Haku

VKL 13/12

Tulosta

Asianumero: VKL 13/12 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2012

Tienpitäjän vastuu

Valittaja A (synt. 1969) oli ajanut henkilöautollaan vakuutuksenottajana olevan kunnan kunnossapitovastuulla olevaa kaavatietä 29.3.2011 kello 16.15. Tiellä oli ollut sohjoa, ja A:n auto oli tämän johdosta suistunut tien oikealle puolelle ojaan siten, että oikeanpuoleinen etupyörä oli pudonnut tieltä. A oli saanut peruutettua autonsa takaisin tielle, mutta tässä yhteydessä autosta irtosi roiskeläppä ja siihen tuli lokasuojaan lommo, joka edellytti maalaustoimenpiteitä.

Ilmatieteen laitoksen säätietojen mukaan kyseisellä alueella oli mitattu 29.3.2011 päivän ylimmäksi lämpötilaksi +0,7 astetta aikavälillä kello 14–15.00 ja alimmaksi lämpötilaksi -24 astetta. Alueella ei ollut satanut 29.3.2011.

A oli hakenut korvauksia tienpitäjänä olevalta kunnalta, joka oli korvannut auton roiskeläpän vaurion. Siltä osin kuin autoon oli ollut tarkoitus tehdä maalauskorjauksia sen loka­suojassa todetun lommon johdosta, oli asia siirtynyt kunnan vastuuvakuutuksesta käsiteltäväksi.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 5.8.2011. Yhtiö on evännyt korvauksen katsoen, että tienpitäjänä oleva kunta ei ole menetellyt huolimattomasti. Tällä perusteella kysymys ei ole ollut vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta. Äkilliset kelin vaihtelut saattavat aiheuttaa talvella ongelmia, eikä teitä ole talvella mahdollista pitää sellaisessa kunnossa, että niillä ei koskaan olisi sohjoa. Vahingon sattuessa aurauskalusto oli maksimivahvuudella töissä koko kaava-alueella eli kunnossapitotoimet olivat käynnissä. Kunnossapitotoimet suoritetaan perustellun kiireellisyysjärjestyksen mukaan ja kyseinen kohta oli aurattu noin 10 minuuttia vahingon sattumisen jälkeen. Vahinko on sattunut suoralla tieosuudella ja kyseinen tie on ollut tuttu A:lle.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisu­suositusta asiasta. A oli ollut kyseisenä iltapäivänä ensimmäinen, joka oli käyttänyt tietä. Tien pinnasta näki, että kukaan ei ollut ajanut siitä, koska aamuiset kello 7.40 A:n oman auton jäljet olivat kokonaan peittyneet. Auraustraktori tuli noin 10 minuuttia A:n jälkeen ja jäi samaan kohtaan kiinni. Lunta ja sohjoa oli todella paljon ja se oli märkää. A on ajanut tieliikennelain mukaisesti sovittaen ajotapansa ja nopeutensa tien kuntoon ja kelin vaatimuksiin.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 7.2.2012. Yhtiö katsoo, ettei vakuutuksenottajana oleva kunta ole menetellyt asiassa huolimattomasti. Kyseessä on kaavatie ja sitä on hoidettu samalla kunnossapitotasolla kuin muitakin kaavateitä. Tämä tarkoittaa, että auraus aloitetaan, kun lunta sataa 4 cm. Kunnossapitoluokka on kaikilla kaavateillä sama. Aurausjärjestys on sovittu siten, että kookojakadut aurataan ensin ja tämän jälkeen tonttikadut.

Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan päivän ylin lämpötila oli +0,7 astetta ja alin -24 astetta. Plussalla lämpötila oli ollut kello 14–15.00. Lämpötilan muutos oli huomattava, eikä alueella ollut satanut kyseisenä päivänä. Vahingon sattuessa tiellä oleva, talven aikana kertynyt lumipolanne oli nopeasti pehmenemässä. Tämä on tyypillinen ilmiö keväisin, kun ilman lämmetessä nopeasti polanteet sulavat äkillisesti aiheuttaen sohjoa.

Aurauskalusto oli maksimivahvuudella töissä koko kaava-alueella, ja vahingon sattumispaikka oli aurausohjelman mukaan tulossa aurattavaksi 10 minuuttia vahingon sattumisen jälkeen. Edelliset auraukset oli suoritettu 23.3.2011 ja 28.3.2011. Molempina päivinä oli aurattu kaikki urakka-alueen tiet mukaan lukien vahinkopaikka. Näin ollen vahinkopaikka oli aurattu myös edellisenä päivänä sääolosuhteiden takia, ja kunnossapitotoimiin oli ryhdytty asianmukaisesti myös 29.3.2011. Ennen ja jälkeen tämän vahinkotapahtuman ei ole saatu vahinkopaikkaan liittyviä ilmoituksia.

Äkillisten kelin vaihteluiden takia teitä ei ole mahdollista pitää jatkuvasti sellaisessa kunnossa, ettei niillä olisi koskaan sohjoa. Kaikkia tiestön osia ei ole mahdollista saada aurattua samanaikaisesti. Olennaista on, että sääolosuhteiden muutokseen oli reagoitu ja aurauskalusto oli maksimivahvuudella töissä koko kaava-alueella. Kiireellisyysjärjestyksen mukaan kokoojakadut aurataan ennen tonttikatuja, josta nyt on kysymys. Näillä perusteilla korvausvastuuta ei ole.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajana olevalle kunnalle on varattu mahdollisuus antaa asiassa vastine 13.3.2012 mennessä. Vakuutuksenottaja ei ole antanut vastinetta.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnan käytettävissä on ollut:

  • vahinkoilmoitus
  • korvauspäätös
  • oikaisupyyntö
  • yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen päätös ja siihen liittyvä oikaisupäätös
  • vakuutusyhtiön sisäistä sähköpostiviestintää
  • vakuutuskirja 30.11.2010
  • vakuutusehdot 1.1.2011

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehto

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n autolle aiheutunut vaurio korvattava tienpitäjänä olevan kunnan vastuuvakuutuksen perusteella.

Tapauksen arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan keliolosuhteet alueella ovat olleet poikkeuksellisen haastavat, koska lämpötila on vaihdellut 29.3.2011 +0,7 asteesta alimmillaan -24 asteeseen siten, että plussalla lämpötila on käynyt kello 14–15 välillä. Kunnan aurauskalusto on ollut kokonaan käytössä tapahtuma-ajankohtana. Kyseessä oleva tiealue ei ole kokooja­katu vaan tonttikatu, johon aurauskalustolla tullaan vasta kokoojakatujen aurauksen jälkeen. Puheena olevassa tapauksessa aurausauto on ollut paikalla 10 minuuttia vahinkotapahtuman jälkeen.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan tapahtumapaikka oli aurattu vahinkotapahtumaa edeltävästi 28.3.2011. Edelleen on todettu, että 29.3.2011 ei ollut alueella satanut. Kuitenkin tapahtumahetkellä puheena olevalla tiellä oli ollut merkittävä määrä sulaneesta lumipolanteesta johtuvaa sohjoa. A:n kertoman mukaan hänen oman autonsa aamuiset, kello 7.40 jättämät jäljet olivat peittyneet, kun hän oli kello 16.15 ajanut samasta paikasta toiseen suuntaan takaisin. Asiassa jää siten hieman epäselväksi, onko puheena olevalla tiealueella satanut lunta 28.3.2011 tai 29.3.2011. Tällä epäselvyydellä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä asian arvioinnin kannalta.

Lautakunnan käsityksen mukaan tienpitäjänä olevan kunnan on osoitettu menetelleen asiassa edellytettävällä tavalla niin huolellisesti kuin on ollut mahdollista olosuhteet ja puheena olevan tien kunnossapitoluokka huomioon ottaen. Tällä perusteella kysymys ei ole vastuuvakuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Eskuri, jäsenet Karimäki ja Norio-Timonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia