Haku

VKL 105/15

Tulosta

Asianumero: VKL 105/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Rikos- vai riita-asia? Valtion varoista syytetyn puolustajalle maksetusta palkkiosta valittaminen. Oikeusturvaedun myöntäminen asianajotoimiston oikeusturvavakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asianajotoimisto A Oy:n palveluksessa olleet asianajajat olivat toimineet päämiehelleen määrättyinä puolustajina rikosasiassa, jonka käräjäoikeus oli ratkaissut 30.12.2014 antamallaan tuomiolla. Oikeudenkäynnissä oli vaadittu puolustajien 11 145,24 euron palkkiolaskun korvaamista valtion varoista. Käräjäoikeus oli hyväksynyt palkkion määräksi vain 8 792,34 euroa.

Määrätyt puolustajat olivat valittaneet palkkion määrästä hovioikeuteen 29.1.2015 ja hakeneet asiaan tältä osin vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua A Oy:n oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on hylännyt korvaushakemuksen päätöksillään 27.1. ja 2.2.2015. Vakuutusyhtiö on perustellut ratkaisuaan sillä, että asiassa ei ollut kyse yrityksen oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesta vakuutustapahtumasta rikosasiassa eli vakuutetun asianomistajana nostamasta syytteestä tai syytteen nostamisesta tai jatkamisesta vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta oikeusturvaedun myöntämisestä. A Oy:n mielestä asiassa oli syntynyt oikeusturvavakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma, ja vakuutusyhtiö oli virheellisesti vedonnut vakuutusehtojen rikosasioita koskevaan kohtaan. Kyse ei ollut rikosasiasta, vaan A Oy:lle suoritettavaa saatavaa koskeneesta tuomioistuinasiasta.

Vakuutusehtojen kohdassa 4.1 on todettu nimenomaisesti sen koskevan vakuutustapahtumaa rikosasioissa. Oli ilmeistä, ettei saatavaa koskenutta tuomioistuinasiaa voitu katsoa rikosasiaksi. Puolustajan palkkio oli saatava valtiolta, vaikka sen peruste liittyi puolustajana toimimiseen rikosasiassa. Puolustajan palkkion määrästä oli tehty ratkaisu rikosprosessin yhteydessä. Rikosoikeudenkäynneistä annetun lain 2 luvun 10 §:n mukaisesti puolustajalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon valtion varoista. Lisäksi säännöksessä viitataan soveltuvin osin oikeusapulakiin, joka koskee muitakin kuin rikosasioita. Prosessioikeudellinen seikka, että puolustajan palkkiosta päätetään rikosprosessin yhteydessä, ei muuta sitä aineellisoikeudellista tosiseikkaa, että puolustajan palkkio on itsessään saatava valtiolta. Palkkiota koskeva muutoksenhakuasia ei siis ollut rikosasia oikeusturvavakuutusehtoja tulkittaessa eikä vakuutusyhtiö ollut esittänyt perusteita oikeusturvaedun myöntämättä jättämiselle. A Oy on vedonnut myös siihen, että vakuutusyhtiön aiemmin samanlaisessa asiassa samassa vakuutussopimussuhteessa myöntämällä oikeusturvaedulla oli merkitystä vakuutusehtoja tulkittaessa. Tulkinnan muuttamiselle ei ollut esitetty perusteita.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on 23.3.2015 päivätyssä vastineessaan vedonnut oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoihin lausuen, että kohdan 4.1.2 (oikeastaan kohdan 4.1) mukaan syytetyn puolustuskuluihin ei ollut mahdollista saada oikeusturvaetua silloin, kun virallinen syyttäjä ajaa syytettä. Perheen oikeusturvavakuutuksen ehdot olivat vakuutustapahtuman määritelmän osalta yhteneväiset yrityksen oikeusturvavakuutuksen kanssa. Jos A Oy:n päämies olisi hakenut oikeusturvaetua kyseiseen rikosasiaan, sitä ei olisi voitu samasta syystä hänelle myöntää.

Vakuutusyhtiön mukaan A Oy lienee mieltänyt asian siten, että käräjäoikeus antaessaan tuomion oli riitauttanut A Oy:n näkemyksen kohtuullisesta palkkiosta ja asiassa olisi siten syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama riita A Oy:n ja syyttäjän välillä. Kysymys oli kuitenkin muutoksenhausta käräjäoikeuden antamaan rikostuomioon, jonka tuomion kohteena oli A Oy:n päämies. Päämiehen avustajan palkkiovaatimusta varten ei ollut mahdollista panna vireille erillistä siviiliprosessia, vaan tuomitun henkilön oikeudenkäyntikulujen käsittely liittyi kiinteästi kyseiseen rikosprosessiin.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena oli kattaa vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja vakuutusehdoissa määritellyissä vakuutustapahtumissa käräjäoikeudessa ja sen muutoksenhakuasteissa. Haetun oikeusturvaedun kohteena olivat tässä kuitenkin asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, joiden taustalla olleeseen rikosasiaan ei ollut mahdollista saada oikeusturvaetua sen enempää yksityishenkilön kuin yrityksenkään oikeusturvavakuutuksesta, koska vakuutetulle ei ollut sattunut korvattavaa vakuutustapahtumaa. Kun A Oy tai tämän päämies eivät voineet saada pääasiaan oikeusturvaetua, oli selvää että oikeusturvaetu ei voinut tulla missään laajuudessa kysymykseen myöskään muutoksenhaun osalta.

Vakuutusyhtiö on vielä lausunut valittajan oikeudenkäyntikulujen hovioikeudessa syntyneen tai syntyvän kokonaan vakuutetun omasta työstä ja kuluista. Tällaiset kulut eivät olleet oikeusturvavakuutuksesta korvattavia kuluja vakuutusehtojen kohdan 7.5 johdosta. Myös, mikäli muutoksenhakuasiaan ei myönnettäisi jatkokäsittelylupaa ja hovioikeus siten jättäisi muutoksenhaun tutkimatta, korvausta vakuutetun kuluista ei maksettaisi ehtokohdan 7.6.1 nojalla eikä kuluja myöskään katsottaisi ehtokohdan 1 nojalla välttämättömiksi kustannuksiksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuksenottajana olevan asianajotoimisto A Oy:n palveluksessa ollut asianajaja, joka oli toiminut rikosasiassa päämiehelleen määrättynä puolustajana, on valittanut hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiolla hänelle valtion varoista maksettavaksi määrätystä palkkiosta. Asiassa on kyse siitä, onko asianajotoimistolla oikeus saada oikeusturvaetu omasta oikeusturvavakuutuksestaan mainittuun palkkiota koskeneeseen valitusasiaan ja sen myötä edelleen korvaus valituksen tekemisestä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan yrityksen oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Rikosasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana, syytteen nostamista ja jatkamista vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutusehtojen kohdan 7.3.3 mukaan, jos muutoksenhaku hovioikeuteen edellyttää käsittelylupaa tai korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta, kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä.

Vakuutusehtojen kohdan 7.6.1 mukaan vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan tämän luvun mukaan määrätylle puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle maksetaan valtion varoista palkkio ja korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään avustajan palkkioista ja korvauksista. Pykälän 3 momentin mukaan edellä 4 §:ssä ja tässä pykälässä tarkoitettuihin päätöksiin haetaan muutosta noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 26 §:ssä säädetään.

Oikeusapulain 26 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla pääasian yhteydessä tai, jos päätös on tehty ennen pääasian ratkaisemista, erikseen noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa säädetään.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun vedoten siihen, ettei asiassa ole ollut vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kyse oikeusturvavakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiön mukaan kysymys on ollut virallisen syyttäjän ajamasta rikosasiasta, johon oikeusturvaetua ei vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan myönnetä.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtumalla tarkoitetaan rikosasiassa syytteen nostamista vakuutetun ollessa asianomistajana sekä syytteen nostamista ja jatkamista vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa on ollut kysymys asianomaisen kihlakunnansyyttäjän ajamasta syytteestä törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta koskevassa asiassa. Tällöin syytteen nostaminen ja ajaminen eivät ole vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma. Kysymys on siten vastaajan puolustamisesta aiheutuneista kuluista sellaisessa rikosasiassa, jossa oikeusturvaetua ei vakuutusehtojen mukaan voida myöntää. Asian oikeudellista laatua ei muuta se, että puolustajat ovat hovioikeudessa hakeneet valittamalla muutosta näiden kulujen määrään.

Edellä selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätöstä kieltäytyä myöntämästä asiaan oikeusturvaetua on pidettävä asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Makkula

Paloranta

Pesonen

Sjögren

Vainio

Tulosta