Haku

VKL 127/07

Tulosta

Asianumero: VKL 127/07 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.08.2007

Työsuhderiita Vakuutuksesta maksettava kohtuullinen korvaus asianajolaskusta

Päätöksellään 11.1.2006 vakuutusyhdistys myönsi vakuutuksenottaja MT Oy:lle oikeusturvaedun palkkasaatavia koskevaan työsuhderiitaan, jossa vakuutuksenottaja oli vastaajana ja sen entinen työntekijä P.G. kantajana. Vakuutuksenottajan asiamiehenä toimi asianajaja H.H. 

Asia päättyi käräjäoikeuden 12.9.2006 vahvistamaan sovintoon ja tuomioon. Sovinnon mukaan vakuutuksenottaja MT Oy:n tuli maksaa P.G:lle irtisanomisajan palkkana 1.916 euroa. Oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset osapuolet jättivät käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
 
Kantaja P.G., jolle oli myönnetty oikeusapua 30 %:n omavastuulla ja avustajaksi asianajaja S.H., vaati valtion varoista korvausta 1.901,85 euroa ja MT Oy:ltä oikeudenkäyntikuluja 815,08 euroa. Vakuutuksenottajayhtiö vaati P.G:n velvoittamista korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut yhteensä 15.394,27 eurolla. Vakuutuksenottaja oli toimittanut käräjäoikeudelle vakuutusyhdistyksen ilmoituksen, jonka mukaan oikeudenkäyntikuluvaatimukset oli jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tuomiolauselmassaan käräjäoikeus hylkäsi asianosaisten toisiinsa kohdistamat oikeudenkäyntikuluvaatimukset.
 
Kirjeensä 31.10.2006 mukana vakuutuksenottajan asiamies lähetti vakuutusyhdistykselle asianajolaskunsa, jonka yhteismäärä oli 15.658,89 euroa. Tästä määrästä palkkion osuus oli 12.745 euroa, kulujen 88,51 euroa ja alv:n 2.823,38 euroa.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Korvauspäätöksellään 9.10.2006 vakuutusyhdistys maksoi korvausta asiamiehen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista (alv 0 %) 12.537 euroa. Tästä määrästä vakuutusyhdistys vähensi 20 % ja näin vähennetystä määrästä vakuutuksenottajan omavastuuosuutena 15 %. Vakuutusyhdistyksen maksama korvaus oli 8.525,16 euroa.
 
Päätöstekstissä vakuutusyhdistys toteaa, että vakuutusehdon 7.4 mukaan palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidan­alaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Asiasta olevan selvityksen perusteella vakuutusyhdistys on asian laatu ja laajuus huomioiden kohtuullistanut välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset. Asiassa on käytetty huomattava määrä tunteja asiaan perehtymiseen sekä vastauksen laatimiseen käräjäoikeudelle. Kulujen määrää on perusteltu muun muassa kantajan perehtymättömyydellä asiaan, jonka johdosta vastaajan toimesta on jouduttu hankkimaan laskelmia ja selvityksiä. Vakuutusyhdistys katsoo, että osa selvityksestä olisi tullut olla päämiehellä helposti saatavilla eikä sen hankkimisen näin ollen voida katsoa edellyttäneen erityisen laajoja tai poikkeuksellisia selvityksiä vastaajan asiamieheltä. Edelleen kantajan asiamies on laskuttanut 24 tuntia asian hoidosta. Vastaajan asiamiehen laskussa tunteja on 62. Tämäkin epäsuhde huomioiden vakuutusyhdistys katsoo 20 %:n vähennyksen kohtuulliseksi.
 
Uudella korvauspäätöksellä 15.11.2006 vakuutusyhdistys on maksanut lisäkorvausta asiamiehen laskusta 38 euroa. Päätöstekstin mukaan ajalle 13.–19.9.2006 kohdistuvat kulut eivät ole oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavia.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 22.2.2007 MT Oy:n edustaja R.T. toteaa asiamiehen esittämät laskut ja vakuutusyhdistyksen sen perusteella maksamat korvaukset. Vakuutusyhdistys on aiheettomasti vakuutuksenottajan tappioksi jättänyt korvaamatta 2.383,32 euroa. MT Oy katsoo olevansa oikeutettu saamaan vakuutusyhdistykseltä tämän puuttuvan korvausosuuden.
 
Perusteluina lisäkorvausvaateelle R.T. toteaa, että vakuutuksenottaja pyysi vakuutusyhdistykseltä ennakkokorvauspäätöstä, kun vakuutuksenottajan entinen työntekijä P.G. riitautti työsuhdeasian käräjäoikeudessa eikä vakuutuksenottaja päässyt hänen kanssaan sopuratkaisuun lukuisista yrityksistä huolimatta. P.G:n korvausvaatimukset riita-asiassa olivat täysin kohtuuttomia ja lisäksi hän oli huomattavan summan velkaa MT Oy:lle. Tämän vuoksi MT Oy joutui kääntymään asiassa asianajotoimiston puoleen. Vakuutusyhdistyksen 11.1.2006 antaman korvauspäätöksen toisessa kappaleessa lukee: ”Vakuutuksesta haettavien kustannusten määrä voi olla enintään 20.000 euroa, josta vähennetään 15 prosentin omavastuu, kuitenkin vähintään 500 euroa. Vakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 17.000 euroa.” Kaikkia tämän päätöksen ehtoja MT Oy on noudattanut.
 
Tämän jälkeen R.T. kertaa vakuutusyhdistyksen korvauspäätöksessään 9.10.2006 mainitseman ”asiasta olevan selvityksen” sisällön. Selvitys, johon vakuutusyhdistyksen edustaja viittaa, ei ole vakuutuksenottajan tiedossa, mutta riita-asia on työllistänyt todella paljon sekä asianajajaa että R.T:tä. Merkittävin seikka selvityksen työläyteen on ollut se, että sekä P.G. että hänen asianajajansa S.H. olivat ikään kuin ”sokeita ja kuuroja”. He eivät perustelleet vaatimuksiaan eivätkä vastineitaan, vaan esittivät vain ykskantaisia korvausvaatimuksiaan sekä MT Oy:lle suoraan että käräjäoikeudelle jättämässään kanteessa ja vastineessa. R.T:n mielestä tämän riita-asian taustat olivat niin monipolviset ja -vaiheiset, ettei juristikaan olisi saanut käsitystä eikä ymmärtänyt niitä materiaaliin kunnolla perehtymättä saatikka että olisi lähtenyt ajamaan asiaa luottaen valmiisiin toisen tekemiin selvityksiin niihin ensin perehtymättä. R.T:n mielestä vakuutusyhdistys ei voi vaatia asianajaja H.H:ta laskemaan työnsä laatua ja tekemään asiakkaansa MT Oy:n vahingoksi huolimatonta työtä.
 
Korvauspäätöksessä vakuutusyhdistys perustelee vähennyksen oikeutusta muun muassa kirjoittamalla: ”Osa selvityksestä olisi tullut olla päämiehellä helposti saatavilla eikä...” R.T. toteaa, että hän itse käytti alkuvuodesta 2005 useita viikonloppuja siihen (arviolta 50–70 tuntia), että arkistoiduista tosite­mapeista hän keräsi ja kopioi vuosilta 2003 ja 2004 kaiken asiaan liittyvän materiaalin yhteen mappiin ja teki niistä myös yhteenvetoja – näitä R.T. toimitti muun muassa palkkaturvalautakuntaan – kantajan eli P.G:n tappioksi – jo paljon aikaisemmin kuin MT Oy kääntyi asiassa juristin puoleen. Kun mitkään selvitykset tai viranomaispäätös ei saanut kantaja P.G:tä eikä hänen asiamiestään S.H:ta ymmärtämään ”yksinkertaista matematiikkaa” eikä neuvottelemaan sovintoratkaisusta, MT Oy:n oli pakko kääntyä asianajotoimiston puoleen, kun P.G. nosti kanteen käräjäoikeudessa. R.T. vakuuttaa, että tähän MT Oy ei todellakaan mielellään lähtenyt. Kaiken keräämänsä materiaalin ja yhteenvedot R.T. luovutti asianajotoimistoon, joten ne ovat olleet niin helposti saatavilla kuin yrityksellä suinkin on mahdollista se ollut tarjota. R.T. katsoo, ettei MT Oy ollut ennakolta valmistellut ja auttanut asiaa enemmän kuin yrityksissä normaalisti voi olla valmista materiaalia tarjottavana. Tähän aineistoon perehtymiseen ja edelleen asian ajamiseen käräjäoikeudessa asianajaja H.H. on R.T:n mielestä käyttänyt ihan normaalin ja kohtuullisen määrän tunteja.
 
Asianajaja H.H:n asiaan paneutumisen, perehtymisen ja perusteellisten kirjelmien laatimisen seurauksena käräjäoikeuden tuomari kertoi käräjäoikeuden notaarien päätyneen laskelmissaan samaan tulokseen kuin H.H. MT Oy:n puolesta käräjäoikeuteen laatimissaan kanteissa ja vastineissa. Käräjäoikeustuomari O.M. pyysikin valmistelevassa istunnossa syyskuussa 2006 P.G:n asiamiestä S.H:ta kertomaan päämiehelleen ”oikeaa matematiikkaa” sekä kehotti voimakkaasti sovintoratkaisun tekemiseen asiassa.
 
Tämän jälkeen R.T. oheistaa lausuntopyyntöön asianajaja H.H:n vakuutusyhdistyksen edustajalle lähettämän sähköpostin, jossa H.H. perustelee MT Oy:n ja P.G:n työsuhderiita-asian vaatimaa työmäärää.
 
MT Oy voi olla tyytyväinen H.H:n työpanoksen vaikutukseen käräjäoikeuden antamaan sovintopäätökseen 12.9.2006. P.G:n korvausvaatimukset olivat yhteensä 38.343 euroa lisättynä korkolain mukaisine viivästyskorkoineen sekä lisäksi vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Sovintoratkaisussa pitkän ja työlään valmisteluprosessin jälkeen MT Oy:n korvattavaksi P.G:lle tuli 1.916 euroa. Tähän ratkaisuun ei olisi päästy ilman H.H:n tekemää työpanosta.
 
Jotta luottamus vakuutusyhtiöihin säilyisi, olisi oikeudenmukaista ja kohtuullista, että vakuutusyhdistyksen maksettavaksi katsottaisiin asiamiehen lasku kokonaisuudessaan vähennettynä vakuutuksenottajan omavastuuosuudella.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 28.3.2007 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot sekä tekemänsä korvauspäätöksen.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että vakuutusyhdistyksen tulisi korvata oikeudenkäyntikululasku tekemättä siitä 20 %:n vähennystä.
 
Lausunnonpyytäjän mukaan kaikkia oikeusturvavakuutuksen myöntöpäätöksessä annettuja ohjeita on noudatettu. Vakuutusyhdistys toteaa, että sen korvauspäätökseen on kirjattu, että vakuutuksesta korvataan asian hoitamisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Päätöksessä on kerrottu vakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä.
 
Vakuutusyhdistys on korvauspäätöksessään todennut, että esitettyä oikeudenkäyntikululaskua on kohtuullistettu asian laatu ja laajuus huomioiden. Oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan aina juttu kokonaisuutena. Kuten yhdistys on todennut, tässä riita-asiassa on käytetty huomattava määrä tunteja asiaan perehtymiseen ja asian alkuvaiheen selvittämiseen, mikä toki tämäntyyppisessä asiassa onkin tarpeen. Kuitenkin asiakokonaisuuden hoidossa on muun muassa huomattava epäsuhta verrattaessa asiakkaan kuluja ja asian hoitoon käytettyä työtuntien määrää vastapuolen käyttämiin tuntimääriin.
 
Edelleen vakuutusyhdistys on todennut, että asiassa todisteeksi esitetyt selvitykset ja laskelmat ovat yrityksen kirjanpitoon liittyviä asiakirjoja, jotka ovat päämiehen saatavilla. Asiassa on esitetty selvitystä päämiehen asiakirjojen hankkimiseksi tekemästä työstä. Vakuutusyhdistys katsoo, että yritys on toimittanut hallussaan olevat asiakirjat asian hoitoon liittyen asianajotoimistolle, kuten tämäntyyppisessä asiassa on tarpeen, jotta asiamies pystyy hoitamaan kyseisen toimeksiannon.
 
Edelleen vakuutusyhdistys toteaa laskun yksityiskohdista seuraavaa:
 
Vahvistetun sovinnon jälkeiset toimenpiteet eivät ole vakuutuksesta korvattavia, koska täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset eivät ole oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavia. Sovinnon vahvistamisen jälkeen asiassa on muun muassa oltu yhteydessä työvoimaviranomaisiin.
 
Sähköpostikirjeenvaihto vakuutuksenantajan edustajan kanssa ei liity vakuutuksenottajan asian hoitoon, joten näitä kustannuksia ei voida pitää asian hoidosta aiheutuneena välttämättömänä ja kohtuullisena kustannuksena. Oikeusturva-asian hoidon osalta vakuutuksesta korvataan ainoastaan oikeusturvaedun hakemisesta aiheutuneet kustannukset.
 
Toimenpiteet liittyen asiamiehen ajankäytön järjestämiseen ja tässä tarkoituksessa käydyt keskustelut käräjäoikeuteen eivät myöskään ole vakuutuksen perusteella korvattavia.
 
Edelleen asiassa on muun muassa erittäin runsaasti puhelinneuvotteluita päämiehen edustajan kanssa, joiden välttämättömyydestä ei ole esitetty tarkempaa selvitystä.
 
Vastapuolen asiamies on niin ikään paljoksunut lausunnonpyytäjän asiamiehen palkkiolaskua. Hän on todennut muun muassa, että MT Oy:n asiamiehen laskussa tuntimäärä on 62, kun se vastapuolella on 24. Käräjäoikeudelle antamassaan lausumassa MT Oy:n asiamies on etukäteen perustellut oikeudenkäyntikuluvaatimustaan määrän osalta siltä varalta, että vastapuoli tulisi paljoksumaan esitettyä kuluvaatimusta. Asiamies on itse nimenomaan kiinnittänyt huomiota vastapuolten oikeudenkäyntikululaskujen suuruuden väliseen eroon.
 
Vaikka oikeudenkäynnin vastapuolten laskut eivät sinänsä ole suoraan vertailukelpoisia, voidaan kuitenkin saman asian osalta katsoa ja todeta, että yleensä kulut ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Useimmiten kantajan kulut ovat hieman korkeammat kuin hänen vastapuolensa johtuen siitä, että kantajan on osoitettava ja näytettävä kannettaan tukevat seikat. Tässä asiassa alkuperäisenä kantajana on ollut P.G., jonka oikeudenkäyntikustannukset asiassa ovat olleet hänen vaatimuksensa mukaisesti 1.901,85 euroa. Kantajan vastapuolen ja vastakanteen kantajan MT Oy:n kustannukset ovat olleet 15.656,89 euroa, joista vastapuolta on vaadittu korvaamaan 15.394,87 euroa. Asiasta olevan selvityksen perusteella ei ole nähtävissä, että esimerkiksi kantajan passiivisuus tai perehtymättömyys asiassa olisi johtanut siihen, että MT Oy:n asiamiehelle olisi aiheutunut merkittävästi lisätyötä.
 
Ottaen huomioon asia kokonaisuutena vakuutusyhdistys on arvioinut kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset asiassa. Asian laatu ja laajuus sekä edellä mainitut seikat huomioiden vakuutusyhdistys on arvioinut kohtuulliset ja välttämättömät oikeusturvavakuutuksen ehtojen perusteella korvattavat asianajo- ja todistelukustannukset tässä asiassa. Vakuutusyhdistys katsoo, että sen tekemä 20 %:n vähennys MT Oy:n asiamiehen toimittamasta laskusta on vakuutusehtojen mukainen ja oikea.
 
Lopullisesta asianajolaskun määrästä vakuutusyhdistys on vähentänyt vakuutusehdon kohdan 7.2 mukaisen omavastuun.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusyhdistyksen oikeusturvavakuutusehdot
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimies­avun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.
 
Kohta 6.3
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä.
 
Kohta 7, Korvaussäännökset
Kohta 7.1, Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.
 
Kohta 7.2, Omavastuu
Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.
 
Kohta 7.3, Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
 
Kohta 7.3.1, Korvauksen hakeminen oikeusturvavakuutuksesta
vakuutetun asiamiehen palkkiot ja kulut, mikäli vakuutustapahtumasta suoritetaan korvausta.
 
Kohta 7.3.2, Riita- ja hakemusasiassa
vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut, jos on kysymys riidasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi kohdassa 3 mainituissa tuomioistuimissa...
 
Kohta 7.5, Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata…
-         tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia...
 
Kohta 7.6, Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
Kohta 7.6.2
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun sisältyvän veron, vakuutuksenantaja suorittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun suorittamaa maksettua laskua vastaan.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse työsuhderiidasta sekä vakuutuksesta maksettavasta kohtuullisesta asianajolaskun korvauksesta.
 
Vakuutusyhdistys on 11.1.2006 myöntänyt vakuutuksenottaja MT Oy:lle oikeusturvaedun palkkasaatavia koskevaan työsuhderiitaan, jossa vakuutuksenottaja on ollut vastaajana ja sen entinen työntekijä P.G. kantajana. Vakuutuksenottajan asiamiehenä on toiminut asianajaja H.H.
 
Käräjäoikeus on 12.9.2006 vahvistanut osapuolten välisen sovinnon asiassa. Tuomiolauselmassaan käräjäoikeus on hylännyt asianosaisten toisiinsa kohdistamat oikeudenkäyntikuluvaatimukset. Vakuutuksenottajan oikeudelle toimittaman vakuutusyhdistyksen ilmoituksen mukaan yhdistys on vaatinut, että oikeudenkäyntikuluvaatimukset on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
 
Asiamies H.H. on toimittanut vakuutusyhdistykselle 30.10.2006 päivätyn laskun, jonka arvonlisäveroton määrä on ollut 12.883,51 euroa. Vakuutusyhdistys on suorittanut korvauksen laskusta tehden siihen 20 %:n vähennyksen. Vähennystä yhdistys on perustellut kantajan asiamiehen veloittamien tuntien (24 tuntia) epäsuhteella asiamies H.H:n tunteihin (62 tuntia). Yleensä kantajapuolen työtuntien määrä on vastaajapuolen määrää suurempi. Vakuutuksenottajayhtiön tekemä asiakirjaselvitys on ollut asiamies H.H:n käytössä. Lisäksi yhdistys on todennut laskun yksityiskohdista, että:
-         aikavälille 13.–19.9.2006 kohdistetut kulut eivät ole oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavia (asiakirjojen kopiointia ja postitusta, sähköposteja vakuutuksenottajan edustajille ja vastapuolen asiamiehelle, puhelinneuvottelu työttömyysvakuutusrahaston lakimiehen kanssa ja tälle lähetetty telekopio)
-         vahvistetun sovinnon jälkeiset toimenpiteet eivät täytäntöönpanosta aiheutuvina kustannuksina ole vakuutuksesta korvattavia
-         sähköpostikirjeenvaihto vakuutuksenantajan edustajan kanssa ei liity vakuutuksenottajan asian hoitoon, joten näitä kustannuksia ei voida pitää asian hoidosta aiheutuneina välttämättöminä ja kohtuullisina kustannuksina
-         toimenpiteet liittyen asiamiehen ajankäytön järjestämiseen eivät ole vakuutuksen perusteella korvattavia
-         asiassa on runsaasti puhelinneuvotteluita päämiehen edustajan kanssa, joiden välttämättömyydestä ei ole esitetty tarkempaa selvitystä.
 
Oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.
 
Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset. Vakuutusyhdistys voi vähentää arvonlisäveron määrän, jos vakuutettu on veron vähentämiseen oikeutettu.
 
Toimitetun aineiston mukaan kantaja P.G:n vaatimukset ovat olleet perustelemattomia ja niihin vastaaminen on edellyttänyt vakuutuksenottajayhtiön edustajalta laajaa eri vuosien tositteiden läpikäyntiä ja yhteenvetojen laatimista. Lautakunta katsoo, että tällainen tilanne on aiheuttanut vastaavasti vakuutuksenottajan asiamiehelle huomattavasti työtä tapaukseen perehtymiseksi ja kanteeseen vastaamiseksi. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei tilannetta tässä tapauksessa tule arvioida vertaamalla osapuolten asiamiesten työtunteja keskenään.
Vakuutusyhdistyksen eo. toteamusten osalta lautakunta katsoo, että:
-         käräjäoikeuden sovinnon ja tuomion postittamisessa ja tiedottamisessa sekä asiamies H.H:n tuomion jälkeisessä yhteydenotossa työttömyysvakuutusrahastoon on ollut kyse toimeksiantoon normaalisti liittyvästä ratkaisun tiedoksi saattamisesta eikä täytäntöönpanotoimista
-         sähköpostikirjeenvaihto vakuutusyhdistyksen edustajan kanssa on johtunut yhdistyksen haluamasta käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluvaatimuksia koskevasta ratkaisusta, joten siinä on ollut kyse tapauksen hoitoon liittyvistä kustannuksista
-         oikeudenkäyntiin kuluvan ajan kurissapito on päämiehen ja vastaavasti vakuutusyhtiön intressissä oleva prosessiekonominen toimenpide
-         yksittäisten puhelinneuvottelujen, joiden määrään tässä tapauksessa on vaikuttanut kantajapuolen perehtymättömyys, tarpeellisuuden selvittäminen asianajolaskussa ei ole tarkoituksenmukaista.
 
Arvioitaessa asiamiehen laskutuksen kohtuullisuutta ja suoritettujen toimen­piteiden tarpeellisuutta tarkastelee lautakunta noudattamansa käytännön mukaisesti laskua kokonaisuutena ottaen huomioon vallitsevan käytännön oikeudenkäyntikulujen tasossa, jutun intressin, asian vaikeuden ja laajuuden sekä suoritetun työn määrän. Tämän ja edellä todettujen seikkojen perusteella lautakunta katsoo asiamies H.H:n laskun määrältään perustelluksi, joten sen arvonlisäveroton määrä tulee korvata vakuutuksenottaja MT Oy:n oikeusturvavakuutuksesta ilman 20 %:n vähennystä.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta