Haku

VKL 123/14

Tulosta

Asianumero: VKL 123/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Tietoimitusta ja puominpitoa koskevat valitusasiat. Yksi vai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutetut J.O. ja A.V. hakivat yksityistietoimitusta omistamalleen tilalle. Hakemus koski tilan läpi kulkevan tieoikeuden lakkauttamista. Toimitusinsinööri hylkäsi vakuutettujen hakemuksen, minkä johdosta he valittivat yksityistietoimituksesta maaoikeudelle. Asia tuli vireille käräjäoikeuden maaoikeudessa 8.4.2013.

Vakuutetut asensivat puomin tielle, joka sijaitsee vakuutettujen omistamalla tilalla. Kaupungin tielautakunnan toimituspäätöksessä vakuutettuja kiellettiin pitämästä puomia. Vakuutetut valittivat tästä kaupungin tielautakunnan toimituksesta maaoikeuteen. Asia tuli vireille käräjäoikeuden maaoikeudessa 10.6.2013.

Oikeusturvaetua haetaan näihin riitoihin.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö myönsi oikeusturvaedun ensimmäiseen riitaan 10.4.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä.

Vakuutusyhtiö ei myöntänyt erillistä oikeusturvaetua puominpitokieltoa koskevaan asiaan, koska se katsoi, että asia on samanperusteinen aikaisemman tieoikeuden lakkauttamisasian kanssa ja molemmissa asioissa noudatetaan yhtä käsittelytunnusta, yhtä omavastuuta ja yhtä vakuutusmäärää.

Valitus

Valituksen mukaan kyseessä on kaksi eri oikeusprosessia. Maaoikeudelle tehtyä valitusta yksityistietoimitusasiassa oli edeltänyt Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin suorittama yksityistietoimitus, joka oli tehty valittajien vaatimuksesta.

Sen sijaan puominpitokieltoasiassa vaatimus oli tehty kaupungille. Vaatimuksen puominpidon kieltämisestä olivat tehneet valittajien naapurit. Tielautakunta hyväksyi vaatimuksen, minkä vuoksi J.O. ja A.V. valittivat maaoikeudelle.

Valittajat ovat siis tehneet näistä kahdesta eri viranomaisen (Maanmittauslaitoksen ja kaupungin tielautakunnan) päätöksestä kaksi erillistä valitusta, joiden käsittelijänä on ollut maaoikeus. Maaoikeus on käsitellyt asiat erikseen erillisillä diaarinumeroilla ja antanut kaksi eri tuomiota valituksiin. Maaoikeuden erikseen käsittelemistä ilmentää seikka, että asiasta on annettu kaksi eri tuomioasiakirjaa. Lisäksi asioista on toimitettu kaksi eri istuntoa, joiden ajankohta on ollut eri.

Lisäksi asiaa käsitellessä tulee huomioida, että maaoikeus on ratkaissut nämä kaksi valitusta eri tavoin. Tuomiossaan 13/11158 maaoikeus on yksityistietoimitusta koskevassa asiassa hylännyt J.O:n ja A.V:n valituksen. Sen sijaan tuomiossa 13/11151 maaoikeus on tietyiltä osin palauttanut asian kaupungin tielautakunnan käsiteltäväksi, tietyiltä osin valitus jätetty tutkimatta ja muulta osin hylätty.

Vakuutusyhtiö on perusteluissaan vedonnut vakuutusehtoihin. Vakuutusehtojen sisältöä valittajat eivät sinänsä kiistä. Kyseessä ei kuitenkaan ole vakuutusehdoissa tarkoitettu oikeustoimi tai oikeudenloukkaus. On myös selvää, että kahden eri viranomaisen eri asioita koskevasta päätöksestä tehtyä kahta eri valitusta ei voida pitää yhtenä tapahtumana.

Samaan olosuhteeseen perustumisesta ei myöskään ole kyse, sillä kyse on ollut kahdesta eri asiasta. Vaatimus yksityistietoimituksesta, jotta vain kiinteistönomistajat voivat käyttää tietä, johtuu eri olosuhteesta kuin naapureiden vaatimus kieltää tiellä olleiden porttipuomien pito. Porttipuomien pidon kieltämisellä naapurit ovat halunneet tavoitella parempaa liikenteen sujumista tiellä. Sen sijaan yksityistietoimitusvaatimuksella, jotta tietä voivat käyttää vain kiinteistönomistajat, on tavoiteltu tienkäytön aiheuttaman haitan poistumista.

On sattumanvaraista, että juttuja on käsitelty maaoikeudessa samoihin aikoihin. Vaatimuksella yksityistietoimituksesta ei ole prosessuaalista yhteyttä puomien asentamiseen tielle, vaan molemmat ovat erillisiä olosuhteita vakuutusehtoihin nähden. Yksityistietoimitus on tullut Maanmittauslaitoksessa vireille valittajien vaatimuksesta. Puomien pitämisen kielto on sen sijaan tullut vireille naapureiden vaatimuksesta kaupungin tielautakunnassa, eikä se olisi noussut lainkaan asialistalle ilman heidän vaatimuksiaan.

Sillä seikalla, että molemmissa maaoikeuteen tehdyissä valituksissa J.O. ja A.V. ovat valittajana ja asiaan osallisena heidän naapurinsa ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa samaan olosuhteeseen perustumista. Vaikka valittajina ja asiaan osallisina ovat samat henkilöt, valitukset koskevat kuitenkin edellä kuvatulla tavalla kahta eri asiaa.

Vaikka kyse on siis molemmissa tapauksissa samaan kylään liittyvien toimitusten moittimisesta, kyse ei ole riita-, rikos- tai hakemusasioista, jotka perustuisivat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Toimitukset oli vieläpä suorittanut kaksi eri viranomaista.

Vakuutuslautakunnan tulee todeta, että vakuutusyhtiön tulee antaa oikeusturvapäätös, joka korvaa valituksenalaisen päätöksen. Päätöksessä valittajille tulee myöntää oikeusturvaetu vakuutusehtojen mukaisesti erikseen tiepuomien kieltoa koskevaan tuomioistuinkäsittelyyn.

Lisäksi vakuutuslautakunnan tulee todeta, että vakuutusyhtiön on korvattava valittajien kustannukset valitusmenettelystä vakuutuslautakuntaan laillisine viivästyskorkoineen. Vakuutuslautakuntaa pyydetään kohteliaimmin antamaan edellä kuvatut suositukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Molemmissa vireillä olleissa valitusasioissa on ollut kysymys vakuutettujen omistamaa tilaa rasittavasta tieoikeudesta ja sen käytöstä.

Vakuutetut ovat ensisijaisesti halunneet lakkauttaa tierasitteen ja tämän jälkeen estäneet rasiteoikeuden omistajia käyttämästä oikeuttaan vapaasti. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma, sillä molemmissa asioissa on kysymys samasta tiealueesta ja sen käyttöön liittyvistä erimielisyyksistä. Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutusehtojen mukainen samanperusteisuus täyttyy tässä tapauksessa selkeästi.

Oikeusturvavakuutusta käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa on todettu, että hyvinkin lievä asiayhteys saattaa riittää joskus siihen, että vakuutustapahtumia voidaan pitää samanperusteisina, koska vakuutusehdon sanamuoto on väljä. Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on painotettu, että "huomionarvoista on se, että vakuutusehtojen mukainen riitojen ja muiden erimielisyyksien samanperusteisuus ei ole käsitteellisesti identtinen oikeudenkäymiskaaressa säädetyn kanteiden samanperusteisuuden kanssa." (Eskuri - Jyrinjärvi - Pirinen: Oikeusturvavakuutus, 2007, sivu 44).

Vakuutusyhtiö viittaa edellä mainitun lisäksi tuekseen vakuutuslautakunnan aikaisempiin ratkaisusuosituksiin samanperusteisuudesta: VKL 276/05, VKL 376/05 sekä VKL 403/98.

Edellä lausutun perusteella vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole aihetta muuttaa aiemmin tehtyjä korvauspäätöksiä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 191.4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutettujen käräjäoikeuden maaoikeuteen tehdyt valitusasiat katsoa yhdeksi vai useammaksi vakuutustapahtumaksi.

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan kyseessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-asioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettujen riita-asiat ovat koskeneet vakuutettujen tilalla kulkevan yksityistien käyttöoikeutta sekä tälle tielle rakennetun puominpidon kieltoa.

Lautakunta katsoo, että molemmat riita-asiat ovat perustuneet siihen, että vakuutetut ovat halunneet rajoittaa tilansa läpi kulkevan tien käyttöä. Lautakunta katsoo, että kyseessä on vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla sama olosuhde. Tämän vuoksi riita-asioita voidaan pitää vakuutusehtojen mukaan yhtenä vakuutustapahtumana.

Valittajan asiamies on esittänyt vaatimuksen valitusmenettelystä aiheutuneiden asianajokulujen korvaamisesta. Ohjesääntönsä mukaan lautakunta voi käsitellä sille osoitetun lausuntopyynnön tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista vain siltä osin kuin kyse on siitä, ovatko nämä kustannukset korvattavia oikeusturvavakuutuksesta. Valittajan asiamies ei ole esittänyt, että valituksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset tulisi korvata oikeusturvavakuutuksesta. Tämän vuoksi lautakunta ei käsittele valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvausvaatimusta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia