Haku

VKL 137/10

Tulosta

Asianumero: VKL 137/10 (2010)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.11.2010

Varkaus Vakuutuksen kohteena oleminen Yrityksen vaihto-omaisuuden sijaintipaikka

Vakuutuksenottaja JS oli myynyt mönkijän säätiölle MF. Mönkijä oli sovittu toimitettavaksi säätiön MF omistaman mökin lukittuun varastoon. Mönkijän avaimet jäivät myyjälle ja mönkijän rekisteröinti sekä luovutus sovittiin hoidettavaksi kun säätiön edustaja saapuu paikalla. Mönkijä oli tarkoitus varastoida siihen saakka kun luovutuspaperit ja rekisteröinti olisi suoritettu. Varkaat anastivat mönkijän ennen luovutusta ja rekisteröintiä.

Korvausta varkaudesta haettiin myyjän laajasta yritysvakuutuksesta.
 
Poliisin tutkintailmoituksen mukaan säätiön MF omistaman mökin varastoon oli murtauduttu 11.9.–15.9.2009 välisenä aikana. Varkaat olivat murtautuneet varastoon ja anastaneet moottorisahan, kaksi raivaussahaa sekä Bombardier-merkkisen mönkijän.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö oli 25.9.2009 antamassaan päätöksessä todennut, ettei vahinko tule korvattavaksi yrityksen vakuutuksesta.
 
Yrityksen vakuutuksen ehtokohdan 3.1 mukaan vakuutus on voimassa omaisuuden ollessa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa myös ehtokohdassa 3.2.3 mainituissa tilapäisissä varastopaikoissa, ehtokohdassa 3.2.4 mainituissa tilapäisissä siirroissa sekä ehtokohdassa 3.3 mainituissa kuljetuksissa.
 
Asiakkaan varastoon toimitettu mönkijä ei ole ehtokohdan 3.2.3 mukainen tilapäinen varastopaikka vaan kyse on omaisuuden toimittamisesta asiakkaalle
tämän varastoon. Näin ollen vahinkoa ei voi korvata kyseisen ehtokohdan mukaan.
 
Vakuutuksen ehtokohdan 3.2.4 mukainen vakuutetun omaisuuden tilapäinen siirtäminen vakuutuspaikan ulkopuolelle esimerkiksi messujen yhteydessä ei tule myöskään tässä tapauksessa sovellettavaksi. Ehtokohdan 3.3 mukainen kuljetusvahinko ei tule kysymykseen, koska mönkijä oli toimitettu asiakkaan varastoon ja purettu kuljetusvälineestä.
 
Edellä mainituilla perusteilla vahinko ei tule korvattavaksi yrityksen vakuutuksesta.
 
Muutoksenhaku
Uudelleenkäsittelypyynnössä on todettu, että kyseinen laaja vakuutuskokonaisuus on suunniteltu kauppiaiden toiminnan turvaksi, kuten vakuutuksen ehtokohdassa 3 on kirjoitettu ja erityisesti ehtokohdassa 3.2.4. Normaalisti rekisteröitävän laitteen kauppa etenee niin, että ennen tavaran luovutusta tehdään kauppakirja/luovutuskirja, jolla laite siirtyy asiakkaan omistukseen/hallintaan. Tässä tapauksessa on edetty toisin, koska Lapissa välimatkat ovat pitkät ja rahtikustannusten välttämiseksi laite on viety asiakkaan varastoon ennen luovutussopimuksen tekoa.
 
Vakuutusyhtiö on päätöksessään todennut, että JS Oy:n omaisuus on vakuutettu vakuutuksella, johon sovelletaan ehtoja YH 06. Näiden ehtojen kohdan ES 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.
 
Mönkijä oli anastettu MF säätiön tiloista, johon se oli siirretty tekeillä olleen kaupan vuoksi. Yrityksellä oleva vakuutus on voimassa ehdoissa määritellyissä paikoissa todetuin edellytyksin. Nyt kyseessä oleva vahinko sattui ostajan tiloissa kaupan ollessa vielä kesken. Tässä tilanteessa kaupan kohde ei ollut enää vakuutuksen voimassaoloalueella eikä siten vakuutuksen kohteena. Tästä seuraa se, että vahinkoa ei voida korvata vakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakuntaa antamaan asiassa lausunnon.
 
Mönkijä oli sovittu toimitettavaksi ostajan mökin lukittuun varastoon. Mönkijä oli tarkoitus varastoida siihen saakka, kunnes luovutuspaperit ja rekisteröinti olisi suoritettu. Mönkijän avaimet jäivät myyjälle. Varas ehti toimia ennen mönkijän rekisteröintiä ja luovutusta.
 
Yrityksellä on voimassa all risk -tyyppinen vakuutus yrityksen toimintaa varten. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan mönkijän varkausvahingon.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on viitannut antamassaan lausunnossa annettuihin korvauspäätöksiin ja katsonut, ettei vakuutusehtojen mukaista perustetta kyseisen vahingon korvaamiselle ole. Vakuutus on voimassa ehtojen mukaisena vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sekä vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla muissa paikoissa. Anastettu vaihto-omaisuus ei ole ollut tapahtumahetkellä vakuutuspaikassa eikä myöskään muussa sellaisessa paikassa, jossa tapahtunut vahinko voisi ehtojen mukaan tulla korvattavaksi. Koska anastettu mönkijä on ollut ehdoissa ja vakuutuskirjassa määritellyn vakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolella, se ei ole ollut vakuutuksen kohteena.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, että asiassa tehdyt korvauspäätökset ovat olleet
ehtojen mukaisia eikä tehtyä ratkaisua tulisi suosittaa muutettavaksi.
  
Vakuutuslautakunnan lausunto
 Vakuutusehdot
 
Yleiset vakuutusehdot
 
ES 1 Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan kohdassa ES4 mainituista äkillisistä, ennalta arvaamattomista vahingoista vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.
 
ES 3
Vakuutuksen voimassaoloalue
3.1 Vakuutuspaikka
Vakuutus on voimassa omaisuuden ollessa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa (vakuutuspaikka).
 
3.2 Muut paikat
Vakuutus on seuraavassa mainituissa tilanteissa voimassa myös vakuutuksen kohteen ollessa muualla kuin vakuutuspaikassa.
3.2.3 Tilapäiset varastopaikat
Vakuutus on voimassa erikoistavara-, maatalous- ja rautakaupan osalta vakuutuskirjassa mainitun liiketoiminnan edellyttämässä vaihto-omaisuuden tilapäisessä varastopaikassa Suomessa.
3.2.4 Vakuutuksen kohteen tilapäiset siirrot
Vakuutus on voimassa enintään 100.000 euroon saakka vahinkoa kohden, kun omaisuus on tilapäisesti siirrettynä tai siirrettävänä vakuutuspaikan ulkopuolella Suomessa asiakaskäyntien, esittelyiden, messujen, näyttelyiden tai muiden vastaavien tilanteiden yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaisuuden siirtäminen liittyy vakuutuskirjassa mainittuun vakuutuksenottajan liiketoimintaan.
 
3.3 Kuljetukset
3.3.1 Vakuutuksen kohde ja voimassaoloalue
Omaisuus, joka kohtien ES 2.1 ja 2.2.2 mukaan on vakuutuksen kohteena vakuutuspaikassa, on vakuutuksen kohteena myös tavarankuljetuksissa. Vaihto-omaisuuden myynti- ja ostokuljetuksissa vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan myymä, Euroopassa olevalta vakuutuspaikalta tai alihankkijalta suoraan ostajalle Eurooppaan kuljetettavana oleva omaisuus sekä vakuutuksenottajan ostama, Euroopasta vakuutuspaikalle tai asiakkaalle Eurooppaan kuljetettavana oleva omaisuus. Päivittäistavara-, maatalous- ja rautaliikkeiden osalta kuljetusvakuutus on kuitenkin voimassa vain Suomessa.
 
Vakuutus on voimassa myös kuljetukseen liittyvien tilapäisten välivarastointien aikana. Vakuutus on voimassa myös vakuutuspaikalta tilapäisesti muualle
siirretyn tai siirrettävänä olevan omaisuuden Suomessa tapahtuvien kuljetusten aikana. (ks. kohta 3.2.4).
 
Vakuutus on voimassa vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden huolto-,
takuu- tai korjauskuljetusten sekä niihin liittyvien välittömien paluukuljetusten ja toimipisteiden välisten kuljetusten aikana Euroopassa (ks. kohta 3.2.6).
 
Vakuutus on voimassa kuljetuksen aikana vain sen hyväksi, jolla on lain mukaan oikeus korvaukseen tai jolla kauppasopimukseen sovellettavien säännösten mukaan on vaaranvastuu tai vakuuttamisvelvollisuus tavarasta kuljetuksen aikana.
 
Ratkaisusuositus
 
Yritys JS oli myynyt mönkijän säätiölle MF. Mönkijä siirrettiin ostajan omistaman mökin lukittuun varastoon säilytykseen odottamaan luovutusta ostajalle ja sen avaimet jäivät myyjän haltuun. Mönkijä varastettiin ostajan varastosta ennen sen luovutusta ja rekisteröintiä.
 
Vakuutusyhtiö katsoi, että varkausvahinko ei tullut korvattavaksi yrityksen vakuutuksesta, koska anastettu omaisuus ei ollut vakuutuksen kohteena vahingon tapahtuessa. Mönkijä ei ollut varastoituna vakuutusehtojen tarkoittamassa vakuutetun omaisuuden sijaintipaikassa eikä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla siirrettävänä tai kuljetettavana.
 
Vakuutuksenottajan mukaan yrityksen all risk -tyyppisen vakuutuksen olisi korvattava vahinko. Vakuutuksenottaja on myös vedonnut Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoihin.
 
Lähtökohtaisesti vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa on määritelty vakuutuksen kohteena oleva omaisuus. Kyseisessä tapauksessa vakuutuskirjassa on määritelty varsinainen vakuutuspaikka sekä kaksi erillistä varastopaikkaa. Vakuutusehdoissa on määritelty ne varastointi- ja kuljetustapahtumat, joiden perusteella vahingon kohteeksi joutunut omaisuus kuuluu vakuutuksen piiriin.
 
Mönkijä oli varastoituna ostajan mökin varastoon. Mönkijän luovutus ja rekisteröinti olivat vakuutuksenottajan kertoman mukaan suorittamatta varkauden tapahtuessa. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, mitä mönkijän varastoinnista ja sen turvaamisesta varastoinnin aikana oli sovittu osapuolten kesken. Vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa ei ole merkintää tai mainintaa sellaisista tilanteista, että vaihto-omaisuus olisi vakuutuksen kohteena vielä silloin kun se on säilytettävänä jonkun muun kuin vakuutuksenottajan tiloissa.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että anastettu mönkijä ei ole vahinkohetkellä sijainnut vakuutusehdoissa määritellyissä paikoissa eikä ollut vakuutusehtojen
tarkoittamien varastointi- tai kuljetustapahtumien kohteena. Näin ollen mönkijä ei ole ollut vahinkohetkellä vakuutuksen kohteena.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.
  
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Haarmann, jäsenet Löppönen, Pesonen, Piipari ja Sjögren sekä varajäsenet
Heiskanen ja Paloranta. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia