Haku

VKL 134/14

Tulosta

Asianumero: VKL 134/14 (2015)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 31.03.2015

Arcoxia-, Lyrica-, Cozaar- ja Emconcor-lääkkeiden käytön ja aivoinfarktin välinen syy-yhteys. Tuliko aivoinfarkti korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1955) sairastaa verenpainetautia, II tyypin diabetesta ja refluksitautia. Lisäksi A:lla on ollut pitkäaikaista niskavaivaa ja vuonna 2008 hän on hakeutunut tutkittavaksi oikean olkapään kivun ja oikean käden puutumisen ja säryn vuoksi. Olkapääkipuihin on aluksi määrätty Triptyl- ja Burana-kipulääkkeet, jotka on 3.6.2009 vaihdettu Arcoxia- ja Lyrica-lääkkeisiin. A hakeutui 9.9.2009 terveyskeskukseen vasemmanpuoleisen heikkousoireen ja puheen puuroutumisen vuoksi. A lähetettiin yliopistolliseen sairaalaan, jossa tehdyssä pään magneettitutkimuksessa todettiin aivorungossa tuore infarkti ja vanha infarktimuutos vasemmalla pikkuaivojen takaosassa. Lääkevahinkoilmoituksessa 16.10.2012 A katsoi, että Arcoxia-lääke oli aiheuttanut verenpaineen nousun ja johtanut aivoinfarktin syntymiseen. A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta katsoen, että vahingosta oli aiheutunut hänelle pysyvä työkyvyttömyys, minkä lisäksi hänen toimintakykynsä ja elämänlaatunsa olivat pysyvästi huonontuneet.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei syy-yhteyttä Arcoxia-lääkkeen käytön ja aivoinfarktin välillä voinut pitää todennäköisenä. A:lla todetulle aivorunkoinfarktille ei ollut löytynyt mitään yksittäistä selittävää tekijää. A:n sairastamat diabetes ja verenpainetauti altistavat aivoinfarktille. Korkeita verenpainearvoja oli mitattu jo ennen Arcoxia-lääkkeen aloittamista. Verenpainelääkitykseen tehdyistä annosmuutoksista huolimatta A:n verenpaine oli ollut ajoittain koholla ja syyskuussa 2009 annostusta oli jouduttu edelleen tehostamaan. Koska Arcoxian ja aivoinfarktin välinen syy-yhteys oli yhtiön mukaan epätodennäköinen, ei haettua korvausta maksettu.  

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii aivoinfarktin korvaamista lääkevahinkona. A katsoo, että Arcoxia- ja Lyrica-lääkkeet ovat olleet käynnistämässä aivoinfarktia haittavaikutuksillaan. Kyseisten lääkkeiden käytön aloittamisen jälkeen henkinen ja fyysinen toimintakyky heikkenivät muutamassa viikossa siten, että A on jälkikäteen huomannut, ettei hän ollut pystynyt noina viikkoina tekemään mitään. Ennen lääkkeiden käytön aloittamista A toimi hyvin aktiivisesti monissa harrastetoimissa ja liikkui aktiivisesti. Myös verenpaineeseen käytetyt lääkevalmisteet beetasalpaaja Emconcor ja losartaanivalmiste Cozaar ovat osaltaan heikentäneet A:n kuntoa ja niiden yhteisvaikutus Arcoxian ja Lyrican kanssa on johtanut aivoinfarktin syntyyn. Ennen Arcoxian ja Lyrican aloittamista A oli pari vuosikymmentä syönyt kipuihin ja stressiin kipulääkkeitä ja nämä lääkkeet olivat ajoittain pitäneet verenpainetta koholla. Kipulääkityksen lopettamisen jälkeen myös verenpaine on laskenut. Myös diabetes on hyvässä tasapainossa nyt, kun A hoitaa sitä ruokavaliolla. A vaatii korvausta vahingosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä sekä kivusta ja särystä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Arcoxia- ja Lyrica-kipulääkkeet saattavat joissakin tapauksissa aiheuttaa verenpaineen nousua. A:n tapauksessa ei kuitenkaan voida pitää todennäköisenä, että lääkkeet olisivat syy A:n ajoittain korkeaan verenpaineeseen. A:lla on esiintynyt aivoverenkiertohäiriöön viittaavia oireita (TIA-kohtaus) jo maaliskuussa 2009, ennen Arcoxia- ja Lyrica-lääkitysten määräämistä. Tuolloin verenpainelääkitystä tehostettiin. Emconcor- ja Cozaar-lääkkeet on määrätty verenpainetaudin hoitoon ja niiden ei tiedetä aiheuttavan verenpaineen nousua taikka lisäävän riskiä sairastua aivoverenkiertohäiriöön.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia sairauskertomustekstejä ja lääkärinlausuntoja ajalta 19.4.2006–8.9.2011.

Selvitysten mukaan A sairastaa insuliinihoitoista II tyypin diabetesta, verenpainetautia ja refluksitautia. Diabeteksen hoitoon on käytetty Diformin retard- ja Novomix-lääkkeitä ja verenpainetautiin Cozaaria sekä beetasalpaaja Emconcoria. Lisäksi A:lla on ollut niska-hartiaseudun ja alaselän ongelmia. A on 9.3.2009 ollut tutkittavana yliopistollisen sairaalan neurologian poliklinikalla. Kyseistä käyntiä koskevan sairauskertomustekstin mukaan A:lla on kesästä 2008 alkaen ollut pariin–kolmeen otteeseen kuukausittain huimausoiretta, väsynyttä ja pökkyräistä oloa. Ajoittain on ollut tunne siitä, että ”filmi saattaisi katketa”, A on esimerkiksi autolla saattanut ajaa ainakin osin huomaamattaan päin punaisia. Muutaman kerran A on kaatunut ja tällainen ilmentymä on tullut varsinkin pään kääntöjen yhteydessä. Mitään neurologisia puutosoireita tai epileptiseen viittaavaa ei ole ollut. A:lle on päädytty tekemään kaulasuonten ultraäänitutkimus ja aivosähkökäyrätutkimus sekä ortostaattinen verenpainemittaus, joissa tehdyt löydökset ovat olleet normaalit. Lisäksi on ohjeistettu, että A:n asioidessa terveyskeskuksessa hoitavalla lääkärillään verenpainemittausta tarkistetaan.

Vuonna 2008 A:lla on alkanut oikean olkapään kipu- ja puutumisoire, jonka vuoksi A on ollut tutkittavana ja hoidettavana terveyskeskuksen lisäksi yliopistollisen sairaalan fysiatrian ja neurokirurgian poliklinikoilla. Kipuun on aluksi käytetty Triptyl- ja Burana-lääkkeitä. Neurokirurgian poliklinikkakäyntitekstin 3.6.2009 mukaan A:n olkapäässä on magneettitutkimuksessa todettu nivelkuopan rustorenkaan SLAP-vaurio, nivelrikkomuutoksia, nivelkalvon tulehdusta ja olkalisäkkeen alaisessa limapussissa tulehdukseen sopivaa vähäistä nesteilyä. A on ohjattu tutkimuksiin ortopedian poliklinikalle. Kipulääkitykseksi on Triptylin ja Buranan tilalle vaihdettu Arcoxia ja Lyrica.

A on 9.9.2009 hakeutunut terveyskeskukseen vasemman puolen heikkouden ja puheen puuroutumisen vuoksi. A on ohjattu jatkotutkimuksiin yliopistollisen sairaalan neurologian poliklinikalle. A on otettu sairaalahoitoon neurologian osastolle, jossa tehdyssä pään magneettitutkimuksessa on todettu aivorungossa tuore infarkti ja vanha infarktimuutos vasemmalla pikkuaivojen takaosissa. Neurologian poliklinikan epikriisitekstin 18.9.2009 mukaan etiologista selvyyttä aivoinfarktille ei laajoista tutkimuksista huolimatta ole saatu. Epilepsiaan viittaavaa ei ole todettu. Sydänpuolen tutkimuksissa eteisvärinää on pidetty mahdollisena ja määrätty toistaiseksi Asasantin-hoito, jatkossa tarvittaessa harkitaan lisätutkimuksia. Kotiutuessa lääkityksenä on ollut Asasantin Retard, Amoxin, Cozaar Comp, Diformin Retard, Novomix, Bisoprol Ratiopharm, Arcoxia ja Lyrica. Sairauskertomusmerkinnän 5.10.2009 mukaan tehdyissä tukostaipumustutkimuksissa löydös on ollut normaali.

Yksityisen lääkäriaseman sairauskertomusmerkinnän 2.10.2009 mukaan A on ollut sisätautilääkärin vastaanotolla verenkiertoelinten sairauksien vuoksi. Yleistila on todettu hyväksi, A:lla ei ole juurikaan ollut aivoinfarktin jälkioireita. Verenpaine on ollut 190/100. Lääkityksestä Arcoxia on vaihdettu Panacodiin. Käynnillä 16.10.2009 kivut ovat vähentyneet ja verenpaine ollut 169/86. Käyntiä 9.9.2010 koskevan sairauskertomusmerkinnän mukaan verenpaineet ovat hyvät ja paino laskenut. Kipulääkkeiden käyttö on loppunut ja insuliiniannos pienempi. Verenpaine on ollut 144/79.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko A:lla syyskuussa 2009 todettu aivoinfarkti todennäköisessä syy-yhteydessä Arcoxia-, Lyrica-, Emconcor- ja/tai Cozaar-lääkkeiden käyttöön.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen yleisten ehtojen (voimassa 1.1.2012 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Arcoxia on yksi selektiivisten COX-2-estäjien ryhmään kuuluvista lääkkeistä. Nämä kuuluvat tulehduskipulääkkeiden ryhmään. Arcoxia auttaa lievittämään kipua ja turvotusta (tulehdusta) nivelissä ja lihaksissa. Arcoxian yleisenä haittavaikutuksena mainitaan kohonnut verenpaine. Lyricalla hoidetaan mm. hermovaurion aiheuttamaa pitkäaikaista kipua. Cozaar on verenpainelääke ja Emconcor beetasalpaaja.

Aivoinfarkti on sairaus, jossa äkillisesti tukkeutuneen valtimon alueella aivokudos jää ilman verenkiertoa tai happea. Tämän seurauksena paikallinen osa aivokudoksesta menee pysyvään kuolioon. Usein tukkeuma johtuu verihyytymästä ahtautuneessa valtimossa, mutta voi aiheutua myös esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta tulleesta hyytymästä. Aivoinfarktin riskitekijöitä ovat mm. kohonnut verenpaine, tupakointi, kohonnut kolesteroli, diabetes ja ylipaino. Aivoinfarktin vaaraa lisäävät muun muassa ikä, miessukupuoli ja perinnölliset tekijät. Verenpaine on normaali, kun se on alle 130/85 mmHg, tyydyttävä välillä 130–139/85–89 ja koholla, kun paine on 140/90 tai enemmän. Suurin osa kohonneesta verenpaineesta johtuu elintavoista, mutta syynä voi olla myös perinnöllinen taipumus. Verenpaineen kohoamiseen johtavia syitä voivat olla mm. tupakointi, lihavuus, runsas suolan käyttö, liian vähäinen liikunta, tulehduskipulääkkeiden runsas käyttö, alkoholin runsas käyttö ja stressi.

Vakuutuslautakunta pitää A:lle määrättyjä lääkityksiä asianmukaisina. Sekä kohonnut verenpaine että olkapääkivut ovat vaatineet lääkehoitoa. Vakuutuslautakunta ei pidä todennäköisenä, että A:lla todettu aivoinfarkti olisi syy-yhteydessä kohonneen verenpaineen hoitoon käytettyjen Cozaar- ja Emconcor-lääkkeiden käyttöön. Tulehduskipulääkkeiden osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että näiden lääkkeiden sinänsä tiedetään kohottavan verenpainetta. A:n kohdalla lautakunta pitää kuitenkin aivoinfarktin todennäköisempänä syynä A:n sairastamia pitkäaikaisia verenpainetautia ja II tyypin diabetesta. 

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio-Timonen
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Muuronen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia