Haku

VKL 108/15

Tulosta

Asianumero: VKL 108/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.04.2016

Lakipykälät: 28

Pysyvä haitta. Korvauksen alentaminen vakuutetun törkeän huolimattomuuden perusteella.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 2.6.2009 mukaan vakuutettu A loukkaantui kotonaan ampumavälikohtauksessa. Poliisin tutkintailmoituksen 16.12.2010 mukaan A oli ollut kotonaan seurassaan tuttavansa B ja naisystävänsä C. B:n ja C:n kertoman mukaan A oli illan aikana ottanut esiin omistamansa käsiaseen, asettanut aseen B:n käteen, vetänyt aseen piipun otsaansa ja sanonut B:lle mm. ”ammu, jos uskallat”. Tässä tilanteessa ase oli lauennut sillä seurauksella, että A loukkaantui vakavasti.

Hovioikeus tuomitsi 15.10.2013 B:n ehdolliseen vankeusrangaistukseen varomattomasta käsittelystä ja vammantuottamuksesta. Hovioikeus katsoi näytetyksi, että B oli sinänsä ainakin aluksi suhtautunut aseen esillä oloon kielteisesti. Hänellä olisi kuitenkin ollut aikaa suunnata ase sivummalle A:n päästä, kun hän ja A olivat ennen aseen laukeamista seisseet suhteellisen pitkän ajan liikkumattomina aseen osoittaessa A:n otsaa. B ei ollut tarkistanut asetta ennen kuin ryhtyi sitä käsittelemään, minkä vuoksi hän ei ollut voinut olla varma siitä, onko aseessa panoksia ja onko se ladattu. Huomioon ottaen A:n oma menettely tilanteessa hovioikeus ei pitänyt B:n toimintaa kokonaisuutena arvioiden törkeän huolimattomana. B tuomittiin maksamaan A:lle vahingonkorvausta, mutta korvausta soviteltiin 20 %:iin A:n oman myötävaikutuksen perusteella.

A haki vahingon johdosta korvausta yksityistapaturmavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi, että kysymyksessä oli vakuutuksesta korvattava vahinko. Yhtiö katsoi kuitenkin, että vakuutettu A oli aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella ja vähensi tällä perusteella korvauksesta 80 %.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A vaatii, että hänelle tulee maksaa haittaluokan 20 mukainen pysyvän haitan korvaus kokonaisuudessaan ilman vähennyksiä.

A katsoo, ettei se, miten rikosperusteista vahingonkorvausta sovitellaan yksityishenkilöiden kohdalla, koske vakuutusyhtiön korvauksen maksamisen perusteita. Tekijän sovittelun perusteet ovat täysin erilliset vakuutusyhtiön korvauksen maksamisen perusteista. Yksityishenkilöiden välisten korvausten sovitteluun vaikuttaa mm. korvausta maksavan osapuolen maksukyky sekä muut seikat kokonaisuutena. Näitä asioita ei oteta huomioon silloin, kun harkitaan vakuutusyhtiön velvollisuutta maksaa korvausta vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella vakuutetulle itselleen.

Vakuutussopimuslain 28 §:n mukaan jos vakuutettu tapaturmavakuutuksessa on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan vakuutuksenantajan vastuuta alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Harkinnassa voidaan hallituksen esityksen (HE 114/1993) mukaan ottaa huomioon paitsi vakuutetun menettelyn moitittavuus, myös vakuutetun tarve saada vakuutustapahtumasta korvausta.

Tapauksessa on täysin selvää, ettei A ole tarkoittanut tappaa tai aiheuttaa vakavaa vammaa itselleen, vaan kyseessä on ollut puhdas tapaturma. Hovioikeus on katsonut aseen laukeamisen B:n, ei siis A:n syyksi. Lisäksi hovioikeudessa on kuultu A:n äitiä, joka on kertonut, ettei A:lla ole ollut itsetuhoisia ajatuksia. Kyse on A:n oma osuus ja menettely huomioon ottaen vahingosta, jonka vuoksi korvauksen sovitteluun ei lähtökohtaisesti ole perusteita. Missään tapauksessa perusteita korvauksen sovitteluun ei ole siinä mittakaavassa, kuin vakuutusyhtiö on nyt tehnyt. A:n vammojen vakavuus huomioon ottaen A:n tarve saada korvausta tapaturman johdosta on mitä suurin. A on lopullisesti ja pysyvästi menettänyt työkykynsä ja hänen asumisestaan, hoidostaan ja kuntouttamisestaan aiheutuu huomattavia kustannuksia hänelle itselleen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että tuottamuksen aste määräytyy sen mukaan, kuinka merkittävästi vahingon aiheuttaneen toiminta on poikennut vaadittavasta huolellisuudesta. Harkinnassa on kiinnitettävä ensisijaisesti huomiota vahingonaiheuttajan yksilöstä riippumattomiin seikkoihin ja olosuhteisiin, kuten mahdollisen vahinkoseuraamuksen luonteeseen ja vakavuuteen, vahingon todennäköisyyteen sekä mahdollisuuteen välttää vahinko huolellisesti toimimalla. Tuottamusta on pidetty törkeänä silloin, kun toisen henkilökohtaiseen turvallisuuteen on suhtauduttu välinpitämättömästi. Tuottamuksen astetta on myös pidetty sitä törkeämpänä, mitä odotettavampaa vahingon tapahtuminen on vahinko-olosuhteissa ollut. Lisäksi törkeän huolimattomuuden tunnusmerkkinä on painotettu subjektiivista moitittavuutta. Vahingonkorvausoikeudessa huolimattomuutta on pidetty törkeänä esimerkiksi silloin, kun vahingon aiheuttajan toiminta on ollut häikäilemätöntä ja välinpitämätöntä seurausten suhteen.

Vakuutusyhtiö katsoo A:n tienneen, että hän toiminnallaan saattaa itsensä ja seurassaan olevat henkilöt selkeään vaaraan. Hovioikeus on perusteluissaan todennut, että A:n on kokeneena aseen käsittelijänä täytynyt tietää, että ase on ollut ladattu ja että siinä on ollut panos. Aseen esille ottaminen, lataaminen ja ohjaaminen A:n otsalle on selvitysten mukaan tapahtunut yksin A:n toimesta. A on tapahtumahetkellä ollut voimakkaassa humalatilassa. Kokeneen aseenkäsittelijän voidaan katsoa tietävän, että aseen käsittelystä alkoholin vaikutuksen alaisena seuraa hyvin todennäköisesti vahinkoja varsinkin, jos menetellään, kuten tässä tapauksessa on menetelty. A:n toimintaa tilanteessa on pidettävä poikkeuksellisen törkeän huolimattomana. Yhtiö pitää korvauksista tekemäänsä vähennystä asianmukaisena.

Siltä osin, kuin A on valituksessaan viitannut erityiseen tarpeeseensa saada korvausta vahingosta, vakuutusyhtiö toteaa, että A pystyy asumisen, hoidon ja kuntouttamisen tarpeen osalta kääntymään kotikuntansa ja julkisen terveydenhuollon puoleen. Tällöin maksettavaksi jäävät vain asiakasmaksut. Lisäksi A:lle olisi ilman vahinkotapahtumaakin aiheutunut asumisestaan kustannuksia. Korvauksista tehtävää vähennystä ei tule tällä A:n esittämällä perusteella alentaa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat vahingon tapahtumaolosuhteita koskevat selvitykset:

- vahinkoilmoitus 2.6.2009

- esitutkintapöytäkirja 16.12.2010 liitteineen

- käräjäoikeuden tuomio 21.12.2011

- hovioikeuden tuomio 15.10.2013.

A:ta on kuulusteltu asianomistajana 2.6.2010. A on ilmoittanut, ettei muista vahinkotapahtumasta yhtään mitään.

B on kertonut poliisikuulusteluissa, että hän on ravintolaillan jälkeen ravintolan sulkeuduttua lähtenyt entuudestaan tuntemansa A:n kanssa tämän luo jatkamaan illanviettoa. A:n asunnolla oli keskusteltu mm. A:n kokemuksista YK-joukoissa. A oli jossakin vaiheessa hakenut pistoolin, josta hän oli ottanut lippaan pois ja tehnyt latausliikkeitä. Keskustelun jatkuttua A otti pistoolin pöydältä, asetti sen B:n käteen ja veti sen jälkeen piipun otsalleen ja kehotti A:ta vetämään liipasimesta. B ei ole kuulustelussa ollut varma, miten ase laukesi. B ei myöskään ole osannut sanoa, missä vaiheessa A on laittanut aiemmin pois ottamansa lippaan takaisin aseeseen.

C on kertonut poliisikuulustelussa, että B on pyytänyt A:ta laittamaan aseen pois, missä yhteydessä A on ottanut aseesta lippaan pois ja pudottanut lippaasta panoksen lattialle sanoen, että kyseessä oli ainoa panos. Tämän jälkeen A on antanut aseen B:n käteen, ottanut aseesta kiinni, vetänyt piipun otsalleen ja kehottanut B:tä ampumaan, mikäli uskaltaa. Samanaikaisesti A on pitänyt toisella kädellä lasista olutpulloa päänsä päällä. Tilanne on jatkunut noin 20 sekunnin ajan, kunnes ase on lauennut.

Sekä A että B ovat selvitysten mukaan olleet tapahtumahetkellä päihtyneitä. B:n veren alkoholipitoisuudeksi on noin kaksi tuntia tapahtuneen jälkeen mitattu 1,46 promillea. A on C:n kertomuksen perustella ollut voimakkaasti päihtynyt.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa A:lle yksityistapaturmavakuutuksesta maksettavia korvauksia A:n törkeän huolimattomuuden perusteella.

Sovellettavat lainkohdat

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 28.3 §:n mukaan jos vakuutettu tapaturmavakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutuksenantajan vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.  

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että säätämällä tapaturmavakuutuksessa korvauksen alentamisen edellytykseksi vakuutetun törkeä huolimattomuus on kynnys korvauksen alentamiselle asetettu erittäin korkealle. Törkeä huolimattomuus on lähellä tahallisuutta ja siitä voi olla kyse esimerkiksi tilanteessa, jossa vakuutettu laiminlyömällä tietoisesti normaalit varotoimet saa aikaan suuren vahingonvaaran. Törkeänä huolimattomuutena voidaan pitää esimerkiksi tilannetta, jossa vakuutettu ryhtyy merkittävässä humalatilassa tehtävään, joka normaalioloissakin vaatii suurta huolellisuutta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu A on ilmeisesti huomattavassa humalatilassa ottanut esille omistamansa aseen, asettanut sen myös päihtyneenä olleen B:n käteen ja vienyt piipun otsalleen ja kehottanut B:tä vetämään liipasimesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n on aseen omistajana ja sitä juuri ennen tapahtunutta käsitelleenä täytynyt olla tietoinen siitä, että ase on saattanut olla ladattu. Tästä huolimatta A on jättänyt varmistautumatta asiasta. Lautakunta katsoo, että A on ryhtynyt humalatilassa tekoon, joka vaatisi suurta huolellisuutta myös normaalioloissa ja pitää A:n toimintaa tilanteessa törkeän huolimattomana. A on toiminnallaan asettanut itsensä merkittävään vahingonvaaraan.

Koska A on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudellaan, käsillä on tilanne, jossa vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Vakuutuslautakunta katsoo, että yksityistapaturmavakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan tässä tapauksessa alentaa 50 %:lla ja suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle tätä vastaavan lisäkorvauksen. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle lisäkorvausta siten, että korvauksista törkeän huolimattomuuden perusteella tehtävä vähennys on 50 %.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Ahlroth

Kummoinen

Niklander

Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia