Haku

VKL 140/05

Tulosta

Asianumero: VKL 140/05 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.06.2005

Hirvikoiran ampuminen Tietoisen riskin ottaminen Hyödyksi käytetty omaisuus

Vakuutettu V.H. oli 3.10.2004 hirvimetsällä. Ampujille oli annettu ampumasektorit. Vakuutettu ampui hirvenvasaa 80 metrin päästä. Metsästyksessä mukana ollut A.K:n omistama hirvikoira oli vasan takana. Vakuutetun ampuma luoti osui koiraan, joka jouduttiin lopettamaan sen saamien vammojen vuoksi. Ampujille oli ilmoitettu, että jos koira oli näkökentässä, ei saa ampua. 

Vakuutettu haki korvausta vahingosta yksityishenkilön vastuuvakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 3.11.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.
 
Metsästyksessä koira on metsästäjien käytössä ja näin ollen myös vakuutettu V.H:n hyödykseen käytettävänä. Koska koira on näin ollen vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa ollut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun hyödyksi käytettävänä, ei vakuutusyhtiö edellä mainitun ehtokohdan mukaan voi suorittaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Jatkokäsittely

Korvauspäätöksessään 10.11.2004 vakuutusyhtiö toteaa käsitelleensä vakuutetun pyynnöstä vahinkoasian uudelleen.
 
Vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää vakuutuksenottajan tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä, ja tämän tuottamuksen ja sen seuraamuksen syy-yhteyttä.
 
Tässä tapauksessa vakuutettu V.H. oli hirvimetsällä 3.10.2004 ampumassa hirvenvasaa 80 metrin päästä suolla. Metsästyksessä oli mukana A.K:n hirvikoira. Koira oli vakuutetun ampuessa vasan takana ja luoti osui koiraan ja se jouduttiin lopettamaan vaikeiden vammojen takia. Koska vahingon ei kuitenkaan voida katsoa aiheutuneen mistään vakuutetun sellaisesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, joka voisi aiheuttaa korvausvastuun, vaan koska kyseessä on lähinnä tapaturma, ei vakuutusyhtiö voi suorittaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella korvausperusteen puuttuessa.
 
Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että metsästyksessä koira on kuitenkin metsästäjien käytössä, ja näin ollen myös vakuutetun hyödyksi käytettävänä. Koska koira on näin ollen vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa ollut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun hyödyksi käytettävänä, ei vakuutusyhtiö myöskään tästä syystä voisi suorittaa korvausta vastuuvakuutuksen perusteella, jos vakuutettu vastoin vakuutusyhtiön käsitystä katsottaisin olevan tapahtuneesta korvausvastuussa.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 29.11.2004 vakuutettu toteaa olleensa hirvimetsällä 3.10.2004. Metsästyksen aikana hänen ampumansa luoti osui koiraan, joka lopetettiin vaikeiden vammojen johdosta. Vakuutettu teki vakuutusyhtiölleen ilmoituksen kyseisestä asiasta. Hän kirjoitti vapaamuotoisen kertomuksen asioiden kulusta tietämättä, että yksityiskohdilla on suuri merkitys päätöksentekoon. Vakuutetulta jäi kertomatta, että hän kuuli koiran haukahtelun hirvien mukana ja näki ampumahetkellä kiikaritähtäimessään koiran hirvenvasan jalkojen välistä. Vakuutettu päätti kuitenkin ampua luottaen tuuriinsa osua vasaan. Laukaus osui koiraan kohtalokkain seurauksin. Vasaan luoti ei osunut. Vakuutettu katsoo, että hänen vastuuvakuutuksensa on korvattava kyseisen koiran menettäminen ja siihen liittyvät kustannukset.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 8.3.2005 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumakuvauksen ja vakuutusehdot.
 
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä vakuutuksenottajan taholta sekä syy-yhteyttä kyseisen laiminlyönnin ja seuraamuksen välillä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että vahinko on aiheutettu moitittavalla menettelyllä eli virheellä, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä.
 
J.R. ja T.P. toteavat kirjassaan ”Vakuutusoppi (2003 s. 237.)” vahingon voivan syntyä myös siten, ettei sitä tiukallakaan huolellisuudella olisi voitu aavistaa tai välttää. Tällöin kyseessä on tapaturmainen vahinko, jota ei voida laskea kenenkään syyksi.
 
Vahinkoilmoituksessaan vakuutettu V.H. on esittänyt vakuutusyhtiölle tapahtumakuvauskohdassa selostetun kuvauksen vahinkotapahtumasta. Vakuutus on sille esitetyn tapahtumakuvauksen perusteella katsonut, ettei vahinko ole yhtiön näkemyksen mukaan aiheutunut mistään sellaisesta vakuutetun huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, joka voisi aiheuttaa korvausvastuun ja vakuutusyhtiö on siten evännyt tämän lähinnä tapaturmaiseksi katsotun vahingon korvausperusteen puuttuessa.
 
Vakuutettu on pyytänyt vakuutusyhtiöltä uudelleenkäsittelyä kirjeellään 29.11.2004, jossa hän kertoo häneltä jääneen aikaisemmin kertomatta, että hän kuuli koiran haukahtelun hirvien mukana ja näki ampumahetkellä kiikaritähtäimessään koiran hirvenvasan jalkojen välistä. Hän päätti kertomansa mukaan kuitenkin tuuriinsa luottaen ampua vasaa, mutta laukaus osuikin koiraan. Vakuutettu on vahinkoilmoituksessaan kertonut, että ampujille oli annettu ampumasektorit ja ohje, että jos koira oli näkökentässä, ei saa ampua.
 
Ottaen huomioon vakuutetun kirjeessään 29.11.2004 esittämä täydennetty tapahtumakuvaus, vakuutusyhtiö katsoo, että näissä olosuhteissa vakuutettu on ottanut tietoisen riskin vahingon syntymisestä. Tämän vuoksi tekoa on pidettävä siinä määrin törkeänä, että vahinkoa on pidettävä tahallisesti aiheutettuna eikä korvausta voida näin ollen suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiö viittaa tietoisen riskinoton osalta korkeimman oikeuden tuomioon KKO 2001:58, jossa A:n vahingonkorvausvaatimus hylättiin kokonaan, koska hänen katsottiin ottaneen tietoisen riskin siitä, että hänen menettelynsä voi mahdollisesti aiheuttaa vakavia vaaroja hänen terveydelleen, jolloin hänen sairastumistaan ei voitu pitää vastaajan menettelyn seurauksena.
 
Vakuutusyhtiö viittaa myös korkeimman oikeuden tuomioon KKO 1995:40, jossa tietoisen riskin ottaminen menettelytapaa eri vaihtoehdoista valittaessa katsottiin vahingon torjuntavelvoitteiden laiminlyönniksi, mikä merkitsi korvausvaatimuksen kokonaan hylkäämistä.
 
Vakuutusyhtiö viittasi niin ikään korkeimman oikeuden tuomioon KKO 1993:165, jossa esineen käyttäminen sen vahinkoaltista ominaisuutta koskevasta tietoisuudesta huolimatta katsottiin tietoiseksi riskin ottamiseksi, mikä merkitsi korvausvaatimuksen hylkäämistä tuosta riskistä johtuen vahingon osalta kokonaan.
 
Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö katsoo tapahtumakuvauksesta riippuen, että kyseessä on ollut joko puhtaaseen tapaturmaan verrattavissa ollut tilanne, josta vakuutettu ei ole korvausvastuussa tuottamuksen puuttumisen vuoksi, tai kyseessä on siinä määrin törkeä teko, että vahinkoa on pidettävä tahallisesti aiheutettuna, eikä vahinko tämän takia ole vastuuvakuutuksesta korvattavissa.
 
Vakuutusyhtiö toteaa myös, että sen näkemyksen mukaan metsästyksessä koira on metsästäjien käytössä ja siten ollut myös vahingon sattuessa vakuutetun hyödyksi käytettävänä. Vakuutusehtojen sanamuodon mukaan riittää, että vakuutettu on tosiasiallisesti hyötynyt esineen (koiran) käyttämisestä hänen hyväkseen. Näin ollen määräysvaltaa tms. ei esineeseen vaadita. Hirvijahdissa oltaessa on hirviporukalla tyypillisesti yksi koira mukanaan. Se, kenen hyväksi koiran käyttö lopulta koituu (hirven ampuminen), on sattuman varassa, mutta ilman koiraa metsästys ei onnistu.
 
Vakuutusyhtiön tulkinnan mukaan koira on siis koko hirviporukan yhdessä hyödyksi käytettävänä ja huolehtimisvelvoitteen alaisena. Koska koira on ollut vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutetun hyödyksi käytettävänä ja huolehtimisvelvoitteen alaisena, ei vakuutusyhtiö tämän rajoitusehdon vuoksi voi korvata vahinkoa vakuutetun vastuuvakuutuksen perusteella, vaikka hänen katsottaisiinkin vastoin vakuutusyhtiön näkemystä olevan tapahtuneesta voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vakuutusyhtiö viittaa rajoitusehdon tulkinnan osalta hovioikeuden lainvoimaiseen tuomioon S96/484, jossa hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion perusteluineen. Käräjäoikeus on todennut kyseessä olevan ehtokohdan tulkinnasta, että ehtokohdassa on lueteltu ne tapaukset, joissa vastuuvakuutuksesta ei korvausta suoriteta. Käräjäoikeus on katsonut, ettei kantaja ollut esittänyt syitä siihen, minkä vuoksi sanottuja ehtoja olisi tulkittava suppeammin ja rajatummin kuin niiden kielellinen sanamuoto osoittaa. Kantaja oli viitannut myös siihen, että kuorma-auton lava oli ollut B:n hallinnassa, joten se ei voinut olla kantajan käsiteltävänä ja huolehdittavana. Käräjäoikeus on todennut, että ko. rajoitusehdossa on hallinta sekä käsiteltävänä ja huolehdittavana oleminen selvästi eritelty täysin eri ehdoiksi. Näin ollen hallinnalla ei ole merkitystä harkittaessa, onko omaisuus ollut käsiteltävänä ja huolehdittavana.
 
Vakuutusyhtiö katsoo hovioikeuden tuomion puoltavan tässäkin tapauksessa sanamuodon mukaista tulkintaa ja osoittavan sen, ettei määräysvaltaa koiraan vaadita, jotta se olisi rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun hyödyksi käytettävänä ja huolehdittavana.
 
Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö toteaa, ettei sillä ole aihetta muuttaa asiassa aiemmin antamiaan korvauspäätöksiä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yksityishenkilön vastuuvakuutusehdot

Kohta 110.4.1, Korvattavat vahingot

Kohta 110.4.1.1
Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilön toiselle aiheutettu henkilö ja esinevahinko, joka syntyy ja todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohta 110.4.2, Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
 
Kohta 110.4.2.2 vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.
 
Kohta 7.1, Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessa
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan, tai jos vakuutetun alkoholin- tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse hirvikoiran ampumisesta, tietoisesta riskinottamisesta sekä hyödyksi käytettyä omaisuutta koskevasta ehtorajoituksesta.
 
Vakuutettu V.H. on 3.10.2004 hirvimetsällä ollessaan ampunut 80 metrin päässä ollutta hirvenvasaa, mutta osunut varsan takana olleeseen A.K:n hirvikoiraan. Koiraa on käytetty metsästyksessä apuna. Se on jouduttu vammojen vuoksi lopettamaan. Vakuutettu on lausuntopyynnössä tarkentanut kertomustaan ja todennut nähneensä koiran hirvenvasan jalkojen välistä, mutta ampuneensa tuuriinsa luottaen.
 
Vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu tahallisesti aiheutetut vahingot. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella, voidaan korvausta alentaa tai se evätä. Korvauspiirin ulkopuolelle on niin ikään rajattu vahingot omaisuudelle, joka vahingonteon tapahtuessa on ollut vakuutetun hyödykseen käytettävänä.
 
Lautakunta toteaa vakuutetun kertomuksensa perusteella ottaneen ampuessaan tietoisen riskin mahdollisuudesta osua koiraan. Tämän perusteella lautakunta katsoo hänen menettelynsä olleen törkeän huolimatonta ja vastoin annettua ohjetta, jonka mukaan ei saa ampua, jos koira on näkökentässä. Ehtojen mukaan vakuutusyhtiö on törkeän huolimattomuuden ollessa kyseessä oikeutettu alentamaan korvausta tai epäämään sen.
 
Koiraa on käytetty hirvenajoon. Sitä hyväksi käyttäen on ollut tarkoitus saada hirvet esiin ampujien näkyville. Lautakunta katsoo koiran tämän vuoksi omaisuudeksi, jota hirviporukan jäsenet ovat metsästyksessä käyttäneet hyödykseen. Hirviporukan jäsenenä vakuutettu on aiheuttanut vahingon osaltaan hyödykseen käyttämälleen koiralle. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Edellä olevan ratkaisun vuoksi lautakunta ei ota enemmälti kantaa vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta johtuvaan korvauksen alentamiseen tai epäämiseen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Hentunen ja Koskenvuo sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia