Haku

VKL 135/16

Tulosta

Asianumero: VKL 135/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2016

Törkeä huolimattomuus. Tulipalo. Alaikäinen vahingonaiheuttaja.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A (s. 2001) oli aiheuttanut B:n (s. 2001) kanssa kesällä 2015 tulipalon. Poliisin tutkintakertomuksen mukaan pojat olivat käyneet talossa kahdesti ja polttaneet talon yläkerran mikroaaltouunissa tyynyn ja kirjan sytytintä ja hiuslakkaa käyttäen. Pojat luulivat poltettujen esineiden sammuneen ja menivät alakertaan, missä he huomasivat yläkerrassa olevan mustaa savua ja että oli syttynyt tulipalo. Pojat poistuivat paikalta. Rakennus irtaimistoineen tuhoutui kokonaan ja se jouduttiin purkamaan.  Korvausta vahingosta haetaan A:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava vahinko, mutta se on vähentänyt korvauksesta 1/5 sen vuoksi, että se on katsonut vahingon aiheutetun törkeällä huolimattomuudella.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan A:lla ja B:llä ei ole ollut tarkoituksena polttaa taloa, vaan palo oli lasten leikkien seurauksena syntynyt onnettomuus. Tuottamusarvioinnissa tulee ottaa huomioon lasten ikä.

Tuli on sytytetty paloturvallisessa tulisijassa, metallirunkoisessa mikroaaltouunissa. A ja B ovat olleet siinä käsityksessä, että palo ei mitenkään voi levitä metallirunkoisesta mikroaaltouunista.

Menettely täyttää tuottamuksellisuuden tunnusmerkistön, mutta menettely ei täytä törkeän tuottamuksen tunnusmerkistöä. Kyse ei ole tietoisesta riskinotosta vaan lasten leikeistä johtunut odottamaton ja yllättävä seuraus. Tietoiseen riskinottoon vetoaminen edellyttää myös tietoisuutta seurauksen suhteen ja pojat ovat tuskin edes ymmärtäneet koko kiinteistön tuhoutumisen olevan mahdollista leikkiensä seurauksena. Vakuutusyhtiön tulisi korvata vahinko täysmääräisenä sekä poistaa myötävaikutusvähennys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutussopimukseen sovellettavien vastuuvakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan tekoa tai laiminlyöntiä, joka osoittaa tekijässä piittaamattomuutta ja ilmeistä välinpitämättömyyttä tekojensa seurauksista. Sellaisten seurausten arvioinnilla on merkitystä, joita yleisen elämänkokemuksen mukaan voi kulloinkin kyseessä olevasta teosta tai laiminlyönnistä seurata.

Törkeän huolimattomuuden arvostelussa huomioidaan teon subjektiivista moitittavuutta. Objektiivisesti huomioidaan esimerkiksi se, miten paljon vahingonaiheuttajan menettely määrällisesti poikkeaa siitä, mitä häneltä olisi esimerkiksi ikä huomioon ottaen vaadittu. Kyseisessä tapauksessa arvioidaan erityisesti poikien toiminnan aktiivisuutta ja nimenomaista tahtotilaa saada aikaan tuli tai pamaus tulenarkaa hiuslakkaa apuna käyttäen.

Hiuslakka on yleisesti hyvin tunnettu palovaarallinen ja paloa lietsova aine. Pulloissa on tulenarkuudesta myös isot varoitukset. Pojat kävivät tavaroiden polttamisen välissä varta vasten kaupasta ostamassa hiuslakkaa saadakseen aikaan isommat lieskat tai pamaukset, eli käyttivät aktiivisesti ja tietoisin valinnoin hiuslakkaa kieltojen ja suositusten vastaisesti. Vakuutusyhtiö katsoo, että palovaarallisen aineen käyttämistä kiihdyttämään tulipaloa tai pamauksia voidaan pitää tietoisena riskinottona, vaikka palopaikka olisikin mikroaaltouuni tai uuni. 14-vuotiaan voidaan jo objektiivisesti arvioiden olettaa ymmärtävän yleiset syy-seuraussuhteet sekä vahingon aiheutumisen mahdollisuus kyseisenlaisessa toiminnassa. Tapauksessa ei ole esitetty mitään lääketieteellistä näyttöä siitä, että vahingonaiheuttajan henkinen taso tai kyky ymmärtää asioita ei olisi ikäistään vastaavalla tasolla. Päinvastoin, hiuslakan osto nimenomaisesti paloa ja pamauksia lietsovaan käyttötarkoitukseen osoittaa ymmärrystä siitä, että aktiivisesti etsittiin keinoa kasvattaa muuten syntyneitä kipinöitä tai pamauksia.

Tutkintailmoituksen mukaan pojat eivät olleet jääneet palopaikalle selvittämään vahingon syytä eivätkä auttamaan alkusammutustöissä. Palon aiheuttajat olivat selvinneet vakuutuksenottajalle, joka oli ilmoittanut tietonsa eteenpäin viranomaisille. Tutkintailmoituksen mukaan palopaikan välittömässä läheisyydessä oli myös vanhoja rakennuksia sekä vain 100 metrin päässä polttoainejakajat.

Vahinko on saanut alkunsa tekohetkellä 14- ja 13-vuotiaiden poikien tietoisesta riskinotosta eikä pienten lasten viattomasta leikistä. Näin ollen 1/5:n vähennys törkeän huolimattomuuden perusteella on olosuhteet huomioiden varsin kohtuullinen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu A aiheuttanut tulipalon törkeällä huolimattomuudella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.16 mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella.

Asian arviointi

Huolimattomuuden astetta arvioitaessa on tarkoituksenmukaista lähteä tavallista huolimattomuutta koskevasta oletuksesta. Siten vaadittavasta huolellisuusstandardista poikkeaminen tulee luokitelluksi törkeäksi huolimattomuudeksi vain, jos tähän voidaan osoittaa erityisiä perusteita.

Törkeän huolimattomuuden ollessa kyseessä on tarkasteltavan toiminnan oltava lähellä tahallisuutta. Törkeän huolimattomuuden tunnusmerkkeinä on lisäksi painotettu subjektiivista moitittavuutta. Korkein oikeus on esimerkiksi viitannut toimintaan, joka on häikäilemätöntä ja välinpitämätöntä seurausten suhteen (KKO 1997:103). Subjektiivisen asenteen lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa objektiivisena elementtinä huomioon se, kuinka paljon vahingonaiheuttajan menettely määrällisesti poikkeaa siitä, mitä häneltä olisi vaadittu.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa palovahinko on aiheutunut siitä, että 14-ja 13-vuotiaat pojat ovat leikkineet tulella autiotalon mikroaaltouunissa. Tuli on sytytetty hiuskiinnettä ja sytytintä käyttämällä. Tulipalo on syntynyt, kun poikien sammuneeksi luulemat tyynyt ja kirja ovat jääneet kytemään ja syttyneet palamaan. Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella poikien tarkoituksena ei ole ollut polttaa taloa.

Lautakunta toteaa, että paloherkällä hiuskiinteellä ja sytyttimellä leikkiminen ja tyynyn ja kirjan polttaminen sisätiloissa on sinänsä hyvin moitittavaa. Tässä tapauksessa tulipalo ei ollut syttynyt kuitenkaan hiuskiinteen polttamisesta sisätiloissa vaan siitä, että mikroaaltouunissa poltetut esineet olivat jääneet kytemään. Poliisin tutkintakertomuksen mukaan pojat olivat olleet siinä uskossa, että mikroaaltouunissa olleet esineet olivat sammuneet kun he olivat poistuneet sen luota. Tämän vuoksi tulipaloon syy-yhteydessä oleva laiminlyönti on se, että pojat eivät varmistaneet mikroaaltouunissa olleiden esineiden sammuneen kun he poistuivat paikalta. Lautakunta katsoo, että etenkin poikien ikä huomioon ottaen tämä laiminlyönti ei osoita poikien toiminnassa törkeää huolimattomuutta.

Lautakunta on saanut ristiriitaista selvitystä siitä, mitä pojat ovat tehneet tulipalon syttymisen jälkeen. Riidatonta on kuitenkin se, että he eivät ole jääneet sammuttamaan paloa. Pelkästään se seikka, että pojat ovat hätääntyneet ja paenneet paikalta, ei osoita poikien toiminnassa törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ei alenna korvausta törkeän huolimattomuuden vuoksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Korpiola

Rantala

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia