Haku

VKL 129/15

Tulosta

Asianumero: VKL 129/15 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Rikosvahinko. Oliko kyseessä vakuutusehdoissa määritelty murtovahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja G Oy:n maalaamosta ja tehdashallista oli anastettu käsityökaluja syyskuussa 2014. G Oy:n poliisille tekemän ilmoituksen mukaan varkaat olivat todennäköisesti tulleet tehdashalliin maalaamon oven kautta. Murtojälkiä ei ollut havaittu. Vakuutuksenottajan sittemmin esittämän käsityksen mukaan tehdashalliin oli päästy joko tiirikoimalla tai avaamalla maalaamon isojen ovien salvat ulkopuolelta.

Vakuutusyhtiö on 26.11.2014 ja 16.12.2014 päivätyillä korvauspäätöksillään evännyt korvauksen G Oy:n yritysvakuutuksesta vakuutusehtojen murtovahinkoja koskevaan määräykseen vedoten. Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vahinkoa voitu korvata, koska tiloihin oli päästy ilman murtautumista.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että korvausta ei ole suoritettu, koska varkaus ei johtunut asiaan sovellettavien vakuutusehtojen kohdassa 204 erikseen korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta. Vakuutusehdoissa oli määritelty edellytykset, joiden tuli täyttyä, jotta kyse oli korvattavasta rikosvahingosta. Vakuutuksenottaja on korvauksenhakijana näyttövelvollinen siitä, että vahinko oli aiheutunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta.

Anastus ei tässä tapauksessa johtunut vakuutusehtojen mukaisesta murrosta. Lähtökohta oli, että omaisuutta säilytetään lukitussa tilassa, josta anastaminen on mahdotonta ilman riittävän suojan antavan rakenteen rikkomista. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan murtojälkiä ei ollut tässä tapauksessa havaittu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajaa syyskuussa 2014 kohdannut anastusvahinko voimassa olleen yritysvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yritysvakuutukseen sovellettavien 1.1.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 204.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on

- murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue

- ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi

- vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan antamien selvitysten mukaan varkaat olivat päässeet tuotantotiloihin todennäköisesti maalaamon oven kautta. Murtojälkiä ei ollut havaittu. Tehdashalliin oli päästy joko tiirikoimalla tai avaamalla maalaamon isojen ovien salvat ulkopuolelta.

Lautakunta toteaa, että G Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on erikseen määritelty, millä tavoin tapahtuvaa omaisuuden anastamista pidetään vakuutuksesta korvattavana murtovahinkona. Muulla tavalla tapahtuneet varkaudet eivät ole vakuutuksesta korvattavia vahinkoja. Vakuutusehtojen kohdan 204.1 mukaan korvattava murtovahinko edellyttää, että omaisuuden sijaintipaikkaan on tunkeuduttu sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla.

Koska tässä tapauksessa saadusta selvityksestä ei ilmene, että varkaat olisivat tunkeutuneet G Oy:n tiloihin murrettuaan maalaamon tai tehdashallin ovia, ikkunoita tai muita rakenteita, lautakunta katsoo, ettei kyse ole ollut sovellettavissa vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia