Haku

VKL 107/15

Tulosta

Asianumero: VKL 107/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.10.2015

Vakuutusehtojen soveltaminen. Niin sanottu kahden vuoden sääntö.

Tapahtumatiedot

X oli ollut työsuhteessa K Oy:öön. Työsuhteensa aikana X oli 4.6.2012 yhdessä erään toisen henkilön kanssa perustanut K Oy:n kanssa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittaneen A Oy:n ja ryhtynyt sen toimitusjohtajaksi. A Oy merkittiin kaupparekisteriin 27.6.2012. A oy:n oikeusturvavakuutus alkoi 28.9.2012.

K Oy vaati 11.4.2013 vireille tulleella kanteella

- X:ltä ensisijaisesti työsopimuksen kilpailukieltoehdon rikkomisen perusteella sopimussakkoa ja toissijaisesti työsopimuslain 3 luvun säännösten rikkomisen johdosta vahingonkorvausta
- A Oy:ltä vahingonkorvausta työsopimuslain 3 luvun 3 ja 4 §:n nojalla

Oikeusturvaetua on pyydetty näihin riitoihin A Oy:n oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 4.6.2013 päivätyllä korvauspäätöksellään. Vakuutustapahtuma oli vakuutuksenottajan mukaan tapahtunut 15.11.2012. A Oy:n oikeusturvavakuutus oli tullut voimaan 28.9.2012, joten se oli vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Sen vuoksi tuli myös niiden seikkojen, joihin riita perustui, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tässä tapauksessa riita perustui kilpailevan toiminnan aloittamiseen 27.6.2012, jolloin A Oy:n oikeusturvavakuutus ei vielä ollut voimassa. Sen vuoksi oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Asiakkaan valitus

A on vaatinut korvausta oikeudenkäyntikuluista, joita oli kertynyt yhteensä 15 000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut korvauspäätöksessään lausumaansa. Riita oli vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan syntynyt 15.11.2012. Riidat perustuivat huomattavilta osin ennen vakuutuksenottajayrityksen vakuutuksen voimaantuloa 28.9.2012 tehtyihin toimenpiteisiin. Vakuutus oli näin ollen ollut riidan syntyessä voimassa alle kaksi vuotta, eikä riidan perusteena ollut kilpailutoiminta ollut alkanut saman tai eri yhtiössä olleen oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen myöntämään kysymyksessä oleviin riitoihin oikeusturvaedun.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.…

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus, kiistäminen, työsuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Asian arviointi

Vaikka kysymyksessä olevaa tilannetta käsiteltäisiinkin vakuutusehtojen mukaan yhtenä vakuutustapahtumana, kysymyksessä on kuitenkin kaksi eri riitaa, jotka tulee Vakuutuslautakunnan mukaan erottaa toisistaan. Kyseessä ovat K Oy:n kanteet toisaalta X:ää ja toisaalta A Oy:tä vastaan. Kanteet on kumuloitu käsiteltäväksi samassa oikeudenkäyntimenettelyssä. Kanteiden eli vaatimusten perusteena olevat seikat eroavat toisistaan. X:n osalta vaatimukset ovat perustuneet ensisijaisesti väitettyyn kilpailukieltoehdon, tietosuojasopimuksen ja työsopimuslain 3 luvun 3 §:n rikkomiseen. A Oy:n osalta kanne on perustettu lähinnä niiden velvoitteiden rikkomiselle, joita työsopimuslaki asettaa vastaanottavalle työnantajalle.

Kun A Oy perustettiin jo 4.6.2012 ja merkittiin kaupparekisteriin 27.6.2012 ja kun A Oy:n oikeusturvavakuutus alkoi vasta 28.9.2012, Vakuutuslautakunta pitää ilmeisenä, että ne seikat, joihin kanteet X:ää ja A Oy:tä vastaan ovat perustuneet, ovat syntyneet jo ennen A Oy:n oikeusturvavakuutuksen voimaan tuloa. Näillä ja muilta osin vakuutusyhtiön lausumilla perusteilla Vakuutuslautakunta on päätynyt seuraavaan lopputulokseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia