Haku

VKL 125/16

Tulosta

Asianumero: VKL 125/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2016

Vesivahingon korvausvastuuta koskevan oikeudenkäynnin kulujen korvaaminen vastuuvakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun vesijohtoliikkeen työntekijä asensi 2.12.2012 asunto-osakeyhtiön huoneistoon uuden venttiilin. Seuraavana päivänä huoneistossa havaittiin vuotovahinko, joka oli aiheutunut auki jääneestä hanasta. Korvausta tästä vahingosta haetaan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että vakuutettu ei ole korvausvastuussa vahingosta, minkä vuoksi se ei aluksi korvannut vahinkoa vastuuvakuutuksesta. Vakuutetun vastapuoli nosti kuitenkin kanteen vakuutettua vastaan, minkä johdosta vakuutettu teki oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä olevan vahinkoon liittyvät oikeudenkäyntikulut tulivat korvattaviksi oikeusturvavakuutuksen sijaan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antoi vakuutetun asiamiehelle luvan hoitaa asiaa ja korvasi vastuuvakuutuksesta vakuutetun oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeus velvoitti vakuutetun korvaamaan osan aiheutuneesta vahingosta sekä osan vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Vakuutettu valitti asiassa hovioikeuteen, joka myönsi jatkokäsittelyluvan. Vakuutusyhtiö ilmoitti vakuutetulle, ettei oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa korvata kummastakaan vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutetun asiamies keskusteli käräjäoikeuden tuomiosta ja valituksesta puhelimitse vakuutusyhtiön edustajan kanssa 8.10.2015. Vakuutusyhtiön lopullinen kanta ei selvinnyt asiamiehelle mainitun puhelinkeskustelun perusteella. Vakuutusyhtiö ei ottanut asiamieheen enää yhteyttä ja valitus toimitettiin 26.10.2015. Vakuutusyhtiö antoi kirjallisena uuden kielteisen oikeusturvapäätöksen 2.11.2015, eli sen jälkeen kun hovioikeuteen oli jo valitettu.

Vakuutusyhtiön edustaja oli lähettänyt vakuutetun asiamiehelle 15.10.2015 sähköpostin, jossa se ilmoitti, ettei asiassa ole sen mukaan intressiä valittaa käräjäoikeuden tuomiosta, sillä kuluriskin vuoksi vakuutusyhtiö suostuu korvaamaan vastuuvakuutuksesta käräjäoikeuden tuomion mukaisesti vakuutetun maksettavaksi tuomitun vahingonkorvauksen, vastapuolen oikeudenkäyntikulut sekä vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut 2 000 euron omavastuuosuudella vähennettynä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei tulisi korvaamaan vakuutetun oikeudenkäyntikuluja eikä mahdollisia sen maksettavaksi tuomittavia oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa. Viesti oli kuitenkin mennyt vakuutusyhtiön edustajan virheen vuoksi väärään sähköpostiosoitteeseen.

Tieto siitä, että intressin puuttumisen vuoksi hovioikeuskuluja ei korvattaisi kummastakaan vakuutuksesta, ei tavoittanut vakuutusyhtiön virheen johdosta asiamiestä ennen kuin valitus oli jo toimitettu käräjäoikeudelle. Sähköposti, kuten tavallinen kirjepostikin, lähetetään pääsääntöisesti lähettäjän vastuulla joten se, että vakuutusyhtiön kanta ei ole tavoittanut asiamiestä, jää vakuutusyhtiön vahingoksi.

Vakuutusyhtiön tekemän korvausehdotuksen myötä myös 2 000 euron omavastuuosuus muodostui vakuutetulle tärkeäksi intressiksi valittaa käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Tätä vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ottanut huomioon, vaan on päätöstä antaessaan huomioinut ainoastaan oman kuluriskinsä. Intressiristiriidan ollessa käsillä ei voida vaatia, että vakuutettu luopuisi täysin omista intresseistään yksinomaan vakuutuksenantajan kuluriskin minimoimiseksi.

Vastuuvakuutuksen tarkoitus on nimenomaan suojata vakuutettua vahingonkorvausvelvollisuuden tuomalta rasitukselta. Erityisesti sen vuoksi, että taustalla on vastuuvakuutusta koskeva kielteinen päätös eikä vakuutusyhtiön näkemys vakuutusyhtiön virheen vuoksi myöskään ole tavoittanut asiamiestä, ei vakuutetun voida katsoa toimineen vakuutusyhtiön antamien ohjeiden vastaisesti vaikka katsottaisiinkin, että vakuutusyhtiöllä olisi ollut oikeus päättää vahingonkorvausasian kuluriskistä tilanteessa, jossa vastuuvakuutus olisi myönnetty. Vakuutusyhtiön edustajan kanssa 8.10.2015 käyty puhelinkeskustelu ei ole sisältänyt sellaista toimintaohjetta, jota vakuutetun voisi katsoa olleen velvoitettu noudattamaan.

Vakuutusyhtiön laiminlyöntien ja epäjohdonmukaisen toiminnan johdosta vakuutetun ei voida katsoa olevan velvoitettu asian ajamisesta hovioikeudessa etenkään siltä osin, kuin vakuutetun intressit poikkeavat vakuutusyhtiön intresseistä. Samoin on mainittava, että mikäli vakuutusyhtiö olisi jo alun perin korvannut vahingon vastuuvakuutuksesta sen sijaan, että antoi 1.3.2013 kielteisen korvauspäätöksen, olisi koko oikeudenkäynniltä ja sen aiheuttamilta kustannuksilta vältytty.

Vakuutusyhtiön tulee myöntää vakuutetulle vastuuvakuutusturva, joka kattaa vahingon sekä oikeudenkäyntikulut myös hovioikeuskäsittelyn osalta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut eivät tule korvattaviksi vakuutuksesta. Asiamiehelle ilmoitettiin 29.9.2015, että vakuutusyhtiö ei kannata tuomiosta valittamista. Asiamiehelle on 8.10.2015 kerrottu puhelimessa, että vakuutusyhtiö on sitä mieltä, että päätöksestä ei kannata valittaa ja että se harkitsee, korvataanko jatkossa aiheutuvia kuluja vastuuvakuutuksesta. Käsittelijä lupasi ilmoittaa päätöksestä pian. Tämä lopullinen päätös lähetettiin kuitenkin vahingossa väärään sähköpostiosoitteeseen. Lopullinen kirjallinen vahvistus saatiin perille vasta 17.11.2015 eli valituksen jättämisen jälkeen.

Asianajotoimiston sihteeri oli myös tietoinen, että hovioikeusvaihetta ei kateta vastuuvakuutuksesta. Hän kirjoitti vakuutusyhtiölle: "Ilmoititte aikaisemmin, että hovioikeusvaihetta ei kateta vastuuvakuutuksesta, pitääkö tämä paikkansa? Oli miten oli, katsomme, että päämiehellämme on oikeus saada oikeusturvavakuutuksen mukainen korvaus niin käräjäoikeusvaiheen omavastuuosuuteen kuin hovioikeusvaiheeseenkin."

Siitä huolimatta, että vakuutusyhtiön lopullinen vahvistusviesti ei saavuttanut asiamiestä valitukselle säädetyn määräajan puitteissa, vakuutusyhtiö katsoo, että asiamiehellä on ollut riittävä käsitys vakuutusyhtiön kielteisestä suhtautumisesta oikeudenkäynnin jatkamiseen. Sen vuoksi asianajan olisi tullut tiedustella asiasta vakuutusyhtiöltä. Asiamiehellä on kuitenkin ollut tieto, että vakuutusyhtiö ei ole luvannut korvata hovioikeusvaiheen kustannuksia vaan on alustavasti ilmoittanut, ettei niitä korvattaisi. Hän tiesi, että vakuutusyhtiö suostuu maksamaan tuomitun korvauksen vahingonkärsineelle.

Se, että asiamies on odottanut passiivisesti vakuutusyhtiön sinänsä luvattua yhteydenottoa ja on sitä saamatta tehnyt valituksen, ei perusta vakuutusyhtiölle maksuvelvollisuutta vakuutuksenottajan omista eikä mahdollisesti tuomittavista vastapuolen oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tulevatko vastuuvahingon korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kulut korvattaviksi vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, hoitaa vakuutusyhtiö vakuutuksenottajan puolesta oikeudenkäynnin ja maksaa tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. Oikeudenkäynnin kohteeksi joutuneen korvausvaatimuksen on oltava suurempi kuin vakuutuksen omavastuuosuus.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että vakuutusyhtiö ei ole luvannut korvata hovioikeusvaiheen oikeudenkäyntikuluja vakuutetulle vastuuvakuutuksesta. Asiamiehen ja vakuutusyhtiön välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta käy lisäksi ilmi, että asiamiehellä on ollut tieto siitä, että vakuutusyhtiö suhtautuu epäilevästi valituksen tekemisen kannattavuuteen. Edelleen asiassa on riidatonta se, että asiamies on saanut tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä suorittaa käräjäoikeuden vakuutetun maksettavaksi tuomitsemat korvaukset vasta sen jälkeen, kun valitus hovioikeuteen on tehty.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen vastuuvakuutuksesta perustuu asiassa siihen, että vakuutusyhtiö on erikseen antanut vakuutetun asiamiehelle luvan hoitaa asiaa. Vakuutusyhtiön tästä kertovassa viestissä pyydetään asiamiestä pitämään vakuutusyhtiö ajan tasalla riita-asian vaiheista. Lisäksi vakuutusyhtiön myöhemmässä viestissä pyydetään ilmoittamaan, jos valitus hovioikeuteen aiotaan tehdä. Asiamiehen mukaan vakuutusyhtiön lopullinen kanta ei ollut hänen tiedossaan ennen valituksen tekemistä.

Lautakunta katsoo, että asiamiehellä ei asian olosuhteissa ollut perustetta olettaa, että vakuutusyhtiö korvaisi hovioikeusvaiheen kulut vastuuvakuutuksesta. Asiamiehen olisi siksi tullut varmistaa vakuutusyhtiöltä hovioikeusvaiheen korvattavuus ennen valituksen tekemistä. Koska vakuutusyhtiö ei ole luvannut korvata näitä kuluja eikä vakuutetun asiamiehellä ole ollut muutenkaan syytä olettaa näiden kulujen tulevan korvattaviksi vastuuvakuutuksesta, lautakunta katsoo, että oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa ei tule korvata vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta toteaa lisäksi, että vakuutetulle ei olisi syntynyt käräjäoikeudessa oikeudenkäyntikuluja lainkaan, mikäli vakuutusyhtiö olisi korvannut vahingon ennen tuomioistuinmenettelyä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön tulee korvata vakuutetulle käräjäoikeudessa aiheutuneet ja hänen maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vastuuvakuutuksesta, mikäli asia jää lainvoimaiseksi niiden korvausvelvollisuuden osalta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vastuuvakuutusta koskevin osin asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia