Haku

VKL 139/15

Tulosta

Asianumero: VKL 139/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Lakipykälät: 69, 70

Auton omilla avaimilla tehty varkaus. Törmäysvahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja huomasi 22.12.2014 kello 23.55, että hänen ajoneuvonsa oli otettu luvattomasti käyttöön taloyhtiön parkkipaikalta. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut, että ajoneuvon avaimet olivat kadonneet aiemmin päivällä noin kello 14.30-15, jolloin vakuutuksenottaja oli tullut kotiinsa jouluostoksilta. Korvausta ajoneuvon katoamisesta oli haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska ajoneuvo oli varastettu sen omilla avaimilla, eikä avaimia ollut saatu haltuun ehtojen edellyttämällä tavalla murron tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut 28.5.2015, että ajoneuvo oli löydetty vaurioituneena toisesta kaupungista. Vakuutusyhtiö oli suorittanut vakuutuksenottajalle korvausta 12.8.2015 päivätyllä korvauspäätöksellä ajoneuvolle tieltä suistumisesta aiheutuneista vaurioista omavastuulla vähennettynä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoi tyhjentäneensä autosta tavaraa kotiinsa useamman kerran ja viimeisellä kerralla avaimet olivat mahdollisesti jääneet huoneiston oveen. Vakuutuksenottaja puoliso tuli kotiin noin 10 minuuttia vakuutuksenottajan jälkeen, eikä hän huomannut avaimia ovessa. Vakuutuksenottaja huomasi avainten katoamisen noin kello 20, jolloin avaimia ei löytynyt ovesta. Auto oli taloyhtiön pihassa vielä kello 23.50, mutta kello 23.55 vakuutuksenottaja kuuli ajoneuvon käynnistyvän, eikä ajoneuvoa sen jälkeen enää näkynyt pihassa.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön korvauspäätös on kohtuuton. Vakuutuksenottajalla on silmässään vamma, jonka vuoksi hänen näkökenttänsä on rajattu, minkä vuoksi avaimet saattoivat jäädä oveen. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen yhden kolmasosan vähennyksellä.

Vakuutuksenottaja on kertonut 14.10.2015 päivätyssä lisävastineessaan, että vakuutusyhtiö oli suorittanut 26.8.2015 korvausta törmäysvahingosta yhteensä 5050,33 euroa. Vakuutuksenottajan mukaan on kohtuutonta, että bonus alenee varkausvahingon vuoksi aiheutuneen törmäysvahingon seurauksena. Vakuutuksenottaja on vaatinut törmäysvakuutuksesta lisäkorvausta renkaiden ja tuulilasin kulumisvahingoista. Nastojen puuttuminen viittasi vakuutuksenottajan mukaan rajuun jarrutukseen. Tuulilasissa oli selvästi enemmän naarmuja ja kulumaa kuin aiemmin. Renkaista vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta, joka vastaa 50 prosenttia uusien renkaiden hinnasta. Tuulilasin osalta vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta, joka vastaa yhtä kolmasosaa uuden tuulilasin hinnasta.

Auton sisäpuolella havaittiin vahinkoja, jotka viittasivat siihen, että autovaras oli pyrkinyt peittämään jättämänsä jäljet. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta tupakansytyttimen peitetulpasta 8,79 euroa, moottorin suojamuovista 100,74 euroa, tavaratilan pohjamatosta 174,16 euroa, akun suojamuovista 18,90 euroa, etumattosarjasta 42 euroa, takamattosarjasta 26,99 euroa ja öljyn mittatikusta 24,38 euroa. Tavaratilasta oli viety kaikki normaali turvavarustus. Kuljettajan oven ovenkahva oli rikottu sisäpuolelta, samoin kuin virtalukko, joiden korjauskustannuksista vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta 1312,05 euroa. Vakuutuksenottaja on vaatinut korjauskuluista yhteensä 1708,01 euron korvauksen. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen myös sisäpenkkien koneellisesta pesusta, jonka kustannus oli 60 euroa.

Vakuutuksenottaja kertoi, että hänelle ilmoitettiin kesäkuussa hinauksen korvaamisesta, jolloin vakuutuksenottaja pyysi selvitystä siitä, miksi auton sisäisiä vahinkoja ei korvattu. Vakuutuksenottaja sai vastauksen tiedusteluunsa 12.8.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä. Vakuutuksenottajan mukaan yli kahden kuukauden viive uuden korvauspäätöksen antamisessa ei ollut asianmukainen.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön tulisi ohjeistaa vakuutuksenottajia siitä, miten vakuutuksenottajien tulisi toimia tilanteessa, jossa avaimet ovat kadonneet. Vakuutuksenottajan mukaan tässä tapauksessa on mahdollista, että avaimet oli varastettu hänen taskustaan autoa tyhjennettäessä. Vakuutuksenottajan mukaan auton sivuovien lommoista voi päätellä, että autoon oli menty sisälle sorkkarautaa käyttäen. Vakuutuksenottajan mukaan vahingot eivät ole todennäköisesti syntyneet törmäysvahingosta vaan murtautumisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, etteivät avaimet olleet joutuneet ulkopuolisen haltuun vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla ryöstön tai murron yhteydessä vaan avain oli anastettu asukkaan kodin ulko-ovesta asukkaan unohdettua avaimet lukkoon.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko ajoneuvon varkausvahinko korvattava vakuutustapahtuma. Lisäksi asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko tuulilasin ja renkaiden vauriot seurausta törmäysvahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Kohdan 4.3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja –paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vahingoittaminen.

Kohdan 4.3.2 (Rajoitukset) mukaan lukitsematonta ajoneuvoa luvattomasti käytettäessä sille aiheutunutta ilkivaltavahinkoa ei korvata tästä turvasta.

Jos ilkivaltavahinko on aiheutunut vakuutuksen kohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausturvasta (katso kohta 4.10.1).

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

-tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

-tien sortumisesta

-törmäyksestä tai

-muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Kohdan 4.4.2 (Rajoitukset) mukaan turvasta ei korvata vakuutuskohteen, sen osa tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumista, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä.

Vakuutusehtojen kohdan 4.10.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

- syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja

- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja

-vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Varkausturvasta korvataan ajoneuvon menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jos ei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 4.10.3 mukaan jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus turvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys. Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus turvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että koska tässä tapauksessa ajoneuvo oli olosuhteet huomioon ottaen riittävällä varmuudella varastettu sen omilla avaimilla, eikä avaimia ollut saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä, ei kyseessä ollut korvattava varkausvahinko.

Vakuutuksenottajan mukaan auton sivuovien lommoista voi päätellä, että autoon oli menty sisälle sorkkarautaa käyttäen. Vakuutuksenottajan mukaan vahingot eivät ole syntyneet törmäysvahingosta, vaan murtautumisesta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella auto oli todennäköisesti otettu käyttöön sen omilla avaimilla, eivätkä oven vauriot ole vahingoista esitettyjen kuvien perusteella seurausta ehtojen tarkoittamasta murtautumisesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehto, jonka mukaan ajoneuvon omilla avaimilla tehtyjä varkausvahinkoja korvataan rajoitetusti, on yleinen vakuutusehto samoin kuin vakuutusehto, joka mukaan törmäysvahingot alentavat bonusta vahingon syystä riippumatta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiön korvauspäätös, jolla korvaus varkaudesta evättiin ja bonusta alennettiin törmäysvahingon perusteella, ole kohtuuton tai johda kohtuuttomaan lopputulokseen.

Vakuutuksenottaja on vaatinut lisäkorvausta renkaiden ja tuulilasin kulumisvahingoista ja auton sisäisistä vahingoista. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei renkaiden ja tuulilasin kuluminen ole seurausta törmäysvahingosta, ottaen huomioon, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella tuulilasissa ja renkaissa ollut todettu törmäykseen viittaavia vaurioita.

Vakuutusehtojen kohdan 4.3.2 mukaan jos ilkivaltavahinko on aiheutunut vakuutuksen kohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausturvasta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella auton sisäiset vahingot ja sivuoven vauriot olivat seurausta varkausvahingosta, joka ei ollut varkausturvasta korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava ilkivaltavahinko.

Vakuutuksenottaja kertoi, että hänelle ilmoitettiin kesäkuun alussa vuonna 2015 ajoneuvon hinauksen korvaamisesta, jolloin vakuutuksenottaja pyysi selvitystä siitä, miksi auton sisäisiä vahinkoja ei korvattu. Vakuutuksenottaja sai vastauksen tiedusteluunsa 12.8.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä. Vakuutuksenottajan mukaan yli kahden kuukauden viive uuden korvauspäätöksen antamisessa ei ollut asianmukainen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuslain 70 §:n mukaan korvauspäätös tulee antaa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutusyhtiö oli vastaanottanut vakuutussopimuslain 69 §:ssä tarkoitetun selvityksen vahingosta. Ajoneuvo oli löytynyt vahingoittuneena toukokuun lopussa vuonna 2015. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, milloin sisäiset vauriot oli tarkastettu ja milloin vakuutusyhtiö oli vastaanottanut 69 §:ssä tarkoitetun selvityksen sisäisistä vahingoista. Kirjallinen korvausvaatimus sisäisistä vahingoista oli esitetty aineiston perusteella vasta 14.10.2015. Vakuutuksenottaja oli kuitenkin esitetyn selvityksen perusteella ollut tietoinen sisäisten vahinkojen epäämisestä kesäkuussa 2015, kun ajoneuvo oli löytynyt toukokuussa. Koska esitetystä selvityksestä ei käy ilmi, milloin vakuutusyhtiö oli vastaanottanut selvityksen sisäisistä vahingoista ensimmäisen kerran, ei Vakuutuslautakunta ota kantaa väitteeseen korvauspäätöksen viivästymisestä.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön tulisi ohjeistaa vakuutuksenottajia siitä, miten vakuutuksenottajien tulisi toimia tilanteessa, jossa avaimet ovat kadonneet. Vakuutuslautakunta toteaa, että ajoneuvon omistajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus huolehtia ajoneuvostaan. Vakuutusyhtiön vastuu ajoneuvo vaurioista perustuu ainoastaan vakuutusehtoihin. Vakuutuslautakunnan toimivaltaan ei kuulu antaa suositusta siitä seikasta, miten vakuutusyhtiön tulisi ohjeistaa vakuutuksenottajia toimimaan varkaustilanteissa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia