Haku

VKL 128/04

Tulosta

Asianumero: VKL 128/04 (2004)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2004

Lakipykälät: 9, 30, 34

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Törkeä huolimattomuus Ylinopeus Kilpa-ajo Korvauksen alentaminen tai epääminen Vahingon jälkeen tulevasta korvauksesta annetut tiedot

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan Honda Prelude -henkilöauto (otettu käyttöön v. 1998) suistui kaarteessa vastaantulevien kaistalle, törmäsi vastaantulevaan ajoneuvoon ja päätyi kulkusuunnassaan vasemmalle ojaan. Vahinko sattui 7.8.2003.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutuksenottajan käyttämällä tieosuudella nopeusrajoitus on 60 km/h. Käräjäoikeudessa vakuutuksenottaja on tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Oikeuden mukaan oli näytetty toteen, että vakuutuksenottaja oli ennen onnettomuutta ajanut kilpaa toisen ajoneuvon kanssa, minkä lisäksi hän oli käyttänyt huomattavasti kovempaa nopeutta kuin valtaosa autoilijoista käyttää kyseisellä tieosuudella. Käräjäoikeuden mukaan kilpa-ajo täyttää törkeän huolimattomuuden tunnusmerkit, koska kyseessä oli tietoinen riskinotto ja teko oli tehty jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämällä tieosuudella. Teko on näin ollen ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle.
 
Vakuutusyhtiö viittaa vakuutustapahtuman aiheuttamista ja korvauksen alentamista tai epäämistä koskeviin vakuutussopimuslain määräyksiin. Yhtiö katsoo, että tässä tapauksessa toteennäytetty huomattava ylinopeus ja vakavan vaaran aiheuttaminen toisen hengelle ja terveydelle ovat seikkoja, joiden perusteella vakuutusyhtiöllä on oikeus evätä vakuutuskorvaus kokonaan.
 
Uudelleenkäsittely
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että hänen autonsa arvioitiin 20.000 euron arvoiseksi, ja auton nykyinen arvo kolaroituna on 1.000 euroa. Vakuutuksenottaja otti auton itselleen, jolloin hänelle tulevan korvauksen määrä putoaisi 19.000 euroon vähennettynä omavastuuosuudella.
 
Vakuutusyhtiö vaatii vakuutuksenottajalta tuomion mukaisesti 4.230,22 euroa, jonka määrän yhtiö on maksanut liikenneonnettomuuden vastapuolelle korvauksena. Vakuutuksenottajan mielestä tämä summa pitäisi vähentää hänelle autovakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta.
 
Vakuutuksenottaja on tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tällöin vakuutusyhtiöllä on oikeus maksaa vain osakorvaus tai evätä korvaus kokonaan. Vakuutuksenottaja on mielestään kuitenkin oikeutettu saamaan kyseisen korvaussumman, koska hänellä on takanapäin hyvä asiakassuhde kyseiseen vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottaja selvittää omaa ja läheistensä vakuutushistoriaa.
 
Käräjäoikeuden tuomion mukaan vakuutuksenottaja olisi ottanut tietoisen riskin ryhtyessään ajamaan kilpaa moottoripyörää vastaan. Vakuutuksenottaja kiistää tämän väitteen. Kilpa-ajosta ei ole muuta näyttöä kuin todistajan mielipide asiasta. Toisena epäkohtana on käytetyn ajonopeuden arviointi; siihenkin riitti vastapuolen arvio, jonka tekemiseen oli aikaa alle sekunti.
 
Tähän uudelleenkäsittelypyyntöön antamassaan vastauksessa vakuutusyhtiö toteaa mm., että liikennevakuutus korvaa syyttömälle osapuolelle omaisuus- ja henkilövahingot, jotka suoranaisesti johtuvat liikennevahingosta. Liikennevakuutuslain mukaan liikennevakuutusyhtiöllä oikeus periä liikennevakuutuksesta maksetut korvaukset takaisin liikennevahinkoon syylliseltä silloin, kun liikennevahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen tarkoittaa törkeää huolimattomuutta, joten vakuutusyhtiöllä on tässä tapauksessa oikeus periä vakuutuksenottajalta vastapuolelle maksetut korvaukset takaisin. Vakuutuksenottaja on käräjäoikeuden tuomiolla velvoitettu korvaamaan tämä määrä vakuutusyhtiölle.
 
Autovakuutuksen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvausta tai evätä se, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella. Korvauksen suuruutta harkittaessa on otettava huomioon huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin. Huomattavan ylinopeuden käyttäminen yhdessä olosuhteiden kanssa (vakavan vaaran aiheuttaminen toisen hengelle ja terveydelle) on sellainen seikka, jonka perusteella kaskokorvaus on tässä tapauksessa evätty kokonaan.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata autovakuutuksen perusteella 2/3 sovitusta lunastuskorvauksesta eli omavastuun ja auton jäännösarvon vähentämisen jälkeen 12.582 euroa. Vakuutuksenottajan soittaessa aiemmin vakuutusyhtiöön hänelle kerrottiin, että tässä tapauksessa maksetaan 2/3:n suuruinen osakorvaus. Kuitenkin lopullisessa päätöksessä korvaus oli evätty kokonaan. Lisäksi vakuutuksenottaja joutuu itse maksamaan takaisin vakuutusyhtiölle liikennevakuutuksesta maksettavia korvauksia.
 
Vakuutuksenottaja toteaa, ettei hän muista kolarista mitään. Tämän vuoksi käräjäoikeus joutui ratkaisemaan asian ainoastaan toisen osapuolen kertoman perusteella. Todistajana ollut L. ei nähnyt itse tapahtumaa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö toistaa alkuperäisessä korvauspäätöksessään esittämänsä seikat.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
 
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.3.1 mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut mm. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta.
 
Tässä tapauksessa Vakuutuslautakunnan käyttöön on toimitettu mm. käräjäoikeuden tuomio ja asiassa laadittua esitutkintamateriaalia. Vakuutuslautakunnassa asiat käsitellään kirjallisen aineiston perusteella, eikä suullista todistelua voida ottaa vastaan.
 
Nyt käsillä olevan liikenneonnettomuuden vastapuolen ja lähistöllä olleen todistaja L:n kertomusten perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on tässä tapauksessa ajanut huomattavaa ylinopeutta ja hän on ilmeisesti ajanut kilpaa toisen ajoneuvon kanssa. Kyseisellä tieosuudella nopeusrajoitus on 60 km/h. Selvityksen mukaan alueella liikkuu jalankulkijoita. Vakuutuksenottaja on ilmeisesti käyttämänsä huomattavan ylinopeuden vuoksi menettänyt autonsa hallinnan kaarteessa. Tilanne päättyi törmäykseen vastaantulevan henkilöauton kanssa. Molemmat autot vaurioituivat pahoin.
 
Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjä on aiheuttanut nyt kyseessä olevan liikenneonnettomuuden törkeällä huolimattomuudella. Käytetty ajonopeus, kilpaa ajaminen ja muut olosuhteet huomioon ottaen lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on tässä tapauksessa ollut oikeus evätä autovakuutuksesta vakuutuksenottajalle maksettava korvaus kokonaisuudessaan.
 
Lausunnonpyytäjän mukaan vakuutusyhtiö oli aluksi antanut sellaista tietoa, että asiassa maksettaisiin osakorvaus. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen tulevasta korvauksesta annetut tiedot eivät sido vakuutusyhtiötä.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia