Haku

VKL 122/13

Tulosta

Asianumero: VKL 122/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Kiinteistönomistajan vastuu Liukastuminen rappukäytävässä

Tapahtumatiedot            

A liukastui 11.12.2012 asuintalonsa 4. kerroksen porrashuoneessa astuttuaan hissistä käytävään seurauksin, että hänen oikean ranteensa värttinäluu murtui. Kiinteistöllä suoritettiin vahinkopäivänä lattioiden vahausta ja työ oli vahingon sattuessa käynnissä 4. kerroksessa. A vaati vahingosta korvausta kiinteistönomistajalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 25.1.2013. Yhtiö totesi, että vastuuvakuutus antaa suojan sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalle, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamastaan esine- tai henkilövahingosta. Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahinkoa toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. A:n korvausvaatimuksen mukaan liukastuminen oli tapahtunut A:n palatessa ostoksilta kotiin ja astuessa hissistä ulos omassa asuinkerroksessaan. A oli tietoinen rappukäytävässä käynnissä olevasta vahauksesta ja työstä oli varoitettu asianmukaisesti. Yhtiö katsoi, ettei vahinko johtunut kiinteistönomistajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kun kiinteistönomistajaa ei voinut pitää asiassa korvausvelvollisena, vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus                              

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii vahingon korvaamista. Valituksen mukaan A lähti 11.12.2012 aamulla noin klo 8.30 kauppaan, eikä talon rappukäytävässä tällöin näkynyt siivoojia eikä lattian vahaajia. Noin kahden tunnin kuluttua A saapui kauppamatkalta kotiinsa. Hän meni ulko-ovesta sisälle rappukäytävään ja pohjakerroksessa olleeseen hissiin. Hissiin mennessään hän ei havainnut siivoojia eikä mitään merkkejä siitä, että vahausta rappukäytävässä oltaisiin suorittamassa. A meni hissillä ylös omaan asuinkerrokseensa, avasi hissin oven ja poistui hissistä kohden lähellä olevaa oman asuinhuoneistonsa ovea. Hänellä oli toisessa kädessään vedettävä ostoskärry ja toisessa kädessään täytekakku ja hänen silmälasinsa olivat vielä huurussa hänen juuri tultuaan kylmästä ulkoilmasta sisälle lämpimään. Poistuttuaan hissistä A liukastui lattialla ja kaatui, jolloin hänen oikean kätensä ranne murtui. Liukastumisen jälkeen A havaitsi, että lattian vahaus oli ollut käynnissä hänen asuinkerroksessaan ja hissin oven vieressä oli ollut kaksi siivoojaa suorittamassa mainittua työtä. He olivat juuri kaataneet lattiavahan lattialle, eikä vahaa vielä ollut levitetty. Siivoojat eivät varoittaneet A:ta lattian liukkaudesta A:n astuessa hissistä rappukäytävään, vaikka he olivat enintään kahden metrin päässä kaatumispaikasta. A:n kaaduttua siivoojat olivat todenneet, että lattia on liukas.

A:n mukaan lattian vahauksesta oli ilmoitettu ulko-oven vieressä olleella ilmoitustaululla. Siinä oli ollut erillinen ilmoitus, että vahausta tullaan suorittamaan rapussanne. Mitään tarkempaa ajankohtaa vahauksen suorittamiselle ei kuitenkaan ollut ilmoitettu. Ilmoitus oli ilmestynyt ilmoitustaululle kaatumista edeltäneen viikon puolivälissä. Muulla tavoin lattian vahauksesta ei ollut varoitettu. Mitään lippusiimaa tms. laitetta ei käytetty työstä varoittamiseen.

A katsoo, että kiinteistönomistaja on menetellyt asiassa varomattomasti ja huolimattomasti, koska lattian vahauksesta ei ollut kunnolla tiedotettu, työn suorittajat eivät varoittaneet A:ta astumasta hissistä rappukäytävän puolelle, vaikka he olivat vieressä, eikä työn suorittaja ollut käyttänyt lippusiimaa tms. varoittava laitetta estääkseen onnettomuuksia sattumasta. A itse ei hissistä astuessaan ollut kunnolla nähnyt ympäristöään, koska hänen silmälasinsa ovat huurussa. A katsoo menetelleensä sillä huolellisuudella, kuin häneltä kohtuudella voidaan vaatia. Vahinko on aiheutunut kiinteistönomistajan huolimattomuudesta ja vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, että kiinteistönomistaja on väärä taho vahingonkorvausvaatimukselle. Siivousliike oli suorittamassa vahausta juuri vahinkohetkellä, jolloin vastuu työn suorittamisesta ja tästä tiedottamisesta oli kyseisellä siivousliikkeellä eikä kysymys ole enää kiinteistönomistajan kunnossapitovastuusta.

Toissijaisesti yhtiö katsoo, ettei kiinteistönomistajalla ole tuottamusta asiassa. Vahinkoilmoituksen mukaan vahaustyöstä oli ilmoitettu asianmukaisesti ennakkoon porrashuoneissa ja työnsuorituspäivänä oli vielä erikseen varoitettu liukkaudesta. Lisäksi siivoojat olivat nähneet A:n poistuvan hissistä, jolloin samassa kerroksessa ollut siivooja oli hissin oven auetessa sanonut A:lle, että lattia on todella liukas ja kehottanut tätä varovaisuuteen. Siivooja tarjoutui jopa auttamaan A:ta kakun kanssa, jotta tämä olisi voinut ottaa käsillään tukea jostain, mutta A oli kieltäytynyt avusta. Tämän jälkeen A oli tullut ulos hissistä, liukastunut ja kaatunut. A on itsekin kertonut vahinkoselostuksessaan, että paikalla oli ollut kaksi siivoojaa, joiden kanssa hän oli keskustellut. A:n ja siivoojien kertomukset keskustelusta poikkeavat toisistaan. Yhtiön näkemyksen mukaan ei ole syytä epäillä siivoojien kertomusta. Lisäksi yhtiö toteaa A:n kertoneen, että hänellä oli ollut tasapohjaiset talvikengät ja että ulkona oli ollut luminen keli. A:n silmälasit ovat olleet huurussa hänen tultuaan juuri kylmästä ulkoilmasta sisälle. Vahingon on todennäköisesti aiheuttanut A:n kengänpohjissa ollut lumi, joka yleisen elämänkokemuksen mukaan voi tehdä kengät erityisen liukkaiksi. A ei myöskään todennäköisesti ole nähnyt kunnolla huuruisten silmälasiensa takia, jonka vuoksi hän ei välttämättä ole nähnyt vahaustyöstä varoittavia ilmoituksia ala-aulassa ja hississä. Tällainen seikka ei kuitenkaan perusta korvausvastuuta kiinteistönomistajalle. Yhtiö toteaa vielä, että A:n valituksessa olevien tietojen mukaan vaha oli juuri kaadettu lattialle eikä sitä ollut siis vielä levitetty siihen. Näin ollen on epätodennäköistä, että A olisi kaatunut vahauksen vuoksi. Yhtiö katsoo, ettei vahaustyö ole edes ollut liukastumisen syy. Vahaustyötä koskevasta tiedotuksesta yhtiö toteaa, että siivousliike oli laittanut kaksi päivää ennen vahaustyön aloittamista taloyhtiön ala-aulaan ja hissiin ilmoituksen, että porraskäytävää tullaan vahaamaan 11.12.2012. Ennen vahauksen aloitusta oli ala-aulaan ja hissiin laitettu uusi ilmoitus, että vahaaminen oli käynnissä. Hissiä käyttävä henkilö ei ole voinut olla tietämättä vahauksesta.

Vakuutusyhtiö katsoo selvitetyksi, että kiinteistönomistaja on huolehtinut asianmukaisesti vahaustyöstä tiedottamisesta hyvissä ajoin ennakkoon ennen vahaustyön aloittamista sekä myös vahaustyön suorittamisen aikana. Kiinteistönomistaja ei siten ole korvausvastuussa vahingosta eikä vahinkoa voida korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle kiinteistönomistajalle mahdollisuuden antaa asiassa vastineensa. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut lautakunnalle, ettei sillä ole asiassa lisättävää.

 

Selvitykset                         

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 4.3.2013
 • A:n korvausvaatimus kiinteistönomistajalle
 • sairauskertomusteksti 11.12.2012 ja A-todistus 17.12.2012
 • vahinkoilmoitus 9.1.2013
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 25.1.2013
 • huoltoyhtiön selvitys vakuutusyhtiölle 29.4.2013
 • vakuutusyhtiön vastine 22.5.2013
 • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturvan ehtojen (kohta Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Ratkaisusuositus

 1. Vakuutusyhtiön väite väärästä vastuutahosta

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että kiinteistönomistaja on asiassa väärä korvauksenhakutaho. Yhtiön mukaan vastuu vahaustyön aiheuttamasta liukkaudesta varoittamisesta on ollut siivousliikkeellä vahaustyön alettua.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on korostunut vastuu huolehtia kiinteistön kunnosta. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua turvallisesti. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Kiinteistönomistaja voi kuitenkin vapautua vastuusta osoittamalla, että on huolehtinut riittävästi kiinteistön turvallisuudesta. Teettäessään talossa työtä, josta voi olettaa aiheutuvan vaaraa siellä liikkuville, kiinteistönomistajan tulee huolehtia siitä, että joko työn suorittajan tai kiinteistönomistajan itsensä toimesta suoritetaan tarpeelliset varotoimet vahinkojen välttämiseksi. Tämä velvollisuus kiinteistönomistajalla on myös silloin, kun se teettää työn itsenäisellä yrittäjällä. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan kiinteistönomistajalla on velvollisuus huolehtia sen järjestämisestä, että rappukäytävässä liikkuville asianmukaisella tavalla ilmoitetaan vahauksesta ja siitä aiheutuvasta lattian liukkaudesta. Mikäli katsotaan, ettei kiinteistönomistaja ole osoittanut huolehtineensa tästä velvollisuudestaan asianmukaisesti, on kiinteistönomistajaa pidettävä asiassa korvausvelvollisena.

 1. Vahingon syy

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei A:n liukastuminen ole johtunut vahatusta lattiasta vaan hänen kenkiinsä ulkona tarttuneesta lumesta ja tästä aiheutuneesta liukkaudesta.

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään kiinteistönomistajan vahinkoilmoitus, A:n korvausvaatimus kiinteistönomistajalle, siivousliikkeen vakuutusyhtiölle antama selvitys sekä A:n valitus Vakuutuslautakunnalle. Vahinkoilmoituksen tapahtumakuvauksen mukaan vahinkokohteessa oli 11.12.2012 meneillään siivousliikkeen suorittama lattioiden vahaus. A oli kaupasta tultuaan mennyt hissillä neljänteen kerrokseen ja hissistä poistuessaan liukastunut saaden oikean ranteen värttinäluun murtuman. A itse kertoo korvausvaatimuksessaan kaatuneensa rappukäytävässä, johon oli juuri levitetty vaha. A kertoo lisäksi, että ulkona oli luminen keli ja että hänellä oli tasapohjaiset kengät. Siivousliikkeen selvityksen mukaan siivoojat olivat vahingon sattuessa vahaamassa porraskäytävää ja A:ta varoitettiinkin lattian liukkaudesta tämän avatessa hissin oven. Siivousliikkeen selvityksessä ei viitata muihin mahdollisiin vahingon syihin. A:n Vakuutuslautakunnalle osoittaman valituksen mukaan vahaus oli käynnissä hänen asuinkerroksessaan vahingon sattuessa. Lattiavahaa oli kaadettu lattialle, eikä vahaa ollut vielä levitetty. A:n käsityksen mukaan vahinko johtui lattialle kaadetusta vahasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kaikkien esitettyjen tapahtumakuvausten mukaan A:n asuinkerroksen porraskäytävän lattia oltiin vahaamassa vahingon sattuessa. Lattia on vahan vuoksi ollut vahinkohetkellä liukas sekä A:n että siivousliikkeen selvityksen mukaan. A on kertonut korvausvaatimuksessaan, että vahinkopäivänä oli lumikeli ja että hänellä oli tasapohjaiset kengät. A ei sen sijaan ole ilmoittanut, että hänen kenkänsä olisivat vahingon sattuessa olleet lumiset. Siivousliikkeen selvityksessäkään ei mainita A:n kenkien lumisuutta vahingon mahdolliseksi syyksi. Vakuutuslautakunta pitää paikalla olleiden osapuolten kertomusten perusteella uskottavana, että A:n liukastuminen on johtunut vahaustyön aiheuttamasta lattian liukkaudesta. Asiassa on siten kyse enää siitä, onko vahinko aiheutunut vakuutuksenottajana olevan kiinteistönomistajan tuottamuksesta.

 1. Kiinteistönomistajan tuottamus

A on vaatinut henkilövahinkonsa korvaamista kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta sillä perusteella, että lattian vahaustyöstä 11.12.2012 ei ollut ilmoitettu etukäteen eikä työn suorittamispäivänä. Vakuutusyhtiön näkemys asiassa on, että kiinteistönomistaja on huolehtinut työstä ja lattian liukkaudesta ilmoittamisesta asianmukaisesti.

Kiinteistönomistajan vahinkoilmoituksen mukaan vahaustyöstä oli ilmoitettu etukäteen porrashuoneissa ja työn suorittamispäivänä vielä varoitettu liukkaudesta. Kiinteistönomistajalle osoittamassaan korvausvaatimuksessa A kertoo, että alhaalla oli kyllä ilmoitus siivouksesta ja vahauksesta, mutta on mahdotonta tietää, missä kerroksessa siivoojat kulloinkin ovat. Siivousliikkeen vakuutusyhtiölle antaman selvityksen mukaan 11.12.2012 suoritettavasta vahaustyöstä oli laitettu 2 päivää aikaisemmin sekä hissiin että ala-aulaan. Ennen vahaustyön aloittamista hissiin ja ala-aulaan laitettiin vielä ilmoitus vahaustyön käynnissä olosta. Vakuutuslautakunnalle osoittamassaan valituksessa A kertoo, että vahaustyöstä ei ollut jaettu asuntoihin ilmoituksia. Ainoa ilmoitus oli edellisen viikon puolivälissä ulko-oven viereiselle ilmoitustaululle tullut ilmoitus siitä, että vahausta tullaan suorittamaan kyseisessä rapussa. Tarkempaa työn suorittamisen ajankohtaa ei ollut mainittu. Kun A vahinkopäivänä palasi ostoksilta, rappukäytävässä ei ollut erillistä varoitusta työn käynnissä olosta. A ilmoittaa lisäksi, että hänen silmälasinsa olivat huurussa hänen juuri tultuaan kylmästä ulkoilmasta sisälle, eikä hän siksi kunnolla nähnyt ympäristöään.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n ensimmäinen kertomus koskien vahaustyötä koskevia ilmoituksia poikkeaa A:n Vakuutuslautakunnalle osoittamassaan valituksessa kertomasta. Korvausvaatimuksessaan A on kertonut, että alhaalla oli ilmoitus siivouksesta ja vahauksesta, mutta hänen on sisään tullessaan ollut mahdotonta tietää, missä kerroksessa siivoojat ovat olleet. Valituksessaan A ilmoittaa, ettei mitään ilmoituksia vahaustyön käynnissä olosta ollut. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkokuvausten poiketessa toisistaan on ensimmäistä kertomusta pidettävä lähtökohtaisesti luotettavimpana. Lautakunta toteaa myös, ettei sillä ole syytä epäillä siivousliikkeen kertomusta, jonka mukaan vahaustyön ajankohdasta oli ilmoitettu kaksi päivää ennen itse työtä ja työn käynnissä ollessa tästä varoitettiin talon ala-aulassa ja hississä. Lautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja on huolehtinut riittävällä ja asianmukaisella tavalla vahaustyöstä ja siitä aiheutuvasta liukkaudesta ilmoittamisesta eikä sitä siten voida pitää asiassa korvausvelvollisena. A on ollut tietoinen vahaustyöstä, mutta ei ilmeisesti silmälasiensa huurustumisen vuoksi ole hissistä astuessaan havainnut siivoustyön olleen käynnissä asuinkerroksessaan. Lautakunta toteaa vielä, ettei se, että A ei lasien huurustumisen vuoksi tilapäisesti ole nähnyt kunnolla, perusta korvausvastuuta kiinteistönomistajalle.

Edellä kerrotun perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä lopputulokseltaan asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia