Haku

VKL 127/06

Tulosta

Asianumero: VKL 127/06 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2006

Kiinteistönomistajan vastuu Puun kaatuminen

Lausunnonpyytäjä ajoi 19.12.2004 yleisellä tiellä, kun yhtäkkiä tien oikealta puolelta vakuutetun omistamalta kiinteistöltä kaatui laho pihlaja suoraan lausunnonpyytäjän auton päälle vaurioittaen autoa. 

Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen perusteella. Vakuutuksenottaja ei kertomansa mukaan ole ollut tietoinen puun mahdollisesta lahoudesta. Puulle on matkaa asuinrakennukselta noin 100 metriä eikä puulle on näköyhteyttä talolta. Vakuutuksenottaja katsoi, ettei voida vaatia, että kiinteistönomistaja käy tarkastamassa tien läheisyydessä puiden kuntoa, mikä kuuluu lähinnä tielaitokselle turvallisuuden takaamiseksi.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Vakuutusyhdistys totesi, että vastuuvakuutusehtojen mukaan korvataan vahingot, jotka vakuutuksenottaja on yksityishenkilönä aiheuttanut tuottamuksellisesti, ja joista hän on Suomen lain perusteella korvausvelvollinen.
 
Vakuutuksenottajan tekemän vahinkoilmoituksen perusteella käy ilmi, että hän ei ole ollut tietoinen onko kyseinen puu ollut laho ja näin ollen aiheuttanut vaaraa tiellä liikkujille, joten puun kaatumista ei voida vakuutuksenottajan taholta katsoa tuottamukselliseksi.
 
Lausuntopyyntö

Vahinkoa kärsinyt on tyytymätön yhdistyksen päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että vakuutuksenottajan on täytynyt olla tietoinen kiinteistönsä pihapiirissä kasvavista kyseisistä lahoista pihlajista, koska kiinteistön portin pielessä olevasta postilaatikosta on matkaa kyseiseen onnettomuuspaikkaan vain noin 25 metriä kuten valokuvatkin osoittavat. Kesäkuussa otetuista valokuvista näkyy selvästi, että pihlajat ovat kuolleita. Niissä ei kasva edes lehtiä ja niiden lahoista rungoissa on kääpiä. Auton päälle kaatunut runko on valokuvankin perusteella ulkopuolelta jopa puoleksi lahonnut. Talviset valokuvat on otettu muutamia päiviä onnettomuuden jälkeen, jolloin lunta oli satanut jo paljon enemmän.
 
Lausunnonpyytäjä toteaa, että loput lahot pihlajat ovat edelleen kaatamatta ja jopa auton päälle kaatunutta runkoa ei ole vaivauduttu tienreunasta pois siirtämään, vaikka onnettomuudesta on kulunut jo vuosi.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vakuutusyhdistys viittaa vakuutusehtoihin ja toteaa, että vakuutuksenottajan antamasta selvityksestä käy ilmi, että hän ei ole ollut tietoinen noin 100 metrin päässä asuinrakennuksestaan olevien puiden kunnosta .Yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan myös todeta, ettei kiinteistönomistajalta voida vaatia, että hän käy tarkastamassa tontillaan tienvarressa sijaitsevien puiden kuntoa. Tielaki myös velvoittaa tienpitäjän huolehtimaan tien turvallisuudesta. Kyseisenä päivänä on ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila on ollut +0,7 ja –0,1o:een välillä ja on satanut lunta. Runsas lumi, joka lämpötila huomioon ottaen on ollut raskasta, on edesauttanut pihlajan haaran katkeamista.
 
Vakuutusyhdistys katsoo edelleen, ettei se vastuuvakuutusehtoihin perustuen voi korvata puun aiheuttamaa vahinkoa lausunnonpyytäjälle.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottaja on puhelimitse ilmoittanut lautakunnalle, ettei hänellä ole lisättävää asiaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kotivakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Kiinteistönomistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei kiinteistöllä kasvavista puista aiheudu vaaraa alueella liikkuville ihmisille. Tämän vuoksi kiinteistönomistajan tulee huolehtia siitä, että tien vierellä kasvavat, ilmeisen huonokuntoiset puut kaadetaan.
 
Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että vakuutuksenottajan kiinteistöllä, noin 100 metrin päässä asuintalosta on yleisen tien reunassa kasvanut monihaarainen isokokoinen pihlaja. Yksi pihlajan haaroista kaatui 19.12.2004 lausunnonpyytäjän auton päälle. Kyseinen haara, kuten myös muut haarat ovat huonokuntoisia ja lahoja, mikä on selkeästi nähtävissä myös ulospäin. Asiakirjoista ei ilmene, että vahingon sattuessa olisi ollut myrsky tai, että puun kaatumisen syynä olisi ollut poikkeuksellisen raskas lumikuorma. Huonokuntoiset pihlajat sijaitsevat aivan tienreunassa ja lähellä lausunnonpyytäjän asuinrakennusta. Ottaen huomioon sen, että puiden rungoilla kasvaa isoja kääpiä sekä valokuvista ilmenevä puiden kunto muutoinkin, lautakunta katsoo, että puiden huono kunto on ollut selvästi havaittavissa jo pitempään. Olosuhteet huomioon ottaen lautakunta pitää epätodennäköisenä, ettei vakuutuksenottaja ole missään vaiheessa havainnut huonokuntoisia puita. Lautakunta huomauttaa lisäksi, että tienreunassa kasvavien huonokuntoisten puiden kaataminen ei kuulu tienpitäjän velvollisuuksiin, vaan kyseisen kiinteistön omistajan velvollisuuksiin.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt kaataa selvästi huonokuntoisen puun tien reunasta ja täten aiheuttanut sen, että puu on päässyt kaatumaan tietä ajaneen lausunnonpyytäjän auton päälle. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta ja vahinko tulee korvata hänen kotivakuutukseensa liittyvästä vastuuvakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia