Haku

VKL 106/04

Tulosta

Asianumero: VKL 106/04 (2004)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2004

Lakipykälät: 69

Viemäritukoksen etsintä- ja aukaisukustannusten korvaaminen Froteepyyhe viemärissä Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta Oliko kyseessä vahingonteko?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan viemärivedet alkoivat tulvia vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön asuinhuoneistojen pesuhuoneisiin jouluaattona 2003. Kiinteistön viemäriverkostosta löytyi lattiarätti, joka oli tukkinut viemärin. Pyyhe oli päätynyt viemäriin ilmeisesti WC-istuimen kautta. Kiinteistöosakeyhtiö katsoi, että joku oli tukkinut viemärin ilkivaltaisesti. Tiedossa ei kuitenkaan ole, kuka teon teki.
 
Varsinaista vuotovahinkoa ei syntynyt, sillä pesuhuoneiden lattioilla olevat muovimatot estivät veden pääsyn rakenteisiin ja asukkaat kuivasivat lattioille nousseet vedet itse. Kustannukset muodostuivat vian etsinnästä joulun aikaan, kun putkiliike avasi putkilinjaa monena päivänä eri huoneistoissa.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton omaisuusvahinko, jonka syynä on vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Vakuutusyhtiö katsoo jäävän näyttämättä, että kyseessä olisi tahallisesti aiheutettu vahinko. Tämän vuoksi haettua korvausta ei makseta.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottajan mielestä korvauspäätöksessä mainittu näyttövelvollisuus on kohtuuton. Yleisen elämänkokemuksen perusteella kokonainen pyyheliina ei vahingossa voi joutua WC-pyttyyn ja sieltä edelleen vahingossa vedettynä viemäriin. Tahallisuuden todennäköisyyttä on pidettävä erittäin suurena.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan LVIS- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen. Kiistatonta on, että mitään putkirikkoa tai muuta rikkoutumista ei tässä tapauksessa ole sattunut. Sinänsä ehjä viemäri on mennyt toimimattomaksi sen seurauksena, että sinne on joutunut pyyhe.
 
Vakuutuksesta korvataan myös äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai toimimattomuuden johdosta aiheutuneen vuotovahingon välittömänä seurauksena muulle kiinteistövakuutuksella vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Ehtojen mukaan toimimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa itse viemärille ei korvata. Jos viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena olisi aiheutunut vuotovahinkoa esim. seinä- ja lattiarakenteille, se olisi ollut korvat­ta­vaa. Vahinkotarkastuksessa saatujen tietojen mukaan mitään vuotovahinkoa ei tässä tapauksessa kuitenkaan ehtinyt syntyä.
 
Ainoa nyt kyseessä olevan tapahtuman johdosta syntynyt kustannus on putkiliikkeen lasku, joka koskee viemärien avauksia. Kyseessä on viemärin toimintakuntoon saattaminen, joka ei ole vakuutusehdon mukaan korvattavaa ja toiseksi sitä voidaan myös pitää normaalina huoltotoimenpiteenä. Tässä tapauksessa on syntynyt siis ainoastaan huoltoyhtiön käytöstä aiheutunutta varallisuusvahinkoa.
 
Jotta toimimattoman viemärin avaamisen aiheuttamien kustannusten voitaisiin edes periaatteessa ajatella olevan omaisuusvakuutuksesta korvattavia, vahingon tulisi olla seurausta tahallisesta vahingonteosta. Yhtiön mielestä sellaisesta ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole näyttöä. Asiassa on otettava huomioon, että nyt ei ole kyseessä vahingontekorikokselle tyypillinen tekomuoto kuten ikkunan rikkominen, vaan kyseessä on sellainen tapahtuma, joka voi hyvin olla seurausta puhtaasta vahingosta tai vaikkapa pienten lasten leikistä. Näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. Näyttämättä jää, että kyseessä olisi vahingonteko.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 206.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on mm.
-         vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa
-         lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, sekä rikkoutumisen tai toimimattomuuden johdosta aiheutuneen vuotovahingon välittömänä seurauksena muulle kiinteistöturvalla vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.
 
Esitetyn selvityksen mukaan kiinteistöosakeyhtiön viemäri on tukkeutunut 24.12.2003. Tukoksen syyksi paljastui froteepyyhe, joka oli vedetty WC‑istuimen kautta viemäriin. Viemäritukoksesta ei selvityksen mukaan aiheutunut vuotovahinkoa talon rakenteille. Kustannuksia on aiheutunut ainoastaan viemärin avaamisesta, jota jouduttiin tekemään useana päivänä.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa viemäri ei ole mitenkään rikkoutunut. Kyseessä on vakuutuksen LVIS-tekniikan vahinkoja koskevassa ehtokohdassa tarkoitettu toimimattomuus. Toimimattomuuden johdosta aiheutunut vuotovahinko talon rakenteille on vakuutuksesta korvattava, mutta selvityksen mukaan tällaista vuotovahinkoa ei tässä tapauksessa ole syntynyt. Toimimattomuuden johdosta aiheutuneet viemärin avauskustannukset eivät ole vakuutuksen LVIS-tekniikan vahinkoja koskevan ehtokohdan mukaan korvattavia.
 
Lausunnonpyytäjä on perustellut korvaushakemustaan erityisesti sillä, että kyseessä olisi vahingonteko. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan tämä ei tarkoita sitä, että korvauksen hakijan pitäisi voida esittää täydellinen näyttö tapahtumien kulusta kaikkine yksityiskohtineen. Korvauksen hakijan velvollisuutena on kuitenkin saattaa todennäköiseksi, että todettu vahinko johtuu nimenomaan jostain korvattavasta vakuutustapahtumasta.
 
Tässä tapauksessa ei ole käynyt ilmi, mistä asunnosta kyseinen pyyhe oli viemäriin joutunut. Mikään lautakunnalle esitetyssä selvityksessä ei erityisesti viittaa siihen, että joku olisi tahallaan vetänyt pyyhkeen viemäriin aiheuttaakseen kiinteistöosakeyhtiölle vahinkoa. Lautakunnan näkemyksen mukaan on lähtökohtaisesti epätodennäköistä, että joku talon asukkaista tahallaan aiheuttaisi taloyhtiölle tällaista vahinkoa, josta hän itsekin joutuu kärsimään käytännön asumishaitan ym. muodossa. Muun selvityksen puuttuessa lautakunta pitää todennäköisempänä sitä vaihtoehtoa, että pyyhe on joutunut viemäriin esimerkiksi lapsen ymmärtämättömyyden takia. Kokonaisuutena lautakunta katsoo siten jäävän näyttämättä, että tässä tapauksessa olisi kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta vahingonteosta.
 
Näillä perusteilla lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia