Haku

VKL 111/12

Tulosta

Asianumero: VKL 111/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2013

Korvattava vahinko. Tuottamus. Syy-yhteys. Tykinlaukauksen aiheuttama tinnitus ja mahdollinen kuulon alenema.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vahingonkärsinyt R.D. oli 24.9.2010 Suomenlinnassa vieraillessaan saanut tinnitusvaivan ja kuulonaleneman, kun saaren tykeillä oli ammuttu kunnialaukauksia E ry:n juhlavuoden kunniaksi.

R.D. on hakenut korvausta hänelle aiheutuneista henkilövahingoista E Ry:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan kunnialaukaukset oli tilattu juhlaviikonlopun sotilasleirin päälliköltä K.A:lta. Kunnialaukauksiin oli osallistunut myös muita sotilashistoriallisia yhdistyksiä. Laukaukset olivat näin ollen nimenomaan tilattu historiallisten mustaruututykkien ampumisen asiantuntijataholta, jolloin voitiin luottaa siihen, että asianmukaiset turvamääräykset huomioidaan.

Yhtiö toteaa, että sille toimitettujen lääkärinlausuntojen mukaan R.D. on ollut tutkittavana ja hoidossa syyskuun 2010 lopulla Suomenlinnassa saamansa meluvamman vuoksi. R.D:n kertoman mukaan meluvamma aiheutui tykin laukauksesta, joka ammuttiin Suomenlinnan valleilla siten, että yleisö pääsi seuraamaan tapahtumaa muutaman kymmen metrin päässä tykistä.

Päätöksessä todetaan, että korvausvastuun syntymisen edellytyksenä on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonaiheuttajan tuottamuksellinen toiminta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingonaiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Näin ollen pelkästään se seikka, että vahinko tapahtuu, ei vielä osoita virheellistä toimintaa tai muuta laiminlyöntiä. Vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan vahingonkärsineen on näytettävä toteen kärsimänsä vahingot.

Yhtiö toteaa, että henkilövahingon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että vahingonkärsineen vamman voidaan todeta olevan syy-yhteydessä vahingon aiheuttaneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Päätöksen mukaan henkilövahinkoasioissa syy-yhteyden toteaminen perustuu lääketieteelliseen tutkimustietoon ja kokemukseen eri vammatyypeistä ja niiden syntymekanismeista, seurauksista ja hoidoista. Syy-yhteyttä ei kuitenkaan voida pitää todistettuna pelkästään ajallisen yhteyden pohjalta.

Yhtiön katsoo, että yleisen lääketieteellisen kokemuksen sekä sen käyttöön toimitetun lääketieteellisen selvityksen mukaan tinnituksen merkitys on lääketieteellisesti kyseenalainen. Yhtiön näkemyksen mukaan R.D. ei ole siten kyennyt riittävällä todennäköisyydellä osoittamaan, että kuulovaurio olisi syy-yhteydessä tykinlaukaukseen. Näin ollen korvausvastuuta ei päätöksen mukaan synny tälläkään perusteella.

Valitus

Vahingonkärsinyt R.D. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan R.D. toteaa edelleen saaneensa tinnitusvamman sekä kuulonalenemisvamman tykinlaukauksista, jotka ammuttiin mustaruututykeillä Kuninkaan portilla Suomenlinnassa. R.D:n mukaan laukaisun ääni oli niin voimakas, että se olisi edellyttänyt kuulosuojaimien käyttöä laukauksia seuranneelta yleisöltä.

Valituksen mukaan yhtiölle toimitetuista lääkärinlausunnoista ilmenee R.D:n olleen tutkittavana saamansa meluvamman vuoksi ja että tutkimuksen kohteena on ollut korvien soiminen ja mahdollinen kuulon aleneminen. R.D. ihmettelee valituksessaan myös sitä, että vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri ei ole pitänyt tinnitusta lääketieteellisesti arvioitavana vammana. Valituksen mukaan tinnitus on sietämätön vamma, johon ei ole parantavia keinoja ja potilaat joutuvat käymään vaivan vuoksi terapiassa taikka opettelemaan elämään vammansa kanssa.

Valituksen mukaan vahingonaiheuttaja E ry on menetellyt huolimattomasti ja tätä osoittaa se seikka, että ihminen on vammautunut laukauksen voimakkuuden johdosta. Tilanteessa on myös jäänyt varmistamatta, että etäisyys tykkiin on ollut niin riittävä, ettei kukaan ole voinut loukkaantua laukauksen äänestä. Valituksen mukaan ainakin tykkejä lähellä olevat henkilöt olisi tullut ohjeistaa käyttämään kuulosuojaimia.

R.D. toteaa valituksessaan, että näyttö laiminlyönnistä on hänelle aiheutunut kuulovamma ja syy-yhteys on niin ikään näytetty toteen lääkärinlausunnoissa.

Lopuksi valituksessa todetaan, että vaikka tinnitusvammaa ei ole korvausnormistoissa käsitelty erityisemmin, kuuluu se kuitenkin korvattaviin vammoin vahingonkorvauslain esitöidenkin mukaan.

Lisälausuma

Valituksen jälkeen R.D. on pyytänyt tilaisuutta lausua vielä joistakin näkemyksensä mukaan merkityksellisistä seikoista.

Lisälausuman mukaan R.D. on yrittänyt selvittää vielä tarkemmin todistelua siitä, että yleisö päästettiin seuraamaan laukauksia liian läheltä laukaisupaikkaa. R.D. kertoo, että hänen vieressään seisseen henkilön mukaan turvamiehet olivat kehottaneet ihmisiä siirtymään kauemmaksi laukauspaikalta. R.D. oli kuitenkin tullut paikalle vasta tämän jälkeen, eikä ollut tietoinen siitä, että hän oli omalla vastuullaan siinä kohdassa, johon sattui tulemaan. R.D. kertoo myös, ettei hän puhu eikä ymmärrä suomen kieltä.

Lisälausuman mukaan tilaisuuden järjestäjän olisi pitänyt huolehtia tiedottamisesta niin, että jokainen paikallaolija olisi saanut tiedon siitä, että tietty vyöhyke on vaara-aluetta. R.D:n mukaan hänet oli päästetty tälle vaara-alueelle ilman, että kukaan puuttui asiaan ja tämän vuoksi hänelle on aiheutunut vamma korvaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asiantapahtumatiedot ja viittaa antamaansa korvauspäätökseen.

Vastineen mukaan vakuutuksenottaja E ry on toiminut kaikkea huolellisuutta noudattaen tilaisuutta järjestäessään. Näin ollen tapauksessa sattunutta vahinkoa ei ole aiheutettu huolimattomuudella. Toiseksi väitetyn tinnitusvamman ei ole osoitettu olevan riittävässä syy-yhteydessä tapahtumaan.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että ammattimaisen palveluntarjoajan vastuun palvelujen käyttäjien turvallisuudesta on katsottu olevan ankarampaa kuin normaalin tuottamusvastuun. Huolimatta siitä, että tällaisen yleisötilaisuuden järjestäjälle on asetettu korostunut huolellisuusvelvoite, ei vastuu kuitenkaan ole ankaraa vaan edellyttää tuottamusta. Näyttötaakka huolellisesta toiminnasta on kuitenkin asetettu sen harjoittajalle.

Vastineen mukaan E ry oli juhlatilaisuuden järjestäjänä pitänyt huolen, siitä että ammunnoissa oli ollut vastuuhenkilönä mustaruutitykkien asiantuntija. Tällä pyrittiin varmistamaan, että kaikkia asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Vastineen mukaan tapahtumapäivänä oli myös pidetty tapahtuman kaikkien vastuuhenkilöiden kesken aloituskokous merisotakoululla. Tuolloin oli käyty läpi myös tilaustapahtuman paikka, ampumispaikat ja sektorit sekä valittu työryhmät, jotka ampuvat laukaukset. Ampumisesta vastaavia työryhmiä ovat olleet L Ry / UK Ry sekä kahdella mörssärillä ampuva R:n tykkikerho. Vastuuhenkilönä tapausta koskevissa ammunnoissa on ollut L Ry:n puheenjohtaja sekä UK Ry:n hallituksen jäsen K.A..

Vastineessa todetaan lisäksi, että nyt kyseessä olevien laukausten ammunta oli tarkoitettu nimenomaan merellä veneessä ohikulkeville kutsuvieraille, eikä laukausten ammuntaa ollut tästä syystä mainittu muulle yleisölle tarkoitetussa päiväohjelmassa. Ammuntapaikkaa ei kuitenkaan ollut eristetty muulta yleisöltä, koska sen ei katsottu olevan tarpeellista.

Asiakkaan lisäkirjelmä

Lisäkirjelmän mukaan se, ettei laukauksista ole ollut mainintaa yleisölle tarkoitetussa päiväohjelmassa, osoittaa, ettei tapahtumanjärjestäjä ollut riittävästi varautunut siihen, että tilaisuuteen saattaa saapua myös maitse yleisöä, joilla ei välttämättä ole tiedossa laukausten äänen mahdollisesti aiheuttama vaara.

R.D. saapui paikalle, jossa ei ollut mitään varoittavia teippejä taikka ohjeistuksia, jotka olisivat ohjanneet yleisöä pois vaaralliselta alueelta. R.D:n näkemyksen mukaan liian lähelle tykkejä oli vapaa pääsy.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja E ry:lle on annettu mahdollisuus esittää kannanottonsa valitukseen.

Vastineessaan E ry katsoo asiassa jääneen selvittämättä, mikä vaikutus R.D:n pop/rock -muusikon ammatilla on ollut mahdolliseen tinnitukseen. E ry ei myöskään koe olevansa vastuussa esitetystä mahdollisesta vahingosta, koska laukausten ampuminen on tilattu ammattitaitoiselta mustaruutiaseiden käyttöön perehtyneeltä ryhmältä, joka on tehnyt vastaavia ammuntoja tilauksesta vuosikausia Suomenlinnassa ilman vastaavia ongelmia. E ry kertoo luottaneensa, että turvatoimet suoritetaan ammattitaitoisesti ja sääntöjä noudattaen.

Vakuutusyhtiön täydennys vastineeseen

Vakuutusyhtiö toimitti Vakuutuslautakunnan pyynnöstä täydennyksen antamaansa vastineeseen.

Ensinnä yhtiö tarkentaa, ettei vakuutuksenottaja E Ry ollut järjestänyt yleisötilaisuutta Suomenlinnassa, vaan ainoastaan seminaarin Hanasaaressa. Seminaariin liittyi merikuljetus osallistujille, jossa sotilashistorialliset yhdistykset ampuivat seminaariin osallistujille kunnialaukaukset Kuninkaanportin mustaruutitykeillä.

Täydennyksessä vakuutusyhtiö selvensi vielä, että E Ry oli tilannut ammunnan UK Ry:ltä kokonaispakettina. Tilauksesta ei ole kirjallista sopimusta ja ampuminen on suoritettu vastikkeetta. E Ry on ainoastaan maksanut tykkien kuljetukset tapahtumapaikalle, ruokailuja sekä ruudin hankintoja. UK Ry on vastannut yksin ammuntaan tarvittavien lupien hankinnoista sekä turvajärjestelyistä.

Yhtiö toteaa ensinnäkin, ettei E Ry ole ollut kyseisten ammuntojen osalta tilaisuuden järjestäjä eikä se näin ollen ole korvausvastuussa R.D:n esitetyistä vammoista. Toiseksi yhtiö katsoo, että ammunnan järjestämissä on joka tapauksessa toimittu vaadittavaa huolellisuutta noudattaen. Kolmanneksi yhtiön mukaan tapauksessa ei edelleenkään ole kyetty osoittamaan väitetyn tinnitusvaurion ja ammunnan välistä syy-yhteyttä.

Asiakkaan kommentti

Asiakas antoi oman kommenttinsa vakuutusyhtiön täydennetyn vastineen johdosta. Kommentin mukaan E Ry on itse selvityksissään kertonut organisoineensa ohjelmakokonaisuuden, johon myös kunnialaukaukset kuuluivat. Näin ollen E Ry on vastuussa järjestelyiden turvallisuudesta kaikin osin. Asiakkaan mukaan sillä seikalla, onko tilaisuus ollut yleisötilaisuus vai ei, ei ole vahingonkorvausvastuun syntymisen kannalta merkitystä.

Kommentin mukaan R.D., joka on ollut tietämätön vaara-alueesta ja riskeistä, on päässyt vaaravyöhykkeelle. Näin ollen E Ry:n huolellisuusvelvoite on jäänyt hoitamatta. Laukausten johdosta R.D. on saanut tinnituksen. R.D:a koskevista aikaisemmista lääkärinlausunnoista ei käy ilmi mitään sellaista, että hän olisi kärsinyt vaivasta aiemmin. Näin ollen on pidettävä näytettynä, että tinnitus ilmaantui laukauksen jälkeen ja että syy-yhteys on siten osoitettu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei tästä laista muuta johdu.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.

Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Jos se, joka viranomaisen määräyksestä, luottamustoimeen valittuna tai toisen pyynnöstä suorittaa laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä, tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Jos oppilaitoksen oppilas aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä tai hoitolaitoksessa hoidettavana oleva vastaavasti hoitoon liittyvässä työssä, on niin ikään se, jonka lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun

- vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja

- vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa ensisijaisesti siitä, onko tapauksessa sattunut henkilövahinko vastuuvakuutuksesta korvattava, kun vahingonkärsijä on saanut tinnitusvamman ja mahdollisen kuulonaleneman oltuaan liian lähellä laukaistuja mustaruutitykkejä, koska tapahtumanjärjestäjä ei ollut varoittanut ampumisesta etukäteen eikä ampumapaikalla ollut myöskään mitään varoitusmerkkejä.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutuksenottaja E ry ei ole ensinnäkään suorittanut laukauksien ampumista, vaan tilannut ampumisen UK Ry:tä. Näin ollen E Ry ei ole korvausvastuussa tapahtuneesta. E Ry on yhtiön näkemyksen mukaan toiminut kaikkea huolellisuutta noudattaen tilaisuutta järjestäessään. Näin ollen tapauksessa sattunutta vahinkoa ei yhtiön mukaan ole aiheutettu huolimattomuudella. Väitetyn tinnitusvamman ei myöskään ole osoitettu olevan riittävässä syy-yhteydessä tapahtumaan.

Vahingonkärsinyt R.D:n näkemyksen mukaan vamman aiheuttanut tykinlaukaus on ollut hyvin voimakas ja sen tuottamalta melulta suojautuminen olisi edellyttänyt kuulosuojaimien käyttöä. Näin ollen tapahtumanjärjestäjän olisi tullut informoida paikallaolijoita tykkien ampumisesta ja pitää huoli siitä, etteivät paikallaolijat pääse liian lähelle ampumapaikka. R.D. on myös todennut, että tinnituksen ja tykinlaukausten välinen lääketieteellinen syy-yhteys ilmenee lääkärinlausunnoista.

Vakuutuslautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa on kuitenkin ennen lääketieteellisen syy-yhteyden arvioimista selvitettävä, onko vakuutuksenottaja vastuussa R.D:lle aiheutuneesta vahingosta vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vahingonkärsinyt R.D. on saanut tinnitus- ja kuulovamman, koska hänet oli päästetty liian lähelle mustaruutitykkejä, kun niillä ammuttiin kunnialaukaukset. Kunnialaukauksien tilaaja oli vakuutuksenottaja E ry ja laukaukset ammuttiin yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi. Laukausten ampuminen oli tilattu UK Ry:ltä, jonka vastuulla oli myös asianmukaisten lupien hankkiminen ja turvajärjestelyistä huolehtiminen. Vastuuhenkilöinä ammunnoissa oli ollut L Ry:n puheenjohtaja sekä UK Ry:n hallituksen jäsen K.A.. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan kyseinen taho on kokenut historiallisilla aseilla ampumisen asiantuntija.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Lautakunta toteaa, että yleisötilaisuuksien tapahtumanjärjestäjällä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvoite huolehtia tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden turvallisuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta on tapahtumanjärjestäjän näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Lautakunnan käsityksen mukaan tapauksessa on riidatonta, että E Ry on tilannut kunnialaukausten ampumisen yhdistyksen ulkopuoliselta taholta, joka on ollut mustaruutiaseilla ampumisen asiantuntija. Näin ollen E Ry on pyrkinyt varmistamaan, että kaikista mahdollisista turvatoimista huolehditaan asianmukaisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan myöskään yksinomaan sitä seikkaa, että E Ry on ollut kunnialaukausten ampumisen tilaajana, ei voida pitää vahingonkorvausvastuuta perustavana seikkana.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, että käytössä olevan selvityksen mukaan, UK Ry:n suorittama ammunta oli myös suunniteltu tarkasti ennen toteuttamista. Tapahtumapaikalla oli henkilö, jolle osoitettuihin tehtäviin kuului vartioida, ettei kolmansia pääse liian lähelle tykkejä. Vartijan mukaan hän oli näyttänyt kädellään merkin pysähtymisestä henkilölle, joka oli seuraamassa ampumista. Tässä vaiheessa oli ammuttu kaksi laukausta. Etäisyyden tykkeihin on kerrottu olevan noin 20–30 metriä. Asiassa on tehty tutkintailmoitus poliisille, jonka mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei voida katsoa huolellisuusvelvollisuutta laiminlyödyn.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että E Ry on toiminut huolellisesti kunnialaukausten ampumisen järjestämisessä ja mahdollisen ulkopuolisen yleisön turvallisuuden valvonnassa. Lautakunta katsoo, ettei käsillä olevassa tapauksessa R.D:lle aiheutunut henkilövahinko ole johtunut E Ry:n huolimattomuudesta taikka laiminlyönnistä. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia