Haku

VKL 138/14

Tulosta

Asianumero: VKL 138/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2014

Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Kattopinnoitteen irtoaminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 31.1.2014 mukaan vakuutettu A:n osakehuoneiston kattopinnoitteen saumat alkoivat irrota syyskuussa 2013. Kattopinnoite oli tuettava romahtamisen estämiseksi. A purki kattolevyt 5.10.2013.

Kattolevyjen uusimisesta aiheutuneista kustannuksista A haki korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 20.2.2014 vakuutusyhtiö totesi, ettei asiassa ollut pystytty osoittamaan korvattavaa äkillistä, ennalta arvaamatonta, ulkoista syytä vahingolle, minkä vuoksi haettua korvausta ei voitu maksaa. Yleensä nyt todetun kaltaiset vahingot aiheutuvat virheellisestä asennuksesta. Kiinnitys pettää vähitellen lämpötilojen ja kosteuksien vaihtuessa ja materiaalin eläessä. Vakuutus ei korvaa asennusvirheestä aiheutunutta vahinkoa. A:n toimittamien valokuvien ja vastaavien aikaisempien vahinkotapahtumien perusteella kattopaneelit on asennettu niiteillä/hakasilla, jotka on todennäköisesti ammuttu paineilmalla. Paneelit ovat voineet irrota, koska kiinnityshakaset ovat uponneet liian syvään levyyn. Yhden kotimaisen valmistajan mdf-paneelien asennusohjeessa mainitaan seuraavaa: ”Jotta paneelien asennus on mahdollista, täytyy hakasen jäädä samalle tasolle pontin kanssa. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, sillä silloin paneeli ei kiinnity kunnolla.”

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A viittaa vakuutuksen tuoteselosteeseen 1.2.2009, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan sellaiset äkilliset ja odottamattomat vakuutetulle omaisuudelle sattuneet vahingot, joita ei ole erikseen vakuutusehdoissa suljettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Nyt vakuutusyhtiön tekemässä korvauspäätöksessä edellytetään, että vahingon syyn tulee olla äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoinen. A katsoo, että vakuutusehdon tekstiä on tahallisesti muutettu. Kattolevyjen irtoaminen on ollut odottamaton ja äkillinen, koska ensimmäinen levysauma irtosi yhden yön aikana.

Mitä tulee vakuutusyhtiön väitteeseen virheellisestä asennuksesta, A katsoo, että väite perustuu oletuksiin ja arvailuihin, ei tosiasioihin. Kattolevyt on kiinnitetty aivan oikein nykyisen vastaavien kattolevyjen kiinnitysohjeiden mukaisesti sekä liimalla että niiteillä. Ne kiinnitysohjeet, joihin vakuutusyhtiö on viitannut, eivät koske A:n asunnossa käytettyjä kattopaneeleita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksessään esittämänsä seikat. Mdf-paneelien asennusohjeessa esitetty pätee kaikkiin kiinnitettäviin kattolevyihin ja myös A:n tapaukseen. Vakuutusyhtiö huomauttaa, että A ei ole varannut sille tilaisuutta tarkastaa vahinkoa ja levyjen kiinnitystä. Kattolevyt on purettu katosta 5.10.2013 ja vahingosta ilmoitettu vasta 27.1.2014. Näyttötaakka korvattavan vahingon osoittamiseksi on korvauksen hakijalla. Mikäli asennus olisi ollut virheetön ja ohjeiden mukainen, kuten asiakas kertoo, levyt eivät olisi irronneet. Muuta syytä ei toimitetun materiaalin perusteella voida osoittaa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan [laajat kotivakuutukset] korvaavat äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtojen kohdan 4.5.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimelle omaisuudelle itselleen hitaasti tapahtuvista ilmiöistä, kuten

- syöpymisestä tai pilaantumisesta

- homehtumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta tai hajusta

- kulumisesta tai aineen väsymisestä.

Ehtojen kohdan 4.5.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä

- rakenne-, valmistus- tai aineviasta

- perustamis- tai rakennusvirheestä

- rakenteen tai asennuksen keskeneräisyydestä tai puutteellisuudesta.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava [vakuutusyhtiölle] sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen [vakuutusyhtiön] vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös [vakuutusyhtiön] mahdollisuudet saada selvitystä. (…) [Vakuutusyhtiölle] on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan tai hävittämään.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa osakehuoneiston kattopinnoitteen irtoamisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta kotivakuutuksesta. Vakuutuslautakunnan käytössä on 4 valokuvaa irtoamassa olleista kattolevyistä ja 2 valokuvaa, joissa levyt on purettu katosta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Tässä tapauksessa A:n puolelta tulisi voida osoittaa, että kattolevyjen irtoaminen on äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama. Vahinkotapahtuman äkillisyyttä arvioitaessa tarkastellaan vahingon syntytapahtuman ajallista kestoa. Vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneet vahingot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkotapahtuman ennalta arvaamattomuutta tarkastellaan yleisestä, objektiivisesta näkökulmasta. Muun muassa rakennusvirheestä aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehdolla.

Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene, mikä seikka on aiheuttanut kattolevyjen irtoamisen. Asiassa ei ole viitteitä mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, joka olisi johtanut vahinkoon. Käytettävissä olevan selvityksen perustella kysymyksessä on vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunut vahinko, jonka syntyminen saattaa liittyä kattolevyjen kiinnityksen rakennustekniseen toteutukseen. Asiassa on jäänyt selvittämättä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vahinkoa ei tee korvattavaksi se, että vahinko on ilmennyt vakuutetulle yllättäen.

A on viitannut valituksessaan tuoteselosteeseen 1.2.2009, jonka mukaan vakuutus kattaa sellaiset äkilliset ja odottamattomat vakuutetulle omaisuudelle sattuneet vahingot, joita ei erikseen ole vakuutusehdoissa suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunta toteaa tältä osin, että termiä ”odottamaton” voidaan pitää termin ”ennalta arvaamaton” synonyymina.

Edellä kerrotuin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia