Haku

VKL 126/15

Tulosta

Asianumero: VKL 126/15 (2015)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2015

Vakuutusehtojen soveltaminen. Korvattava vakuutustapahtuma. Ikävähennys. Muuntajan oikosulku ja eristeiden palaminen. Oliko kysymyksessä palovakuutuksesta korvattava palovahinko vai sähköilmiövakuutuksesta korvattava vahinko?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajayrityksen kiinteistön puistomuuntajan erotinkentän eristeet olivat syttyneet palamaan lokakuussa 2014, minkä seurauksena muuntaja rikkoutui ja se jouduttiin uusimaan. Korvausta vahingosta on haettu yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvannut 6.2.2015 päivätyllä päätöksellään muuntajan vahingon sähköilmiövakuutuksesta vähennettynä vakuutuksen ehtojen mukaisella ikävähennyksellä. Vuodelta 1994 olleen muuntajan osalta ikävähennyksen määrä oli 57 prosenttia.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut valituksessaan vahingon korvaamista palovakuutuksesta, jolloin ikävähennystä ei tehdä vaan korvaus suoritetaan jälleenhankinta-arvon mukaisesti. Asiassa ei ollut selvyyttä siitä, oliko tulipalo aiheuttanut oikosulun vai päinvastoin. Sähkön siirrosta vastaavan yrityksen toimittamien etälukutietojen mukaan vahingon sattumisen aikaan ei ollut havaittu viitteitä häiriöstä, joka olisi voinut aiheuttaa muuntamoon tulipalon tai oikosulun. Vakuutuksenottajan muuntamo sai sähkönsä toisen yrityksen muuntamolta, jossa ei myöskään ollut havaittu mitään häiriöitä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että kyseessä oli ollut oikosulku ja siitä aiheutunut savuaminen. Muuntajaan tuli sähköenergian syöttö jakeluverkosta, mikä oli vakuutusehdoissa mainittu ulkoinen syy. Vakuutuksenottaja ei ollut osoittanut palon syyksi mitään muuta syttymisenergian lähdettä kuin muuntajan sähköenergian. Palovakuutuksesta ei korvattu laitteelle itselleen sähköilmiöstä alkanutta vahinkoa. Jos katsottaisiin, ettei vahinkoa ollut aiheuttanut sähköilmiövakuutusehtojen mukainen ulkoinen tekijä, kysymys voisi olla laiterikkovakuutuksen mukainen talotekniikan rikkoutumisvahinko. Tällöin ikävähennys kuitenkin olisi vielä suurempi kuin sähköilmiövakuutuksessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko muuntajan vaurioitumisen syynä ollut palovakuutuksesta korvattava palovahinko vai sähköilmiövakuutuksen ehtojen mukainen vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiö on korvannut vahingon vakuutuksenottajalle sähköilmiövakuutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sähköilmiövakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa sähköilmiön vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Sähköilmiöllä tarkoitetaan salamaniskun tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttamaa oikosulkua, yli- tai alijännitettä tai maasulkua.

Palovakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus

- irtipäässeestä tulesta ja irtipäässeen tulen välittömänä seurauksena syntyneestä savusta ja noesta

- lämmityslaitteesta tai tulisijasta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti nousseesta noesta

- sammutuslaitteiston laukeamisesta. Sammutteen arvo ja täyttökustannukset korvataan kuitenkin vain siinä tapauksessa, että laitteiston laukeaminen oli tarpeen jo alkaneen palon sammuttamiseksi.

- suorasta salamaniskusta vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen. Tällaisen vahingon tulee ilmetä pirstoutumalla tapahtuneena, omaisuuden mekaanisena rikkoutumisena.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan edellä kuvatun, korvattavan esinevahingon välittömänä ja väistämättömänä seurauksena tapahtunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden varkaus, katoaminen ja äkillinen vahingoittuminen.

Palovakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta ei korvata sähköilmiön sähkölaitteelle aiheuttamaa vahinkoa. Sähköilmiöllä tarkoitetaan salamaniskun tai muun äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttamaa oikosulkua, yli- tai alijännitettä tai maasulkua.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, sen tulee esittää selvitys siitä, että vahinko johtui rajoitusehdon tarkoittamasta seikasta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty riittävää selvitystä siitä, että muuntajan rikkoutuminen olisi johtunut irtipäässeestä tulesta. Lautakunnan näkemyksen mukaan on todennäköisempää, että muuntaja vahingoittui vakuutusehtojen tarkoittaman sähköilmiön aiheuttamasta oikosulusta, joka on edelleen sytyttänyt erotinkentän eristeet palamaan. Näin ollen lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön päätöstä korvata aiheutunut vahinko vakuutuksenottajan sähköilmiövakuutuksesta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä on myös ollut korvausta maksaessaan oikeus soveltaa sähköilmiövahinkoja koskevaa ikävähennystä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Vainio

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia