Haku

VKL 124/13

Tulosta

Asianumero: VKL 124/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2014

Asianajajan vastuu. Tyytymättömyyden ilmoittamiselle asetetun määräajan laiminlyönti. Prekluusio hovioikeudessa. Remontoinnin virheet.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla oli riita kylpyhuoneen, saunan ja kodinhoitohuoneen remontoinnista vastanneen urakoitsijan kanssa. Asiakas hankki asianajajan (vakuutuksenottaja) hoitamaan riita-asiaa tuomioistuimessa. Käräjäoikeus antoi 19.10.2012 tuomion, jossa se määräsi asiakkaan maksamaan maksamattomia laskuja urakoitsijalle ja urakoitsijan korvaamaan asiakkaalle pintaremonteista aiheutuvina kuluina 6.000 euroa.

Asiakas antoi asianajajalleen toimeksiannon valittaa asiasta hovioikeuteen. Asianajaja kuitenkin myöhästyi tyytymättömyyden ilmoittamisesta ja käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi.

Asiakas haki korvausta asianajajan laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista vakuutuksenottajalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen varallisuusvastuuvakuutusyhtiölleen

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö myönsi päätöksessään, että asianajaja oli toiminut huolimattomasti. Yhtiö kuitenkin katsoi, että käräjäoikeus ei ratkaissut riitaa väärin eikä tuomio olisi muuttunut hovioikeudessa. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiakkaalle aiheutunut vahinkoa asianajajan laiminlyönnistä eikä korvausta varallisuusvastuuvakuutuksen perusteella voida suorittaa.

Valitus

Asiakas teetti uudelleenkorjauksen toisella urakoitsijalla käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Asiakkaalle on käynyt pesuhuoneen purkamisen yhteydessä ilmi, että urakoitsija oli tehnyt sellaisia virheitä, mitä ei ollut tiedossa käräjäoikeuden käsittelyn aikana. Uuden urakoitsijan mukaan virheet eivät olleet havaittavissa pintapuolisessa tarkastelussa.

Käräjäoikeudessa esitettiin todistelua perustuen pintapuoliseen tarkastukseen. Asiassa ei ollut mitään syytä ryhtyä purkutoimiin ennen käräjäoikeuden käsittelyä tai sen aikana. Asiakas olisi voinut vedota näihin uusiin todisteisiin hovioikeuden käsittelyssä ja hovioikeus olisi muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiakkaalle edullisempaan suuntaan. Asiakkaalle on siten aiheutunut vahinkoa asianajajan laiminlyönnistä ja vakuutusyhtiön tulisi siten korvata tämä vahinko asiakkaalle urakoitsijan varallisuusvastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan asiakas ei olisi voinut vedota uusiin todisteisiin hovioikeudessa, koska hän ei vedonnut niihin käräjäoikeudessa. Uusiin todisteisiin ei voida vedota, jollei etukäteiskartoittamista ole suoritettu riittävän perusteellisesti. Asiakkaan olisi pitänyt olla tietoinen virheiden laadusta ja laajuudesta ottaen huomioon, että asiakas oli jo käräjäoikeudessa vaatinut lähes kaiken jo tehdyn purkamisen.

Vakuutusyhtiö katsoo lisäksi, ettei asiassa ole ilmennyt mitään sellaista uutta, jonka perusteella hovioikeus olisi muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Yhtiö katsoo edelleen, ettei asiakkaalle aiheutunut vahinkoa asianajajan laiminlyönnistä eikä korvausta varallisuusvastuuvakuutuksen perusteella voida suorittaa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Lainkohdat

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n mukaan valittaja ei saa hovioikeudessa riita-asiassa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa, paitsi jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu varallisuusvahinko, kun vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä, vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta ja vahinko ilmenee vakuutuksen voimassaoloalueella.

Ratkaisusuositus

Vakuutuslautakunta toteaa, että valittaja voi vedota hovioikeudessa uusiin seikkoihin tai todisteisiin vain, jos hän ei ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin. Asiakkaan mukaan hänelle on uudelleenkorjauksen aikana ilmennyt uusia alkuperäisen urakoitsijan tekemiä virheitä, joita ei voinut havaita ennen rakenteiden purkamista. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan olisi tullut selvittää virheet ennen käräjäoikeuden tuomiota eikä hän olisi voi siten vedota niihin hovioikeudessa. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, ettei uusilla havainnoilla olisi ollut merkitystä asian käsittelyssä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että uuteen todisteeseen vetoaminen voi olla mahdollista, jos todiste on ilmennyt vasta käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Sen sijaan valittaja ei voi vedota sellaiseen todisteeseen, jonka hänen olisi pitänyt selvittää ennen käräjäoikeuden tuomiota.

Asiakas on esittänyt käräjäoikeudessa, että remontoidut rakenteet pitäisi purkaa pinnassa olevien virheiden vuoksi. Hänellä ei kuitenkaan ole ollut tietoa siitä, että myös rakenteissa olisi virheitä. Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut tiloihin tutustuttuaan, että pintaremontti olisi riittävä. Uudelleenremontoinnin yhteydessä on kuitenkin havaittu, että myös rakenteissa oli virheitä. Vakuutuslautakunta katsoo, että hovioikeus olisi todennäköisesti sallinut asiakkaan esittämien uuteen todistusaineistoon vetoamisen ja olisi muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiakkaalle edullisemmaksi, mikäli asianajaja ei olisi myöhästynyt tyytymättömyyden ilmoituksessa. Vakuutuslautakunta katsoo siten, että asiakkaalle on aiheutunut taloudellista vahinkoa vakuutuksenottajan laiminlyönnistä ja vakuutusyhtiö on siten korvausvelvollinen asiassa.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asianajajan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon asiakkaalle. Lautakunta ei voi ottaa vahingon määrään kantaa tässä vaiheessa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Hirviniemi. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia