Haku

VKL 126/10

Tulosta

Asianumero: VKL 126/10 (2010)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2010

Paalaimen rikkoutuminen Rikkovakuutus Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko

Pyöröpaalain oli rikkoutunut olkia paalatessa. Vakuutustarkastaja on tarkastanut paalaimen korjaamolla ja selvittänyt rikkoutumisen syytä korjaajien kanssa. Korvausta oli haettu maatilavakuutuksen rikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö oli päätöksessään katsonut, ettei paalaimen rikkoutuminen tule korvattavaksi vakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiö oli päätöksessään todennut, että vakuutustarkastajan raportin mukaan vahinkoa ei ole aiheuttanut mikään ulkopuolinen törmäys tai muu sellainen tekijä. Vahingon on aiheuttanut kuluminen, ensin on rikkoutunut kulmavaihteen laakeri ja sen seurauksena rattaat. Kulmavaihteen rikkoutuminen ei tule vakuutuksesta korvattavaksi, koska se on rikkoutunut normaalin käytön aiheuttaman kulumisen takia.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja ei ole ollut tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen asiassa.
 
Maatilavakuutuksen yhteydessä on rikkovakuutus, jonka ehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman sisäisen tai ulkoisen tapahtuman tai sähköilmiön aiheuttaman rikkoutumisen.
 
Paalain on vuosimallia 2000 ja otettu käyttöön vuonna 2002. Tämän ikäisessä ja vasta noin 8000 paalia paalanneessa koneessa ei voi olla kyse metallin väsymisestä. Koneesta ei ole tyhjäkäynnillä paalaimen pyöriessä kuulunut mitään ratinoita tai laakerin kirskuntaa, josta olisi voinut päätellä jonkun paikan olevan hajoamassa.
 
Vahinko on korvattava, koska hammasrattaan ehjiksi jääneet hampaat eivät ole yhtään kuluneet ja laakerinkin on täytynyt rikkoutua katkenneen hampaan jäädessä kahden hampaan väliin.
 
Vaurio on sisäinen ja ennalta arvaamaton. Vakuutusehdoissa ei mainita, että kulmavaihde pitäisi purkaa ja tarkastaa aina ennen paalaimen käyttöä. Kysymys ei ole pikkuvahingosta, vahinko on korvattava.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että asiassa tehty korvauspäätös on ollut ehtojen mukainen.
 
Vakuutuksenottaja on tehnyt vahinkoilmoituksen puhelimitse eikä ole ilmoituksen tekemisen yhteydessä osannut sanoa rikkoutumisen syytä varmuudella. Hän on epäillyt paalaimen tukkeutuneen liian suuresta rehumäärästä. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vahinkotarkastajan antaman selvityksen perusteella. Koska vakuutuksenottaja on ollut tyytymätön annettuun kielteiseen päätökseen, vakuutustarkastaja on käynyt korjaamolla selvittämässä vahinkoa asentajien kanssa vielä uudelleen.
 
Vahingon korvattavuuden kannalta on tässä tapauksessa ratkaisevaa, katsotaanko rikkoutumisen aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vai pidetäänkö vahingon syynä pitkäaikaista vaikutusta. Hitaasti syntyvät vahingot on suljettu rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Rikkovakuutuksen korvauksen edellytyksenä on äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama rikkoutuminen. Tällaisia voivat olla isku, tör­mäys, putoaminen tai kaatuminen. Yleisiä vahinkoja pyöröpaalaimiin liittyvissä tapauksissa on vieraan esineen joutuminen paalaimen sisälle.
 
Kyseisessä tapauksessa vahinkotarkastaja ei ole pystynyt toteamaan vahingon aiheutuneen vieraan esineen joutumisesta pyöröpaalaimen koneistoon, sillä koneen noukinosassa, sullojassa eikä terissä ole ollut jälkiä vieraasta esineestä.
 
Pyöröpaalain voi tukkeutua monesta eri syystä eikä tukkeutuminen ole harvinaista. Yleisimpiä syitä tukkeutumiselle ovat liian suuri ajonopeus ja paalattavan materiaalin kosteus. Pyöröpaalaajan tukkeutuessa nivelakselin ylisuojakytkin alkaa luistaa, jolloin koneen pyörintä pysähtyy. Paalaimen nivelakselin suojakytkin on koneissa juuri kyseisiä tapahtumia varten ja koneen ehjä ja kulumaton rakenne kestää paalaimen tukkeutumisen.
 
Paalaimen tarkastaneen vahinkotarkastajan selvityksen mukaan rikkoutuminen on johtunut laakerin kulumisesta. Laakerin kulumisen seurauksena siitä on irronnut hauleja, jotka ovat päätyneet kulmavaihteen sisään. Kulmavaihteeseen joutuneet laakerit ovat päätyneet hammasrattaiden väliin rikkoen rattaita. Pyöröpaalain on tukkeutunut vasta sen jälkeen ja sen seurauksena, kun koneen pyörintä on pysähtynyt kulmavaihteen rikkouduttua.
 
Jos vahinko olisi tapahtunut vakuutuksenottaja näkemyksen mukaan, hammastusten olisi pitänyt olla rikki koko siltä matkalta, minkä ne ovat olleet kosketuksissa toisiinsa. Valokuvista on kuitenkin nähtävissä, että ne ovat vaurioituneet vain osiltaan. Tämä tukee käsitystä, jonka mukaan vahingon on aiheuttanut laakerista pidemmän ajan kuluessa irronnut metalli eikä tukoksen aiheuttama lisääntynyt voima hammasrattaille.
 
Vakuutusyhtiö on todennut, että asiasta saadun teknisen selvityksen perusteella ei ole voitu todeta vahingon tapahtuneen vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Maatilavakuutus
 
16.1.1 Rikkoutuminen
Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman sisäisen tai ulkoisen tapahtuman tai sähköilmiön aiheuttama rikkoutuminen.
 
16.2.2 Hitaasti syntyvät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata pitkäaikaisesta vaikutuksesta aiheutuneita vahinkoja.
 
Tällaisia ovat esimerkiksi materiaalin luonnollisesta heikkenemisestä, naarmuuntumisesta, likaantumisesta, kerrostumisesta, sakkaantumisesta, kattilakivestä, ruostumisesta, korroosiosta, sienettymisestä, hajusta, homeesta tai lämpötilan tai kosteuden hitaasta muutoksesta aiheutuneet vahingot.
 
Yleiset sopimusehdot
11.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet
 
Korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen yhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös yhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.
 
Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
 
Vakuutetun tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua vahingon selvittelyyn sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan saamiseen selville. Vakuutettu ei saa poistumalla vahinkopaikalta, nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia tai huumausaineita taikka muulla tavoin vaikeuttaa vahingon selvittämistä. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan tai hävittämään.
 
Ratkaisusuositus
 
Pyöröpaalain oli rikkoutunut olkia paalatessa. Korjaamolla oli selvitetty rikkoutumisen syytä eikä mistään löydetty viitteitä siitä, että vahingon olisi aiheuttanut jokin koneen sisälle joutunut vieras esine. Vakuutuksenottaja ei ollut oman ilmoituksensa mukaan törmännyt mihinkään eikä ollut osannut myöskään kertoa mistään poikkeuksellisesta paalauksen yhteydessä tapahtuneesta. Vakuutuksen­ottajan selvityksen mukaan paalain oli todennäköisesti haukannut suuren palan rehua ja siitä syystä mennyt tukkoon sekä rikkoutunut.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon syynä on todennäköisesti kuluneen laakerin aiheuttama rikkoutuminen. Koska vahinko on hitaasti syntynyt, sitä ei korvata vakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottajan mukaan pyöröpaalain on niin uusi, ettei kysymys voi olla metallin väsymisestä. Vahinko on ollut sisäinen ja ennalta arvaamaton ja tulee korvata maatilan rikkovakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella on pääteltävissä, ettei vahinkoa ole aiheuttanut mikään ulkoinen, pyöröpaalaimeen kuulumaton esine. Vakuutuksenottaja ei ole kyennyt yksilöimään mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta sisäistä tai ulkoista tapahtumaa tai syytä jota voitaisiin pitää vahingon aiheuttajana. Hän on sekä vahinkoilmoitusta tehdessään että lausuntopyynnössään ilmoittanut, että vahingon aiheuttaja on ollut todennäköisesti suuri rehumäärä. Vakuutusyhtiö on epäillyt paalaimen laakerin olleen niin kulunut, ettei se ole kestänyt käytössä. Varmaa, yksiselitteistä syytä pyöröpaalaimen rikkoutumiselle ei ole kyetty osoittamaan.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta syytä, joka olisi aiheuttanut paalaimen rikkoutumisen.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia