Haku

VKL 11/05

Tulosta

Asianumero: VKL 11/05 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.06.2005

Pesuhallin oven autolle aiheuttama vahinko Huoltamon vastuu

Lausunnonpyytäjä V.K. oli 27.11.2004 pesettämässä autoaan Huoltamo N Oy:n pesuhallissa. Pesun jälkeen hän nousi autosta suoristamaan sivupeilit ja kiinnittämään antennin. Tämän jälkeen hän lähti peruuttamaan hallista. Samalla hallin ulko-ovi alkoi laskeutua sulkeutuakseen. Auton tullessa oven valokennojen väliin ovi pysähtyi ryhtyen uudestaan aukeamaan. Noustessaan se kolhi auton rekisterikilpeä ja naarmutti takaluukkua. Ovi oli ohjelmoitu sulkeutumaan 55 sekunnin kuluttua pesun päättymisestä. Pesuhallin ulkoseinässä olleiden ohjeiden mukaan pesun jälkeen tulee ajaa ulos ja kokeilla jarruja. Pesuhallissa olevissa ohjeissa todetaan, että ”pesun päätyttyä stop sammuu ja nuoli vilkkuu poisajamisen merkiksi”. 

Lausunnonpyytäjä haki korvausta autonsa vahingoista huoltamon vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 29.12.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusehdon 201 kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Vakuutusyhtiön saamien lisäselvitysten mukaan pesuhallin ulkopuolella on pesuohjeet, joissa käsketään pesun jälkeen ajamaan ulos hallista ja kokeilemaan jarruja. Pesuhallissa sisällä olevissa ohjeissa kerrotaan, että pesun päätyttyä stop-valo sammuu ja nuolivalo vilkkuu poisajamisen merkiksi. Pesun päätyttyä hallin ovi aukeaa ja on auki noin 55 sekuntia. Tämä aika riittää hallista ulos peruuttamiseen.
 
Vahinkotapahtuma on taltioitunut videolle. Videosta käy ilmi, että auton kuljettaja on pesun päätyttyä ja hallin oven auettua noussut autosta ja käynyt kiinnittämässä auton antennin sekä suoristanut sivupeilit. Näiden toimien jälkeen hän on lähtenyt peruuttamaan autolla ulos hallista. Koska ovi on ohjelmoitu olemaan auki pesun päätyttyä 55 sekuntia, oli ovi auton peruuttaessa lähtenyt jo sulkeutumaan.
 
Vahingosta saatujen selvitysten perusteella ei vahingon voida katsoa aiheutuneen huoltamon omistajan tuottamuksesta eli huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Vahinko ei ole aiheutunut mistään pesukoneen ohjeistuksessa tai hallin ovessa olleesta viasta, vaan siitä, ettei autolla ole ohjeiden mukaisesti heti pesun jälkeen ajettu ulos hallista.
 
Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei huoltamolle ole syntynyt lainmukaista korvausvelvollisuutta auton vaurioitumisesta.
 
Korvausvelvollisuuden puuttuessa vahinkoa ei korvata huoltamon vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 5.1.2005 V.K. ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää, että Vakuutuslautakunta palauttaa korvauskäsittelyn uudelleen käsiteltäväksi ja että käsittelyssä huomioidaan jäljempänä esitetyt perustelut.
 
Tyytymättömyyden päätökseen lausunnonpyytäjä perustelee seuraavasti:
1.      Pesupaikalla olevat ohjeet ovat riittämättömät ja nimenomaan niissä ei ole mainintaa, että hallin ovi sulkeutuu pesun jälkeen automaattisesti ja niinkin lyhyen ajan kuin 55 sekunnin kuluttua.
2.      Autoa hallista peruutettaessa ei taka- eikä sivupeileistä voi havaita oven sulkeutumista, ennen kuin ylhäältä päin laskeutuva ovi on jo samalla tasolla kuin auton katto. Näin ollen kyse ei ole kuljettajan varomattomuudesta. Varovaisella ajolla pikemminkin estettiin ajo päin ovea ja oven rikkoutuminen ja auton suuremmat vauriot.
3.      Päätöksen mukaan ajoneuvon kuljettaja on viivytellyt hallista peruuttaessaan. Viivytys johtui nimenomaan turvallisen peruuttamisen takia, sillä kuljettajana oven avautuessa vakuutuksenottaja ei nähnyt riittävästi taaksepäin ja nousi siksi kääntämään sivupeilit oikeaan asentoon. Samalla hän kiinnitti myös antennin, koska katsoi sen olevan tarkoituksenmukaista nimenomaan talvella, sillä muutoin kiinnityskohdassa voi tapahtua jäätyminen. Lisäksi on todettava, että peruuttaminen hallista, joka lämpimän hallin kosteuden ja kylmän ulkoilman sekoittumisen seurauksena täyttyy sumulla, ei ole turvallista. Ulkoilman lämpötila oli noin –10o.
4.      Kyseistä pesupaikkaa lausunnonpyytäjä on käyttänyt useita vuosia, ja vastaavalla tavalla hän on toiminut aiemminkin. Talviajaksi säädetystä oven lyhyestä aukioloajasta ei ole missään mainintaa.
5.      Vahinkopäätös on tehty vahingonkärsijää tarkemmin kuulematta. Edes vahingon aineellista määrittelyä ei vakuutusyhtiö ole tehnyt, vaikka lausunnonpyytäjä on saman vakuutusyhtiön asiakas.
6.      Tässä kohdassa lausunnonpyytäjä käy läpi käynnistyspylväässä ja hallin ulkoseinässä olevat käyttö- ja pesuohjeet.
 
Kun auton pesu on päättynyt, pesukoneen vasemmassa reunassa syttyy vihertävä nuoli pesun päättymisen merkiksi. Hallissa ei ole ohjetta, että poistumisen on tapahduttava välittömästi tai että ovi sulkeutuu tietyn ajan kuluttua.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 23.2.2005 vakuutusyhtiö kertaa vakuutusehdot ja tapahtumatiedot.
 
Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen asiassa ja vaatii, että lautakunta palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Asiakas tarkoittanee kuitenkin vaatia lautakunnalta lausuntoa, jossa katsotaan yhtiön päätöksen olevan väärän ja jossa suositellaan korvauksen maksamista.
 
Asiassa on annettu kielteinen päätös, jossa on katsottu, ettei voida katsoa huoltamon omistajan syyllistyneen varomattomuuteen tai huolimattomuuteen asiassa.
 
Vahingon syynä ei ole ollut huoltamon huolimattomuus tai virheellisyys sen laitteissa, vaan vahingon on aiheuttanut asiakkaan yllättävä, tavanomaisesta poikkeava menettely.
 
Kun pesu päättyy, syttyy vilkkuva nuoli, jolloin on tarkoitus ajaa auto ulos. Yleensä auto ajetaan välittömästi ulos pesutiloista, ja jos näin menetellään, ei tule mitään vahinkoa. Valvontakameran kuvan (nauha on tallella huoltamossa) ja asiakkaan kertoman mukaan hän oli ensin käynnistänyt auton ja tullut sen jälkeen ulos autosta ja suoristanut sivupeilit ja ruuvannut antennin paikoilleen. Asiakkaan peruuttaessa ulos oli ovi sitten ruvennut sulkeutumaan. Kun asiakas oli valokennon kohdalla, ovi rupesi taas nousemaan ylös. Valokenno havaitsi, että jotain oli välissä. Pahaksi onneksi ovi kuitenkin koski autoon.
 
Asiakkaan mielestä ei ole varoitettu siitä, että ovi sulkeutuu 55 sekunnin kuluttua. Mahtaako tällaista varoitusta olla missään päin maata, eli ei sellaista voi vaatia. Normaali menettely on ajaa välittömästi ulos pesutiloista, ja silloin tämä aika riittää vallan mainiosti.
 
Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan huoltamo ei ole syyllistynyt huolimattomuuteen eikä sillä ole vahingonkorvausvelvollisuutta asiassa.
 
Vakuutuksenottajan kannanotto
 
Kirjeessään 6.4.2005 vakuutuksenottaja Huoltamo N. Oy toteaa, että oven sulkeutumisajasta olevia mainintoja he eivät ole nähneet tai kuulleet missään olevan, koska 55 sekuntia riittää vallan mainiosti hallista ulosajoon, jos sinne ei jäädä touhuamaan mitään ylimääräistä. Ainakin muille on riittänyt ja tällekin asiakkaalle ennen. Oven aukioloaika on sama ympäri vuoden. Ulkopuolella lukee selvästi, että pesun jälkeen aja ulos, koska muita pesijöitä saattaa olla tulossa. Mikähän asiakkaan mielestä olisi sopiva aika? Antennin asennustarpeesta hallissa vakuutuksenottaja sanoo, että tuskin se kerkeää jäätyä noin 30 sekunnin kuluessa, kun ajaa hallista ulos.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vastuuvakuutusturvaehto 201: Toiminnan vastuu, vakuutusehdot voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 201.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vastuuerityisehto 302: Moottoriajoneuvojen tai pienkoneiden huolto ja korjaus, vakuutusehdot voimassa 1.1.2000 alkaen
 
Kohta 1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturvaehdosta 201: Toiminnan vastuu käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuun otetun taikka uskotun omaisuuden vahinkoa koskevasta rajoituksesta poiketen vakuutusturva korvaa myös huollettavaksi tai korjattavaksi otetulle asiakkaan moottoriajoneuvolle tai pienkoneelle aiheutuneen vahingon.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa asiassa on kyse pesuhallin oven autolle aiheuttamasta vahingosta sekä huoltamon vastuusta.
 
Lausunnonpyytäjä V.K:n auto on vaurioitunut 27.11.2004 Huoltamo N. Oy:n pesuhallissa pesun jälkeen. Lausunnonpyytäjä on ennen ulos peruuttamista suoristanut sivupeilit ja kiinnittänyt antennin. Hänen peruuttaessaan on hallin 55 sekuntia pesun jälkeen auki oleva ovi lähtenyt laskeutumaan. Auton tullessa oven valokennoihin on ovi lähtenyt uudestaan avautumaan vahingoittaen tuolloin auton rekisterikilpeä ja takaluukkua. Hallin ulkopuolella ja hallissa olevien ohjeiden mukaan pesun jälkeen tulee ajaa ulos. Oven aukioloaikaa, joka on ympäri vuoden sama, ei ohjeissa ole ilmoitettu. Lausunnonpyytäjä, joka on ilmoituksensa mukaan käyttänyt pesuhallia useita vuosia, on hakenut korvausta huoltamon vastuuvakuutuksesta.
 
Huoltamon korvausvastuu edellyttää tuottamusta, jolla tarkoitetaan huolimattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. Koska kyseessä on pestävälle autolle tapahtunut vahinko, tulee huoltamon vastuusta vapautuakseen osoittaa pesujärjestelyjen moitteettomuus ja se, että vahinko on aiheutunut huoltamosta riippumattomasta syystä.
 
Lautakunta toteaa, että huoltamoiden pesuhallit ovat tavanmukaisesti kiinni pesun aikana ja tietyn aikaa sen jälkeen auki poisperuuttamista varten. Lautakunnan näkemyksen mukaan tämä on pesuhalleja käyttävillä yleisesti tiedossa. Lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän noustessa hallissa autosta peilejä suoristamaan ja antennia kiinnittämään on hänen täytynyt ymmärtää oven lähtevän jonkin ajan kuluttua sulkeutumaan. 55 sekunnin aukioloaikaa lautakunta pitää riittävänä poisajoa varten. Ottaen lisäksi huomioon, että oven avautuminen on automaattisesti järjestetty valokennojen avulla, lautakunta katsoo vakuutuksenottajan pesuhallijärjestelyt asianmukaisiksi ja pitää vahingon syynä lausunnonpyytäjä V.K:n menettelyä olla varomatta tiedossaan olevaa oven automaattista sulkeutumista. Näin ollen vakuutusyhtiön epäävä päätös on ollut ehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen ja Koskenvuo. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta