Haku

VKL 120/11

Tulosta

Asianumero: VKL 120/11 (2011)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.12.2011

Vakuutusehdon tulkinta Sijoitus netissä toimivaan klubiin Törkeä petos Vahingonkorvausvaatimus Liittyykö asia vakuutetun toimintaan tulon hankkimiseksi?

K.H. ja J.N. ovat asianomistajina törkeää petosta koskevassa rikosasiassa, jossa on kyse netissä toimineesta ns. sijoitusklubista. K.H. sijoitti varojaan klubin toimintaan kolmessa erässä (5.2.2007, 7.1.2008 ja 21.1.2008) yhteensä 25.000 euroa. J.N. sijoitti klubiin 8.1.2008  5.000 euroa. Sijoitusklubin toiminta päättyi 7.3.2008.

K.H. ja J.H. hakivat asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, ettei voi maksaa korvausta, koska vakuutuksesta ei korvata vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun toimintaan tulo hankkimiseksi.

Vakuutusyhtiö totesi, että sijoitukset kyseiseen klubiin eivät ole olleet luonteeltaan tavanomaisia osake- ja rahastosijoituksia, vaan toimintaan on sijoittajien puolelta liittynyt nopean voiton tavoittelu ja sijoitetun pääoman moninkertaistaminen. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa on kysymys vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta vakuutetun toiminnasta tulon hankkimiseksi.

 

Uusintakäsittely

Lausunnonpyytäjät olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysivät yhtiötä käsittelemään asian uudelleen. Lausunnonpyytäjät totesivat, että yksittäistä sijoitusta ei voida pitää tulon hankkimisena. He viittasivat Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 660/02. Lisäksi lausunnonpyytäjät vetosivat siihen, että toinen vakuutusyhtiö on myöntänyt oikeusturvaedun vastaavassa asemassa olevalle henkilölle koskien samansuuruista sijoitusta.

Vakuutusyhtiö totesi, että kyseiseen klubiin tehdyissä sijoituksissa ei ole kysymys tavanomaisesta sijoitustoiminnasta, vaan sijoitettujen rahavarojen moninkertaistamisesta. Tällaista sijoitusta ei voida pitää tavanomaisena yksityishenkilön varojen sijoittamisena, vaan samanlaisena nopeana voitontavoitteluna kuin vedonlyöntitoimintaa. Lisäksi klubiin rahojaan sijoittaneille ihmisille on luvattu varmoja voittoja, joten yhtiön käsityksen mukaan rahat on sijoitettu huomattavien ja nopeiden voittojen toivossa. Koska asiassa on kysymys vakuutettujen toiminnasta tulon hankkimiseksi, vakuutusyhtiö ei voinut korvata asian hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

 

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjät ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytävät lautakunnan lausuntoa asiassa.

Heidän mielestään yksittäistä sijoitusta ei voi pitää pää- tai sivutoimisena toimintana tulon hankkimiseksi. Vakuutusyhtiön esittämät seikat eivät muuta sijoitusta toiminnaksi tulon hankkimiseksi. Lausunnonpyytäjät toteavat, että tällöin pitäisi olla todisteita siitä, että sijoitustoiminta on ollut niin aktiivista, ja että sieltä on tullut niin paljon voittoja, että sitä voidaan pitää sivutoimisena toiminta tulon hankkimiseksi.

Vakuutusyhtiö vetoaa myös siihen, ettei kysymys ole tavanomaisesta sijoitustoiminnasta. Vakuutusehdoissa ei eritellä sijoituksia, joita oikeusturvavakuutus ei kata. Ehdoissa lukee, että vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100.000 euroa. lausunnonpyytäjät katsovat, että voitto-odotukset tai lupaukset eivät liity asiaan mitenkään, sillä ei voittoprosentti tee sijoituksesta pää- tai sivutoimista toimintaa tulon hankkimiseksi. Yleensä aina sijoitukselle odotetaan jonkinlaista voittoa.

Lausunnonpyytäjät vetoavat myös siihen, että vakuutusyhtiö on antanut myönteisen päätöksen samassa asemassa ja samansuuruisen sijoituksen tehneelle henkilölle.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että syyttäjän haastehakemuksen mukaan kyseisen rikosjutun vastaajat ovat erehdyttäneet lausunnonpyytä­jiä ja useita muita henkilöitä sijoittamaan rahaa toisen vastaajan pankkitileille. Toinen vastaaja ylläpiti erehdyttävää tietoa sisältäneitä internetsivustoja vuosina 2003 – 2008. Vastaaja on antanut erehdyttävän kuvan klubin toiminnasta. Hän on mm. kerto­nut, että klubi harjoittaa erittäin tuottoisaa vedonlyöntitoimintaa ja maksaa jäsenilleen vedonlyönnistä saatavia tuottoja, klubi käy saamillaan varoilla tuottoisaa valuutta­kauppaa ja maksaa jäsenilleen valuuttakaupasta saatavia tuottoja.

Lausunnonpyytäjät ovat sijoittaneet klubin toimintaan toinen 25.000 euroa ja toinen 5.000 euroa. He vaativat menettämiään rahavaroja vastaajilta.

Vakuutusyhtiö viittaa oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohtaan 5.2, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuute­tun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, ai­empaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toi­meen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Vakuutusyhtiö toteaa, että asiassa sovellettava rajoitusehto tarkoittaa sitä, että kaikki vakuutetun tulonhankin­taan liittyvät asiat on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. On totta, että ta­vanomaista yksityishenkilön rahavarojen sijoittamista ei aina voida pitää vakuutuseh­doissa tarkoitettuna toimintana tulon hankkimiseksi.

Vastaaja houkutteli useita ihmisiä sijoittamaan klubiin varoja. Toiminnan väi­tettiin tuottavan jopa 60 %:n tuottoja vedonlyönnissä ja valuuttakaupassa yli 400 %:n tuottoja. Klubiin rahavaroja sijoittaneilla henkilöillä on ollut käsityksenä, että heidän si­joittamansa rahat moninkertaistuvat varmasti lyhyessä ajassa.

Tällaista varojen sijoittamista ei voida pitää tavanomaisena sijoitustoimintana, jossa tuotto-odotukset eivät ole yhtä huikeat kuin kyseisessä klubissa.

Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkityksellistä, että lausunnonpyytäjiä on erehdytetty. Merkitystä on sillä, mitä lausunnonpyytäjät ovat tavoitelleet rahojen si­joittamisella. Koska lausunnonpyytäjät ovat sijoittaneet klubiin rahaa siinä käsitykses­sä, että heidän sijoituksensa moninkertaistuvat lyhyessä ajassa, on asiassa perustel­lusti kysymys vakuutettujen toiminnasta tulon hankkimiseksi, eikä vakuutettujen asi­anajo- ja oikeudenkäyntikuluja voida korvata oikeus­turvavakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuute­tun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, ai­empaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toi­meen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Lausunnonpyytäjät ovat sijoittaneet netissä toimineeseen ns. sijoitusklubiin varojaan, toinen yhteensä 25.000 euroa kolmessa erässä ja toinen 5.000 euroa. Sijoittajille on klubin toiminnasta kerrottu, että se harjoittaa erittäin tuottoisaa vedonlyöntitoimintaa ja käy tuottoisaa valuuttakauppaa ja maksaa jäsenilleen näistä saatuja tuottoja. Klubin markkinoinnissa esitetyt tuotto-odotukset ovat olleet huomattavan suuret. Klubin toiminta päättyi 7.3.2008 ja klubin taustalla olleet henkilöt on asetettu syytteeseen törkeästä petoksesta. Haastehakemuksen mukaan klubi ei ole harjoittanut lainkaan vedonlyöntitoimintaa tai valuuttakauppaa, vaan uudet sijoitukset on kierrätetty rahansiirtoina toisille jäsenille ja klubin perustajalle.

Vakuutusehdoissa korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. asiat, jotka liittyvät vakuutetun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. Ehtokohdan sanamuoto viittaa tilanteeseen, jossa vakuutetun toiminta tulon hankkimiseksi on ollut aktiivista. Sijoitusten ollessa kyseessä tällaisena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että vakuutettu tekee toistuvia sijoituksia eri kohteisiin, seuraa markkinatilannetta ja siirtää sen mukaisesti sijoituksia kohteesta toiseen paremman tuoton saadakseen tai toimii lainapääomalla. Yksittäistä sijoitusta, vaikka se olisi suurikin tai tuotto-odotus merkittävä, ei pääsääntöisesti voida pitää vakuutusehtojen mukaisena toimintana. Olemassa olevan omaisuuden hoitamista sijoittamalla se johonkin kohteeseen ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana toimintana tulon hankkimiseksi, vaikka tuotto-odotus olisikin merkittävä, ellei vakuutetun toiminta sijoittajana ole aktiivista ja jatkuvaa.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa toinen lausunnonpyytäjistä sijoitti kolmessa erässä yhteensä 25.000 euroa ja toinen kerran 5.000 euroa. Mitään muuta tietoa lausunnonpyytäjien sijoitustoiminnasta lautakunnalle ei ole esitetty. Tämän selvityksen perusteella lausunnonpyytäjien toiminnan ei voida katsoa olleen niin aktiivista ja jatkuvaa, että kyseisiä sijoituksia voitaisiin pitää vakuutusehtojen tarkoittamana toimintana tulon hankkimiseksi.

Lautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä, onko vakuutetun toiminta ollut vakuutusehdoissa tarkoitettua toimintaa tulon hankkimiseksi, merkitystä ei ole sillä, onko toiminnasta tosiasiassa saatu tuottoa tai sillä, millaiset tuotto-odotukset sijoitusta tehtäessä on ollut. Ratkaisevaa asiassa on vakuutetun toiminnan laajuus ja aktiivisuus.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö esittämällään perusteella voi evätä asiassa oikeusturvaetua lausunnonpyytäjiltä.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta