Haku

VKL 121/10

Tulosta

Asianumero: VKL 121/10 (2010)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2010

Palvelussopimusten purkamista koskeva riita Yksi vai useampi vakuutustapahtuma?

Vakuutettu kiinteistöhuoltoalan palveluyritys on tehnyt elokuun 2009 lopussa yhdeksän eri yhtiön kanssa yhteensä 22 palvelusopimusta, joiden mukaan se on sitoutunut tarjoamaan kussakin sopimuksessa mainitussa työkohteessa kolmen vuoden ajan kiinteistön huoltopalveluja korvausta vastaan ja vastaavasti asiakas on sitoutunut ostamaan palvelun kolmen vuoden määräajan. Asiakkaat ovat 27.1.2010 purkaneet sopimukset päättymään 15.2.2010 vedoten sopimusrikkomuksiin. Vakuutuksenottaja ei ole hyväksynyt purkuja ja asia on riitautunut.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on myöntänyt oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että kyseessä on yksi vakuutustapahtuma, minkä vuoksi se on ilmoittanut noudattavansa asiassa yhtä vakuutusmäärää, omavastuuta ja käsittelytunnusta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan kyseessä ei ole yksi vakuutustapahtuma, vaan kyse on ensisijaisesti 22 erillisestä oikeusturvavahingosta seuraavilla perusteilla:
 
Kyseessä on 22 erillistä palvelusopimusta, joissa jokaisessa on oma huoltokohde. Huoltokohteissa ovat pääosin eri huoltomiehet. Asiakkaina on ollut yhdeksän eri yhtiötä. Sopimukset ovat siis yhdeksän eri oikeushenkilön kanssa tehtyjä. Sopimusten sisältö on ollut erilainen paitsi kohteiden, niissä tehtävien töiden sekä palvelumaksun suhteen. Sopimukset ovat tulleet voimaan eri aikoina. Koska sopimukset ovat kaikki yksilöllisiä, sopimuksiin kohdistuneet reklamaatiot ovat myös olleet yksilöllisiä. Koska osa sopimuksista ei ole vielä edes astunut voimaan, kaikkiin sopimuksiin ei ole kohdistunut reklamaatioita lainkaan.
 
Lausuntopyynnön mukaan kunkin eri asiakasyhtiön kanssa tehdyt sopimukset muodostavat oman kokonaisuutensa ja niiden sopimusten purkaminen oman vahinkotapahtumansa. Näin kyseessä on ainakin yhdeksän eri vahinkotapahtumaa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön mukaan sopimukset on totuttu jakamaan sopimusoikeudessa kerta- ja kestosopimuksiin. Kertasopimus on lyhytkestoinen ja sillä toteutetaan yksittäinen vaihdantatoimi kerran. Kestosopimuksella pyritään järjestämään määrätyt asiat pitkähkön sopimuskauden ajaksi. Nyt käsittelyssä oleva sopimus­kokonaisuus on luonteeltaan kestosopimus. Riidan perusteena on se seikka, johon esitettävä vaatimus perustuu tai jonka johdosta vaatimuksia esitetään.
Oikeusturvavakuutusta koskevan korvauskäytännön mukaan sopimusrikkomus on perusteena kestosopimuksen sopimusrikkomusriidoissa.
 
Asiassa on esitetty, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt kaikkia huoltokohteita koskevia kiinteistönhuoltotöitä toistuvasti. Näiden laiminlyöntien johdosta on vakuutuksenottajan vastapuoli purkanut sopimuskokonaisuuden 27.1.2010 päättymään 15.2.2010. Tässä asiassa riita perustuu siis väitettyyn sopimusloukkaukseen eli sopimuskokonaisuuden purkamiseen. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Erimielisyys irtisanomisen laillisuudesta on aiheuttanut vakuutusehdoissa esitetyn vahinkotapahtuman, kun vakuutuksenottaja on esittänyt korvausvaatimuksen laittoman purkamisen perusteella. Vakuutuksenottajan asianajaja on vaatinut 4.2.2010 vastapuolen asianajajalle lähettämässään kirjeessä, että kukin yhtiöistä suorittaa palvelumaksun kolmen vuoden sopimuskauden päättymiseen saakka. Lisäksi vakuutuksenottaja vaatii aiheutuvien asianajokulujen täysimääräistä korvausta.
 
Yritysturvan oikeusturvaehtojen kohdan 1.3 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetuilla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Tämän vakuutusehdon sanamuoto on silla tavoin väljä, että hyvinkin lievä asiayhteys saattaa joskus riittää siihen, että vakuutustapahtumia voidaan pitää samanperusteisina. Huomionarvoista on se, että vakuutusehtojen mukainen riitojen ja muiden erimielisyyksien samanperusteisuus ei ole käsitteellisesti identtinen oikeudenkäymiskaaressa säädetyn kanteiden samanperusteisuuden kanssa.
 
Nyt käsittelyssä olevat riita-asiat perustuvat väitettyyn sopimusloukkaukseen eli sopimuskokonaisuuden purkamiseen, joka tapahtui siis sopimuskokonaisuuden jokaisen sopimuksen osalta vastapuolen asianajajan kirjeellä 27.1.2010. Siten kysymyksessä on ehtokohdan 1.3 mukainen tilanne, jossa useilla riita-asioilla on sama peruste eli ne perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen ja oikeudenloukkaukseen eli sopimuskokonaisuuden purkamiseen 27.1.2010.
 
Näillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa aikaisemmin annettuja korvauspäätöksiä ole syytä muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 1.3 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.
 
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä palvelussopimusten purkamista koskevaan riitaan. Vakuutusyhtiön mukaan kyseisillä riidoilla on sama peruste, minkä vuoksi se on katsonut, että kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma. Lausunnonpyytäjän mukaan kyseessä on ainakin yhdeksän eri vakuutustapahtumaa, koska vastapuolena riidassa on yhdeksän eri oikeushenkilöä.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella lausunnonpyytäjä on tehnyt 22 erillistä palvelusopimusta, joita ovat koskeneet samat ehdot. Palvelusopimukset on allekirjoittanut kahta lukuun ottamatta sama henkilö, ja sopimuskumppanin hallinnosta vastaa sama yhtiö. Lautakunta toteaa, että sopimuksia voidaan tämän vuoksi pitää yhtenä kokonaisuutena, vaikka sopimuskumppanit ovat eri oikeushenkilöitä. Tämän vuoksi kyseessä olevat riidat perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenlouk­kaukseen, joten kyseessä on yksi vakuutustapahtuma.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia