Haku

VKL 116/14

Tulosta

Asianumero: VKL 116/14 (2014)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.10.2014

Vähitellen tapahtuva vahingoittuminen. Jäähdyttimen lämmönsiirto-osan repeämä. Lämmönvaihteluista ja tärinästä aiheutunut vahinko. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Huoltokäynnin 20.3.2013 yhteydessä ilmeni, että jäähallin jäähdytysjärjestelmästä karkasi kylmäainetta. Vuotokohta löytyi lauhduttimen lämmönsiirto-osasta, jossa oli repeämä. Korvausta on haettu yritysvakuutuksen laajasta rikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on 9.10.2013 päivätyllä korvauspäätöksellään suorittanut korvausta kylmäaineen ja kahdeksan tunnin työn osuudesta. Muilta osin yhtiö on katsonut korjauskuluissa olleen kyse kulumisen aiheuttamasta vahingosta ja huoltokustannuksista.

Käsiteltyään vahinkoasian vakuutetun pyynnöstä uudelleen vakuutusyhtiö on 24.1.2014 antamassaan korvauspäätöksessä lausunut, että lämmönsiirto-osan ratkeamisen syynä oli pitkäaikainen lämmönvaihteluiden ja tärinän aiheuttama rasitus.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vastaavanlainen vahinko oli korvattu sille aiemminkin. Vakuutuksenottajan mukaan iästä johtuva laitteiston heikkeneminen oli jo huomioitu ikävähennyksissä ja vahinko tulisi korvata rikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on esittänyt, että vahinkotapahtuman äkillisyysvaatimuksella tarkoitetaan vakuutusehdoissa sitä, että vahinkoon johtanut tapahtuma on ajallisesti rajattavissa ja se on myös suhteellisen lyhyt.

Korjausyrityksen 19.11.2013 päivätyn lausunnon mukaan putkiston repeäminen oli seurausta jatkuvista kovista lämpötilojen vaihteluista sekä moottoreiden ja kompressoreiden aiheuttamasta jatkuvasta tärinästä. Lausunnosta ilmeni lisäksi, että nykyisin lämmönsiirtoputkistot tehdään lämmönsiirtokyvyn tehostamiseksi erittäin ohutseinäisiksi eikä rikkoutuminen ole harvinaista vastaavissa laitteissa, vaan samanlaisia tapauksia kohdataan huoltotöissä vuosittain useita. Vaikka itse putken repeäminen oli äkillinen tapahtuma, repeämisen aiheuttanut syy ei ollut äkillinen vaan vahingon oli aiheuttanut pitkäaikainen jatkuva lämmönvaihtelujen ja tärinän aiheuttama rasitus. Lämmönvaihtelut aiheuttavat metalliin jatkuvaa laajenemista ja supistumista, joka aiheuttaa metallin väsymistä. Jos kyseessä olisi ollut korvattava vahinko, olisi ikävähennys lisäksi huomioitu korvausta määritettäessä.

Selvitykset

Repeämä sijaitsi korjausyrityksen lausunnon mukaan sellaisessa kohdassa, ettei sitä pystytty korjaamaan ja lauhduttimen uusiminen oli välttämätöntä. Korjausyrityksen lausunnon mukaan vahinko ei voinut johtua ulkopuolelta tai putken sisältä tulleesta syöpymisestä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyseessä ollut korvattava vakuutustapahtuma vai onko kyseessä rajoitusehdon mukainen vähitellen syntynyt vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma.

Kohdan 3.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, aineen väsymistä tai vastaavaa vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista.

Kohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet säätö- tai kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta, määräaikaishuollosta, toimintahäiriöiden poistamisesta eikä näiden yhteydessä vaihdettavista osista.

Kohdan 6 mukaan rikkovakuutuksen perusteella korvattavissa rikkoutumisvahingoissa vähennetään korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikään perustuva vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti kolmannesta käyttövuodesta alkaen seuraavasti:

...
muut laitteet 5 %.

Käyttövuosien laskeminen aloitetaan ensimmäistä käyttöönottovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti vähennykseen oikeuttavien vuosien lukumäärällä.

Asian arviointi

Laajasta rikkovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista. Korjausyrityksen lausunnon mukaan nyt kyseessä olevan vahingon tyyppisiä äkillisiä repeämiä aiheutuu, kun lämmönsiirrinelementti joutuu jatkuvasti alttiiksi koville lämpötilojen vaihteluille. Vahingot voivat johtua lausunnon mukaan myös moottoreiden ja kompressoreiden aiheuttamasta tärinästä.

Vahinkoilmoituksen mukaan jäähdytin oli vahinkohetkellä 13 vuoden ikäinen. Vakuutuslautakunta katsoo korjausyrityksen lausunnon perusteella, että vahinko on todennäköisesti aiheutunut, kun jäähdytinjärjestelmän lämmönsiirto-osa on vahingoittunut vähitellen 13 vuoden aikana lämmönvaihteluista ja tärinästä. Vahingossa on näin ollen kyse rajoitusehtokohdan 3.2.1 mukaisesta vakuutetun esineen vähitellen tapahtuvasta vahingoittumisesta, jota ei tule korvata laajasta rikkovakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia