Haku

VKL 125/04

Tulosta

Asianumero: VKL 125/04 (2004)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.10.2004

Ajoneuvon öljypohjan rikkoutuminen Moottorivaurio Rajoitusehdot Puutteellinen öljyn tai jäähdytysnesteen kierto

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottaja ajoi 3.11.2003 Volkswagen Golf -henkilöautollaan kuorma-autosta pudonneeseen kivenmurikkaan. Vakuutuksenottaja ei heti huomannut, että mitään vakavaa vauriota olisi aiheutunut. Hän ajoi kotiinsa noin viiden kilometrin päähän. Siellä huomattiin, että auton alle valui öljyä. Öljypohja oli rikkoutunut auton törmätessä kiveen. Korjaamolla todettiin moottorin vaurioituneen, kun autolla oli ajettu öljypohjan rikkoutumisen ja öljymäärän vähentymisen jälkeen.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiö viittaa puutteellista öljynkiertoa koskevaan rajoitusehtoon. Korjaamon ja autovahinkotarkastajan mukaan moottori on vaurioitunut puut­teellisesta öljynkierrosta. Öljypohjasta puuttui törmäyksen jälkeen isoja pala­sia. Vahinkotarkastajan mukaan öljynpainevalo oli syttynyt heti törmäyksen jälkeen.
 
Moottorin vaurio on aiheutunut puutteellisesta öljynkierrosta ajettaessa autolla törmäyksen jälkeen, eikä moottorivaurio oli aiheutunut välittömästi itse törmäyksestä. Tämän vuoksi moottorin korjausta ei korvata autovakuutuksesta. Muut törmäyksestä aiheutuneet vauriot korvataan ehtojen mukaisesti.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä toteaa mm. pysäyttäneensä autonsa kiveen törmäämisen jälkeen ja etsineensä mahdollisia vaurioita. Hän ei kuitenkaan havainnut autossa mitään vikaa. Lausunnonpyytäjän piti päättää nopeasti kuinka toimia, koska hänellä oli kyydissään pieni lapsensa. Tuohon aikaan ei ollut juuri muuta liikennettä, eikä lausunnonpyytäjä saanut ketään muuta henkilöä paikalle arvioimaan tilannetta. Lausunnonpyytäjä arveli voivansa ajaa takaisin kotiinsa, jossa auto voitaisiin tarkistaa paremmin. Kotimatkalla lausunnonpyytäjä ei havainnut autossa mitään poikkeavaa. Kotona auton vauriot sitten havaittiin ja auto hinattiin korjaamolle. Korjaamon mukaan törmäys oli aiheuttanut öljyvuodon ja sen seurauksena moottorivaurion.
 
Auton korjaus kesti kaksi viikkoa. Vasta korjauksen valmistuttua lausunnonpyytäjälle selvisi, ettei vakuu­tusyhtiö korvaakaan moottorivaurion osuutta vaan ainoastaan öljypohjavaurion osuuden. Lausunnonpyytäjän piti maksaa korjaamoon yli 5.000 euron lasku ennen kuin hän sai auton käyttöönsä. Vakuutusyhtiöstä ei oltu tätä ennen yhteydessä lausunnonpyytäjään, eikä lausunnonpyytäjä siten voinut valmistautua niin suuren laskun maksamiseen.
 
Lausunnonpyytäjän mielestä moottorivauriokin pitäisi korvata vakuutuksesta, koska vaurioon johtanut öljymäärän väheneminen oli aiheutunut auton pohjaan kohdistuneesta iskusta eikä huolimattomuudesta. Lausunnonpyytäjän mielestä vakuutusehtojen täsmällinen noudattaminen on tässä tapauksessa kohtuutonta. Vahingon tapahduttua lausunnonpyytäjä toimi parhaaksi arvioimallaan tavalla, eikä hän osannut aavistaa, että auton kotiin ajaminen viiden kilometrin matkan voisi vaurioittaa autoa. Lausunnonpyytäjä toteaa vielä mm., että ajaessaan autolla hän ei havainnut öljynpainevalon syttymistä. Miten vahinkotarkastaja voi jälkikäteen varmasti todeta, että öljynpainevalo kuitenkin olisi syttynyt heti törmäyksen jälkeen?
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että puutteellista öljynkiertoa koskevaa rajoitusehtoa voidaan soveltaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa puutteellinen öljynkierto ei ole aiheuttanut mitään ennakko-oireita ennen moottorin vaurioitumista eikä vakuutettu muutoinkaan ole menetellyt huolimattomasti.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.
 
Ehtojen kohdan 4 alakohdan 9 mukaan autovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta.
 
Esitetyn selvityksen mukaan törmäys ajoradalla olleeseen kiveen rikkoi lausunnonpyytäjän auton öljypohjan. Tämän jälkeen lausunnonpyytäjä ajoi autollaan noin viisi kilometriä kotiinsa, jossa havaittiin, että autosta vuoti öljyä. Korjaamolla todettiin auton moottorin vaurioituneen, koska autolla oli ajettu öljypohjan rikkoutumisen jälkeen.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa on käsillä puutteellista öljynkiertoa koskevassa rajoitusehdossa tarkoitettu tilanne. Lausunnonpyytäjän auton moottori ei ole vaurioitunut törmäystilanteessa vaan vasta tämän jälkeen puutteellisen öljynkierron seurauksena.
 
Nyt käsillä olevan kaltaisissa tapauksissa noudattamansa linjan mukaisesti lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä korvaamasta moottorivauriota puut­teellista öljynkiertoa koskevan rajoitusehdon perusteella, vaikka tässä tapauksessa lausunnonpyytäjä ei heti huomannut öljypohjan rikkoutumista eikä vaurio muutenkaan ole aiheutunut hänen huolimattomuudestaan.
 
Moottorivauriota ei tee ehtojen mukaan korvattavaksi se seikka, että vakuutusyhtiö ei ilmoittanut ennen auton korjauksen valmistumista siitä, ettei se korvaa moottorivaurion osuutta. Selvityksestä ei käy ilmi, että vakuutusyhtiöstä olisi jossain vaiheessa luvattu korvata myös moottorivaurion osuus ja että tällä tiedolla olisi ollut vaikutusta lausunnonpyytäjälle aiheutuneen vahingon määrään esim. suurempien korjauslaskujen muodossa.
 
Lautakunta katsoo vielä, ettei rajoitusehdon soveltaminen johda tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena. Lautakunta ei suosita vakuutusyhtiötä korvaamaan moottorivaurion osuutta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia