Haku

VKL 131/16

Tulosta

Asianumero: VKL 131/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2016

Hemförsäkring. Ersättningsgillt försäkringsfall. Borttappad egendom.

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade tappade ett guldarmband under en båtresa från Åland till Stockholm. Försäkringsbolaget vägrade ersätta skadan och hänvisade till ett begränsningsvillkor där det sägs att försäkringen inte ersätter en skada som orsakats av att egendom borttappats eller då skadehändelsen inte kan preciseras.

Kundens klagomål

Den försäkrade är missnöjd med bolagets nekande beslut. Hon anser att guldarmbandet bör ersättas från försäkringen. Den försäkrade berättar att hon provade kläder i provhytten på fartyget. Eftersom armbandet hade ett säkerhetslås anser den försäkrade att det måste ha hakats fast i kläderna och öppnats under provning.

Den försäkrade berättar att hon hört sig för hos båtbolagets hittegodsavdelning och också kontaktat taxibolaget med frågan om huruvida armbandet eventuellt blivit i en taxi i Stockholm. Den försäkrade betonar att hon inte varit oförsiktig eller slarvig och att armbandet därför bör ersättas.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterar att den försäkrade i sin skadeanmälan uppgav att hon inte är säker på i vilket skede armbandet tappades. Senare berättade hon emellertid att hon tror att armbandet tappades i provhytten på fartyget. Försäkringsbolaget anser att den försäkrade inte har kunnat precisera skadefallet. Bolaget konstaterar att armbandet kan ha tappats i något skede på fartyget, i hamnterminalen eller under taxifärden i Stockholm.

Bolaget hänvisar till de tillämpliga försäkringsvillkoren, enligt vilka försäkringen inte ersätter bland annat skada eller förlust som orsakats av att egendomen borttappats, kvarglömts, kvarlämnats eller försvunnit eller då skadehändelsen inte kan preciseras. I det här fallet är det fråga om en skada som avses i begränsningsvillkoret, därför ersätts skadan inte från försäkringen.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet bedöms det huruvida armbandets försvinnande har berott på ett ersättningsgillt försäkringsfall.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor, punkt 6.2

Försäkringen ersätter inte

- skada eller förlust som orsakats av att egendom borttappats, kvarglömts, kvarlämnats eller försvunnit, även om det senare blivit stulet, eller då skade-händelsen inte kan preciseras

Bedömning

Enligt gällande rätt vilar bevisbördan för att ett ersättningsgillt försäkringsfall har inträffat på den som ansöker om ersättning. Enligt Försäkringsnämndens avgörandepraxis i fråga om skador där egendom förkommit ska den som ansöker om ersättning kunna visa på vilket sätt han eller hon har förlorat egendomen. Enbart ett antagande i efterhand eller en slutledningskedja som handlar om vad som måste ha hänt med föremålet räcker inte som bevis för hur föremålet förlorades.

Försäkringsnämnden konstaterar att den försäkrade i det aktuella fallet inte har kunnat visa på en sådan plötslig och oförutsedd händelse, t.ex. att armbandets låsmekanism skulle ha gått sönder, som skulle ha orsakat förlusten. Den försäkrade har bara i efterhand slutit sig till att låset måste ha hakats fast i kläderna i provhytten och öppnats. Uppfattningen om hur armbandet förlorades grundar sig alltså enbart på slutsatser som dragits i efterhand. Det innebär att den primära orsaken till att armbandet förlorades förblir oklar.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att det inte har visats att armbandet förlorades till följd av ett ersättningsgillt försäkringsfall. Nämnden anser därmed att försäkringsbolagets nekande ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Järvelä

 

Ledamöter:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta