koska kosteus on päässyt kulkeutumaan pesuhuoneen rakenteisiin, vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös pesuhuoneen osalta on ollut vakuutusehtojen mukainen.

 

Vuotovahingon korvattavuus eteisessä

Vakuutusyhtiö on päätöksessään todennut, että koska vuodon aiheuttamien vahinkojen korvaaminen eteisessä ei lisää korjauksiin kuluvaa aikaa, myöskään eteisen osalta ei synny vakuutuksesta korvattavaa keskeytysvahinkoa.

Kohteessa laaditussa kartoitusraportissa on suositeltu toimenpiteenä, että eteisen lattialaminaatti ja solumuovi poistetaan ja eteinen kuivataan sekä pinnat korjataan kuivauksen jälkeen vahinkoa edeltävään tilaan. Myös pesuhuoneen ovilehti on suositeltu vaihdettavaksi.

Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan tiloissa harjoitettava liiketoiminta edellyttää, että eteistilat ovat asiakkaiden käytössä. Vakuutuslautakunta toteaa, että eteistilojen remontin ajalta vakuutuksenottajalle on aiheutunut liiketoiminnan keskeytyksen lisäturvavakuutuksen ehdoissa määriteltyä korvattavaa keskeytysvahinkoa.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, ettei vahinkojen korjaustoimia ja korjaustoimien vaikutusta liiketoiminnan keskeytymiseen voi automaattisesti niputtaa yhteen. Tilat ovat toisistaan erilliset ja niiden korjaustoimet voidaan ainakin osittain suorittaa erikseen. Lisäksi on huomioitava se, että tiloille aiheutuneiden kosteusvahinkojen korvattavuus tulevat arvioitaviksi toisistaan erillisinä. 

Vakuutusyhtiön on siten korvattava vakuutuksenottajan yhtiölle esittämän selvityksen perusteella se liiketoiminnan keskeytysvahinko siltä ajalta, kun liiketilojen eteistilat eivät ole olleet käytössä.

 

Lopputulos

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksenottajalle vahingot niiltä osin kuin vakuutuksenottajan liiketoiminta on ollut keskeytyneenä huoneiston eteisen purku- ja kuivaustöiden vuoksi sekä uudelleen rakentamisen aikana.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia