Haku

VKL 13/07

Tulosta

Asianumero: VKL 13/07 (2007)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 27.03.2007

Vakuutusehtojen tulkinta Korvausvelvollisuuden täyttämistapa Vaurioituneiden osien vaihtaminen vai korjaaminen?

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen mukaan hänen kuljettamansa moottorivene oli ajautunut 20.10.2006 liian lähelle erästä saarta, jolloin vene sai pohjakosketuksen saaren kärjessä olevaan matalikkoon. Karilleajossa vaurioituivat veneen perämoottorin potkuri sekä alavaihteiston kuori ja kalarauta. Vakuutuksenottaja oli ostanut kyseisen Evinrude 75 E–Tec –merkkisen moottorin heinäkuussa 2006 8.888 euron hinnalla.
 
Vakuutuksenottaja haki korvausta vahingosta venevakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että moottorin alavaihteiston kuori oli korvattavassa vahingossa vaurioitunut, mutta se voitaisiin korjata hitsaamalla ja maalaamalla. Tämän vuoksi vakuutuksesta korvattaisiin kyseiset korjauskustannukset, mutta jos alavaihteiston kuoressa tai muissa sen sisäosissa havaittaisiin vika, joka liittyy karilleajoon tai korjaushitsaukseen, vakuutusyhtiö vastaisi myös kyseisistä korjauksista.
 
Edellä mainitun päätöksen jälkeen vakuutuksenottaja pyysi vakuutusyhtiötä ottamaan kantaa myös veneen kalaraudan vääntymiseen sekä perälaudan vaurioitumiseen. Näiden osalta vakuutusyhtiö totesi 1.12.2006 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei perälauta ollut vaurioitunut karilleajon yhteydessä, vaan siinä oli veneen normaalin käytön aikana syntyneitä vaurioitumisen tai ikääntymisen jälkiä. Kalaraudassa todetut vauriot kuuluivat vakuutuksesta korvattaviksi. Kalarautakin pystyttäisiin korjaamaan aikaisemmassa korvauspäätöksessä todetulla tavalla.
 
Koska vakuutuksenottajan mielestä uuden moottorin vaurioituneet osat tulisi vaihtaa uusiin, hän pyysi vielä vakuutusyhtiön asiakasasiamiehen kannanottoa. Asiakasasiamies totesi ratkaisussaan, että veneen vauriot voitaisiin korjata vakuutusehtojen mukaisesti, eikä korjaaminen edellyttänyt osien vaihtamista uusiin.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että veneen vauhti tapahtumahetkellä oli noin 20–25 solmua, kun vene heilahti voimakkaasti sen saatua pohjakosketuksen. Lausuntopyynnön liitteenä on valokuvia moottorista, joissa näkyy selkeästi torpeedoputken vasemmalla puolella osumajälki. Myös kalarauta on vääntynyt koko matkalta oikealle takaa katsoen. Hän ei voi hyväksyä vakuutusyhtiön päätöstä, koska kyseessä on uusi moottori. Vakuutusehdoissa on todettu, että vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan. Edellä mainittu ehtokohta ei täyty, jos vaurioitunutta alavaihteiston kuorta ruvetaan takomaan suoraksi ja hitsaamaan lisäpala. Tällainen korjaustapa myös alentaisi perämoottorin käypää arvoa. Kyseisen moottorin maahantuojan huoltopäällikön mukaan kyseinen korjaustapa ei ole tehtaan mukainen korjaus, vaikka sitä laajasti tehdäänkin.
 
Kyseinen korjaustapa ei lopeta moottorille myönnettyä takuuta, mutta alavaihteistoa ei takuu enää tällaisen korjauksen jälkeen kata. Vakuutusyhtiö ei ole päätöksessään mitenkään määritellyt sitä, kuinka kauan ja millä tavalla se ottaa vastuun mahdollisista alavaihteiston myöhemmistä vioista.
 
Perälaidan osalta vakuutuksenottaja toteaa, että perämoottorinvaihdon yhteydessä hän tarkisti kaikki perälaudan saumat ja lisäsi tarvittaviin kohtiin uutta tiivistemassaa. Tuolloin perälaudassa ei ollut mitään rakoa, joten se on rikkoutunut karilleajon yhteydessä. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja kertoi käsityksenään, että vaurio ei olisi voinut syntyä karilleajon yhteydessä, koska metallipinnoilta ei löytynyt kirkasta pintaa, joka syntyy metallin repeämisestä. Kyseessä ei kuitenkaan ole repeämä, vaan periksi antaminen, koska saumaa ei ole hitsattu, vaan se on käsitelty tiivistysmassalla. Vakuutuksenottajan mielestä vakuutusyhtiön ilmaisut kustannusten säästämisestä sekä vian oikaisemisesta jäävästä kosmeettisesta haitasta ovat lähinnä vahingonkärsinyttä loukkaavia.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksena sen määrän, joka tarvitaan veneen merikelpoisuuden, luokan ja tyypin palauttamiseksi ennalleen. Lisäksi vakuutusyhtiö viittaa venevakuutusehtojen kohtaan 19.3.4, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuskohteen arvon alentumisesta. Vaurio pystytään turvallisesti ja järkevästi korjaamaan vakuutusyhtiön esittämällä tavalla, joten se ei katso olevansa velvollinen korvaamaan osien uusimisesta aiheutuvia, korjausta huomattavasti kalliimpia kustannuksia.
 
Jos alavaihteiston kuoressa tai muissa sen sisäosissa havaittaisiin vika, joka liittyy karilleajoon tai korjaushitsaukseen, yhtiö vastaa sen korjauksesta. Moottorin normaalit takuut ovat nyt suoritetun korjauksenkin jälkeen voimassa lukuun ottamatta alakuoren hitsausta, josta vakuutusyhtiö vastaa. Jos joitakin ongelmia korjauksen vuoksi ilmenisi, se tapahtuu varmasti ensimmäisenä käyttövuotena korjauksen jälkeen. Tällaisia korjauksia on tehty yli 200 kertaa vuodessa, eikä niiden johdosta ole ilmennyt mitään ongelmia.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Venevakuutuksen ehtojen 14.1 –kohdan mukaan venevahinkona korvataan vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle mm. karilleajosta tai pohjakosketuksesta.
 
Vakuutusehtojen 19.2 –kohdassa on esitetty säännöt korvauksen suorittamiselle ja korvauksen perusteille.
 
Vakuutusehtojen 19.2.1 –kohdassa on todettu korvauksen laajuudesta, että vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksena sen määrän, joka tarvitaan veneen merikelpoisuuden, luokan ja tyypin palauttamiseksi ennalleen.
 
Vakuutusehtojen 19.2.2 –kohdassa on korvauksen suoritustavasta kerrottu, että vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko
-         maksamalla korjauskustannukset tositteiden mukaan tai maksamalla niistä etukäteen sovitun määrän rahaa,
-         maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana,
-         lunastamalla vakuutuksen kohteen uusarvosta kohdan 19.6 tapauksissa ja muutoin käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai
-         hankkimalla tilalle samanlaisen tai saman arvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan.
 
Vakuutusehtojen kohdan 19.3 –kohdassa on mainittu korvausvastuuta koskevat rajoitukset. Tässä ehtokohdassa on alakohdassa 4 todettu, että venevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuskohteen arvon alentumisesta.
 
Tässä tapauksessa pohjakosketuksen seurauksena veneen moottorin alavaihteiston kuori on vaurioitunut siten, että näkyviä vaurioita on mm. kalaraudassa ja potkurissa. Riita koskee sitä, tulisiko vaurioituneet osat korjata hitsaamalla ja maalaamalla, vai tulisi ne vaihtaa uusiin. Moottorin maahantuojan selvityksen mukaan osien korjaaminen ei vaikuta moottorin takuuseen, mutta jos korjatussa perässä ilmenee ongelmia, ne tutkitaan tapauskohtaisesti. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että jos vaurioituneet osat korjataan, se vastaa korjauksen johdosta ilmenevistä ongelmista, jotka todennäköisesti ilmenisivät ensimmäisenä käyttövuotena korjauksen jälkeen.
 
Käytettävissään olleen selvityksen perusteella lautakunta ei ole voinut todeta, että perälauta olisi tämän vahingon yhteydessä vaurioitunut.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksena määrän, joka tarvitaan veneen merikelpoisuuden, luokan ja tyypin palauttamiseksi ennalleen. Vakuutusehtojen 19.2.2 –kohdassa on todettu korvauksen suoritustapa, eli että vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan vakuutusyhtiö joko maksaa korjauskustannukset, lunastaa vakuutuksen kohteen tai hankkii tilalle samanlaisen tai samanarvoisen veneen tai sen osan.
 
Lautakunta toteaa, että edellä mainittujen ehtokohtien muodostaman kokonaisuuden perusteella on tapauskohtaisesti ratkaistava, tuleeko korvata vaurioituneen osan vaihtokustannukset vai osan korjauskustannukset. Osan vaihtamista uuteen puoltaa mm. se, jos kyseessä on uusi tai uudehko osa, jonka korjaaminen alentaisi merkittävästi vakuutuskohteen arvoa.
 
Ottaen huomioon vaurioiden laatu lautakunta pitää todennäköisenä, että vaurioituneiden osien korjaaminen vakuutusyhtiön esittämällä tavalla on riittävä toimenpide moottorin palauttamiseksi vahinkoa edeltäneeseen kuntoonsa ilman, että moottorin arvo olennaisesti alentuisi.
 
Edellä mainitun perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä voimassa olevan oikeuden mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Mikkola.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta