Haku

VKL 132/16

Tulosta

Asianumero: VKL 132/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.11.2016

Lakipykälät: 40

Vakuutusmaksujen laiminlyönti. Jatkuvan vahinkovakuutuksen päättyminen. Kysymys siitä, oliko vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön kesken sovittu vakuutusmaksujen kuittauksesta ja vakuutuksen jatkumisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön kiinteistövakuutus oli päättynyt 31.12.2010 vakuutuksenottajan laiminlyötyä vuoden 2010 vakuutusmaksut. Kiinteistössä oli ollut ennen vakuutuksen päättymistä astianpesukoneen vuotovahinko 28.12.2010. Vuotovahinkoja kärsinyt kiinteistö tuhoutui sittemmin tulipalossa 17.2. - 18.2.2011. Tulipalo sai vakuutuksenottajan mukaan alkunsa vuotovahingon korjaustöiden aikana sirkkelistä lentäneestä kipinästä. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta palovahingosta kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan mukaan kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan poika, kiinteistöosakeyhtiön hallituksen varajäsen J oli sopinut vakuutusyhtiön edustajan kanssa 28.12.2010 puhelimitse, että 700 euron vakuutusmaksurästi kuitattiin vakuutuksenottajan omalla työllä vahinkokohteessa. Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan samalla oli sovittu myös vakuutuksen jatkumisesta. J oli kertonut 9.4.2013 päivätyssä lausunnossaan, että vakuutusyhtiön kanssa sovittiin, että suoritetuista työtunneista tehtäisiin vakuutusyhtiölle selvitys työn suorittamisen jälkeen. Vakuutuksenottaja on kertonut 16.12.2012 päivätyssä kirjelmässä, että hänen saamansa tiedon mukaan uudet vakuutuskirjat olivat saapuneet postitse tammikuussa 2011 vakuutuksenottajan entiseen osoitteeseen, mutta ne olivat tuhoutuneet tulipalossa.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 11.3.2011 evännyt korvauksen palovahingosta vakuutuksen päättymisen perusteella ja kiistänyt kuittauksesta ja vakuutuksen voimassaolosta sopimisen sekä uusien vakuutuskirjojen lähettämisen.

Vakuutuksenottaja on kertonut 21.6.2016 päivätyssä lisälausumassaan, että vakuutusyhtiön edustajan kanssa oli sovittu 28.12.2010, että vakuutuksenottaja suoritti vesivahingon korjaustoimet Anticimexin ohjeiden mukaan ja että vakuutusyhtiö käytti direktio-oikeutta suhteessa vakuutuksenottajaan. Vakuutuksenottaja on katsonut vakuutusyhtiön olevan vastuussa palovahingosta työntekijän aiheuttamana vahinkona, koska palo sai alkunsa vuotovahingon korjaustöiden aikana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut palovahingon korvauksen lisäksi korvausta astianpesukoneen vuotovahingon purkutöinä kolmen työmiehen suorittamista 426 työtunnista. Vakuutusyhtiö on pitänyt tuntimäärää kohtuuttomana vahingon laajuuteen nähden ja pyytänyt vakuutuksenottajaa toimittamaan selvityksen kyseiseen vahinkoon kohdistuvista purkutöistä, ottaen huomioon, että kiinteistössä oli havaittu myös vanhoja, astianpesukonevuotoon liittymättömiä kosteusvaurioita.

Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta myös kiinteistönomistajan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt, että vakuutuksenottajan kanssa olisi sovittu kuittauksesta tai vakuutuksen jatkumisesta. Vakuutusyhtiö ei ollut saanut edes osasuoritusta maksamattomille vakuutusmaksuille ennen vakuutuksen päättymistä. Vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajien välille ei ollut syntynyt työsuhdetta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutus päättynyt vakuutusmaksujen laiminlyönnin perusteella ja oliko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus palovahingosta vakuutuksen jatkumisesta sopimisen tai muun syyn perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa on määrätty, että vakuutuksenantajan vastuu ei lakkaa ennen vakuutuskauden päättymistä vaikka vakuutuskautta koskevaa maksua ei olisikaan määräaikana suoritettu, vakuutuksenantaja saa periä vakuutusmaksun viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään edellyttäen, että vakuutuksenantaja on tehnyt tästä merkinnän vakuutusmaksua koskevaan laskuun. (14.5.2010/426)

Vakuutussopimuslain 40 §:n 2 momentin mukaan ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 1 momentin nojalla perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jollei vakuutuksenottaja 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kirjallisesti kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

Vakuutussopimuslain 40 §:n 3 momentin mukaan vakuutuksenantajan vastuu lakkaa 1 momentissa tarkoitetun vakuutuskauden päättyessä, jollei vakuutusmaksua ole sitä ennen saatu kokonaisuudessaan perityksi.

Työsopimuslain 1 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Asian arviointi

Astianpesukonevuotoa koskeva korvausvaatimus

Korvauskäsittely astianpesukoneen vuotovahingon purkukustannusten osalta on kesken, joten lautakunta ei anna ratkaisusuositusta tästä asiasta.

Vakuutuksen voimassaolo ja kuittauksesta sopiminen

Vakuutussopimuslain 40 §:n 3 momenttia koskevan hallituksen esityksen (114/1993) mukaan vakuutus päättyy ilman irtisanomista tai muita toimenpiteitä vakuutuskauden päättyessä, jos vakuutusmaksua ei ole saatu perittyä. J oli ilmoittanut sopineensa vakuutusyhtiön edustajan kanssa 28.12.2010, että 700 euron vakuutusmaksurästi kuitataan omalla työllä, minkä vakuutusyhtiö on kiistänyt. Vastoin vakuutusyhtiön kiistämistä asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vakuutusmaksu olisi kuittauksen perusteella suoritettu viimeistään 31.12.2010.

Koska vakuutusmaksua ei ollut saatu perittyä vakuutuksenottajalta, vakuutusyhtiön vastuu on päättynyt vakuutussopimuslain 40 §:n 3 momentin mukaisesti vakuutuskauden päättyessä eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole korvausvelvollisuutta vakuutuksen päättymisen jälkeen tapahtuneesta palovahingosta. Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, ettei pelkästään se seikka, että vakuutuksen voimassa ollessa tapahtunutta vesivahinkoa on korvattu vakuutuksen päättymisen jälkeen osoita vakuutuksen olleen palon sattuessa edelleen voimassa.

Väite työsuhteesta

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottajan puolesta toimineiden henkilöiden ja vakuutusyhtiön välille ollut syntynyt työsuhdetta sillä perusteella, että vakuutuksenottajan kanssa olisi sovittu, että vakuutuksenottaja suorittaa työn itse. Korvauskäytännössä on yleistä, että vakuutuksenottaja osallistuu itse vahinkojen korjaamiseen ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen vakuutuksenottajan omasta työstä. Näissä tapauksissa kyse ei ole työsopimuslain tarkoittamasta työnantajan lukuun tehtävästä työstä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta palovahingosta työntekijän aiheuttamana vahinkona.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutuskorvaus

Koska oikeusturva- ja vastuuvahingoista ei ole annettu korvauspäätöstä, Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta näiden vaatimusten osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa. Vakuutuslautakunta ei anna ratkaisusuositusta astianpesukoneen vuotovahingon purkukustannuksia ja oikeusturva- ja vastuuvakuutusta koskevien vaatimusten osalta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta