Haku

VKL 116/15

Tulosta

Asianumero: VKL 116/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.09.2015

Tuottamus. Vahingonkärsineen myötävaikutus. Swinglyönnistä golfin opetustilanteessa aiheutunut henkilövahinko.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A oli 15.8.2014 golfradalla B:n kanssa ja opetti B:tä lyömään swingin. B:n kokeillessa swinglyöntiä maila osui A:n kasvoihin ja A:n oikea etuhammas murtui ja alahuuli repesi. Korvausta A:lle aiheutuneista 700 euron hammashoidon kustannuksista oli haettu B:n isän vastuuvakuutuksesta, jossa vakuutettuina olivat vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 18.9.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan B ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan, vaan kyseessä oli tapaturma. Koska vahinkoa ei ollut aiheutettu tuottamuksellisesti, ei vastuuvakuutuksesta voitu suorittaa korvausta.

Vakuutuksenottaja oli vakuutusyhtiöön toimittamassa lisäselvityksessään kertonut, että B oli ollut kesätöissä golfkeskuksessa, jossa vahinko tapahtui ja hän tiesi, että ennen swingiä lyöjän oli varmistettava, ettei hänen takanaan seissyt ketään. Vakuutuksenottajan mukaan B oli vastuussa vahingosta, koska hän oli jättänyt tarkistamatta, oliko ympärillä muita ihmisiä.

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.2.2015 päivätyssä uudessa korvauspäätöksessään, ettei sille seikalle, että B tunsi golfin säännöt, voitu antaa merkitystä B:n tuottamuksen arvioissa, koska vahinko tapahtui opetustilanteessa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan B:n saaneen ohjeistuksen siitä, miten swing lyödään. B oli työskennellessään golfkeskuksessa nähnyt usein ihmisten lyövän swingejä. B näin ollen oletettavasti tiesi, että ympäristö oli tarkistettava ennen lyöntiä. B oli toiminut tuottamuksellisesti jättäessään tarkistamatta, ettei hänen takanaan seissyt muita ihmisiä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, ettei B:n voitu oppilaan roolissa odottaa tuntevan golfin perussääntöjä, joiden mukaan pelaajien on varmistuttava siitä, ettei kukaan seiso sellaisessa paikassa, että lyönti, pallo tai lyönnin voimasta lentävät pikkukivet, oksat tai muut esineet voisivat osua häneen swingiä lyötäessä. Vahingonkärsineen olisi ohjaajana toimiessaan tullut tietää, että oppilaat voivat joskus toimia ohjeiden vastaisesti ja seisoessaan liian lähellä B:tä A oli myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että vaikka Vakuutuslautakunta päätyisi pitämään B:n toimintaa tuottamuksellisena, vähennettäisiin suoritettavasta korvauksesta yksi kolmasosa B:n oman myötävaikutuksen ja vahingonkorvauksen sovittelua koskevan vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan. Vakuutusyhtiö katsoo tilapäisen haitan kuuluvan Liikennevakuutuslautakunnan ohjeiden ja normien luokkaan "lievät vammat" ja katsoo korvauksen määrän tässä tapauksessa olevan 200 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutettu B aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan ja onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa suoritettavaa korvausta vahingonkärsineen oman myötävaikutuksen perusteella. Lisäksi asiassa on kyse vahingonkärsineen tilapäisen haitan perusteella suoritettavan korvauksen määrän arvioimisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §: mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;

2) ansionmenetyksestä;

3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;

4) pysyvästä haitasta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §:n 1 momentin mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika.

Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahinko oli aiheutunut kun B:n maila osui swinglyönnissä takana seisseen A:n kasvoihin. Vakuutuslautakunta katsoo, että B:n tuottamusta arvioitaessa on otettava huomioon, että A:lle aiheutunut vahinko tapahtui A:n vapaa-ajallaan antamassa golfin opetuksessa. B oli esitetyn selvityksen mukaan työskennellyt golfkentällä kesällä 2014, mutta asiakirjoista ei käy ilmi, että B olisi harrastanut golfia ennen vahinkotapahtumaa. Vakuutuksenottajan mukaan B oli kuitenkin nähnyt usein, miten swing lyödään ja hän oli saanut myös ohjeet asianmukaiseen lyöntiin. Vakuutuslautakunta katsoo, ottaen huomioon swinglyöntiin liittyvän vakavan henkilövahingon riskin, että B oli toiminut varomattomasti jättäessään varmistamatta, ettei hänen välittömässä läheisyydessään seissyt ihmisiä swinglyöntiin ryhtyessään. Koska vahinko oli syy-yhteydessä B:n tuottamukseen, on B korvausvastuussa vahingosta.

Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan, jos vahingonkärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella. Myötävaikuttaminen voi ilmetä esimerkiksi siten, että vahingonkärsinyt on antautunut vaaraan, vaikka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että vahingon sattumisen todennäköisyys on huomattavasti normaalia suurempi.

A:n, joka tunsi golfin säännöt ja toimi opettajan roolissa, olisi lautakunnan näkemyksen tullut kentällä liikkuessaan ottaa huomioon, että aloitteleva pelaaja saattaa lyödä swingin tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Seisoessaan swingiä lyövän B:n läheisyydessä A oli antautunut vaaraan ja hänen voidaan näin ollen katsoa omalla toiminnallaan myötävaikuttaneen vahingon syntyyn. Vakuutuslautakunta katsoo, että A:lle suoritettavaa korvausta voidaan alentaa A:n myötävaikutuksen perusteella yksi viidesosa.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus saada korvaus sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta. Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §:n 1 momentin mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika.

Korvaus tilapäisen haitan perusteella määritellään tapauskohtaisesti objektiivisesti havaittavien henkilövahinkoon liittyvien seikkojen perusteella. Tilapäisen haitan korvaus suoritetaan käyttäen määrittelyperusteena Liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita sekä Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia, joita sovelletaan yleisesti vahingonkorvausta koskevassa oikeuskäytännössä. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseisiä normeja sekä suosituksia voidaan pitää yleensä vahingonkärsijälle kohtuulliseen lopputulokseen johtavina, ellei tapaukseen liittyvistä erityisistä asianhaaroista muuta ilmene.

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut, että jos B katsotaan vahingonkorvausvelvolliseksi, tulee yhtiö suorittamaan 200 euron tilapäisen haitan korvauksen Liikennevahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaisen luokan kaksi mukaisena lievänä vammana.

Liikennevahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaan lieviä vammoja ovat muiden ohella ruhjevamma ja 1-5 hampaan menetys. Lieville vammoille on ominaista, että ne eivät tarvitse elvytys- tai tehohoitoa tai leikkaustoimenpiteitä, niiden toiminnallinen toipuminen vaatii enintään kaksi kuukautta ja niiden pysyväisseuraukset ovat vähäiset. Lievissä vammoissa vahingonkorvauksen määrä on 200-1200 euroa.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten kohdassa 3.2.1 (Hampaan kiilteen tai kruunun murtuma) korvaussumma on 200-1000 euroa. Korvausluokassa murtumalla ei ole yhteyttä hampaan ytimeen ja vamma vaatii paikkaushoitoa. Vamma aiheuttaa tilapäistä haittaa yhdestä kahden viikon ajan, mutta ei pysyvää haittaa.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten kohdan 3.2.2 (Hampaan kruunun tai hampaan juuren murtuma) mukaan korvaus hampaan murtumasta on 1000-2000 euroa, kun murtumalla on yhteys hampaan ytimeen ja vamma vaatii hampaan juurihoitoa. Kyseisen korvausluokan mukainen juurimurtuma vaatii myös hampaan kiskottamista viereisiin hampaisiin kolmen kuukauden ajaksi. Kyseisen vammaluokan mukainen vamma aiheuttaa tilapäistä haittaa yhdestä kolmeen kuukautta ja pysyvä haitta hampaan menetyksen muodossa on mahdollinen.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten kohdan 1.2.2 (Siisti haava) mukainen korvaussumma on 400-1000 euroa ja kyseisen korvauslajin mukaisessa vammassa ihonalaiseen kudokseen ei ollut aiheutunut merkittäviä vaurioita, vamma vaatii iho-ompeleita mutta ei ihonalaisen kudoksen erityistä korjaamista. Vamma aiheuttaa tilapäistä haittaa 2-3 viikon ajan ja vähäinen pysyvä haitta on mahdollinen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan golfmaila osui A:n leukaan, huuleen ja hampaisiin. Vahingosta aiheutui huulirepeämän lisäksi oikean etuhampaan murtuma. 15.8.2014 päivätyn hammaslääkärilaskun mukaan hampaaseen oli tehty laaja juurihoito, paikkaushoito sekä kruunu.

Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että A:n ruhje- ja hammasvamma, johon ei kuitenkaan liittynyt hampaan menetystä, sijoittuu Liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden luokkaan kaksi (lievät vammat), jossa korvausmäärä on 200-1200 euroa. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksen mukaan juurihoitoa vaativan murtuman korvaussumma on vähintään 1000 euroa. Ottaen kuitenkin huomioon, että kyseisen luokan mukainen korvaus edellyttää, että juurimurtuma vaatisi myös hampaan kiskottamista viereisiin hampaisiin kolmen kuukauden ajaksi, vamma aiheuttaisi tilapäistä haittaa yhdestä kolmeen kuukautta ja pysyvä haitta hampaan menetyksen muodossa olisi mahdollinen, eivätkä nämä edellytykset esitetyn selvityksen mukaan täyty tässä tapauksessa, suosittaa Vakuutuslautakunta vakuutusyhtiötä suorittamaan A:lle aiheutuneesta vammasta 800 euron tilapäisen haitan korvauksen. Korvauksessa on huomioitu hammasvamman lisäksi ruhjevamman aiheuttaman tilapäisen haitan osuus.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on korvausvelvollisuus vakuutetun B:n tuottamuksellaan aiheuttaman vahingon hoitokuluista ja vamman aiheuttamasta tilapäisestä haitasta. Vakuutuslautakunta pitää 800 euron korvausta tilapäisestä haitasta asianmukaisena. Vahingonkärsineelle suoritettavasta korvauksesta voidaan tehdä yhden viidesosan vähennys A:n myötävaikutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan vaadittujen hoitokulujen lisäksi 800 euron korvauksen tilapäisestä haitasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että korvaussummasta voidaan tehdä yhden viidesosan vähennys A:n myötävaikutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia