Haku

VKL 107/04

Tulosta

Asianumero: VKL 107/04 (2004)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.05.2004

Vakuutusehtojen tulkinta Ajoneuvon kuljettamiseen liittyvä riita-asia Henkilövahinkokorvaukset

Vakuutettu joutui 5.11.2001 liikenneonnettomuuteen, jossa hän sai henkilövahinkoja. Vastapuolen liikennevakuutusyhtiö maksoi vakuutetulle korvausta vahingoista, mutta katsoi sittemmin, että vakuutetun hoitokulut ja ansionmenetys 15.1.2002 jälkeiseltä ajalta eivät enää johdu liikenneonnettomuudesta. 

Vakuutettu haastoi kyseisen liikennevakuutusyhtiön oikeuteen vaatien korvausta hoitokuluista ja ansionmenetyksestä myös 15.1.2002 jälkeiseltä ajalta. Sittemmin vakuutusyhtiö ilmoitti hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella maksavansa korvauksia vielä ainakin 30.11.2002 asti.
 
Vakuutettu haki asiaan oikeusturvaetua autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi ehtokohtaan 41, jonka mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 
Vakuutusyhtiön mukaan kyseisellä ehtokohdalla tarkoitetaan sitä, että oikeusturvavakuutuksen vakuutustapahtumasta on kyse ainoastaan sellaisissa riita-asioissa, joissa vakuutettu on nimenomaan ollut omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa. Siten esim. riitaisissa velkomisasioissa tai muissa vahingonkorvausasioissa, joissa vakuutetun oikeusasema ei perustu suoraan ja välittömästi ajoneuvon omistamiseen, hallitsemiseen tai kuljettamiseen, ei oikeusturvaa voi saada autovakuutukseen liitetystä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Yhtiön mukaan vahingonkorvausasia, johon autovakuutuksen oikeusturvaa mahdollisesti voitaisiin käyttää, olisi siten esim. asia, jossa auton naarmuttajalta vaaditaan korvausta autolle aiheutetusta vahingosta tai, jossa puolustaudutaan syyttäjän ajamaa syytettä vastaan. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa sen sijaan on kyse liikennevakuutusyhtiön päätöksestä johtuvasta vahingonkorvausasiasta, jossa vakuutetun oikeusasema ei perustu suoraan ja välittömästi ajoneuvon kuljettamiseen, omistamiseen tai hallitsemiseen eikä vakuutettu ole prosessissa sellaisessa ominaisuudessa, olkoonkin, että vahingonkorvausvaatimukset juontuvat liikenneonnettomuuden jälkeen syntyneistä kuluista, joita vakuutusyhtiö ei ole korvannut. Vakuutetun oikeusaseman on siten katsottava perustuvan kärsittyyn henkilövahinkoon, jolla ei ole sellaista välitöntä yhteyttä ajoneuvon omistamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen kuin mitä vakuutusehdoissa tarkoitetaan.
 
Edellä todetun vuoksi vakuutusyhtiö ei myöntänyt asiaan oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja hän pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko kyseinen riitaprosessi sellainen, josta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut tulisi korvata autovakuutuksen oikeusturvaedusta.
 
Vakuutetun käsityksen mukaan kysymys on riita-asiasta, joka liittyy välittömästi vakuutetulle auton kuljettajana aiheutuneeseen liikennevahinkoon ja hänen siinä saamiinsa vammoihin. Vakuutusehtojen sanamuodon mukaan vakuutus korvaa kulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä ajoneuvon kuljettamiseen liittyvissä riita-asioissa. Vakuutusyhtiö on sen sijaan päätöksessään katsonut, että kyse on vahingonkorvausasiasta, jossa vakuutetun oikeusasema ei perustu suoraan ja välittömästi ajoneuvon kuljettamiseen, olkoonkin, että vahingonkorvausvaatimukset juontuvat liikenneonnettomuuden jälkeen syntyneistä kuluista. Vakuutettu toteaa, että kulut johtuvat suoraan ja välittömästi ajoneuvoa kuljetettaessa aiheutuneista vahingoista.
 
Vakuutusyhtiö pyrkii tietoisesti antamaan vaikutelman syy-yhteyden katkeamisesta toteamalla, että kulut ovat syntyneet onnettomuuden jälkeen. Vakuutusyhtiön esimerkin mukaan vakuutuksesta voitaisiin korvata kulut, jotka aiheutuisivat siitä, että auton naarmuttajalta vaadittaisiin korvausta autolle aiheutetuista vahingoista. Sen sijaan kuluja, jotka syntyvät siitä, että onnettomuuden aiheuttajalta vaaditaan korvausta auton kuljettajalle aiheutuneista vahingoista, ei korvattaisi vakuutuksesta. Vakuutusehdoissa ei kuitenkaan ole tehty tällaista eroa esine- ja henkilövahinkojen korvattavuuden välillä, vaan ainoa edellytys on syy-yhteyden täyttyminen eli kulujen liittyminen ajoneuvon kuljettamiseen. Tämä syy-yhteys puolestaan täyttyy tässä tapauksessa yhtä varmasti niin esine- kuin henkilövahingonkin osalta.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan sellaiset kulut korvataan, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä ajoneuvon kuljettamiseen liittyvissä riita-asioissa. Vakuutettu ei ole oikeudenkäynnin osapuoli siksi, että on kuljettanut autoaan eikä tarvitse lakimiesapua sen takia, että on kuljettanut autoaan, vaan siksi, että hänelle on aiheuttanut henkilövahinkoja, joita liikennevakuutusyhtiö ei ole korvannut. Vakuutetun asema oikeudenkäynnissä on täysin riippumaton siitä, sattuiko hän kuljettamaan autoaan onnettomuuden tapahtuessa vai ei, eivätkä riita tai edes esitetyt vaatimukset mitenkään liity tai perustu ajoneuvon kuljettamiseen. Riidan on sanottuun viitaten katsottava olevan vahingonkorvausasia, jossa vakuutetun oikeusasema ei perustu suoraan ja välittömästi ajoneuvon kuljettamiseen, vaan vakuutetun kärsimiin henkilövahinkoihin.
 
Koska riita ei tässä tapauksessa liity ajoneuvon kuljettamiseen, ei autovakuutusta voi ko. oikeudenkäynnissä käyttää, vaan vakuutetun tulisi kääntyä esimerkiksi kotivakuutusyhtiönsä puoleen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 41 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että vakuutettu on joutunut liikenneonnettomuuteen kuljettaessaan autovakuutuksella vakuutettua autoaan. Vastapuolen liikennevakuutusyhtiö on maksanut vakuutetulle korvauksia mm. henkilövahingoista. Koska liikennevakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole korvannut henkilövahinkoja vakuutetun vaatimusten mukaisesti, vakuutettu on nostanut vahingonkorvauskanteen kyseistä yhtiötä vastaan. Oikeusturvaa kyseistä oikeudenkäyntiä varten vakuutettu on hakenut autovakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvataan oikeudenkäyntikuluja ehtojen mukaan vain sellaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa, joissa vakuutettu on osallisena vakuutetun ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudessa. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa vakuutetun asema oikeudenkäynnissä perustuu siihen, että hän on ajoneuvoa kuljettaessaan joutunut liikenneonnettomuuteen ja saanut vammoja. Lautakunta katsoo, että nyt kyseessä oleva riita-asia liittyy ajoneuvon kuljettamiseen vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla.
 
Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutetulle tulee myöntää kyseiseen riita-asiaan oikeusturvaetu.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta