Haku

VKL 113/12

Tulosta

Asianumero: VKL 113/12 (2013)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2013

Kysymys siitä, oliko sonni hätäteurastettu ja oliko sen kuolemasta aiheutunut vahinko sen vuoksi korvattava vakuutuksesta

Tapahtumatiedot

Y-sonni oli päästetty laitumelle siitostarkoituksessa 20.6.2011. Sonni oli loukannut jalkansa ja se oli otettu navettaan. Eläinlääkäri oli 1.7.2011 tutkinut eläimen. Sonnia ei voitu pitää laitumella jalan vaivan vuoksi eikä se voinut hoitaa siitostehtäväänsä. Sonni oli viety teurasautolla teurastettavaksi ja se oli teurastettu 5.7.2011. Korvausta sonnin arvosta haettiin maatilavakuutukseen liittyneestä tuotantoeläinvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 13.2.2012 lausunut, että tuotanto­eläinten perusvakuutuksesta korvattiin vahinko, joka aiheutui eläimen kuolemasta tai hätäteurastuksesta. Vakuutus ei korvannut vahinkoa, joka aiheutui siitoskyvyn menetyksestä. Koska sonnin loukkaantuminen ei ollut edellyttänyt hätäteurastusta, ei vakuutus­yhtiö korvannut vahinkoa.

 

Valitus

Eläinlääkäri oli tutkinut jalan loukkaantumisen jälkeen ja todennut jalan olleen siinä kunnossa, ettei sitä saanut hoitamalla parempaan kuntoon. Eläimestä ei ollut enää siitokseen, koska se painoi noin 1 600 kg eikä jalka olisi tämän vuoksi tullut kestämään. Eläinlääkäri määräsi sonnin hätäteurastettavaksi perjantaina iltapäivällä 1.7.2011. Asiasta ilmoitettiin teurastamolle maanantaina 4.7.2011 ja sonni haettiin teurastamolle 5.7.2011. Tämän nopeammin asiassa ei voitu toimia. Vakuutusehdoissa ei ollut mainintaa, että eläintä ei voinut teurastaa muualla kuin tilalla.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan korvattavuuden edellytyksenä on, että eläintä kohdannut tapaturma tai sairaus on sellainen, että sen seurauksena eläin kuolee tai hätäteurastetaan. Eläinlääkärin lausunnoista ei ilmennyt, että eläin olisi määrätty tai kehotettu hätäteurastettavaksi. Ainoastaan jälkeenpäin oli todettu, että eläin oli hätäteurastettu. Eläin oli kävellyt itse teurasautoon ja teurastus oli tapahtunut normaalin prosessin mukaisesti. Eläin oli siis ollut siinä kunnossa, että sen hengissä pitäminen ei ole ollut ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, vaan se on pystynyt olemaan viikonlopun yli tilalla. Sonnia ei sen vuoksi voitu korvata tuotantoeläinvakuutuksesta.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut sonnin tarkastaneen eläinlääkärin todistus, josta ilmenee, että 1.7.2011 suoritetussa eläinlääkäritutkimuksessa sonni ontui oikeaa etujalkaa, sillä oli haavoja säären sisäpinnalla vuohisen yläpuolella sekä syvempi viiltohaava sisemmän kantapallon päällä lähellä sorkkaa. Haavat olivat aiheuttaneet jalkaan tulehduksen ja jalka oli turvoksissa ja punoittava. Ontuminen esti sonnin pitämisen laitumella eikä se siten pystynyt hoitamaan tehtäväänsä eli astumaan lehmiä.

Myöhemmässä, saman eläinlääkärin 17.10.2011 antamassa todistuksessa on todettu, että haava kantapallojen päällä oli niin syvä, että olisi vaadittu ompelu, jota ei pystytty sonnille suorittamaan. Täten sonni oli hätäteurastettu eläinlääkärin määräyksestä enempien kärsimysten välttämiseksi.

 

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiantuntijalausunnon tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäriltä Eeva Mustoselta. Lausuntoa on pyydetty kaiken käytössä olevan asiakirjamateriaalin perusteella siitä, oliko sonni eläinlääketieteellisesti arvioiden hätäteurastettu.

Eeva Mustonen on antanut asiasta seuraavan asiantuntijalausunnon:

”Asiakirjamateriaalin mukana olevasta eläimen omistajan kirjeestä selviää, että eläinlääkäri tutki sonnin perjantaina 1.7.2011. Eläinlääkäri totesi siitossonnin jalan hoitamisen olevan mahdotonta ja määräsi sen hätäteurastettavaksi. Eläimen omistaja ilmoitti sonnin teuraaksi maanantaina 4.7 ja sonni haettiin teurastettavaksi tiistaina 5.7.2011.

Asiakirjamateriaalista selviää, että jalastaan vammautunut sonni oli pystynyt kävelemään ja se oli kuljetettu teurastamoon 5.7.2011. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lihantarkastuksesta (ASETUS nro 38/EE0/2006) edellytetään, että tarkastuseläinlääkäri pitää eläinkohtaista kirjanpitoa hätäteurastetuista eläimistä. Asiakirjamateriaalissa ei ole mukana kopiota tarkastuseläinlääkärin kirjanpidosta Y-sonniin liittyen.

Tavanomainen eläinlääketieteellinen käsitys hätäteurastamisesta tarkoittaa vakavasti sairaan tai vahingoittuneen eläimen mahdollisimman nopeaa lopetusta ja teurastusta eläimen pitopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Hätäteurastusmääräyksellä eläinlääkärin tavoitteena on estää vakavasti sairaan tai vahingoittuneen eläimen lisäkärsimykset erityisesti niissä tilanteissa, joissa eläinlääkäri ei eläimen tilan vuoksi voi antaa lupaa eläimen kuljettamiseen muualle lopetettavaksi tai teurastettavaksi.

Eläinsuojelulain mukaan sairas tai vahingoittunut tuotantoeläin saadaan kuljettaa muualle teurastettavaksi, jos eläimen kuljetus ei aiheuta sille lisäkärsimystä. Y-sonni kuljetettiin teurastamoon teurastettavaksi eikä saatavillani ole teurastamon tarkastuseläinlääkärin asiakirjoja, joissa osoitettaisiin Y-sonnia käsitellyn teurastamossa hätäteurastettuna eläimenä. Saatavillani olleiden asiakirjojen perusteella en pidä Y-sonnin teurastusta hätäteurastuksena.”

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Tuotantoeläinvakuutuksen ehtojen kohdan 10.1 kohdan ”Hätäteurastus” mukaan hätäteurastuksena pidetään teurastusta, joka suoritetaan eläinlääkärin määräyksestä tai kehotuksesta, kun eläin on sellaisessa kunnossa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

Tuotantoeläinvakuutuksen ehtojen kohdan 17.3 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu eläimen kuolemasta tai hätäteurastuksesta.

Ratkaisu

Maanviljelijän sonnin jalka on vahingoittunut sonnin ollessa laitumella. Jalan parantaminen on ollut vaikeaa. Sonnia ei ole voitu käyttää siitostehtävään. Sonni on muutaman päivän jälkeen viety teurasautolla teurastamolle.

Tuotantoeläinvakuutuksesta korvataan eläimen arvo, jos eläin on hätäteurastettu. Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiantuntijalausuntoa eläinlääkäriltä sen selvittämiseksi, onko sonni hätäteurastettu. Tässä lausunnossa tuotanto­eläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri on katsonut, ettei sonnia ole hätäteurastettu.

Sonni on viety teurastamolle normaalilla teurasautolla. Lautakunnan käytössä ei ole ollut tarkastuseläinlääkärin eläinkohtaista kirjanpitoa hätäteurastetuista eläimistä. Lautakunnalla ei ole ollut käytössä mitään teurastamon asiakirjoja tältä osin. Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty muutakaan selvitystä, joka osoittaisi sonnin kunnon olleen sellainen, että sen hengissä pitäminen ja normaali teuraskuljetus olisivat olleet ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan. Vakuutuslautakunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, ettei eläinlääkärin ensim­mäisessä pian jalan vahingoittumisen jälkeen annetussa 1.7.2011 päivätyssä lääkärintodistuksessa ole mitään mainintaa hätäteurastuksesta. Vakuutuslautakunta katsoo kaiken saamansa selvityksen perusteella, ettei sonnia ole hätäteurastettu. Tämän vuoksi korvausta ei myöskään tule suorittaa tuotanto­eläin­vakuutuksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia