Haku

VKL 12/15

Tulosta

Asianumero: VKL 12/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2015

Lakipykälät: 5

Rannekorun katoaminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Näyttö vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun kultainen epilepsiarannekkeena toiminut rannekoru katosi vakuutetun ollessa metsässä keräämässä sieniä ja marjoja 29.9.–4.10.2014. Vakuutettu havaitsi rannekkeen puuttumisen 4.10.2014. Vakuutetun mukaan uuden vastaavan ketjun arvo on noin 1300 euroa.

Vakuutusyhtiö on korvannut matkatavaravakuutuksesta ketjun arvosta 120 euroa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut tavaran katoamisesta tai unohtamisesta. Vakuutuksesta kuitenkin korvataan matkatavaran katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunut vahinko 120 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki- ja paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko on matkan aikana heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti kerrottu.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan koru on mennyt rikki ja irronnut ranteesta tarttuessaan hirvikärpästakkiin. Tapahtuma on ollut yllättävä, äkillinen ja ennalta arvaamaton. Netin kautta korvauksen hakeminen on vaikeaa, eikä tapahtumaa voi tarkoin kuvata valmiin pohjan ja tilanpuutteen vuoksi.

Vakuutusta otettaessa annettiin vain tuoteseloste eikä vakuutusehtoja. Vakuutus on saatu arpajaisvoittona, eikä sen mukana postitettu vakuutusehtoja. Puutteellista asiakaspalvelua osoittaa se, ettei vakuutettu saanut päätöstä ja vakuutusehtoja ennen kuin pyysi ne.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma on sattunut. Asiassa saadun selvityksen mukaan mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa ei ole havaittu 29.9.–4.10.2014. Vakuutettu on vasta 4.10. huomannut, että ketju on kadonnut ja sen jälkeen päätellyt, että sen on täytynyt kadota metsään. Mitään selvitystä siitä, että ketju olisi kadonnut metsään, ei ole esitetty. Ketju oli kolme vuotta vanha ja sen lukitus on voinut pitkän yhtenäisen käytön jälkeen voinut huonontua. Korun katoamishetkeä ei ole voitu esittää edes päivän tarkkuudella. Asiassa ei siten ole varmuutta siitä, onko koru kadonnut metsään esitetyn vahinkokuvauksen mukaisesti vai jollain muulla tavalla. Pelkkää oletusta tapahtumankulusta ei pidetä riittävänä selvityksenä vakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Korua on tämän vuoksi pidettävä kadonneena.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen tuoteselostuksessa mainitaan, että ”matkatavaran katoamisia ja unohtumisia korvataan 120 euroon saakka, jos vahinko on havaittu tapahtumapaikalla.” Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa.

Vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstään asianmukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutetun rannekorun katoaminen johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta ja siitä, onko vakuutusyhtiö täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen solmimista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

Kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin muun matkatavaran kuin maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko 120 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki ja -paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti ilmoitettu. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun matkatavara katoaminen korvataan täysimääräisesti enintään vakuutusmäärään asti.

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että korvauksen hakijan on näytettävä toteen korvattava vakuutustapahtuma. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa, että vahinko on johtunut rajoitusehdon mukaisesti tilanteesta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun tulisi näyttää, että rannekorun katoaminen on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutettu on ollut metsässä keräilemässä marjoja ja sieniä useaan otteeseen 29.9.–4.10.2014. Hän on huomannut rannekorunsa kadonneen 4.10.2014. Vahinkoilmoituksen mukaan ketju oli ilmeisesti katkennut metsässä osuessaan oksiin tai risuihin. Vakuutuslautakuntaan toimittamassaan lausumassa vakuutettu on kertonut korun irronneen, kun se on tarttunut hänen vaatteisiinsa.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan koru on kuitenkin voinut pudota ranteesta muullakin tavalla kuin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena, esimerkiksi lukon rikkoutumisen vuoksi. Vahingon syy on esitettyjen selvitysten perusteella jäänyt epäselväksi, jolloin kyseessä on lautakunnan käsityksen mukaan rajoitusehdoissa tarkoitettu katoaminen. Lautakunta katsoo, ettei vahingon syyksi ole voitu todeta vakuutusehdoissa tarkoitettua äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa.

Vakuutettu on vedonnut siihen, ettei hän ole saanut vakuutusehtoja ennen vakuutuksen saamista. Asiassa on riidatonta se, että vakuutettu on saanut vakuutusesitteen ennen vakuutuksen saamista. Vakuutusesitteestä on käynyt ilmi nyt käsillä olevassa tapauksessa sovellettavan rajoitusehdon sisältö. Vakuutusyhtiö on siten tältä osin täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Kopriola

Rusanen

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia