Haku

VKL 132/04

Tulosta

Asianumero: VKL 132/04 (2004)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.05.2004

Elatusavun muuttaminen Vahvistettu sopimus Muuttuneet olosuhteet

Vakuutuksenottaja J.H. allekirjoitti 4.2.2003 avopuolisonsa J.M:n kanssa heidän lapsensa M.H:n elatusapua koskevan sopimuksen, jonka Oulun kaupungin lastenvalvoja vahvisti. 

J.M. vaati 3.7.2003 päivätyssä kanteessa elatusavun muuttamista katsoen elatusavun olleen alun perin kohtuuttoman alhainen J.H:n elatuskykyyn ja lapsen olosuhteisiin nähden.
 
Vastauksessaan 23.10.2003 J.H. totesi, että olosuhteissa, jotka vaikuttivat elatusmaksun suuruuteen, ei ollut tapahtunut sopimuksen tekemisen ja vahvistamisen jälkeen muutoksia. J.H. ei pitänyt sopimusta kohtuuttomana. J.H. haki oikeudenkäyntiin oikeusturvaetua.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 26.11.2003 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot. Vakuutusehtojen kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen tai tapaamisoikeuteen liittyviä kysymyksiä, kun niitä käsitellään yhteiselämän lopettamisen yhteydessä tai niitä ensi kertaa käsiteltäessä, eikä vaatimus perustu viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin. Koska tässä tapauksessa vaatimus elatusapusopimuksen muuttamisesta ei perustu sopimuksen jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan sopimuksen alkuperäiseen kohtuuttomuuteen, ei vakuutusyhtiö voi myöntää oikeusturvaetuutta asiassa.
 
Jatkokäsittely

Oikaisupyynnössään 15.1.2004 J.H:n asiamies E.O. pyytää päämiehensä puolesta oikaisemaan tehtyä kielteistä oikeusturvapäätöstä. Kielteinen päätös on nojattu ehtojen 4.8 –kohtaan. Kyseisen ehtokohdan mukaan juttu ei kuulu korvauksen piiriin, kun niitä käsitellään yhteiselämän lopettamisen yhteydessä, tai niitä ensi kertaa käsiteltäessä, eikä vaatimus perustu viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.
 
J.H:n käsityksen mukaan, joka käsitys perustuu ehtojen sanamukaiseen tulkintaan, tapaus kuuluu korvauksen piiriin. Avopuolisot ovat päättäneet yhteiselämänsä jo aiemmin eikä nyt käsitellä yhteiselämän lopettamista. Elatusmaksua ei myöskään nyt käsitellä ensi kertaa, elatusmaksuasiaa on käsitelty ja sovittu aikaisemmin ja sopimuksen on viranomainen vahvistanut. Elatusmaksua käsitellään nyt toista kertaa, joten ehtojen sanamukaisen tulkinnan mukaan ei vaatimuksen perusteella ole merkitystä. Ehdothan toteavat, että ”…ensi kertaa käsiteltäessä eikä vaatimus perustu...”.
 
Vastauskirjeessään asiamies E.O:lle 4.2.2004 vakuutusyhtiö kertaa vakuutusehdon 4.8 sisällön ja toteaa asiamiehen kirjeessään esittäneen mainitusta ehtokohdasta tulkinnan, jonka mukaan vaatimuksen perusteella on merkitystä ainoastaan silloin, kun asiaa käsitellään ensi kertaa. Toisin sanoen tulkinnan mukaan asiaa ensi kertaa käsiteltäessä vaatimuksen tulisi perustua viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin. Tilanne on käytännössä mahdoton, ja näin asia ei luonnollisesti ole.
 
Ehtokohdassa todetaan ensin selvästi se, että tapaamis- yms. riitoja ei korvata silloin, kun niitä käsitellään ensi kertaa tai yhteiselämän lopettamisen yhteydessä. Tämän jälkeen erillisessä lauseessa todetaan vielä lisäehtona olevan, että vaatimuksen tulee aina perustua viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.
 
Tässä tapauksessa vaatimus ei kuitenkaan perustu ehtojen edellyttämällä tavalla muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan sopimuksen alkuperäiseen kohtuuttomuuteen. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi myöntää oikeusturvaetua tähän asiaan.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 23.2.2004 J.H. ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen. J.H. viittaa lisäksi uudistuneisiin kotitalouden vakuutusehtoihin, jotka ovat voimassa 1.1.2004 alkaen, vaikka nämä uudistuneet ehdot eivät koskekaan hänen tapaustaan. Viittaus johtuu siitä, että oikeusturvavakuutuksen kohdassa "Vakuutusturvan yleiset rajoitukset" ainoa muuttunut kohta on juuri esillä oleva kohta 4.8. jossa kyseistä asiaa käsitellään. Ilmeisesti vakuutusyhtiölle tämä kyseinen kohta on ollut ongelmallinen aiemminkin.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 29.3.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei ole riitaa siitä, etteikö lapsen elatuksesta olisi tehty sopimusta. Tässä tapauksessa sopimus on tehty ja vahvistettu 4.2.2003. Kyseessä olevassa asiassa ei vaatimus kuitenkaan perustu ehtojen edellyttämällä tavalla muuttuneisiin olosuhteisiin. Kanteessa on vedottu perusteena vaatimuksille elatusapua koskevan sopimuksen alkuperäiseen kohtuuttomuuteen. Vakuutettu on lisäksi kanteeseen antamassaan vastauksessa 23.10.2003 todennut, että olosuhteissa, jotka vaikuttavat elatusmaksun suuruuteen, ei ole tapahtunut muutoksia sopimuksen tekemisen ja vahvistamisen jälkeen.
 
Vakuutetun asiamies on kirjeessään 15.1.2004 tulkinnut ehtokohtaa 4.8 siten, että vaatimuksen perusteella olisi merkitystä vain silloin, kun asiaa käsitellään ensi kertaa. Näin siis vaatimusten tulisi ensi kertaa käsiteltäessä perustua viranomaisen vahvistamaan sopimukseen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin. Vakuutetun asiamiehen tulkinnan noudattaminen johtaisi mahdottomaan tilanteeseen, jossa pitäisi syntyä tilanne, jolloin asiaa käsiteltäisiin ensimmäistä kertaa ja vaatimukset tällöin perustuisivat muuttuneisiin olosuhteisiin. Asiaa ei voida tulkita vakuutetun asiamiehen esittämän tulkinnan mukaisesti jo lopputuloksen mahdottomuuden takia.
 
Vakuutusehtojen 4.8 –kohtaa ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tule tulkita edellä esitetyllä tavalla, eikä sitä näin ole yhtiössä myöskään tulkittu. Vakuutusehtojen 4.8 –kohdan viimeinen lause on tarkoitettu lisäehdoksi, jonka mukaan vaatimuksen tulee aina perustua viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin. Näin siis elatusapuasiassa, johon oikeusturvaetu voidaan myöntää, täytyy olla olemassa jo oikeuden tuomio tai viranomaisen vahvistama sopimus, ja tämän lisäksi asian vaatimusten on perustuttava tämän oikeuden tuomion tai vahvistetun sopimuksen jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.
 
Vakuutuslautakunta on katsonut lausunnossaan VKL 556/03, että edellytyksenä oikeusturvaedun saamiseen lapsen asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa kysymyksissä on muun ohella se, että esitetty vaatimus perustuu viranomaisen vahvistaman sopimuksen jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin. Vakuutuslautakunta on siis lausunnossaan katsonut vakuutusyhtiön edellä esittämän tulkinnan mukaisesti, että olosuhteiden tulee olla muuttunut sopimuksen tekemisen jälkeen, jotta asiaan voitaisiin myöntää oikeusturvaetu. Viitaten tähän lautakunnan lausuntoon vakuutusyhtiö katsoo, että tässä elatusavun alentamista koskevassa asiassa vaatimukset ovat perustuneet sopimuksen alkuperäiseen kohtuuttomuuteen, eikä ehtojen edellyttämiin muuttuneisiin olosuhteisiin.
 
Yhteenvetona vakuutusyhtiö toteaa, että vastapuolen esittämä vaatimus ei edellä esitetyn perusteella perustu vahvistetun sopimuksen jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin, ja kyseessä on näin ollen rajoitusehtojen 4.8 mukainen tilanne, johon oikeusturvaetua ei voida myöntää.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehdot, voimassa 1.1.2003 alkaen
 
Kohta 4, Vakuutusturvan yleiset rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa…
8.      joka koskee lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen tai tapaamisoikeuteen liittyviä kysymyksiä, kun niitä käsitellään yhteiselämän lopettamisen yhteydessä, tai niitä ensi kertaa käsiteltäessä, eikä vaatimus perustu viranomaisen vahvistaman sopimuksen tai oikeuden tuomion jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.
 
Ratkaisu
 
Nyt esillä olevassa asiassa oan kyse siitä, sovelletaanko sopimuksella vahvistetun elatusavun muuttamista koskevaan oikeudenkäyntiin myönnettävään oikeusturvaetuun muuttuneita olosuhteita koskevaa säännöstä.
Vakuutuksenottaja on helmikuussa 2003 solminut avovaimonsa kanssa sopimuksen heidän lapsensa elatuksesta. Heinäkuussa 2003 entinen avovaimo on kanteella vaatinut elatusavun suurentamista pitäen sitä alun perin kohtuuttoman alhaisena. Vastauksessaan lokakuussa 2003 vakuutuksenottaja ei ole pitänyt sopimusta kohtuuttomana. Elatuksen suuruuteen vaikuttavissa olosuhteissa ei hänen mukaansa ole tapahtunut muutoksia sopimuksen tekemisen ja vahvistamisen jälkeen.
 
Yhteiselämän päättämisen yhteydessä puolisoiden voivat sopia tai antaa tuomioistuimen päättää puolisoiden lasten huollon, asumisen, elatuksen ja tapaamisoikeuden järjestämisestä. Puolisoilla ei vakuutusehtojen mukaan ole oikeutta oikeusturvaetuun tässä vaiheessa, kun asioista sovitaan tai päätetään ensimmäistä kertaa. Ehtokohta on tältä osin yhdenmukainen sen ehtokohdan kanssa, jonka nojalla yhteiselämän lopettamiseen liittyvät varallisuusriidat ja muut vaatimukset on rajattu oikeusturvaedun ulkopuolelle. Mikäli huoltoa, asumista, elatusta tai tapaamisoikeutta koskevat olosuhteet sopimuksen vahvistamisen jälkeen ovat muuttuneet, on oikeusturvaetu tällä perusteella myöhemmin käytettävissä.
 
Esillä olevassa tapauksessa kantajan elatusapua koskeva vaatimus on perustunut avun alkuperäiseen kohtuuttomuuteen. Olosuhteiden ei ole väitetty sopimuksen solmimisen jälkeen muuttuneen, minkä vakuutuksenottaja on myös osaltaan vastauksessaan todennut. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei ole kysymys sopimuksen vahvistamisen jälkeen muuttuneista olosuhteita, ja pitää yhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia