Haku

VKL 119/14

Tulosta

Asianumero: VKL 119/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Lakipykälät: 73

Toiminnanvastuu. Korvausvaatimuksen esittäminen vakuutusyhtiölle. Vanhentuminen. Työntekijälle aiheutunut henkilövahinko. Työturvallisuusrikos.

Tapahtumatiedot

Kattourakoitsijan työntekijä oli loukkaantunut vakavasti vakuutuksenottaja IR Oy:n teollisuushallityömaalla 11.10.2010. Työntekijä oli ollut asentamassa harvalaudoitusta kattotuolien päälle kuuden metrin korkeudessa. Lauta oli katkennut työntekijän astuttua kattotuolien välissä laudoitukselle, jolloin työntekijä oli pudonnut asfaltille. Työkohteeseen ei ollut asennettu suojakaiteita tai -rakenteita eikä työntekijällä ollut putoamista estäviä valjaita. Seuranneessa rikosoikeudenkäynnissä käräjäoikeus katsoi 6.11.2012 antamallaan tuomiolla IR Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja IR Oy:n syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.

Kattourakoitsijan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on käräjäoikeuden tuomioon vedoten katsonut IR Oy:n olevan laiminlyöntiensä vuoksi 50 %:n osuudelta korvausvastuussa kattourakoitsijan työntekijälle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiö on vaatinut 13.6.2013 päivätyllä kirjeellä IR Oy:ltä vastaavan osuuden suorittamista kattourakoitsijan työntekijälle jo maksamistaan ja jatkossa maksettavista korvauksista tapaturmavakuutuslain 61 §:n nojalla. Vakuutusyhtiön vaatimuksen määrä oli tuolloin 42 886,44 euroa.

Vaatimuksen johdosta IR Oy on hakenut korvausta toiminnan vastuuvakuutuksestaan vakuutusyhtiölle 2.8.2013 saapuneella ilmoituksella. Vakuutusyhtiö on 5.12.2013 hylännyt hakemuksen katsoen sen liian myöhään tehdyksi. Vakuutusehtojen mukaan vahinkoilmoitus oli tehtävä viimeistään yhden vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija oli saanut tietää vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja yksilöidystä korvausvaatimuksesta. Vakuutusturvan päätyttyä vahinkoilmoitus oli tehtävä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymispäivästä.  IR Oy:n kyseisessä vakuutusyhtiössä voimassa ollut vastuuvakuutus oli päättynyt 31.3.2011, joten vahinkoilmoitus olisi pitänyt tehdä viimeistään 31.3.2012.

Asiakkaan valitus

IR Oy on vedonnut siihen, että sillä on ollut koko toimintansa ajan voimassa oleva vastuuvakuutus, myös 31.3.2011 jälkeen. Kumpikaan vakuutusyhtiöistä ei kuitenkaan katsonut olevansa velvollinen korvaamaan vahinkoa.

Vahinko oli tapahtunut 11.10.2010, jolloin vastuuvakuutus oli voimassa nyt kysymyksessä olevassa vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiö oli kieltänyt korvausvastuunsa vedoten vakuutusehtojen mukaiseen vakuutussopimuksen päättyessä noudatettavaan 12 kuukauden ilmoittamisaikaan vakuutuksen päättymisestä laskettuna.  Muuten vahingosta olisi ilmoitettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija oli saanut tietää korvausvaatimuksesta tai kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinko oli aiheutunut vahingonkärsijälle.

IR Oy:n mielestä 12 kuukauden ilmoitusajan soveltamista oli pidettävä kohtuuttomana. Asiassa tulisi noudattaa vakuutusehdoissa vahingon ilmoittamiselle määriteltyä kolmen vuoden määräaikaa. IR Oy:n oli katsottava saaneen tiedon korvausvelvollisuudestaan aikaisintaan 6.11.2012, jolloin käräjäoikeus on antanut tuomionsa, jossa se oli katsonut IR Oy:n syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. IR Oy ei ollut mitenkään voinut noudattaa 12 kuukauden ilmoitusaikaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastuuvakuutuksen ehtojen vahinkoilmoituksen tekemistä koskeviin määräaikoihin ja katsonut, ettei ehto, jonka perusteella vahingosta tuli ilmoittaa vuoden kuluessa vakuutuksen päättymisestä, ollut kohtuuton. Ehto oli eri vakuutusyhtiöiden vastuuvakuutuksissa tavanomainen ja yleisesti käytössä. Ehto ja sen soveltaminen oli myös Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä muun muassa asiassa VKL 71/13 hyväksytty.

Kun IR Oy:n vakuutus oli päättynyt 31.3.2011, olisi vahingosta tullut ilmoittaa viimeistään 31.3.2012. Vahingosta oli ilmoitettu kuitenkin vasta 2.8.2013 eli noin puolitoista vuotta ilmoitusajan päättymisen jälkeen. Näin ollen sopimusehtojen perusteella vakuutusyhtiöllä ei ollut velvollisuutta maksaa korvausta.

Vakuutusyhtiö on lisäksi katsonut, että vahinkoa ei ole vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla todettu vakuutusyhtiön vakuutuskauden aikana. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan sen vaaran toteutumista, jonka varalta vakuutus on otettu. Vastuuvakuutuksessa vakuutustapahtuma on joutuminen korvausvelvolliseksi kolmatta kohtaan tai sen uhka. Pääsääntöisesti edellytetään perusteeltaan ja määrältään yksilöityä korvausvaatimusta.

Vahinkoa ei IR Oy:n osalta ollut todettu vielä varsinaisen henkilövahingon sattumisen hetkellä. IR Oy:n osalta korvausvaatimuksen peruste oli todettu aikaisintaan silloin, kun henkilövahinkoon liittynyt oikeudenkäynti IR Oy:tä vastaan oli tullut vireille. Määrältään yksilöity korvausvaatimus oli kuitenkin tullut IR Oy:n tietoon vasta tapaturmavakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimuksella 13.6.2013. IR Oy:n vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko oli mainituin perustein todettu vasta sen jälkeen, kun IR Oy:n vastuuvakuutus oli päättynyt. Näin ollen vahinko ei tälläkään perusteella tullut vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö on huomauttanut, että Vakuutuslautakunta on vakiintuneesti katsonut, että tilanteissa, joissa tauotta voimassa olleeseen vakuutusturvaan olisi syystä tai toisesta jäämässä aukko, vastaanottava vakuutusyhtiö vastaa pääsääntöisesti vahingoista. Kun vielä vahinko oli IR Oy:n vastuuvakuutuksen kannalta merkittävällä tavalla todettu myöhemmän vakuutusyhtiön vakuutuskauden aikana, vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko tuli käsitellä viimeksi mainitusta vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asia koskee 11.10.2010 sattunutta työtapaturmaa, jossa IR Oy:n teollisuushallityömaalla työskennellyt kattourakoitsijan työntekijä oli loukkaantunut. Vahingon johdosta IR Oy on tuomittu 6.11.2012 käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksesta, minkä perusteella tapaturmavakuutusyhtiö on esittänyt IR Oy:tä kohtaan 13.6.2013 päivätyn tapaturmavakuutuslain 61 §:ään perustuvan takautumisvaatimuksen.

Asiassa on kysymys siitä, oliko vahinko todettu IR Oy:llä nyt kysymyksessä olevassa vakuutusyhtiössä voimassa olleen ja 31.3.2011 päättyneen vastuuvakuutuksen voimassaoloaikana. Sen lisäksi asiassa on kysymys siitä, oliko IR Oy ilmoittanut vahingosta vakuutusyhtiölle vakuutusehdoissa asetetussa määräajassa ja onko sanottuun määräaikaan vetoamista pidettävä kohtuuttomana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

IR Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.5.2010 alkaen voimassa olleiden toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun
- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana
- vahingon aiheuttanut teko tai laiminlyönti on tapahtunut vakuutuskauden aikana tai aikaisintaan kolme (3) vuotta ennen vakuutuksen alkamista ja
- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvien maiden lakien mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

IR Oy:n kysymyksessä olevaan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.5.2010 alkaen voimassa olleiden vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen kohdan 5.1, vahingosta ilmoittaminen, mukaan vahinkoilmoitus on tehtävä vakuutusyhtiölle välittömästi ja viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tietää vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja yksilöidystä korvausvaatimuksesta. Vahinkoilmoitus on joka tapauksessa tehtävä kolmen (3) vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta vahingonkärsineelle. Vastuuvakuutusturvan päätyttyä on vahinkoilmoitus tehtävä viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymispäivästä. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä vakuutusyhtiölle edellä mainituissa määräajoissa, korvauksenhakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutukseen sovellettavien 1.5.2010 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen kohdan 1 mukaan yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yrityksen ja yhteisön esine-, keskeytys-, vastuu- ja oikeudenkäyntikuluvakuutussopimuksissa sekä muissa sopimuksissa, joissa siitä on erikseen sovittu.  Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutussopimukseen sovellettavat vakuutusehdot. Vakuutuskirjaan merkittyjä ehtoja (kirjallisia tai sähköisiä) noudatetaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1. vakuutuskohtaiset erityisehdot
2. vakuutuslajikohtaiset tuote-ehdot
3. vakuutuslajikohtaiset yhteiset ehdot
4. yleiset sopimusehdot.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 2 mukaan kulloinkin voimassaolevaa vakuutussopimuslakia sovelletaan siltä osin kuin näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole asiasta määräystä tai asiasta ei ole sovittu vakuutussopimuslaista poikkeavasti.

Asian arviointi

Oliko vahinko todettu vakuutuskauden aikana?

Asiakirjojen mukaan IR Oy:n korvausvastuun perusteena oleva työtapaturma on sattunut 11.10.2010. IR Oy:n puheena oleva toiminnan vastuuvakuutus on päättynyt 31.3.2011. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinkoa ollut todettu vakuutuskauden aikana. Vakuutusyhtiö on esittänyt, että korvausvaatimuksen peruste oli todettu aikaisintaan silloin, kun henkilövahinkoon liittynyt oikeudenkäynti IR Oy:tä vastaan oli tullut vireille eli asiakirjojen mukaan 17.8.2012. Yksilöity korvausvaatimus oli tullut vakuutuksenottajan tietoon tätäkin myöhemmin. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutustapahtumalla tarkoitetaan sen vaaran toteutumista, jonka varalta vakuutus on otettu. Näin ollen vahinko ei oikeuttaisi korvaukseen 31.3.2011 päättyneestä vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdassa 1 on määritelty vakuutuksesta korvattaviksi vahingoiksi nyt käsiteltävän asian kannalta oleellisilta kohdin sellaiset vahingot, jotka on todettu vakuutuskauden aikana ja joissa myös vahingon aiheuttanut teko tai laiminlyönti on tapahtunut vakuutuskauden aikana. Vakuutusehdon sanamuodon mukaan ratkaisevaa on itse vahingon toteaminen. Merkitsevää ei sen sijaan ole se, milloin vahingosta vastuullinen taho on voitu vahvistaa tai milloin vahingosta on esitetty korvausvaatimus vakuutettua kohtaan.

Tässä tapauksessa itse vahinko oli todettu välittömästi työtapaturman satuttua 11.10.2010 eli ennen kysymyksessä olevan vastuuvakuutuksen päättymistä 31.3.2011. Vahingon aiheuttanut työturvallisuustoimenpiteiden laiminlyönti oli tapahtunut jo tätä aikaisemmin.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että vahinko oli todettu vakuutusyhtiön vakuutuskauden aikana.

Oliko IR Oy esittänyt korvausvaatimuksensa vakuutusyhtiölle liian myöhään ja oliko vakuutusehtojen mukaiseen määräaikaan vetoamista pidettävä kohtuuttomana?

IR Oy:n kysymyksessä oleva vastuuvakuutus on päättynyt 31.3.2011. Asiakirjatietojen mukaan IR Oy on ilmoittanut vahingosta vakuutusyhtiölle vasta 2.8.2013.

Vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksen päätyttyä vahinkoilmoitus on tehtävä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymispäivästä. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä vakuutusyhtiölle mainitussa määräajassa, korvauksenhakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Lautakunnan edellä lausumilla perusteilla vahinko on tässä tapauksessa sattunut 11.10.2010. Tämän vuoksi asiaa olisi lähtökohtaisesti arvioitava vakuutussopimuslain 73 §:n pohjalta siinä muodossa, jossa kyseinen lainkohta oli 11.10.2010. Tuolloin voimassa olleen vakuutussopimuslain(543/1994) 73 §:n mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa sitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdassa 5.1 on kuitenkin asetettu korvausta hakevalle vakuutuksenottajalle vakuutussopimuslain 73 §:ää ankarampi ilmoitusvelvollisuus. Vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaan vakuutusehdoilla on haluttu yritys- ja yhteisöasiakkaiden vakuutuksissa tältä osin nimenomaisesti poiketa vakuutussopimuslain säännöksistä.

Vakuutussopimuslain 3 §:n 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.

Koska vakuutuksenottajana on nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ollut yritys, jonka liikevaihto on ollut käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevin tavoin vuonna 2010 yli kolme miljoonaa euroa, lautakunta katsoo, ettei vakuutussopimuslakia ole pidettävä asiassa pakottavana. Asiaa voidaan siten arvioida vakuutusehtojen mukaisesti.

IR Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vastuuvakuutusturvan päätyttyä vahinkoilmoitus on pitänyt tehdä viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymispäivästä uhalla, että korvauksenhakija muutoin menettää oikeutensa korvaukseen. Koska nyt kysymyksessä oleva vastuuvakuutus on päättynyt 31.3.2011 ja IR Oy on ilmoittanut puheena olevasta vahingosta vakuutusyhtiölle vasta 2.8.2013 eli yli kahdentoista kuukauden kuluttua vakuutuksen päättymisestä, lautakunta katsoo IR Oy:n menettäneen vakuutusehtojen kohdan 5.1 nojalla oikeutensa korvaukseen. Lautakunta katsoo, ettei asiassa myöskään ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaiseen määräaikaan vetoamista olisi pidettävä kohtuuttomana.

Lopputulos

Edellä lausumillaan perusteilla lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä lopputulokseltaan asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Isokoski, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia