Haku

VKL 112/16

Tulosta

Asianumero: VKL 112/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2016

Lakipykälät: 30, 31, 34

Suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa. Lääkeaineiden käytön vaikutus ulosajoon. Väsyneenä ajaminen. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa korvausta? Vähennyksen suuruus.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ajautunut autollaan ulos tieltä 17.7.2015 klo 22.30. Auto vaurioitui kauttaaltaan, ja asiakas loukkaantui. Esitutkinta-aineiston mukaan asiakas oli vahingon jälkeen päässyt ulos autosta ja oli ollut tajuissaan. Hän oli kertonut poliisipartiolle olleensa menossa mökilleen ja nukahtaneensa rattiin. Asiakas oli ollut unisen oloinen. Hän oli kertonut juoneensa vähän alkoholia (alkometrilukema 0,09 mg/l), minkä lisäksi hänellä oli useita lääkemääräyksiä, mm. Panacod, Cymbalta ja Temgesic. Asiakas kertoi ottaneensa lääkkeitä lääkärin määräämän annostuksen mukaan.

Vahingosta ilmoittanut henkilö oli kertonut ajaneensa asiakkaan auton perässä. Asiakas oli kolme kertaa ajautunut vastaantulevien kaistalle ja aina palannut sieltä nopealla korjausliikkeellä omalle kaistalleen. Asiakas oli ajanut 80–90 km/h nopeudella 80 km/h nopeusrajoitusalueella. Ilmoittajan saapuessa onnettomuuspaikalle asiakas oli retkottanut auton ulkopuolella, ja hänen puheensa oli ollut hidasta ja jäykkää.

Myöhemmissä kuulusteluissa asiakas myönsi olleensa väsynyt kuljettaessaan autoa normaalia myöhempään kellonaikaan, ja hän muisti myös ajautuneensa kerran vastaantulevien kaistalle. Hän muisti tulleensa itse autosta ulos ja istuneensa mättäällä etsimässä kännykkää käsilaukustaan. Poliisin mukaan asiakkaan puhe oli ollut täysin normaalia.

Asiakas kertoi pysähtyneensä matkalla syömään ja juoneensa samalla tuopillisen siideriä. Onnettomuus sattui noin 15 kilometrin päässä ruokailupaikasta. Hän kertoi käyttäneensä lääkärin määräämiä lääkkeitä kymmenen vuoden ajan, eikä lääkäri ollut missään vaiheessa kieltänyt autolla ajamista. Asiakas oli ajanut autoa yli 40 vuotta, eikä hänelle ollut aiemmin sattunut vakavia kolareita. Pitkäaikaisen lääkityksen tarve johtui aikanaan epäonnistuneen hammasoperaation aiheuttamasta jatkuvasta kolmoishermokivusta, joka oli niin voimakas, ettei asiakas selvinnyt ilman vahvoja särkylääkkeitä.

Syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta rattijuopumuksen osalta, koska todennäköisiä syitä syyllisyyden tueksi ei ollut. Asiakkaan verinäytteessä ei ollut todettu alkoholia. Hänen verestään todetut lääkeainepitoisuudet olivat olleet hoitoalueella, eikä voitu poissulkea muttei vahvistaakaan, että hänen kykynsä kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa olisi ollut huonontunut. Hoitavan lääkärin antaman lausunnon perusteella asiakkaan lääkitys oli ollut hänellä vakiintuneessa käytössä, eikä hän ole vastaanottokäynneillä ollut milloinkaan huumaantuneen tai tokkuraisen oloinen. Lääkäri piti todennäköisenä, että hetkellisen huomiokyvyn laskun oli aiheuttanut väsymys.

Käräjäoikeus tuomitsi asiakkaan sakkorangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Asiakas oli myöntänyt kuljettaneensa ajoneuvoa, vaikka hänellä ei väsymyksen vuoksi ole ollut siihen tarvittavia edellytyksiä.

Vakuutusyhtiö alensi kaskovakuutuskorvauksen määrää 1/2. Yhtiö totesi muun muassa, että asiakkaan käyttämien suorituskykyyn vaikuttavien lääkkeiden tuoteselosteissa on maininta niiden haittavaikutuksista ja vaikutuksista yhdessä alkoholin kanssa. Yhtiö katsoi asiakkaan liikennesuoritteen heikentyneen lääkeaineiden ja vähäisen alkoholimäärän yhteisvaikutuksesta. Asiakkaan alkoholin tai huumaavien aineiden käyttö oli siten vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Asiakkaan valitus

Asiakas pitää korvauksen alentamista perusteettomana. Hänen on ollut pakko käyttää lääkärin hänelle määräämää lääkitystä pärjätäkseen jatkuvan hermo­säryn kanssa. Verikokeesta ilmeni, että asiakas oli ottanut lääkkeitä vain sallitun verran.

Syyttäjän päätöksen mukaan ei pystytty todistamaan, oliko lääkkeillä merkitystä tapahtuneeseen. Lääkitys oli ollut asiakkaalla käytössä kymmenen vuotta, eikä hänelle ollut sinä aikana sattunut yhtään kolaria, vaikka hän on ajanut työmatka-ajoa kymmeniä kilometrejä päivittäin mökki- ja muiden ajojen lisäksi. Hän ei olisi voinut toimia kieltenopettajana, jos lääkitys olisi vaikuttanut hänen huomiokykyynsä. Lisäksi asiakas oli onnettomuuspaikalla täysin asiallinen ja käsityskykyinen eikä suinkaan retkottanut maassa, kuten ilmoittaja kuvasi. Varmasti hän oli tuolloin jonkinlaisessa shokissa onnettomuuden ja loukkaantumisensa vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on alentanut kaskovakuutuskorvausta 1/2 suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Yhtiö toteaa muun muassa, että syyttäjän ratkaisu rikosasiassa ei sellaisenaan sido vakuutusyhtiötä vakuutuskorvausta koskevassa siviilioikeudellisessa asiassa.

Vakuutusehtojen mukaan jo väsyneenä ajaminen itsessään on vähennysperuste. Asiakas on myöntänyt ajaneensa autoa väsyneenä ja nukahtaneensa rattiin. Hän on kertonut olleensa väsynyt jo ajoon lähtiessään. Hänen perässään ajaneen henkilön mukaan asiakas oli ennen ulosajoa ajautunut kolmesti vastaantulevien kaistalle ja tehnyt äkkinäisiä korjausliikkeitä. Ajo oli ollut niin holtitonta, että todistaja oli ottanut autoon enemmän etäisyyttä oman turvallisuutensa vuoksi. Ulosajon jälkeen asiakas oli ollut todistajan ja poliisin mukaan tokkurainen. Kyse ei siten ole ollut hetkellisestä torkahtamisesta, vaan asiakkaan ajokyky oli ollut heikentynyt jo pidemmän aikaa, mistä hänen olisi itsekin tullut olla tietoinen.

Lisäksi vakuutusehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa, jos alkoholi tai lääkeaineet ovat vaikuttaneet vahinkotapahtuman syntyyn. Suojeluohjevähennyksen tekemisen edellytyksenä ei ole rattijuopumukseen syyllistyminen, vaan riittävää on, että aineiden vaikutus ilmenee esimerkiksi ajokykyyn vaikuttavan väsymyksen kautta. Asiakas on ajanut huumausaineeksi luokiteltavien lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen alaisena ja nukahtanut rattiin. Kyseisillä lääkeaineilla on jo itsessään motorista suorituskykyä heikentävä vaikutus, jota alkoholi lisää. Yhtiö pitää alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutusta asiakkaan väsymyksen todennäköisenä syynä.

Yhteenvetona vakuutusyhtiö pitää 1/2 suuruista vähennystä asianmukaisena ottaen huomioon kaikki tapahtuman olosuhteet ja vakiintunut käytäntö.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa asiakkaalle maksettavaa kaskovakuutuskorvausta suojeluohjeen laiminlyönnin tai vakuutustapahtuman aiheuttamisen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n 3 momentin (14.5.2010/426) mukaan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavaan aineen käytön vaikutuksesta vakuutuskorvaukseen siten kuin liikennevakuutuslain 7 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen suojeluohjeiden kohdan 5.1.8 mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä.

Ehtojen kohdan 6.4.2 mukaan jos joku on kärsinyt vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin tai muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa, voidaan hänelle suoritettavaa korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon. Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan siltä vakuutetulta tai häneen samastettavalta henkilöltä, joka on laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisen.

Asian arviointi

Alkoholin ja lääkeaineiden vaikutus

Vakuutuslautakunnalle esitetyn terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon mukaan ei voida poissulkea muttei myöskään vahvistaa, että asiakkaan kyky kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa olisi ollut huonontunut hänen käyttämiensä lääkeaineiden vaikutuksen vuoksi. Asiakasta hoitaneen lääkärin havaintojen perusteella asiakas ei vastaanottokäynneillä ollut vaikuttanut tokkuraiselta tai muutoin siltä, että hänelle määrätty lääkitys olisi heikentänyt hänen toimintakykyään. Asiakas oli selvityksen mukaan käyttänyt hänelle määrättyjä lääkkeitä lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti myös vahinkopäivänä.

Asiakkaasta otetussa verinäytteessä ei todettu lainkaan alkoholia. Asiakkaan aterialla nauttima alkoholimäärä oli ollut vähäinen.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo jäävän osoittamatta, että alkoholin, huumausaineen tai lääkeaineiden käyttö olisi vaikuttanut ajoneuvovahinkoon vakuutussopimuslain 30 § 3 momentin mukaisella tavalla.

Väsymykseen perustuva suojeluohjevähennys

Asiakas on asian käsittelyn eri vaiheissa kertonut olleensa väsynyt ajon aikana, ja hän muistaa ajautuneensa jostain syystä vastaantulevien kaistalle ennen ulosajoa. Myös todistajan havaintojen ja vahinkopaikalta tehtyjen havaintojen perusteella asiakkaan kyky kuljettaa autoa turvallisesti oli heikentynyt, eikä kyse ole ollut vain hetkellisestä väsymisestä. Lautakunta katsoo asiakkaan laiminlyöneen väsyneenä ajamista koskevaa vakuutuksen suojeluohjetta vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta, ja hän on tällä menettelyllään vaikuttanut ulosajovahingon syntyyn. Vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa asiakkaalle maksettavaa korvausta vakuutussopimuslain 31 §:n ja 34 §:n mukaisesti.

Alennuksen suuruuden osalta lautakunta toteaa käytäntönään olleen, että ajoneuvovahingoissa korvauksen alentaminen puolella edellyttää vakavaa laiminlyöntiä, käytännössä törkeäasteista huolimattomuutta tai rattijuopumuksen tunnusmerkistön täyttävää tekoa. Tässä tapauksessa ei ole kyse niin moitittavasta laiminlyönnistä vaan pelkästään suojeluohjeen laiminlyömisestä. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa vakuutuskorvausta 1/5 suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa lisäkorvauksen maksamista siten, että korvausta alennetaan vain 1/5 vakuutuksen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia